فصل هفتاد و دوم – چدن، آهن و فولاد

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
7201چدن خام و چدن اشپیگل به شکل لخته، بلوک یا
سایر اشکال ابتدایی.
Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks
or other primary forms.
72011000- چدن خام غیرممزوج دارای 0/5 درصد وزنی یا کمتر فسفر46- Non-alloy pig iron containing by weight
0.5 % or less of phosphorus
72012000- چدن خام غیرممزوج دارای بیش از 0/5 درصد وزنی فسفر46- Non-alloy pig iron containing by weight
more than 0.5 % of phosphorus
72015000- چدن خام ممزوج؛ چدن اشپیگل26- Alloy pig iron; spiegeleisen
7202آلیاژهای آهن (فرو آلیاژها).Ferro-alloys.
720211- - دارای بیش از 2 درصد وزنی کربن:- - Containing by weight more than 2% of carbon :
72021110- - - دارای بیش از 2 درصد وزنی کربن ولی مساوی یا کمتر از 4 درصد وزنی کربن126- - - Containing by weight more than 2%
but less than or equal to 4% of carbon
72021190- - - دارای بیش از 4 درصد وزنی کربن126- - - Containing by weight more than 4% of carbon
720219- - سایر:- - Other :
72021910- - - دارای 1 درصد وزنی یا کمتر کربن، به صورت
پودر زیر یک میلیمتر
106- - - Containing by weight 1% or less of
carbon in the form of powder smaller
than 1mm
72021920- - - دارای 1 درصد وزنی یا کمتر کربن، سایر ابعاد26- - - Containing by weight 1% or less of carbon in other dimensions
72021930- - - دارای بیش از 1 درصد ولی مساوی یا کمتر از 2 درصد وزنی کربن، به صورت پودر زیر یک میلیمتر106- - - Containing by weight more than 1%
but equal to or less than 2% of carbon in
the form of powder smaller than1mm
72021990- - - دارای بیش از 1 درصد ولی مساوی یا کمتر از 2 درصد وزنی کربن، سایر ابعاد26- - - Containing by weight more than 1%
but equal to or less than 2% of carbon in
other dimensions
- فرو سیلیسیوم:- Ferro-silicon:
720221- - دارای بیش از 55 درصد وزنی سیلیسیوم:67- - Containing by weight more than 55% of silicon:
72022110- - - دارای بیش از 55 درصد ولی مساوی یا کمتر از 80 درصد وزنی سیلیسیوم1267- - - Containing by weight more than 55%
but equal to or less than 80% of silicon
72022120- - - دارای بیش از 80 درصد ولی مساوی یا کمتر از 90 درصد وزنی سیلیسیوم1267- - - Containing by weight more than 80%
but equal to or less than 90% of silicon
72022190- - - دارای بیش از 90 درصد وزنی سیلیسیوم1267- - - Containing by weight more than 90% of silicon
72022900- - سایر12- - Other
72023000- فروسیلیکو منگنز12- Ferro-silico-manganese
- فروکروم:- Ferro-chromium:
720241- - دارای بیش از 4 درصد وزنی کربن6- - Containing by weight more than 4% of carbon :
72024110- - - دارای بیش از 4 درصد ولی مساوی یا کمتر از
6 درصد وزنی کربن
126- - - Containing by weight more than 4%
but equal to or less than 6% of carbon
72024120- - - دارای بیش از 6 درصد وزنی کربن126- - - Containing by weight more than 6% of carbon
72024130- - - دارای 60 درصد وزنی یا کمتر کروم126- - - Containing by weight 60% or less of chromium
72024190- - - دارای بیش از 60 درصد وزنی کروم126- - - Containing by weight more than 60% of chromium
720249- - سایر:- - Other :
72024910- - - دارای 0/05 درصد وزنی یا کمتر کربن26- - - Containing by weight 0.05% or less of carbon
72024920- - - دارای بیش از 0/05 درصد ولی مساوي یا کمتر از 0/5 درصد وزنی کربن26- - - Containing by weight more than
0.05% but equal to or less than 0.5% of
carbon
72024990- - - دارای بیش از 0/5 درصد ولی مساوی یا کمتر از 4 درصد وزنی کربن26- - - Containing by weight more than
0.5% but equal to or less than 4% of
carbon
72025000- فروسیلیکو کروم126- Ferro-silico-chromium
72026000- فرونیکل26- Ferro-nickel
72027000- فرومولیبدن126- Ferro-molybdenum
72028000- فرو تنگستن و فروسیلیکو تنگستن26- Ferro-tungsten and ferro-silico-tungsten
- سایر:- Other:
72029100- - فروتیتانیوم و فروسیلیکو تیتانیوم26- - Ferro-titanium and ferro-silico titanium-
72029200- - فرووانادیوم26- - Ferro-vanadium
72029300- - فرو نیوبیوم26- - Ferro-niobium
720299- - سایر:- - Other :
72029910- - - فروفسفور دارای بیش از 3% ولی مساوی یا کمتر از 15% وزنی فسفر226- - - Ferro-phosphorus containing by
weight more than 3% but equal to or less
than 15% of phosphorus
72029920- - - فروفسفور دارای بیش از 15 % وزنی فسفر226- - - Ferro-phosphorus containing by weight more than 15% of phosphorus
72029930- - - فروسیلیکو کلسیم (سیلیکوکلسیم)226- - - Ferro-silico calcium (silico-calcium)
72029940- - - فروسیلیکو منیزیم226- - - Ferro-silico-manganese
72029950- - - مواد تلقیحی جوانه زا (INOCULANT) دارای حداقل یکی از عناصر (Sr.Zr.Ca.Ba) که درصدوزنی هر یک از آن عناصرمساوی یا کمتر از
9درصد باشد
226- - - Germinating inoculants containing at
least one of the elements Sr, Zr, Ca, Ba
each with a content by weight equal to or
less than 9%
72029990- - - سایر66- - - Other
7203محصولات آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخه های معدنی آهن و سایر محصولات آهنی اسفنجی، به شکل توده (Lump)، گلوله و حبه یا به اشکال همانند؛ آهن با درجه خلوص حداقل 9994 درصد وزنی به شکل توده، گلوله و حبه یا به اشکال همانند.Ferrous products obtained by direct
reduction of iron ore and other spongy
ferrous products, in lumps, pellets or
similar forms; iron having a minimum
purity by weight of 99.94 %, in lumps,
pellets or similar forms.
72031000- محصولات آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخه های معدنی آهن46- Ferrous products obtained by direct
reduction of iron ore
72039000- سایر26- Other
7204قراضه و ضایعات چدن ، آهن یا فولاد، شمش های حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یا فولاد.Ferrous waste and scrap; remelting
scrap ingots of iron or steel.
72041000- قراضه و ضایعات چدن26- Waste and scrap of cast iron
- قراضه و ضایعات فولاد ممزوج:- Waste and scrap of alloy steel:
72042100- - از فولاد زنگ نزن26- - Of stainless steel
72042900- - سایر26- - Other
72043000- قراضه و ضایعات آهن یا فولاد پوشانده شده با
قشري از قلع
26- Waste and scrap of tinned iron or steel
- سایر قراضه ها و ضایعات:- Other waste and scrap:
72044100- - ضایعات تراشکاری، تراشه، خرده، ضایعات
آسیاب کردن، خاک اره، براده سوهانکاری و ضایعات حاصل از پرداخت یا پرسکاری، حتی به صورت بسته (Bundles)
26-- Turnings, shavings, chips, milling
waste, sawdust, filings, trimmings and
stampings, whether or not in bundles
72044900- - سایر26- - Other
72045000- شمش های حاصل از ذوب مجدد ضایعات26- Remelting scrap ingots
7205دانه های کوچک (گرانول) (Granules) و پودر، از چدن خام، از چدن اشپیگل، از آهن یا فولاد.Granules and powders, of pig iron,
spiegeleisen, iron or steel.
72051000- دانه های کوچک (گرانول)66- Granules
- پودر:- Powders:
72052100- - از فولادهای ممزوج26- - Of alloy steel
72052900- - سایر26- - Other
7206آهن و فولادهای غیر ممزوج به شکل شمش یا به اشکال ابتدایی دیگر (باستثنای آهن مشمول شماره 7203).Iron and non-alloy steel in ingots or
other primary forms (excluding iron of
heading 72.03).
72061000- شمش26- Ingots
72069000- سایر26- Other
7207محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.Semi-finished products of iron or nonalloy
steel.
- دارای کمتر از 25 درصد وزنی کربن:- Containing by weight less than 0.25% of carbon:
72071100- - با سطح مقطع عرضی مربع یا مستطیل که اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد46- - Of rectangular (including square)
cross-section, the width measuring less
than twice the thickness
72071200- - سایر، با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (غیر از مربع)46- - Other, of rectangular (other than
square) cross-section
72071900- - سایر26- - Other
72072000- دارای 25 % درصد وزنی یا بیشتر کربن26- Containing by weight 0.25 % or more of carbon
7208محصولات تخت نوردشده از آهن یا از فولادهای
غیرممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر، گرم
نوردشده، روکش نشده، آبکاری نشده و اندود نشده.
Flat-rolled products of iron or nonalloy
steel, of a width of 600 mm or
more, hot-rolled, not clad, plated or
coated.
72081000 به صورت طومار (Coil)، فقط گرم نوردشده، دارای پاک شده در سطح (Pickled):26- Other, in coils, not further worked than
hot-rolled, pickled:
ـ ساير، به صورت طومار (Coil)، فقط گرم نوردشده، پاك‌شده در سطح:(Pickled)- Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled:
72082500- - به ضخامت 4/75 میلیمتر یا بیشتر26- - Of a thickness of 4. 75 mm or more
72082600- - به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4/75 میلی متر2- - Of a thickness of 3 mm or more but
less than 4.75 mm
72082700- - به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر26- - Of a thickness of less than 3 mm
- سایر، به صورت طومار (Coil)، فقط گرم نورد شده:6- Other, in coils, not further worked than
hot-rolled:
720836- - به ضخامت بیشتر از 10 میلیمتر6- - Of a thickness exceeding 10 mm :
72083610- - - به ضخامت 16 میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از 1850 میلیمتر2- - - Of a thickness of 16 mm and less
with width less than 1850mm
72083620- - - عرض 1500 میلیمتر و بالاتر با گریدهای X60 و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی (براساس استاندارد API5L)26- - - Of a thickness of more than 6 mm with
width of 1500 mm and more in grades of
X60 and higher for manufacturing pipes
used in oil, gas and petrochemical projects.
(based on API5L standard)
72083690- - - سایر26- - - Other
720837- - به ضخامت 4/75 میلیمتر یا بیشتر ولی از 10 میلیمتر تجاوز نکند.- - Of a thickness of 4. 75 mm or more
but not exceeding 10 mm:
72083710- - - عرض 1500 میلیمتر و بالاتر با گریدهای X60 و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در
پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی (براساس استاندارد API5L)
26- - - Of a thickness of more than 6 mm
with width of 1500 mm and more in
grades of X60 and higher for
manufacturing pipes used in oil, gas and
petrochemical projects. (based on API5L
standard)
72083790- - - سایر26- - - Other
72083800- - به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4/75 میلیمتر26- - Of a thickness of 3 mm or more but
less than 4.75 mm
72083900- - به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر26- - Of a thickness of less than 3 mm
72084000- به صورت غیر طومار، فقط گرم نورد شده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته26- Not in coils, not further worked than
hot-rolled, with patterns in relief
- سایر، به صورت غیر طومار، فقط گر منورد شده:- Other, not in coils, not further worked than hot-rolled:
720851- - به ضخامت بیش از 10 میلیمتر:- - Of a thickness exceeding 10 mm :
72085110- - - ورق به عرض بیشتر از 1850 میلیمتر26- - - Sheets exceeding 1850 mm in width
72085190- - - سایر2- - - Other
720852- - به ضخامت 4/75 میلیمتر یا بیشتر ولی از 10 میلیمتر تجاوز نکند:- - Of a thickness of 4.75 mm or more but
not exceeding 10 mm :
72085210- - - ورق با عرض بیشتر از 1850 میلیمتر26- - - Sheets exceeding 1850 mm in width
72085290- - - سایر26- - - Other
720853- - به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4/75 میلیمتر:- - Of a thickness of 3mm or more but
less than 4.75 mm :
72085310- - - ورق با عرض بیشتر از 1850 میلیمتر46- - - Sheets exceeding 1850 mm in width
72085390- - - سایر26- - - Other
720854- - به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر:- - Of a thickness of less than 3 mm :
72085410- - - ورق با عرض بیشتر از 1850 میلیمتر و با ضخامت بیشتر از 2/5 میلیمتر26- - - Sheets exceeding 1850 mm in width
and 2.5 mm in thickness
72085490- - - سایر26- - - Other
72089000- سایر26- Other
7209محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولاد
غیرممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر، سرد
نوردشده، روکش نشده، آبکاری نشده یا اندود نشده.
Flat-rolled products of iron or nonalloy
steel, of a width of 600 mm or
more, cold-rolled (cold-reduced), not
clad, plated or coated.
به صورت طومار (Coil) : فقط سرد نورد شده:- In coils, not further worked than cold- rolled (cold-reduced):
72091500- - به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر66- - Of a thickness of 3 mm or more
72091600- - به ضخامت بیش از 1 میلیمتر ولی کمتر از 3 میلیمتر66- - Of a thickness exceeding 1 mm but
less than 3 mm
72091700- - به ضخامت 0/5 میلیمتر یا بیشتر ولی از 1 میلیمتر تجاوز نکند66- - Of a thickness of 0.5 mm or more but
not exceeding 1 mm
72091800- - به ضخامت کمتر از 0/5 میلیمتر26- - Of a thickness of less than 0.5 mm
- به صورت غیر طومار، فقط سرد نوردشده:- Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced):
72092500- - به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر66- - Of a thickness of 3mm or more
72092600- - به ضخامت بیش از 1 میلیمتر ولی کمتر از 3 میلیمتر66- - Of a thickness exceeding 1 mm but
less than 3 mm
72092700- - به ضخامت 0/5 میلیمتر یا بیشتر ولی از 1 میلیمتر تجاوز نکند66- - Of a thickness of 0.5 mm or more but
not exceeding 1 mm
72092800- - به ضخامت کمتر از 0/5 میلیمتر26- - Of a thickness of less than 0.5 mm
72099000- سایر66- Other
7210محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر، روکش شده، آبکاري شده یا اندوده شده.Flat-rolled products of iron or nonalloy
steel, of a width of 600 mm or
more, clad, plated or coated.
- آبکاری شده (Plated) یا اندوده شده با قلع:- Plated or coated with tin:
72101100- - به ضخامت 0/5 میلیمتر یا بیشتر26- - Of a thickness of 0.5 mm or more
72101200- - به ضخامت کمتر از 0/5 میلیمتر26- - Of a thickness of less than 0.5 mm
72102000- آبکاری شده (Plated) یا اندوده شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و قلع26- Plated or coated with lead, including
terne-plate
72103000- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریق
الکترونیک
66- Electrolytically plated or coated with
zinc
- به نحو دیگری آبکاری شده (Plated) یا اندوده شده با روي:- Otherwise plated or coated with zinc:
72104100- - کنگره ای66- - Corrugated
72104900- - سایر66- - Other
72105000- آبکاری شده (Plated) یا اندود شده با اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم26- Plated or coated with chromium oxides
or with chromium and chromium oxides
- آبکاری شده (Plated) یا اندود شده با آلومینیوم:- Plated or coated with aluminium:
72106100- - آبکاری شده یا اندوده شده با آلیاژهای روی
آلومینیوم
66- - Plated or coated with aluminium-zinc
alloys
72106900- - سایر66- - Other
72107000- رنگ شده، ورنی زده یا اندود شده با مواد پلاستیک66- Painted, varnished or coated with plastics
72109000- سایر66- Other
7211محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر، روکش نشده؛ آبکاری نشده یا اندود نشده.Flat-rolled products of iron or nonalloy
steel, of a width of less than 600
mm, not clad, plated or coated.
فقط گرم نوردشده:- Not further worked than hot-rolled:
72111300- - نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیاردار بسته ،(Closed box pass)، با پهنای بیش از 150 میلیمتر و ضخامت 4 میلیمتر یا بیشتر، به
صورت غیر طومار و بدون طرح و نقش برجسته
66- - Rolled on four faces or in a closed box
pass, of a width exceeding 150 mm and a
thickness of not less than 4 mm, not in
coils and without patterns in relief
72111400- - سایر، به ضخامت 4/75 میلیمتر یا بیشتر66- - Other, of a thickness of 4. 75 mm or more
721119- - سایر:6- - Other :
72111910- - - با ضخامت کمتر از 0/5 میلیمتر26- - - Of a thickness of less than 0.5 mm
72111990- - - سایر66- - - Other
- فقط سرد نوردشده:- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced):
721123- - دارای کمتر از 0/25 درصد وزنی کربن- - Containing by weight less than 0.25 of carbon : %
72112310- - - به ضخامت کمتر از 0/5 میلیمتر26- - - Of a thickness of less than 0.5 mm
72112390- - - سایر66- - - Other
721129- - سایر:- - Other :
72112910- - - به ضخامت کمتر از 0/5 میلیمتر26- - - Of a thickness of less than 0.5 mm
72112990- - - سایر66- - - Other
72119000- سایر66- Other
7212محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر، روکش شده، آبکاری شده یا اندود شده.Flat-rolled products of iron or nonalloy
steel, of a width of less than 600
mm, clad, plated or coated.
72121000- آبکاری شده یا اندوده شده با قلع26- Plated or coated with tin
72122000- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریقه
الکترولیت
66- Electrolytically plated or coated with
zinc
721230- به نحو دیگری آبکاری شده یا اندوده شده با روی:- Otherwise plated or coated with zinc :
72123010- - - ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از 1/5 میلیمتر66- - - Galvanized sheets of a thickness of
more than 1.5 mm
72123020- - - ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از 0/3 میلیمتر66- - - Galvanized sheets of a thickness of
less than 0.3 mm
72123030- - - نوارفولادی به ابعاد 21 × 0/25 mm به صورت رول با روکش روی جهت تولید شیلد نوار کاست صوتی (metal strips)46- - - Steel strips measuring 21 mm × 0.25
mm , in rolls, plated with zinc for
manufacturing sound cassette shields
72123090- - - سایر66- - - Other
72124000- رنگ شده، ورنی زده یا اندود شده با مواد پلاستیک66- Painted, varnished or coated with plastics
72125000- به نحو دیگری آبکاری شده یا اندوده شده66- Otherwise plated or coated
72126000- روکش شده66- Clad
7213میله ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.Bars and rods, hot-rolled, in
irregularly wound coils, of iron or nonalloy
steel.
721310- دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافتگی هایی باشند که در جریان نورد شدن حاصل می شوند:- Containing indentations, ribs, grooves
or other deformations produced during
the rolling process :
72131010- - - میلگرد کلاف با قطر کمتر از 9 میلیمتر66- - - Rods of a diameter of less than 9 mm wound in coils
72131090- - - سایر66- - - Other
72132000- سایر، از فولادهاي غیر ممزوج تراشکاري (خوش تراش) - (Non-alloy free-cutting steel)86- Other, of free-cutting steel
- سایر:- Other:
721391- - با مقطع عرضی دایره به قطر کمتر از 14 میلیمتر:7- - Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter :
72139110- - - به صورت کلاف با قطر کمتر از 9 میلیمتر664،7- - - Of a diameter of less than 9 mm wound in coils
72139120- - - مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری667- - - Steel wires for the purposes of making welding electrodes
72139190- - - سایر667- - - Other
72139900- - سایر66- - Other
7214سایر میله ها از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج فقط آهنگری شده، گرم نورد شده یا گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، همچنین آنهایی که بعد از نورد شدن تاب داده شده اند.Other bars and rods of iron or nonalloy
steel, not further worked than
forged, hot-rolled, hot-drawn or hotextruded,
but including those twisted
after rolling.
72141000- آهنگری شده667- Forged
72142000- دارای دندانه، برآمدگی، گودي یا سایر تغییر شکل یافتگی هایی باشند که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده اند.667- Containing indentations, ribs, grooves
or other deformations produced during
the rolling process or twisted after rolling
72143000- سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش)106- Other, of free-cutting steel
- سایر:- Other:
72149100- - با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)667- - Of rectangular (other than square) cross-section
72149900- - سایر1067- - Other
7215سایر میله ها از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.Other bars and rods of iron or non- alloy steel.
72151000- از فولاد غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش ) فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده106- Of free-cutting steel, not further worked
than cold-formed or cold-finished
72145000- سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده106- Other, not further worked than cold- formed or cold-finished
72159000- سایر106- Other
7216پروفیل (profile) از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.Angles, shapes and sections of iron or
non-alloy steel.
72161000- پروفیل با مقطع U, I یا H، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با بلندي کمتر از 80 میلیمتر66- U, I or H sections, not further worked
than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of
a height of less than 80 mm
پروفیل با مقطع L یا T، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با بلندی کمتر از 80 میلیمتر:- L or T sections, not further worked than
hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a
height of less than 80 mm:
72162100- - پروفیل با مقطع L66- -L sections
72162200- - پروفیل با مقطع T106- -T sections
- پروفیل با مقطع I ،U یا H ، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اگسترودشده، با بلندی 80 میلیمتر یا بیشتر:- U, I or H sections, not further worked
than hot-rolled, hot-drawn or extruded of
a height of 80 mm or more:
72163100- - پروفیل با مقطع U66- - U sections
72163200- - پروفیل با مقطع I26- - I sections
72163300- - پروفیل با مقطع H26- - H sections
72164000- پروفیل با مقطع L یا T، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اگسترود شده، با بلندی 80 میلیمتر یا بیشتر66- L or T sections, not further worked than
hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a
height of 80 mm or more
72165000- سایر پروفیل ها، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اگسترود شده662- Other angles, shapes and sections, not
further worked than hot- rolled, hotdrawn
or extruded
- پروفیل هایی که فقط سرد شکل داده شده یا سرد
تمام شده اند:
- Angles, shapes and sections, not further
worked than cold-formed or coldfinished:
72166100- - حاصل از محصولات تخت نورد شده (Flat-rolled products)66- - Obtained from flat-rolled products
72166900- - سایر106- - Other
- سایر:- Other:
72169100- - سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخت نورد شده ( flat-rolled products)106- - Cold-formed or cold-finished from
flat-rolled products
721699- - سایر:- - Other :
72169910- - - انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور26- - - Various kinds of rails used in the manufacture of elevators
72169990- - - سایر66- - - Other
7217مفتول از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.4Wire of iron or non-alloy steel.
721710- آبکاری نشده یا اندودنشده، حتی صیقل شده:4،7- Not plated or coated, whether or not polished :
72171010- - مفتول ACSR آبکاری نشده یا اندود نشده، حتی صیقل شده1264،7- - - (ACSR) wire not plated or coated,
whether or not polished
72171020- - - مفتول بیدوایر آبکاری نشده یا اندودنشده ، حتی صیقل شده1264،7- - - Wire (Bead Wire) not plated or
coated whether or not polished
72171030- - - مفتول پیش تنیده فولادی PC WIRE (PRESSED CONCRETE WIRE) از جنس فولاد پر کربن غیرممزوج سرد کشیده شده با مقطع گرد بصورت کلاف یا شاخه، تک رشته در
اقطار 4 الی 20 میلیمتر
1264،7- - - Pc wire (Pressed concrete) of nonalloy,
high-carboned steel of circular
cross-section in skein or section, spun of
4 to 20 mm.
72171040- - - مفتول فولادی فنری از جنس فولاد پر کربن
غیرممزوج سرد کشیده شده و با مقطع گرد به
0/2 الی 10 میلیمتر آبکاری صورت کلاف در اقطار نشده یا اندود نشده حتی صیقل شده
264،7- - - Wire of non-alloy, cold-drawn,
carbon- reinforced elastic steel of circular
cross-section in skein of diameter of 0.2
to 10 mm plated or coated whether or not
polished
72171090- - - سایر مفتو ل ها آبکاری نشده یا اندود نشده، حتی صیقل شده1264،7- - - Other
721720- آبکاری شده یا اندود شده با روی:5،7- Plated or coated with zinc :
72172010- - - مفتول ACSR آبکاری شده یا اندود شده با روی1264،5،7- - - Wire (ACSR) plated or coated with
zinc
72172090- - - سایر مفتو ل های آبکاری شده یا اندودشده با
روی
1264،5،7- - - Other wires plated or coated with
zinc
721730- آبکاری شده یا اندود شده با سایر فلزات معمولی:- Plated or coated with other base metals:
72173010- - - مفتول بیدوایر1264- - - Wire (Bead Wire)
72173020ـ ـ ـ اندود شده با پوشش فسفاته روي و با فرآيند توليدنورد گرم به همراه كار مكانيكي كشش سرد86- - -Coated with phosphatic zinc cover under hot-rolled process with mechanical cold - drawn
72173040- - - مفتول فولادی فنری از جنس فولاد پر کربن
غیرممزوج سرد کشیده شده و با مقطع گرد و به
0/2 الی 10 میلیمتر آبکاری صورت کلاف در اقطار شده یا اندود شده حتی صیقل شده
26- - - Wire of non-alloy, cold-drawn,
carbon- reinforced elastic steel of circular
cross-section in skein of diameter of 0.2
to 10 mm plated or coated whether or not
polished
72173090- - - سایر مفتو ل های آبکاری شده یا اندود شده با
سایر فلزات معمولی
1264- - - Other wires plated or coated with
other base metals
72179000- سایر1264- Other
7218فولاد زنگ نزن به صورت شمش یا دیگر اشکال
ابتدایی؛ محصولات نیمه تمام از فولاد زنگ نزن.
Stainless steel in ingots or other
primary forms; semi-finished products
of stainless steel.
72181000- شمش و دیگر اشکال ابتدایی26- Ingots and other primary forms
- سایر:- Other:
72189100- - با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)46- - Of rectangular (other than square cross-section)
72189900- - سایر26- - Other
7219محصولات تخت نوردشده از فولاد زنگ نزن،
باپهنای 600 میلیمتر یا بیشتر.
Flat-rolled products of stainless steel,
of a width of 600 mm or more.
- فقط گرم نورد شده، به صورت طومار:- Not further worked than hot-rolled, in coils:
72191100- - به ضخامت بیش از 10 میلیمتر26- - Of a thickness exceeding 10 mm
72191200- - به ضخامت 4/75 میلیمتر یا بیشتر ولی حداکثر 10 میلیمتر26- - Of a thickness of 4.75 mm or more but
not exceeding 10 mm
72191300- - به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4/75 میلیمتر26- - Of a thickness of 3 mm or more but
less than 4.75 mm
72191400- - به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر26- - Of a thickness of less than 3 mm
- فقط گرم نوردشده، به صورت غیر طومار:- Not further worked than hot-rolled, not in coils:
72192100- - به ضخامت بیش از 10 میلیمتر26- - Of a thickness exceeding 10 mm
72192200- - به ضخامت 4/75 میلیمتر یا بیشتر و حداکثر 10 میلیمتر26- - Of a thickness of 4. 75 mm or more
but not exceeding 10 mm
72192300- - به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4/75 میلیمتر26- - Of a thickness of 3 mm or more but
less than 4.75 mm
72192400- - به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر26- - Of a thickness of less than 3 mm
- فقط سرد نوردشده:- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced):
72193100- - به ضخامت 4/75 میلیمتر یا بیشتر26- - Of a thickness of 4.75 mm or more
72193200- - به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4/75 میلیمتر26- - Of a thickness of 3 mm or more but
less than 4.75 mm
72193300- - به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از 3 میلیمتر26- - Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm
72193400- - به ضخامت 0/5 میلیمتر یا بیشتر و حداکثر 1 میلیمتر26- - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
72193500- - به ضخامت کمتر از 0/5 میلیمتر26- - Of a thickness of less than 0.5 mm
72199000- سایر26- Other
7220محصولات تخت نوردشده از فولاد زنگ نزن، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر.Flat-rolled products of stainless steel,
of a width of less than 600 mm.
ـ فقط گرم نوردشده:- Not further worked than hot-rolled:
72201100- - به ضخامت 4/75 میلیمتر یا بیشتر26- - Of a thickness of 4.75 mm or more
72201200- - به ضخامت کمتر از 4/75 میلیمتر26- - Of a thickness of less than 4.75 mm
72202000- فقط سرد نوردشده26- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced)
72209000- سایر26- Other
72210000میله ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از فولاد زنگ نزن.26Bars and rods, hot-rolled, in
irregularly wound coils, of stainless
steel.
7222سایر میله ها از فولاد زنگ نزن، پروفیل از فولاد زنگ نزن.Other bars and rods of stainless steel;
angles, shapes and sections of stainless
steel.
- میله ها، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اگسترودشده:- Bars and rods, not further worked than
hot-rolled, hot-drawn or extruded:
72221100- - با سطح مقطع دایره66- - Of circular cross-section
72221900- - سایر66- - Other
72222000- میله ها، فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده66- Bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished
72223000- سایر میله ها66- Other bars and rods
72224000- پروفیل66- Angles, shapes and sections
72230000مفتول از فولاد زنگ نزن.26Wire of stainless steel.
7224سایر فولادهای ممزوج به صورت شمش یا دیگر
اشکال ابتدایی؛ محصولات نیمه تمام از سایر فولادهای ممزوج.
Other alloy steel in ingots or other
primary forms; semi-finished products
of other alloy steel.
72241000- شمش و دیگر اشکال ابتدایی26- Ingots and other primary forms
72249000- سایر26- Other
7225محصولات تخت نوردشده از سایر فولادهای
ممزوج، با پهناي 600 میلیمتر یا بیشتر.
Flat-rolled products of other alloy steel,
of a width of 600 mm or more.
- از فولا د سیلیسیوم دار موسوم به « مغناطیسی » (Silicon-electrical steel):- Of silicon-electrical steel:
72251100- - دارای دانه های جهت دار شده26- - Grain-oriented
72251900- - سایر26- - Other
72253000- سایر، فقط گرم نورد شده، به صورت طومار26- Other, not further worked than hot- rolled, in coils
72254000- سایر، فقط گرم نوردشده، به صورت غیر طومار26- Other, not further worked than hot- rolled, not in coils
72255000- سایر، فقط سرد نوردشده26- Other, not further worked than cold- rolled (cold-reduced)
- سایر:- Other:
72259100- - آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکترولیت46- - Electrolytically plated or coated with
zinc
72259200- - آبکاری شده یا اندوده شده با روی به نحوی دیگر46- - Otherwise plated or coated with zinc
72259900- - سایر26- - Other
7226محصولات تخت نورد شده از سایر فولادهای
ممزوج، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر.
Flat-rolled products of other alloy steel,
of a width of less than 600 mm.
- از فولاد سیلیسیوم دار موسوم به « مغناطیسی » (Silicon-electrical steel):- Of silicon-electrical steel:
72261100- - دارای دانه های جهت دار شده26- - Grain-oriented
72261900- - سایر26- - Other
72262000- از فولادهای تندبر66- Of high speed steel
- سایر:- Other:
72269100- - فقط گرم نوردشده66- - Not further worked than hot-rolled
72269200- - فقط سرد نور دشده26- - Not further worked than cold-rolled (cold-reduced)
72269900- - سایر:66- - Other
7227میله ها، گرم نورد شده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از سایر فولادهای ممزوج.Bars and rods, hot-rolled, in
irregularly wound coils, of other alloy
steel.
72271000- از فولادهای تندبر66- Of high speed steel
72272000- از فولادهای سیلیکو منگنز66- Of silico-manganese steel
72279000 سایر66- Other
7228سایر میله ها، از سایر فولادهای ممزوج؛ پروفیل، از سایر فولادهای ممزوج؛ میله های توخالی برای حفاری، از فولادهای ممزوج یا غیرممزوج.Other bars and rods of other alloy
steel; angles, shapes and sections, of
other alloy steel; hollow drill bars and
rods, of alloy or non-alloy steel.
72281000- میله ها، از فولادهای تندبر66- Bars and rods, of high speed steel
72282000- میله ها، از فولاد سیلیکو منگنز66- Bars and rods, of silico-manganese steel
72283000- سایر میله ها، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا
اگسترود شده
667- Other bars and rods, not further worked
than hot-rolled, hot-drawn or extruded
72284000- سایر میله ها، فقط آهنگری شده66- Other bars and rods, not further worked than forged
72285000- سایر میله ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده66- Other bars and rods, not further worked
than cold-formed or cold-finished
72286000- سایر میله ها66- Other bars and rods
72287000- پروفیل66- Angles, shapes and sections
72288000- میله های توخالی برای حفاری86- Hollow drill bars and rods
7229مفتول از سایر فولادهای ممزوج.Wire of other alloy steel.
72292000- از فولادهای سیلیکومنگنز66- Of silico-manganese steel
722990- سایر:- Other:
72299010- - - از فولاد فنری کرم سیلیکون66- - - Of springy chromium-silico steel
72299020- - - از فولاد فنری کرم وانادیوم66- - - Of springy vanadium steel
72299030- - - مفتول های ممزوج سرد کشیده شده، آنیل و فسفاته شده به صورت کلاف به قطر 5 تا 35 میلیمتر26- - - Cold-drawn anil & phosphorite alloy
wires in skein of diameter of 5 to 35 mm.
72299090- - - سایر106- - - Other

9 فکر می‌کنند “فصل هفتاد و دوم – چدن، آهن و فولاد

  1. علیرضا

   منظور شما چه نوع فولادی هست؟ برای هر نوع فولاد و با اندازه ختی مختلف ماخذ تعرفه ممکن است متفاوت باشد. نوع فولاد را مشخص کنید دوست عزیز.

 1. جواد جعفری

  لطفا تعرفه گمرکی میلگردهای فولادی به قطرهای 30 تا 80 میلی متر و از جنسهای زیر را برایم ارسال کنید

  27CD4-16MNCR5-20MNSCR5-CK45-CK22

 2. مهرداد قلی پور

  باسلام
  لطفا تعرفه واردات ماشین آلات ذوب آهن را برایم ارسال کنید
  باتشکر

 3. شهباز محمدی

  با سلام خواهشمند است بفرماییدتعرفه ورود مفتول الیاژی و عوارض گمرکی چند در صد ارزش کالا محاسبه می گردد ؟

 4. گلستانی

  با سلام
  تعرفهای موجود در این سایت مربوط به سال 92 بود لطفا تعرفه های سال 93 را هم اعلام بفرمایید وهمینطور بفرمایید منظور ازکد کشور دارنده تعرفه چیست؟
  با تشکر

  1. IBfon.org نویسنده

   در این آدرس می توانید دریافت کنید. لینک مربوطه تعرفه های سال 93
   در اول کتاب کشورهایی که با ایران کد تعرفه ترجیحی دارند به شماره مشخص شده است. دیگر اسم کشورها را نمی برند تنها به شماره آن کشور اشاره می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *