فصل هفتاد و یکم – مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها و اشیاء ساخته شده از این مواد؛ زیورآلات بدلی، سکه

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
7101مروارید طبیعی یا پرورده، حتی کار شده یا درجه بندی شده ولی نخ کشیده نشده، سوار نشده یا کار گذارده
نشده؛ مروارید طبیعی یا پرورده، که موقتاً برای سهولت نقل و انتقال نخ کشیده شده باشد.
Pearls, natural or cultured, whether
or not worked or graded but not
strung, mounted or set; pearls,
natural or cultured, temporarily
strung for convenience of transport.
71011000- مروارید طبیعی46- Natural pearls
- مروارید پرورده- Cultured pearls:
71012100- - کارنشده26- - Unworked
71012200- - کار شده46- - Worked
7102الماس،حتی کارشده، ولی سوارنشده و کار گذارده
نشده.
Diamonds, whether or not worked,
but not mounted or set.
71021000- جور نشده (Unsorted)26- Unsorted
- صنعتی:- Industrial:
710221- - کارنشده یا به طور ساده اره شده، شکافته شده
یاتراش داده شده:
- - Unworked or simply sawn, cleaved or
bruted :
71022110- - - به عنوان ماده اولیه برای ساخت کالاهای غیر
تزئینی
46- - - As base material used in the
manufacture of non-ornamental goods
71022190- - - سایر46- - - Other
71022900- - سایر46- - Other
- غیرصنعتی:46- Non-industrial:
71023100- - کارنشده یا به طور ساده اره شده، شکافته شده یا تراش داده شده46- - Unworked or simply sawn, cleaved or
bruted
71023900- - سایر26- - Other
7103سنگ های گرانبها (غیر از الماس ) و سنگ های
نیمه گرانبها، حتی کار شده یا درجه بندی شده ولی نخ کشیده نشده؛ سوار نشده یا کارگذارده نشده؛
سنگهای گرانبها (غیر از الماس ) و سنگ های نیمه گرانبها، درجه بندی نشده، که موقتاً برای سهولت نقل و انتقال نخ کشیده شده باشد.
Precious stones (other than diamonds)
and semi-precious stones, whether or
not worked or graded but not strung,
mounted or set; ungraded precious
stones (other than diamonds) and
semi-precious stones, temporarily
strung for convenience of transport.
710310- کارنشده یا به طور ساده اره شده یا ناهمواری گرفته
شده:
156- Unworked or simply sawn or roughly
shaped :
71031010- - - فیروزه طبیعی26- - - Natural turquoise
71031090- - - سایر- - - Other
- کار شده به نحوی دیگر- Otherwise worked:
71039100- - یاقوت، یاقوت کبود و زمرد26- - Rubies, sapphires and emeralds
710399- - سایر:- - Other :
71039910- - - فیروزه طبیعی226- - - Natural turquoise
71039990- - - سایر26- - - Other
7104سنگ های سنتتیک یا دوباره ساخته شده گرانبها یا نیمه گرانبها، حتی کار شده یا درجه بندی شده ولی نخ کشیده نشده، سوار نشده یا کار گذارده نشده، سنگ های سنتتیک یا دوباره ساخته شده گرانبها یا
نیمه گرانبهای درجه بندی نشده، که موقتاً برای سهولت نقل و انتقال نخ کشیده شده باشد.
Synthetic or reconstructed precious or
semi-precious stones, whether or not
worked or graded but not strung,
mounted or set; ungraded synthetic or
reconstructed precious or semiprecious
stones, temporarily strung
for convenience of transport.
71041000- کوارتزپیزو – الکتریک26- Piezo-electric quartz
710420- سایر، کار نشده یا به طور ساده اره شده یا
ناهمواری گرفته شده:
- Other, unworked or simply sawn or
roughly shaped :
71042010- - - فیروزه مصنوعی226- - - Artificial turquoise
71042090- - - سایر26- - - Other
710490- سایر:- Other :
71049010- - - فیروزه مصنوعی226- - - Artificial turquoise
71049090- - - سایر26- - - Other
7105گرد یا پودر سنگهای طبیعی یا سنتتیک گرانبها یا
نیمه گرانبها.
Dust and powder of natural or
synthetic precious or semi-precious
stones.
71051000- از الماس26- Of diamonds
71059000- سایر26- Other
7106نقره (از جمله نقره آبکاری شده با طلا یا پلاتین) به اشکال خام یا نیمه ساخته، یا به شکل پودر.بر اساس قانون الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 131/37352 مورخ 1388/8/3 "واردات انواع شمش، طلا و نقره از پرداخت مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشد"Silver (including silver plated with
gold or platinum), unwrought or in
semi-manufactured forms, or in
powder form.
71061000- پودر46- Powder
- سایر- Other:
71069100- - خام26- - Unwrought
71069200- - نیمه ساخته26- - Semi-manufactured
71070000فلزات معمولی دارای روکش یا پوشش از نقره، به اشکال کار نشده یا نیمه ساخته.46Base metals clad with silver, not
further worked than semimanufactured.
7108طلا ( از جمله طلای آبکاری شده با پلاتین ) به اشکال خام یا نیمه ساخته، یا به شکل پودر.بر اساس قانون الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 131/37352 مورخ 1388/8/3 "واردات انواع شمش، طلا و نقره از پرداخت مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشد"Gold (including gold plated with platinum)
unwrought or in semi-manufactured
forms, or in powder form.
- برای مصارف غیرپولی:- Non-monetary:
71081100- - پودر46- - Powder
71081200- - دیگر اشکال خام46- - Other unwrought forms
71081300- - دیگر اشکال نیمه ساخته46- - Other semi-manufactured form
71082000- برای مصارف پولی46- Monetary
71090000فلزات معمولی یا نقره، دارای روکش یا پوشش از طلا، به اشکال کارنشده یا نیمه ساخته46Base metals or silver, clad with gold,
not further worked than semimanufactured.
7110پلاتین، به اشکال خام یا به اشکال نیمه ساخته، یا به شکل پودر.Platinum, unwrought or in semimanufactured
forms, or in powder
form.
- پلاتین:- Platinum:
71101100- - به اشکال خام یا پودر46- - Unwrought or in powder form
71101900- - سایر26- - Other
- پالادیوم:6- Palladium:
71102100- - به اشکال خام یا پودر46- - Unwrought or in powder form
71102900- - سایر46- - Other
- رودیوم:6- Rhodium:
71103100- - به اشکال خام یا پودر46- - Unwrought or in powder form
71103900- - سایر26- - Other
- ایریدیوم، اوسمیوم و رتنیوم:6-Iridium, osmium and ruthenium:
71104100- - به اشکال خام یا پودر46- - Unwrought or in powder form
71104900- - سایر46- - Other
71110000فلزات معمولی، نقره یا طلا، دارای روکش یا پوشش از پلاتین، به اشکال کار نشده یا نیمه ساخته.46Base metals, silver or gold, clad with
platinum, not further worked than
semi- manufactured.
7112آخال و خرده ریز فلزات گرانبها یا دارای روکش یا
پوشش از فلزات گرانبها؛ سایر آخال و خرده ریز حاوی فلزات گرانبها یا ترکیبات فلزات گرانبها از انواعی که اساساً برای بازیافت فلزات گرانبها بکار می رود.
Waste and scrap of precious metal or
of metal clad with precious metal;
other waste and scrap containing
precious metal or precious metal
compounds, of a kind used principally
for the recovery of precious metal.
71123000- خاکستر حاوی فلز گرانبها یا ترکیبات از فلز گرانبها46- Ash containing precious metal or precious metal compounds
- سایر:- Other:
71129100- - از طلا، همچنین فلز دارای روکش یا پوشش از طلا، به استثنای فضولات دارای سایر فلزات گرانبها46- - Of gold, including metal clad with
gold but excluding sweepings containing
other precious metals
71129200- - از پلاتین، همچنین فلز دارای روکش با پوشش از پلاتین، باستثنای فضولات دارای سایر فلزات گرانبها26- - Of platinum, including metal clad
with platinum but excluding sweepings
containing other precious metals
71129900- - سایر46- - Other
7113زیورآلات یا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات
گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از
فلزات گرانبها.
Articles of jewellery and parts thereof,
of precious metal or of metal clad with
precious metal.
- از فلزات گرانبها، حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها- Of precious metal whether or not
plated or clad with precious metal:
711311- - از نقره، حتی آبکاری شده، روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها:- - Of silver, whether or not plated or
clad with other precious metal:
71131110- - - سنتی، صنایع دستی مرصع106- - - Studded, traditional Crafts
71131190- - - سایر106- - - Other
711319- - از سایر فلزات گرانبها، حتی آبکاری شده، روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها:- - Of other precious metal, whether or
not plated or clad with precious metal:
71131910- - - سنتی، صنایع دستی مرصع106- - - Studded, traditional Crafts
71131990- - - سایر106- - - Other
711320- از فلزات معمولی دارای روکش یا پوشش از فلزات
گرانبها:
- Of base metal clad with precious
metal:
71132010- - - سنتی، صنایع دستی مرصع106- - - Studded, traditional Crafts
71132090- - - سایر106- - - Other
7114طلا آلات یا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات
گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از
فلزات گرانبها.
Articles of goldsmiths' or silversmiths'
wares and parts thereof, of precious
metal or of metal clad with precious
metal.
- از فلزات گرانبها، حتی آبکاری شده، روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها:- Of precious metal whether or not
plated or clad with precious metal:
711411- - از نقره، حتی آبکاری شده، روکش شده یا پوشش شده با سایر فلزات گرانبها:- - Of silver, whether or not plated or
clad with other precious metal:
71141110- - - حکاکی، قلمزنی شده، صنایع دستی106- - Of silver, whether or not plated or
clad with other precious metal:
71141120- - - ملیله کاری، صنایع دستی106- - - Filigreed, Crafts
71141130- - - مرصع106- - - Studded
71141190- - - سایر106- - - Other
711419- - از سایر فلزات گرانبها، حتی آبکاری شده، یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها:- - Of other precious metal, whether or
not plated or clad with precious metal :
71141910- - - حکاکی، قلمزنی شده، صنایع دستی106- - - Engraved, Crafts
71141920- - - ملیله کاری شده، صنایع دستی106- - - Filigreed, Crafts
71141930- - - مرصع106- - - Studded
71141990- - - سایر66- - - Other
71142000- از فلزات معمولی دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها66- Of base metal clad with precious metal
7115سایر مصنوعات از فلزات گرانبها یا فلزات دارای
روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
Other articles of precious metal or of
metal clad with precious metal.
71151000- کاتالیزورها به شکل تور (Wire cloth) یا شبکه (Grill)، از پلاتین66- Catalysts in the form of wire cloth or
grill, of platinum
71159000- سایر66- Other
7116مصنوعات از مروارید طبیعی یا پرورده، از
سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها (طبیعی، سنتتیک یا دوباره ساخته).
Articles of natural or cultured pearls,
precious or semi-precious stones
(natural, synthetic or reconstructed).
71161000- از مروارید طبیعی یا پرورده126- Of natural or cultured pearls
71162000- از سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها(طبیعی، سنتتیک
یا دوباره ساخته)
126- Of precious or semi-precious stones
(natural, synthetic or reconstructed)
7117زیور آلات بدلی.1Imitation jewellery.
- از فلزات معمولی، حتی آبکاری شده با فلزات
گرانبها:
- Of base metal, whether or not plated
with precious metal:
71171100- - دکمه سردست و دکمه های همانند2261،5- - Cuff-links and studs
71171900- - سایر2261،5- - Other
71179000- سایر2261،5- Other
7118سکه.Coin.
71181000- سکه های غیر رایج، باستثنای سکه های طلا46- Coin (other than gold coin), not being legal tender
71189000- سایر46- Other

2 فکر می‌کنند “فصل هفتاد و یکم – مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها و اشیاء ساخته شده از این مواد؛ زیورآلات بدلی، سکه

 1. حسین حیاتی

  با سلام اینجانب کارت بازرگانی دارم ولی 4ماه است هر دری میزنم نمیتوانم یک ادرس خریدار و وارد کننده خارجی فیروزه مروارید عقیق را پیدا کنم جهت صادرات و ناچار شده ام اظهار نامه مالیاتی شرکت را (عدم فعالیت)ارائه دهم لطفا مرا راهنمایی کنید

  1. IBfon.org نویسنده

   سلام.
   بهتر بود که اول مقدمات اولیه تجارت خارجی خود را آماده می کردید و سپس اقدام به اخذ کارت بازرگانی می کردید تا هزینه کارت بازرگانی بر شما تحمیل نشود. می بایستی به مکاتبات تجاری خارجی آشنا باشید.
   https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=Turquoise+pearl+agate

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *