فصل هفتاد و چهارم – مس و مصنوعات از مس


کد خبر : 5028 | زمان مخابره : 92/03/3 - 12:11 بعد از ظهر | یک نظر

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
74010000ماته های مسی (Copper mattes)؛ مس سیمانی؛ مس رسوب شده؛ (Precipitated).26Copper mattes; cement copper
(precipitated copper).
74020000مس تصفیه نشده؛ آنود از مس برای تصفیه الکترولیتیک26Unrefined copper; copper anodes for
electrolytic refining.
7403مس تصفیه شده و آلیاژهای مس به صورت کار نشدهRefined copper and copper alloys, unwrought.
- مس تصفیه شده:- Refined copper:
74031100- - کاتود و قطعات کاتود26- - Cathodes and sections of cathodes
74031200- - شمش مفتول سازی (Wire-bars)46- - Wire-bars
74031300- - شمش کوچک (Billet)26- - Billets
74031900- - سایر26- - Other
- آلیاژهای مس:- Copper alloys:
74032100- - براساس مس روی ( برنج (Brass26- - Copper-zinc base alloys (brass)
74032200- - براساس مس قلع ( برنز (Bronze46- - Copper-tin base alloys (bronze)
74032900- - سایر آلیاژهای مس (باستثنای آلیاژهای مادر مشمول شماره 7405)26- - Other copper alloys (other than
master alloys of heading 74.05)
74040000قراضه و ضایعات مس.26Copper waste and scrap.
74050000آلیاژهای مادر از مس (Master-alloys).26Master alloys of copper.
7406پودر و فلس مس.Copper powders and flakes
74061000- پودر با ساختار غیرلایه ای66- Powders of non – lamellar structure
74062000- پودر با ساختار لایه ای؛ فلس66- Powders of lamellar structure; flakes
7407میله و پروفیل از مس.Copper bars, rods and profiles :
74071000- از مس تصفیه شده86- Of refined copper
- از آلیاژهای مس:- Of copper alloys :
74072100- - براساس مس روی ( برنج Brass)86- - Of copper – zinc base alloys (brass)
74072900- - سایر86- - Other
7408مفتول مسی.Copper wire
- از مس تصفیه شده:- of refined copper:
74081100- - که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن از 6
میلیمتر بیشتر باشد
662- - Of which the maximum crosssectional
dimension exceeds 6 mm
74081900- - سایر66- - Other
- از آلیاژهای مس:- Of copper alloys:
74082100- - براساس مس روی ( برنج Brass)66- - Of copper-zinc base alloys (brass):
74082200- - براساس مس نیکل (Cupro - nickel) یا براساس مس نیکل روی ( ورشو Nickel-silver)66- - Of copper-nickel base alloys (cupronickel)
or copper-nickel- zinc base
alloys (nickel silver)
74082900- - سایر66- - Other
7409صفحه، ورق و نوار از مس، با ضخامت بیشتر از 0/15 میلیمترCopper plates, sheets and strip, of a
thickness exceeding 0.15 mm
- از مس تصفیه شده:- Of refined copper:
74091100- - به صورت طومار (Coil)86- - In coils
74091900- - سایر86- - Other
- از آلیاژهای براساس مس روی ( برنج Brass):- Of copper-zinc base alloys (brass):
74092100- - به صورت طومار (Coil)86- - In coils
74092900- - سایر86- - Other
- از آلیاژهای براساس مس- قلع ( برنز Bronze):- Of copper-tin base alloys (bronze):
74093100- - به صورت طومار (Coil)86- - In coils
74093900- - سایر86- - Other
74094000- از آلیاژهای براساس مس نیکل ( Cupro- Nickel) یا مس – نیکل – روی ورشو ( Nickel- Silver)86- Of copper-nickel base alloys (cupronickel)
or copper-nickel-zinc base alloys
(nickel silver)
74099000- از سایر آلیاژهای مس86- Of other copper alloys
7410ورق و نوار نازک (Foil) مسی (حتی چاپ شده یا ملصق بر روی کاغذ، مقوا، مواد پلاستیک یا روی تکیه گاه از مواد همانند) به ضخامت حداکثر 0/15 میلیمتر (بدون در نظر گرفتن تکیه گاه).Copper foil (whether or not printed or
backed with paper, paperboard,
plastics or similar backing materials)
of a thickness (excluding any
backing)not exceeding 0.15 mm.
- بدون تکیه گاه:- Not backed:
741011- - از مس تصفیه شده:- - of refined copper :
74101110- - - ورق نازک (foil) به ضخامت 50 میکرون و کمتر86- - - Foil of a thickness not exceeding 50
microns :
74101190- - - سایر86- - - Other
741012- - از آلیاژهای مس:- - Of copper alloys :
74101210- - - ورق نازک (foil) به ضخامت 50 میکرون و کمتر86- - - Foil of a thickness not exceeding 50
microns
74101290- - - سایر86- - - Other
- روی تکیه گاه:- Backed:
74102100- - از مس تصفیه شده26- - Of refined copper
74102200- - از آلیاژهای مس66- - Of copper alloys
7411لوله های مسی.Copper tubes and pipes.
741110- از مس تصفیه شده:- Of refined copper:
74111010- - - لوله های مسی آجدار از داخل86- - - Copper tubes with corrugated inside
74111020- - - لوله های مسی با قطر داخلی 2 میلیمتر و کمتر86- - - Copper tubes of an inner diameter not exceeding 2 mm
74111090- - - سایر لوله های مسی86- - - Other copper tubes
- از آلیاژهای مس:- Of copper alloys:
74112100- - براساس مس روی (برنج Brass)864- - Of copper-zinc base alloys (brass)
74112200- - براساس مس نیکل (Cupro-nickel) یا مس - نیکل - روی ( ورشو Nickel-silver)86- - Of copper-nickel base alloys (cupronickel)
or copper-nickel-zinc base alloys
(nickel silver)
74112900- - سایر86- - Other
7412لوازم و اتصالات لوله کشی (Fittings) ( مثلا کوپلینگ، زانویی، مهره ماسوره Sleeves) از مس.Copper tube or pipe fittings (for
example, couplings, elbows, sleeves).
74121000- از مس تصفیه شده86- Of refined copper
74122000- از آلیاژهای مس86- Of copper alloys
74130000طناب، کابل، نوار گیس باف و همانند، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.156Stranded wire, cables, plaited bands
and the like, of copper, not electrically
insulated.
[7414]
7415میخ، میخ سرپهن (Tacks)، پونز، میخ دوپا (Staple) ( غیر از آنهایی که مشمول شماره 8305 می شوند) و اشیاء همانند، از مس یا دارای ساقه از آهن یا از فولاد با سرمسی؛ پیچ، پیچ مهره خور، مهره، قلاب پیچی، میخ پرچ، خار، میخ اشپیل، واشر (از جمله واشر فنری) و اشیاء همانند، از مس.Nails, tacks, drawing pins, staples
(other than those of heading 83.05)
and similar articles, of copper or of
iron or steel with heads of copper;
screws, bolts, nuts, screw hooks,
rivets, cotters, cotter-pins, washers
(including spring washers) and similar
articles, of copper.
74151000- میخ و میخ سرپهن، پونز، میخ دو پا و اشیاء همانند156- Nails and tacks, drawing pins, staples and similar articles
- سایر اشیاء حدیده نشده:- Other articles, not threaded:
74152100- - واشر ( همچنین واشر فنری)86- - Washers (including spring washers)
74152900- - سایر86- - Other
- سایر اشیاء حدیده شده:- Other threaded articles:
74153300- - پیچ، پیچ مهره خور و مهره86- - Screws; bolts and nuts
74153900- - سایر86- - Other
[7416]
[7417]
7418 اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء
خانه داری و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج ،قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک کردن ظروف، صیقل کردن یا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء آنها، از
مس.
Table, kitchen or other household
articles and parts thereof, of copper;
pot scourers and scouring or polishing
pads, gloves and the like, of copper;
sanitary ware and parts thereof, of
copper.
741810ـ اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پد‌هاي سايش يا صيقل دادن ظروف، دستكش و اشياء همانند:6- Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like:
74181010- - - قلمزنی، صنایع دستی406- - - Engraved, Crafts
7418100- - - فیروزه کوب، صنایع دستی406- - - Turquoised, Crafts
74181030- - - میناکاری شده، صنایع دستی406- - - Enamelled, Crafts
74181090- - - سایر406- - - Other
74182000- لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها406- Sanitary ware and parts thereof
7419مصنوعات دیگر از مس.Other articles of copper.
74191000- زنجیر به هر اندازه و اجزاء و قطعات آن406- Chain and parts thereof
- سایر:- Other:
74199100- - ریخته گری شده، قالب ریزی شده، پرس شده یا آهنگری شده، لیکن کار بیشتر روی آن انجام نشده باشد226- - Cast, moulded, stamped or forged,
but not further worked
741999- - سایر:- - Other:
74199910ـ ـ ـ قلمزني، صنايع دستي406- - - Engraved, Crafts
74199920ـ ـ ـ فيروزه‌كوب، صنايع دستي406- - - Turquoised, Crafts
74199930ـ ـ ـ ميناكاري شده، صنايع دستي406- - - Enamelled, Crafts
74199990- - - سایر406- - - Other

1 پاسخ به فصل هفتاد و چهارم – مس و مصنوعات از مس

  1. محمد خالويي پور می‌گوید:

    با سلام
    میخواستم بدونم برای ورود ضایعات مس چه مجوزهایی لازم است؟
    برای ورود موقت چطور؟
    تعرفه واردات دقیقا به روز چند درصد است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *