فصل هفتاد و سوم – مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
7301پالپلانش (Sheet Piling) از آهن یا فولاد، حتی سوراخ شده یا ساخته شده از عناصر سوارشده؛ پروفیل تهیه به وسیله جوشکاری، از آهن یا از فولادSheet piling of iron or steel, whether
or not drilled, punched or made from
assembled elements; welded angles,
shapes and sections, of iron or steel.
73011000- پالپلانش66- Sheet piling
73012000- پروفیل126- Angles, shapes and sections
7302لوازم احداث خط آهن یا تراموای از چدن، آهن یا از فولاد: ریل ، کنتر ریل (Contre-rail) و ریل چنگکی یا دندانه دار (Rack rail)، سوزن (Switch blade)، میله سوزنبانی (Point rod) و سایر لوازم تقاطع یا تغییر مسیر، تراورس، پشت بند (Fish-plate)، ریل نگهدار (Chair)، گوشه (Chair wedge)، بالشتک (Sole plaste)، گیره ریل (Rail clip)، صفحه و میله فاصله نگهدار دو ریل (Bedplate) و سایر قطعات برای نصب، اتصال یا استوار کردن ریل ها.Railway or tramway track
construction material of iron or steel,
the following: rails, check-rails and
rack rails, switch blades, crossing
frogs, point rods and other crossing
pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates,
chairs, chair wedges, sole plates (base
plates), rail clips, bedplates, ties and
other material specialized for jointing
or fixing rails.
73021000- ریل26- Rails
73023000- سوزن، ریل تقاطعی، میله سوزنبانی و سایر لوازم تقاطع یا تغییر مسیر66- Switch blades, crossing frogs, point
rods and other crossing pieces
73024000- پشت بند و بالشتک66- Fish-plates and sole plates
73029000- سایر66- Other
73030000لوله ها و پروفیل های توخالی از چدن86Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron.
7304لوله ها و پروفیل های توخالی، بدون درز، از آهن یا از فولاد (غیر از چدن).Tubes, pipes and hollow profiles,
seamless, of iron (other than cast iron)
or steel.
- لوله خطی (Line pipe) از نوع مورد استفاده برای خطوط لوله (Pipelines) نفت یا گاز:- Line pipe of a kind used for oil or gas
pipelines:
73041100- - از فولاد زنگ نزن (Stainless steel)86- - Of stainless steel
730419- - سایر:- - Other:
73041910- - - اندود شده (Coating)106- - - Coated
73041990- - - سایر86- - - Other
- لوله محافظ (Casing)، لوله (Tubing)، و لوله حفاری (drill pipe)، از نوع مورد استفاده در حفاری برای نفت یا گاز:- Casing, tubing and drill pipe, of a kind
used in drilling for oil or gas:
73042200- - لوله حفاری از فولاد زنگ نزن86- - Drill pipe of stainless steel
73042300- - سایر لوله های حفاری86- - Other drill pipe
73042400- - سایر، از فولاد زنگ نزن86- - Other, of stainless steel
73042900- - سایر86- - Other
- سایر، از مقطع عرضی مدور (Circular)، از آهن یا فولاد غیرآلیاژی (Non-alloy steel):- Other, of circular cross – section, of
stainless steel:
73043100- - سرد کشیده شده (Cold-dran) یا سرد نورد شده (Cold-rolled) (سرد از ضخامت آن کاسته شده (Cold-reduced))106- - Cold – drawn or cold – rolled (cold –
reduced)
73043900- - سایر106- - Other
- سایر، از مقطع عرضی مدور، از فولاد زنگ نزن:- Other, of circular cross – section, of stainless steel:
73044100- - سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از
ضخامت آن کاسته شده)
126- - Cold – drawn or cold – rolled (cold –
reduced)
73044900- - سایر126- -Other
- سایر، از مقطع عرضی مدور، از سایر فولاد آلیاژی:- Other, of circular cross – section, of other alloy steel:
730451- - سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از
ضخامت آن کاسته شده):
- -Cold – drawn or cold – rolled (cold –
reduced):
73045110- - - لوله های فولادی پرکربن کرم دار106- - - Carbon-reinforced chromium steel pipes
73045190- - - سایر106- - - Other
73045900- - سایر106- - Other
73049000- سایر106- Other
7305سایر لوله ها (مثلاً، جوش داده شده، پرچ شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، با سطح مقطع عرضی مدور، که قطر خارجی آن بیش از 406/4 میلیمتر باشد، از آهن یا از فولاد.Other tubes and pipes (for example,
welded, riveted or similarly closed),
having circular cross – sections, the
external diameter of which exceeds
406.4 mm, of iron or steel.
- لوله از نوعی که برای خطوط لوله نفت یا گاز به کار می رود:- Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines:
73051100- - جوش داده شده از درازا با قوس (ARC) الکتریکی غوطه ور156- - Longitudinally submerged arc welded
73051200- - سایر، جوش داده شده از درازا156- - Other, longitudinally welded
730519- - سایر:- - Other:
73051910- - - اندود شده (Coating)186- - - Coated
73051990- - - سایر156- - - Other
73052000- لوله برای جداره سازی از نوعی که برای حفاری نفت یا گاز به کار برده می شود106- Casing of a kind used in drilling for oil
or gas
- سایر، جوش داده شده:- Other welded:
73053100- - جوش داده شده از درازا156- - Longitudinally welded
73053900- - سایر156- - Other
73059000- سایر156- Other
7306سایر لوله ها و پروفیل های توخالی (مثلاً، با درز جوش داده شده یا جوش داده نشده، پرچ شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، از آهن یا از فولاد.Other tubes, pipes and hollow
profiles (for example, open seam or
welded, riveted or similarly closed), of
iron or steel
- لوله خطی از نوع مورد استفاده برای خطوط لوله
نفت یا گاز:
- Line pipe of a kind used for oil or gas
pipelines:
730611- - جوش داده شده (Welded)، : از فولاد زنگ نزن:- - Welded, of stainless steel :
73061110- - - با قطر خارجی تا 8 اینچ86- - - Of an outer diameter up to 8 inches
73061190ـ ـ ـ با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا106- - - Of an outer diameter of 8 inches and more
730619- - - سایر- - - Other
73061910ـ ـ ـ اندود شده (Coating)126- - - Coated
73061990ـ ـ ـ ساير106- - - Other
- لوله محافظ (Casing) و لوله (Tubing) از نوع مورد استفاده در حفاری برای نفت یا گاز:- casing and tubing of a kind used in
drilling for oil or gas:
730621- - جوش داده شده، از فولاد زنگ نزن:- - Welded, of stainless steel :
73062110- - - با قطر خارجی تا 8 اینچ86- - - Of an outer diameter up to 8 inches
73062190- - - با قطر خارجی از 8 اینچ به بالا106- - - Of an outer diameter up of 8 inches and more
73062900- - سایر106- - Other
730630- سایر، جوش داده شده، با مقطع عرضی مدور،از
آهن یا فولاد غیرآلیاژی:
7- Other, welded, of circular cross –
section, of iron or non – alloy steel:
73063010- - - لوله ها با قطر خارجی یک سانتیمتر و کمتر106- - - Pipes of an outer diameter of 1 cm and less
73063020- - - لوله ها با قطر خارجی بیش از یک سانتیمتر تا
قطر 8 اینچ
106- - - Pipes of an outer diameter of more
than 1 cm and up to & inches
73063090- - - سایر لوله ها با قطر خارجی از 8 اینچ به بالا156- - - Other, pipes of an outer diameter of 8
730640- سایر، جوش داده شده، با مقطع عرضی مدور، از
فولاد زنگ نزن:
- Other, welded, of circular cross –
section, of stainless steel:
73064010- - - با قطر خارجی تا 8 اینچ106- - -Of an outer diameter up to 8 inches
73064090- - - با قطر خارجی از 8 اینچ به بالا106- - -Of an outer of inches and more
730650- سایر، جوش داده شده، با مقطع عرضی مدور، از
سایر فولادهای آلیاژی:
- Other, welded, of circular cross –
section of other alloy steel:
73065010- - - با قطر خارجی تا 8 اینچ86- - - of an outer diameter up to 8 inches
73065090- - - با قطر خارجی از 8 اینچ به بالا106- - - of an outer of inches and more
- سایر، جوش داده شده، با مقطع عرضی غیرمدور-Other, welded, of non – circular cross – section:
730661- - از مقطع عرضی مربع یا مستطیل:7- - Of square or rectangular cross – section:
73066110- - - با قطر خارجی تا 8 اینچ86- - - of an outer diameter up to 8 inches
73066190- - - با قطر خارجی از 8 اینچ به بالا106- - - Of an outer diameter of 8 inches and more
730669- - از سایر مقطع عرضی غیرمدور- - Of other non – circular cross – section:
73066910- - - با قطر خارجی تا 8 اینچ86- - - Of an other diameter up to 8 inches
73066990- - - با قطر خارجی از 8 اینچ به بالا106- - - Of an other of 8 inches and more
730690- سایر:4- Other:
73069010- - - با قطر خارجی تا 8 اینچ86- - - Of an other diameter up to 8 inches
73069090- - - با قطر خارجی از 8 اینچ به بالا156- - - Of an outer diameter up to 8 inches and more
7307لوازم یا اتصالات (Fitting) لوله کشی ( مثلاً، کوپلینگ، زانویی، مهره و ماسوره Sleeve) چدن، آهن یا از فولاد.Tube or pipe fittings (for example,
couplings, elbows, sleeves), of iron or
steel.
- لوازم و اتصالات حاصل از ریخته گری:- Cast fittings:
73071100- - از چدن غیر چکش خوار864- - Of non-malleable cast iron
73071900- - سایر86- - Other:
- سایر، از فولاد زنگ نزن:- Other, of stainless steel:
73072100- - فلانج (Flange)126- - Flanges
73072200- - زانویی و مهره و ماسوره حدیده شده126- -Threaded elbows, bends and sleeves
73072300- - لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)126- - Butt welding fittings
730729- - سایر:- - Other:
73072910- - - اندود شده (Coating)156- - - Coated
73072990- - - سایر126- - - Other
- سایر:- Other:
73079100- - فلانج (Flange)126- - Flanges
73079200- - زانویی و مهره و ماسوره (Sleeve) حدیده شده126- - Threaded elbows, bends and sleeves
73079300- - لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)126- - Butt welding fittings
73079900- - سایر126- - Other
7308اسکلت فلزی و اجزاء و قطعات آن (مثلا،ً پل و قطعات پل، دریچه مهار آب، برج، منجنیق، پایه، ستون، سقفی، سوله، در و پنجره و چارچوب آنها، دوره و آستانه در،
پشت دری، نرده) از چدن، آهن یا از فولاد؛ باستثنای ساختمان های پیش ساخته شماره 9406؛ صفحه، میله، پروفیل، لوله و همانند، از چدن، آهن یا از فولاد، آماده
شده برای استفاده در ساختمان.
Structures (excluding prefabricated
buildings of heading 94.06) and parts of
structures (for example, bridges and
bridge-sections, lock-gates, towers,
lattice masts, roofs, roofing frameworks,
doors and windows and their
frames and thresholds for doors,
shutters, balustrades, pillars and
columns), of iron or steel; plates, rods,
angles, shapes, sections, tubes and the
like, prepare
73081000- پل و قطعات پل1067- Bridges and bridge-sections
73082000- برج و منجنیق1067- Towers and lattice masts
730830- در، پنجره و چارچوب آنها و دوره و آستانه در:4- Doors, windows and their frames and thresholds for doors:
73083010- - - درب اتوماتیک طبقات آسانسور864- - - Elevator automatic floors door
73083090- - - سایر1264- - - Other
73084000- تکیه گاه و لوازم مشابه برای چوب بست زدن،
پشت دری ساختن، شمع زدن یا حائل قراردادن
1264،7- Equipment for scaffolding, shuttering,
propping or pitpropping
730890- سایر:4،7- Other:
73089010- - - صفحات فولادی لغزنده (S.P.) جهت مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله264،7- - - Steel sliders and dampers for
reinforcing buildings against seismic
shocks
73089090- - - سایر1264،7- - - Other
73090000مخزن، منبع (Tank)، بشکه و ظروف همانند برای هر گونه مواد (باستثنای گازهای فشرده یا مایع شده )، از
چدن، آهن یا از فولاد، با گنجایش بیش از 300 لیتر، بدون دستگاههای مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت
1064،7Reservoirs, tanks, vats and similar
containers for any material (other
than compressed or liquefied gas), of
iron or steel, of a capacity exceeding
300 I, whether or not lined or heatinsulated,
but not fitted with
mechanical or thermal equipment.
7310منبع، چلیک، بشکه، پیت، قوطی و ظروف همانند، برای
هر گونه مواد (باستثنای گازهاي فشرده یا مایع شده )، از چدن، آهن یا از فولاد، با گنجایش حداکثر 300 لیتر،
بدون دستگاههای مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت.
Tanks, casks, drums, cans, boxes and
similar containers, for any material
(other than compressed or liquefied
gas), of iron or steel, of a capacity not
exceeding 300 1, whether or not lined
or heat-insulated, but not fitted with
mechanical or thermal equipment.
73101000- با گنجایش 50 لیتر یا بیشتر1064- Of a capacity of 50 1 or more
- با گنجایش کمتر از 50 لیتر:- Of a capacity of less than 50 L :
731021- - قوطی های (Cans) که با لحیم کردن یا پرس کردن (Crimping) بسته می شوند:- - Cans which are to be closed by
soldering or crimping:
73102110- - - قوطی نوشابه و آ بمیوه156- - - Cans for beverages and juices
73102120- - - قوطی کمپوت و کنسرو106- - - Cans for fruit preserves and canned food
73102190- - - سایر106- - - Other
731029- - سایر:- - Other :
73102910- - - قوطی اسپری156- - - Spray can
73102990- - - سایر:126- - - Other
73110000ظروف چدنی، آهنی یا فولادی برای گازهای فشرده یا مایع شده1064Containers for compressed or
liquefied gas, of iron or steel.
7312مفتول به هم تابیده، طناب، کابل، نوار گیس باف (Plaited band)، طناب بار (Sling) و اشیاء همانند، از آهن یا فولاد ،عایق نشده برای مصرف
برق.
Stranded wire, ropes, cables, plaited
bands, slings and the like, of iron or
steel, not electrically insulated.
731210- مفتول به هم تابیده، طناب و کابل:4،7- Stranded wire, ropes and cables :
73121010- - - مفتول به هم تابیده شده از فولاد روکش شده با برنج (TYRE STEEL CORD) مورد مصرف در تایر لاستیک خودرو26- - - Stranded wire of steel fitted with
brass (tyre steel cord) used in
manufacturing automobile tyres
73121090- - - سایر مفتول های به هم تابیده، طناب و کابل2264،7- - - Other stranded wire, ropes and cables
73129000- سایر4064- Other
73130000سیم خاردار آهنی یا فولادی؛ تسمه تابیده یا مفتول تخت یک لا، خاردار یا بدون خار، سیم دولای شل تاب، از نوع مورد استفاده در حصارکشی، از آهن
یا از فولاد.
266Barbed wire of iron or steel; twisted
hoop or single flat wire, barbed or not,
and loosely twisted double wire, of a
kind used for fencing, of iron or steel.
7314تور (از جمله تورهای بدون سر و انتها )، شبکه و پرچین، از مفتول آهنی یا فولادی؛ ورق و نوارهای مشبک شده به وسیله اتساع، از آهن یا از فولاد.Cloth (including endless bands), grill,
netting and fencing, of iron or steel
wire; expanded metal of iron or steel.
- تور تار و پود باف:- Woven cloth:
73141200- - تورهای (Bands) بدون سر و انتها برای ماشین آلات، از فولاد زنگ نزن1264- - Endless bands for machinery, of
stainless steel
73141400- - سایر تورهای تار و پودباف از فولاد زنگ نزن126- - Other woven cloth, of stainless steel
731419- - سایر:- - Other :
73141910- - - تور بافته شده برای مصارف کاغذسازی26- - - Woven netting for use in paper manufacturing
73141990- - - سایر126- - - Other
73142000- شبکه، تور و پرچین، جوش داده شده در تقاطع، از مفتول هایی که بزرگترین قطر مقطع عرضی آنها 3 میلیمتر یا بیشتر بوده و حداقل مساحت چشمه های
آنها 100 سانتیمتر مربع باشد
1267- Grill, netting and fencing, welded at
the intersection, of wire with a
maximum cross-sectional dimension of
3 mm or more and having a mesh size of
100 cm2 or more
- سایر شبکه ها، توری ها و پرچین ها، جو ش داده شده
درنقاط تقاطع:
- Other grill, netting and fencing,
welded at the intersection:
73143100- - آبکاری شده یا اندود شده با روی186- - Plated or coated with zinc
73143900- - سایر1867- - Other
- سایر تورها، شبکه ها و پرچین ها:- Other cloth, grill, netting and fencing:
73144100- - آبکاری شده یا اندوده شده با روی226- - Plated or coated with zinc
73144200- - اندودشده با مواد پلاستیک186- - Coated with plastics
731449- - سایر:- - Other:
73144910- - - تور مخصوص نوار نقاله کوره های زینتر26- - -netting designed for transmitter band of Zinter furnace
73144990- - - سایر186- - -other
73145000- ورق و نوارهای مشبک شده به وسیله اتساع126- Expanded metal
7315زنجیر و اجزاء و قطعات آن، از چدن، آهن یا از فولاد.Chain and parts thereof, of iron or
steel.
- زنجیر با حلقه های مفصل بندی شده و اجزاء و
قطعات آن:
- Articulated link chain and parts
thereof:
73151100- - زنجیر غلتکی1568- - Roller chain
73151200- - سایر زنجیرها156- - Other chain
73151900- - اجزاء و قطعات156- -Parts
73152000- زنجیر مانع لغزندگی156- Skid chain
- سایر زنجیرها:- Other chain:
73158100- - زنجیر با حلقه های دارای تکیه گاه156- - Stud-link
73158200- - سایر زنجیرها، با حلقه های جوش داده شده156- - Other, welded link
73158900- - سایر156- - Other
73159000- سایر اجزاء و قطعات106- Other parts
73160000لنگر کشتی، چنگک کشتی و اجزاء و قطعات آنها،
از چدن، آهن یا از فولاد.
86Anchors, grapnels and parts thereof,
of iron or steel.
73170000میخ، میخ سرپهن (Tack)، پونز ، میخ مسمار (Corrugated nail)، میخ دوپا (Staple) (غیر از آنهایی که مشمول شماره 8305 می شوند) و اشیاء همانند از چدن، آهن یا از فولاد، حتی دارای سر از مواد دیگر، باستثنای آنهایی که سر مسی دارند.2664Nails, tacks, drawing pins, corrugated
nails, staples (other than those of
heading 83.05) and similar articles, of
iron or steel, whether or not with
heads of other material, but excluding
such articles with heads of copper.
7318پیچ، پیچ مهره خور، مهره، مهره پیچ بزرگ (Coach Screw)، قلاب پیچی (Screw hook)، میخ پرچ، خار (Cotter)، میخ اشپیل (Cotter- pin)، واشر ( ازجمله واشر فنری) و اشیاء همانند، از چدن، آهن یا از فولاد.مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر کیلوگرم پیچ مهره به استثنای پیچ و مهره از جنس استنلس استیل به میزان 6000 ریال و یا 22 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر کیلوگرم پیچ و مهره از جنس استنلس استیل به میزان 6000 ریال و یا 10 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد
Screws, bolts, nuts, coach screws,
screw hooks, rivets, cotters, cotterpins,
washers (including spring
washers) and similar articles, of iron
or steel.
- اشیاء حدیده شده:- Threaded articles:
731811- - مهره پیچ بزرگ:- - Coach screws :
73181110- - - از جنس استنلس استیل106- - - Of stainless steel
73181190- - - سایر226- - - Other
731812- - سایر پیچ ها برای چوب:- - Other wood screws :
73181210- - - از جنس استنلس استیل1064- - - Of stainless steel
73181290- - - سایر2264- - - Other
731813- - قلاب پیچی و پیچ سرحلقه ای:- - Screw hooks and screw rings :
73181310- - - از جنس استنلس استیل106- - - Of stainless steel
73181390- - - سایر226مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 15000 ریال و یا 22 درصد ( هر کدام بیشتر باشد) تعیین می گردد- - - Other
731814- - پیچ خودکار:- - Self-tapping screws :
73181410- - - از جنس استنلس استیل106- - - Of stainless steel
73181490- - - سایر226- - - Other
731815- - سایر پیچ ها و پیچ های مهره خور، حتی با مهر ه ها یا واشرهای مربوط:7- - Other screws and bolts, whether or
not with their nuts or washers
73181510- - - از جنس استنلس استیل1067- - - Of stainless steel
73181590- - - سایر2267- - - Other
731816- - مهره:- - Nuts :
73181610- - - از جنس استنلس استیل106- - - Of stainless steel
73181690- - - سایر مهره ها226- - - Other nuts
73181900- - سایر2267- - Other
- اشیاء حدیده نشده:- Non-threaded articles:
73182100- - واشر فنری و واشرهای خاردار فنری2264،7- - Spring washers and other lock washers
73182200- - سایر واشرها226- - Other washers
73182300- - میخ پرچ226- - Rivets
73182400- - خار و میخ اشپیل226- - Cotters and cotter-pins
731829- - سایر:- - Other :
73182910- - - پین راهنما جهت نوار کاست ویدئو (guide pin)26- - - Guide pin for video cassette
73182990- - - سایر226- - - Other
7319سوزن دوزندگی، میل بافتنی، میل بندکش، میل قلاب بافی، درفش گلدوزی و قلابدوزی و اشیاء همانند، براي به کارگیری با دست، از آهن یا از فولاد؛ سنجاق قفلی و سایر سنجاقها از آهن یا از فولاد، که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد.Sewing needles, knitting needles,
bodkins, crochet hooks, embroidery
stilettos and similar articles, for use in
the hand, of iron or steel; safety pins
and other pins of iron or steel, not
elsewhere specified or included.
73194000- سنجاق قفلی و سایر سنجاق ها106- Safety pins and other pins
731990- سایر:- Other :
73199010- - - سوزن گلدوزی، رفوگری یا گلدوزی و قلاب دوزی66- - - Needle for embroidery, darning or
embroidery and crocheting
73199090- - - سایر106- - - Other
7320فنر و تیغه برای فنر، از آهن یا از فولاد.Springs and leaves for springs, of iron or steel.
732010- فنر تیغه ای و تیغه برای آن:- Leaf-springs and leaves therefor :
73201010- - - فنر صفحه ای (تیغه ای) نگهدارنده ریل نوار کاست ویدئو (reel plate spring)46- - - Reel plate spring for video cassette
73201090- - - سایر226- - - Other
732020- فنر مارپیچ:- Helical springs :
73202010- - - فنر پیچشی مخصوص نوار کاست ویدئو (torsion spring)46- - - Torsion spring for video cassette
73202090- - - سایر226- - - Other
73209000- سایر226- Other
7321بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)، بریان کن (Barbecue)، کباب پز اجاق گاز دستی، خوراک گرم کن و وسایل (Plate-Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی، همچنین
اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد.
Stoves, ranges, grates, cookers
(including those with subsidiary
boilers for central heating),
barbecues, braziers, gas-rings, plate
warmers and similar non-electric
domestic appliances, and parts
thereof, of iron or steel.
- وسایل خوراک پزی و خوراک گرم کن:مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی اجاق گاز مبله فردار و توکار شامل مجموعه رویه و فر به میزان 1000000 ریال و یا 22 درصد ( هر کدام بیشتر باشد) تعیین می گردد- Cooking appliances and plate warmers:
732111- - با سوخت گازی یا هم با گاز و هم با سایر سوختها:- - - For gas fuel or for both gas and other fuels :
7321110- - - اجاق گاز فردار مبله406- - - Cabinet-type gas range with oven
73211120- - - اجاق گاز رومیزی توکار406- - - Counter-top built-in gas range
73211130- - - فر گازی توکار406- - - Built-in gas oven
73211190- - - سایر406- - - Other
73211200- - با سوخت مایع406- - For liquid fuel
73211900- - سایر، شامل وسایل با سوخت جامد ( Solid fuel)406- - Other, including appliances for solid
fuel
- سایر وسایل:- Other appliances:
73218100- - با سوخت گازی یا هم با گاز و هم با سایر سوختها4067- - For gas fuel or for both gas and other fuels
73218200- - با سوخت مایع406- - For liquid fuel
73218900- - سایر، شامل وسایل با سوخت جامد4067- - Other, including appliances for solid fuel
73219000- اجزاء و قطعات1267- Parts
7322رادیاتور برای حرارت مرکزی، با گرم کننده
غیربرقی، و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد، گرم کننده هوا و توزیع کننده های هوای گرم
(از جمله توزیع کننده هایی که عمل توزیع هوای تازه یا مطبوع را نیز انجام می دهند)، با گرم کننده غیربرقی، دارای یک بادزن یا موتور محرک (Ventilator) یا دم موتوری (Blower)، و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد.
Radiators for central heating, not
electrically heated, and parts thereof,
of iron or steel; air heaters and hot air
distributors (including distributors
which can also distribute fresh or
conditioned air), not electrically
heated, incorporating a motor-driven
fan or blower, and parts thereof, of
iron or steel.
- رادیاتور و اجزاء و قطعات آن:- Radiators and parts thereof:
73221100- - از چدن406- - Of cast iron
73221900- - سایر406- - Other
732290- سایر:- Other:
73229010- - - اجزاء و قطعات دستگاههای گرماتاب که در آنها انتقال حرارت به روش تابش بوده و با سوخت گاز کار می کند66- - - Parts and components of heat-emitting
equipment in which the transmission of
heat is effected through radiation and
which operate using gas fuel
73229090- - - سایر226- - - Other
7323اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء
خانه داری و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن
یا از فولاد؛ پشم آهن یا فولاد؛ اسفنج، قاب
دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای
پاک کردن و صیقلی کردن ظروف یا مصارف
همانند، از آهن یا از فولاد.
Table, kitchen or other household
articles and parts thereof, of iron or
steel; iron or steel wool; pot scourers
and scouring or polishing pads, gloves
and the like, of iron or steel.
73231000- پشم آهن یا فولاد؛ اسفنج، قابدستمال ، دستکش و اشیاء همانند برای پاک کردن ظروف، صیقلی کردن
یا مصارف همانند
406- Iron or steel wool; pot Scourers and
scouring or polishing pads, gloves and
the like
- سایر:- Other:
732391- - از چدن، لعاب داده نشده- - Of cast iron, not enamelled :
73239110- - - اجزاء و قطعات226- - - Parts and components
73239190- - - سایر406- - - Other
732392- - از چدن، لعاب داده شده:- - Of cast iron, enameled :
73239210- - - اجزاء و قطعات226- - - Parts and components
73239290- - - سایر406- - - Other
732393- - از فولاد زنگ نزن:7- - Of stainless steel
73239310- - - اجزاء و قطعات1067- - - Parts and components
73239390- - - سایر4067- - - Other
732394- - از آهن یا از فولاد، لعاب داده شده:- - Of iron (other than cast iron) or steel, enamelled :
73239410- - - اجزاء و قطعات226- - - Parts and components
73239490- - - سایر406- - - Other
732399- - سایر:3- - Other :
73239910- - - اجزاء و قطعات2263- - - Parts and components
73239990- - سایر4063- - - Other
7324لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها از
چدن، آهن یا از فولاد.
Sanitary ware and parts thereof, of
iron or steel.
73241000- ظرفشویی و روشویی، از فولاد زنگ نزن4063- Sinks and wash basins, of stainless steel
- وان حمام:- Baths:
73242100- - از چدن، حتی لعاب داده شده4063- - Of cast iron, whether or not enamelled
73242900- - سایر403- - Other
73249000- سایر، همچنین اجزاء و قطعات2263- Other, including parts
7325سایر مصنوعات ریخته گری از چدن، آهن یا از فولادOther cast articles of iron or steel.
73251000- از چدن غیرچکش خوار1567- Of non-malleable cast iron
- سایر:- Other:
73259100- - گلوله و مصنوعات همانند برای آسیاب86- - Grinding balls and similar articles for mills
73259900- - سایر867- - Other
7326مصنوعات دیگر از آهن یا از فولاد.Other articles of iron or steel.
- آهنگری شده یا پرس شده، لیکن کار بیشتری روی
آن انجام نشده:
- Forged or stamped, but not further
worked:
73261100- - گلوله و اشیاء همانند برای دستگا ههای خردکننده86- - Grinding balls and similar articles for mills
73261900- - سایر867- - Other
73262000- مصنوعات از مفتول آهن یا فولادی156- Articles of iron or steel wire
732690- سایر:7- Other
73269010- - - چپلت مورد مصرف در صنایع ریخته گری66- - -Chaplet used in molding industry
73269020- - - دوک فنری استنلس استیل مورد مصرف در
صنایع رنگرزی نساجی
26- - - Springed spindle made of stainless
steel and used in textile dyeing industry
73269030- - - مفتول فنری مارپیچ مستحکم شده با وایر کریر مورد مصرف در ساخت نوار دور دربهای خودرو66- - - Spiral spring wire consolidated with
wire carrier used in manufacturing of
tapes for automobile doors
73269040- - - تسمه فولادی ضد زنگ دست گاه پرس نئوپان Stainless Pressure belt با عرض بیش از 2 متر26- - - Stainless steel pressure belt,
exceeding 2 m in width for use on
particle board presses.
73269050- - - راهنمای نوار ویدئو (tape guide)46- - - Video tape guide
73269090- - - سایر86- - - Other

5 فکر می‌کنند “فصل هفتاد و سوم – مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد

 1. میریان

  کالایی که خریداری کرده ایم، در فاکتور فروشنده چینی کد HS با کدی که کالای عینا یکسان با آن در سیستم TSC گمرک وجود دارد، متفاوت است. این مشکلی برای ترخیص کالا ایجاد نمی کند؟ یعنی لازم است کد در لیست ما با کد در سوابق TSC یکسان باشد؟

   1. IBfon.org نویسنده

    سلام .
    پاسخ سوال شما در لینک زیر در قسمت تالار گفتمان داده شد. لطفا سوالهای خود را در قسمت تالار گفتمان بپرسید تا زودتر پاسخ را دریافت کنید. با تشکر

    لینک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *