فصل هفتادم – شیشه و مصنوعات شیشه ای

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
700100- خرده شیشه،سایر آخال و ضایعات شیشه، شیشه بصورت تودهCullet and other waste and scrap of
glass; glass in the mass.
70010010- - - اپتیکی46- - - Optics
70010090- - - سایر46- - - Other
7002شیشه به صورت گلوله (غیر از دانه های ریز کروی (Microspheres) مشمول شماره 7018)، میله یا لوله، کار نشده.Glass in balls (other than
microspheres of heading 70.18), rods
or tubes, unworked.
70021000- گلوله66- Balls
700220- میله:1- Rods:
70022010- - - از شیشه اپتیکی661- - - Of optic glass
70022090- - - سایر661- - - Other
- لوله:- Tubes:
70023100- - از کوارتز ذوب شده یا از سایر سیلیس های
ذوب شده
66- - Of fused quartz or other fused silica
70023200 66- - Of other glass having a linear
coefficient of expansion not exceeding 5
x 10-0 per Kelvin within a temperature
range of 0 °C to 300 °C
70023900- - سایر66- - Other
7003شیشه ریختگی و شیشه تخت شدهCast glass and rolled glass, in sheets
or profiles, whether or not having an
absorbent, reflecting or non-reflecting
layer, but not otherwise worked.
(Rolled glass)، به صورت صفحه یا پروفیل، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس کننده یا مانع از
انعکاس، ولی کار نشده به نحوی دیگر.
- ورق های مسلح نشده با سیم:- Non-wired sheets:
700312- - خمیر آن کلاً در توده رنگ شده Body tinted، کدر شده، روکشدار شده (رویه دارشده) یا دارای یک لایه جاذب، منعکس کننده یامانع از انعکاس باشد:8- - Coloured throughout the mass (body
tinted), opacified, flashed or having an
absorbent, reflecting or non-reflecting
layer :
70031210- - - برای شیشه اپتیکی106- - - For optic glass
70031220- - - دارای لایه یا پوشش غیرانعکاسی106- - - Having a non-reflecting layer or coating
70031290- - - سایر106- - - Other
700319- - سایر:8- - Other :
70031910- - - برای شیشه اپتیکی1068- - - For optic glass
70031990- - - سایر1068- - - Other
70032000- ورق های مسلح شده با سیم1068- Wired sheets
70033000- پروفیل1068- Profiles
7004شیشه کشیده و شیشه باد شده، به صورت ورق، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر.Drawn glass and blown glass, in
sheets, whether or not having an
absorbent, reflecting or non-reflecting
layer, but not otherwise worked.
700420- شیشه که خمیر آن کلاً در توده رنگ شده (Body tinted)، کدر شده، روکشدار شده (رویه دار شده) یا دارای لایه جاذب، منعکس کننده یا مانع از انعکاس باشد:8- Glass, coloured throughout the mass
(body tinted), opacified, flashed or
having an absorbent, reflecting or nonreflecting
layer :
70042010- - - برای شیشه اپتیکی106- - - For optic glass
70042020- - - دارای لایه یا پوشش غیرانعکاسی106- - - Having a non-reflecting layer (coating)
70042090- - - سایر106- - - Other
700490- سایر شیشه ها:68- Other glass :
70049010- - - برای شیشه اپتیکی1068- - - For optic glass
70049020- - - ورق شیشه ای با ضخامتهای 2/5 میلیمتر و کمتر از آن668- - - Sheet glass with a thickness of 2.5
mm or less
70049090- - - ورق شیشه ای با ضخامتهای بیشتر از 2/5 میلیمتر1268- - - Sheet glass with a thickness of more
than 2.5 mm
7005شیشه فلوت (Float) و شیشه ای که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر.Float glass and surface ground or
poushed glass, in sheets, whether or
not having an absorbent, reflecting or
non- reflecting layer, but not
otherwise worked.
700510- شیشه مسلح نشده، دارای یک لایه جاذب،
منعکس کننده یا مانع از انعکاس:
8- Non-wired glass, having an absorbent,
reflecting or non-reflecting layer :
70051010- - - دارای لایه یا پوشش مانع از انعکاس1268- - - Having a non-reflecting layer or coating
70051020- - - سایر با ضخامتهای 2/5 میلیمتر و کمتر از آن668- - - Other with a thickness of 2.5 mm or less
70051030- - - سایر با ضخامتهای بیشتر از 2/5 میلیمتر تا 4/5 میلیمتر2668- - - Other with a thickness of 2.5 mm -
4.5 mm
70051090- - - سایر با ضخامتهای بیشتر از 4/5 میلیمتر2668- - - Other with a thickness of more than 4.5 mm
- سایر شیشه های مسلح نشده:8- Other non-wired glass:
700521- - خمیر آن کلاً در توده رنگ شده، کدر شده،
روکشدار شده (رویه دار شده ) یا صرفاً سطح آن
ساییده شده:
- - Coloured throughout the mass (body
tinted), opacified, flashed or merely
surface ground :
70052110- - - با ضخامت 2/5 میلیمتر و کمتر از آن668- - - Of a thickness of 2.5 mm or less
70052120- - - باضخامت بیشتر از 2/5 میلیمتر تا 4/5 میلیمتر2668- - - Of a thickness of 2.5 mm - 4.5 mm
70052130- - - با ضخامت بیشتر از 4/5 میلیمتر2668- - - Of a thickness of more than 4.5 mm
70052190- - - سایر2668- - - Other
700529- - سایر:- - Other :
70052910- - - با ضخامت 2/5 میلیمتر و کمتر از آن1068- - - Of a thickness of 2.5 mm or less
70052920- - - با ضخامت بیشتر از 2/5 میلیمتر تا 4/5 میلیمتر2668- - - Of a thickness of 2.5 mm - 4.5 mm
70052930- - - با ضخامت یک میلیمتر و کمتر از آن268- - - Of a thickness of 1 mm or less
70052940- - - با ضخامت بیشتر از 4/5 میلیمتر2668- - - Of a thickness exceeding 4.5 mm
70052990- - - سایر2668- - - Other
70053000- شیشه مسلح شده1268- Wired glass
700600شیشه های مشمول شماره 7003، 7004 یا 7005، خم شده، لبه کار شده، کنده کاری شده، سوراخ شده، لعاب یا میناکاری شده یا به نحو
دیگری کار شده، لیکن قاب نشده یا جورنشده با
مواد دیگر.
8Glass of heading 70.03, 70.04 or 70.05,
bent, edge-worked, engraved, drilled,
enamelled or otherwise worked, but
not framed or fitted with other
materials.
70060010- - - برای شیشه اپتیکی1068- - - For optic glass
70060090- - - سایر1068- - - Other
7007شیشه ایمنی، متشکل از شیشه های آب داده یا چند لایه.8Safety glass, consisting of toughened
(tempered) or laminated glass.
- شیشه های ایمنی آب داده Toughened (tempered):- Toughened (tempered) safety glass:
700711- - در اندازه و شکل مناسب برای نصب در وسایل نقلیه زمینی، هواپیما، فضاپیما یا کشتی:8- - Of size and shape suitable for
incorporation in vehicles, aircraft,
spacecraft or vessels :
70071110- - - در اندازه و شکل مناسب برای نصب در وسائل نقلیه زمینی2268- - - Of a size and shape suitable for
incorporation in motor vehicles
70071190- - - سایر1068- - - Other
700719- - سایر:8- - Other :
70071910- - -میناکاری شده2268- - - Enamelled
70071920- - - که خمیر آن کلاً در توده رنگ شده باشد، تیره، روشن یا دارای لایه (پوشش) جاذب یا انعکاسی1068- - - Coloured throughout the mass (body
tinted), opacified, flashed or having an
absorbent or reflecting layer
70071990- - - سایر1068- - - Other
- شیشه های ایمنی چندلایه:8- Laminated safety glass :
700721- - در اندازه و شکل مناسب برای نصب در وسایل نقلیه زمینی ،هواپیما، فضاپیما یا کشتی8- - Of size and shape suitable for
incorporation in vehicles, aircraft,
spacecraft or vessels :
70072110- - - شیشه قاب نشده، برای استفاده در هواپیمای
غیرنظامی
268- - - Glass without frame for use in civil
aircraft
70072120- - - سایر در اندازه و شکل مناسب برای نصب در
وسائل نقلیه موتوری
1068- - - Other of size and shape suitable for
incorporation in motor vehicles
70072190- - - سایر1068- - - Other
70072900- - سایر1068- - Other
700800شیشه های عایق چند جداره.8Multiple-walled insulating units of glass.
70080010- - - که خمیر آن کلاً در توده رنگ شده باشد، تیره، روشن یا دارای لایه (پوشش) جاذب یا انعکاسی1068- - - Coloured throughout the mass (body
tinted), opacified, flashed or having an
absorbent or reflecting layer
70080020- - - سایر شامل دو قاب شیشه ای بگونه ای که
اطراف لبه ها درزگیری شده و بصورت غیرقابل نفوذ به یکدیگر متصل گردیده و بوسیله لایه ای از هوا، سایر گازها یا خلأ از هم جداشده اند
1068- - - Other including two glass frames,
seamed up at edges, impenetrable and
connected to each other and separated by
a layer of air, other gases or vacuum
70080090- - - سایر1068- - - Other
7009آینه های شیشه ای، حتی قاب شده، همچنین آینه های عقب بین (Rear - View).Glass mirrors, whether or not framed,
including rear-view mirrors.
70091000- آینه های عقب بین برای وسایل نقلیه زمینی1264- Rear-view mirrors for vehicles
- سایر:156- Other:
70099100- - قاب نشده326- - Unframed
70099200- - قاب شده-- Framed
7010قرابه، بطری، فلاسک (Flask)، ظرف دهان گشاد، کوزه (Pot)، لوله جای قرص، آمپول و سایر ظروف از شیشه، برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا؛ ظروف دهان گشاد برای محافظت؛ درپوش (Stopper)، سرپوش و سایر در پوش ها (Clousures)، از شیشه.1Carboys, bottles, flasks, jars, pots,
phials, ampoules and other containers,
of glass, of a kind used for the
conveyance or packing of goods;
preserving jars of glass; stoppers, lids
and other closures, of glass.
701010- آمپول:1- Ampoules :
70101010- - - انواع پوکه آمپول ویال و کارتریج از شیشه (گریددارویی)2661- - - Various kinds of ampoules, vials
and cartridges made of glass of
pharmaceutical grade
70101090- - - سایر آمپولها261- - - Other ampoules
70102000- در پوش، سرپوش و سایر درپوش ها1061- Stoppers, lids and other closures
701090- سایر:1،3- Other :
70109010- - - ظروف دهان گشاد برای نگاه داشتن مربا،
کنسرو میوه و اغذیه ای که نیاز به محافظت دارند
(ظروف دهان گشاد استریل شده)
2261،3- - - Jars for keeping jam, conserve, fruit
and food that need preservation (sterile
jars)
70109020- - - سایر، ساخته شده بصورت لوله شیشه ای با ظرفیت اسمی 2/5 لیتر یا بیشتر2261،3- - - Other, such as manufactured glass
tube, 2.5 litres or more in nominal
capacity
70109030- - - برای نوشیدنیها (نوشابه و ...) و مواد خوراکی کمتر از 2/5 لیتر2261،3- - - For beverages (drinks) and food,
less than 2.5 litres in capacity
70109040- - - بطریهای بی رنگ، با ظرفیت اسمی یک لیتر و
کمتر از آن
2261،3- - - Colourless bottles one litre or less in
nominal capacity
70109050- - - بطریهای بی رنگ، با ظرفیت اسمی بیشتر از یک لیتر2261،3- - - Colourless bottles one litre or more
in nominal capacity
70109060- - - بطریهای رنگی، با ظرفیت اسمی یک لیتر وکمتر از آن2261،3- - - Coloured bottles one litre or less in
nominal capacity
70109070- - - بطریهای رنگی، با ظرفیت اسمی بیشتر از یک
لیتر
2261،3- - - Coloured bottles more than one litre
in nominal capacity
70109080- - -شیشه شربت (گریددارویی)1261،3- - - Bottles for holding medicine of pharmaceutical grade
70109090- - - سایر1061،3- - - Other
7011غلاف های شیشه ای (از جمله حباب و لوله )، باز، و اجزاء شیشه ای آنها، بدون ملحقات، برای لامپ های برق، برای لوله های اشعه کاتودی یا همانند.Glass envelopes (including bulbs and
tubes), open, and glass parts thereof,
without fittings, for electric lamps,
cathode-ray tubes or the like.
701110- برای روشنایی برق:- For electric lighting :
70111010- - - حباب لامپ رشته ای126- - - Bulbs for electric lamps
70111020- - - تیوپ لامپ فلورسنت به قطر 25 میلی متر و بیشتر126- - - Fluorescent tubes of a diameter 25
mm and more
70111030- - - حباب لامپ شمعی (B-35)26- - - Candle lapms bulb (B-35)
70111090- - - سایر26- - - Other
70112000- برای لوله های اشعه کاتودی26-For cathode-ray tubes
70119000- سایر26- Other
[7012]
7013ظروف شیشه ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 7010 یا 7018 می باشد.)Glassware of a kind used for table,
kitchen, toilet, office, indoor
decoration or similar purposes (other
than of heading 70.10 or 70.18)
70131000- سفالینه های شیشه ای (Glass-ceramics)406- Of glass-ceramics
- لیوان های نوشیدن پایه دار (گیلاس) (Stemware drinking glasses)، به غیر از سفالینه های شیشه ای:- Stemware drinking glasses other than
of glass-ceramics:
701322- - از کریستال سر بدار:- - Of lead crystal :
70132210- - - ساخته شده به صورت دستی با کلیشه یا
بگونه ای دیگر تزئین شده
406- - - Made by hand with plate or
otherwise decorated
70132220- - - ساخته شده به صورت ماشینی با کلیشه یا
بگونه ای دیگر تزئین شده
406- - - Made by machine with plate or
otherwise decorated
70132800- - سایر406- - Other
- سایر لیوان های نوشیدن، به غیر از سفالینه های
شیشه ای:
- Other drinking glasses, other than of
glass ceramics:
70133300- - از کریستال سر بدار406- - Of lead crystal
70133700- - سایر406- -Other
- ظروف شیشه ای از نوع مورد استفاده برای سر میز (به غیر از لیوان های نوشیدن) یا مقاصد آشپزخانه ای، به غیر از سفالینه های شیشه ای:- Glassware of a kind used for table
(other than drinking glasses) or kitchen
purposes other than of glass-ceramics:
701341- - از کریستال سرب دار:- - of Lead Crystal:
70134110- - - ساخته شده بصورت دستی:- - - Made by hand:
70131411ـ ـ ـ ـ نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي406- - - - Painted, bruted, crafts
70134112- - - - بدون تزیین، صنایع دستی406- - - - nondecorated, crafts
70134119- - - - سایر406- - - - Other
70134190- - - ساخته شده به صورت ماشینی406- - - Made by machine
701342- - Of glass having a linear coefficient of
expansion not exceeding 5´10-6 per
Kelvin within a temperature range of
O o C to 300 o C:
70134210- - - اوپال406- - - Opals
70134220- - - بدون تزیین، صنایع دستی406- - - nondecorated, Crafts
70134230- - - نقاشی شده، تراش خورده، صنایع دستی40- - - Painted, bruted, Crafts
70134290- - - سایر406- - - Other
701349- - سایر:6- - Other:
70134910- - - اوپال406- - - Opals
70134990- - - سایر406- - - Other
- سایر ظروف شیشه ای:- Other glassware:
701391 - - از کریستال سرب دار:- - Of lead crystal
70139110- - - ساخته شده بصورت دستی:- - - Made by hand:
70139111- - - - نقاشی شده، تراش خورده، صنایع دستی406- - - - nondecorated, Crafts
70139112- - - - بدون تزیین، صنایع دستی406- - - - Painted, bruted, Crafts
70139119- - - - سایر406- - - - Other
70139190- - - - ساخته شده بصورت ماشینی406- - - - Made by machine
701399- - سایر:- - Other:
70139910- - - نقاشی شده، تراش خورده، صنایع دستی406- - - Painted, bruted, Crafts
70139920- - - بدون تزیین، صنایع دستی406- - - non decorated, Crafts
70139990- - - سایر406- - - Other
70140000شیشه آلات برای علامت دادن و عناصر اپتیکی از شیشه (غیر از آنهایی که مشمول شماره 7015 می شوند)، کارنشده با اصول اپتیکی.126Signalling glassware and optical
elements of glass (other than those of
heading 70.15), not optically worked.
7015شیشه برای ساعت و شیشه های همانند، شیشه برای عینک معمولی یا طبی، محدب، خمیده، توخالی یا
(Sphere) همانند، کار نشده با اصول اپتیکی؛ کره (Sphere) شیشه ای توخالی و قطعات آن، برای ساخت این قبیل شیشه ها.
Clock or watch glasses and similar
glasses, glasses for non-corrective or
corrective spectacles, curved, bent,
hollowed or the like, not optically
worked; hollow glass spheres and
their segments, for the manufacture of
such glasses.
70151000- شیشه های عینک طبی26- Glasses for corrective spectacles
70159000- سایر26- Other
7016بلوک برای فرش کردن، لوح، آجر، چهارگوش، کاشی (Tile) و سایر اشیاء از شیشه فشرده یا قالبی، حتی مسلح شده با سیم، برای بنای ساختمان؛ مکعب بزرگ و کوچک وسایر شیشه آلات، حتی روی تکیه گاه، برای موزاییک یا تزئینات همانند؛
شیشه های رنگین جفت و جور شده منقوش (Vitraux)؛ شیشه متخلخل یا لانه زنبوری، به صورت بلوک، پانل، صفحه، پوسته (Shells) یا اشکال همانند.
Paving blocks, slabs, bricks, squares,
tiles and other articles of pressed or
moulded glass, whether or not wired,
of a kind used for building or
construction purposes; glass cubes
and other glass smallwares, whether
or not on a backing, for mosaics or
similar decorative purposes; leaded
lights and the like; multicellular or
foam glass in blocks, panels, plates,
shells or similar forms.
70161000- مکعب بزرگ و کوچک و سایر شیشه آلات حتی روی تکیه گاه برای موزاییک یا تزئینات همانند406- Glass cubes and other glass
smallwares, whether or not on a backing,
for mosaics or similar decorative
purposes
701690- سایر:- Other :
70169010- - - شیشه های مخصوص پوشش سقف وشبیه آن406- - - Special glass for the lining of ceilings or the like
70169090- - - سایر406- - - Other
7017شیشه آلات برای آزمایشگاه، بهداشت یا
داروخانه ،حتی مدرج یا کالیبره شده.
Laboratory, hygienic or
pharmaceutical glassware, whether or
not graduted or calibrated.
701710- از کوارتز ذوب شده یا از سایر سیلیس های ذوب
شده:
- of fused quartz or other fused silica :
70171010- - - لوله آزمایش، لام و لامل آزمایشگاهی و لوله
غیر مدرج
86- - - Test tubes, lam and lamel, and nongraduated
tubes
70171020- - - لوله خونگیر46- - - Venugect
70171090- - - سایر86- - - Other
701720- Of other glass having a linear
coefficient of expansion not exceeding 5
x 10-6 per Kelvin within a temperature
range of 00C to 3000C :
70172010- - - لوله آزمایش، لام و لامل آزمایشگاهی و لوله
غیرمدرج
86- - - Test tubes, lam and lamel, and nongraduated
tubes
70172020- - - لوله خونگیر26- - - Venugect
70172090- - - سایر86- - - Other
701790- سایر:- Other :
70179010- - - لوله آزمایش، لام و لامل آزمایشگاهی و لوله
غیر مدرج
86- - - Test tubes, lam and lamel, and nongraduated
tubes
70179020- - لوله خونگیر26- - - Venugect
70179090- - - سایر86- - - Other
7018منجوق شیشه ای، مروارید بدلی، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبهای بدلی و اشیاء کوچک شیشه ای همانند، و اشیاء مربوطه ، غیر از زیور آلات بدلی از
شیشه، چشم شیشه ای غیر از چشم مصنوعی (Prosthetic)؛ مجسمه های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از شیشه کار شده به وسیله چراغ شالومو (Lamp Worked)، غیر از زیور آلات بدلی ؛ دانه ریز کروی شیشه ای (Microsphere) که قطر آن از یک میلیمتر بیشتر نباشد.
Glass beads, imitation pearls,
imitation precious or
semi-precious stones and similar glass
smallwares, and articles thereof other
than imitation jewellery; glass eyes
other than prosthetic articles;
statuettes and other ornaments of
lampworked glass, other than
imitation jewellery; glass
microspheres not exceeding 1mm in
diameter.
701810- منجوق شیشه ای، مروارید بدلی سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبهای بدلی و اشیاء کوچک شیشه ای همانند- Glass beads, imitation pearls, imitation
precious or semi-precious stones and
similar glass smallwares :
70181010- - - منجو ق های شیشه ای تراش خورده و به صورت مکانیکی پولیش شده226- - - Glass beads, cut and mechanically
polished
70181020- - - سایر منجوق های شیشه ای406- - - Other glass beads
70181030- - - مرواریدهای بدلی226- - - Imitation pearls
70181040- - - سنگهای گرانبهای بدلی و نیمه گرانبهای بدلی تراش خورده و به صورت مکانیکی پولیش شده226- - - Imitation precious and semiprecious
stones cut and mechanically
polished
70181090- - - سایر406- - - Other
701820- دانه های ریز کروی از شیشه که قطر آن از یک
میلیمتر بیشتر نباشد:
- Glass microspheres not exceeding 1
mm in diameter:
70182010- - - جهت ایمنی جاده ها86- - - For road safety purposes
70182090- - - سایر406- - - Other
701890- سایر:- Other :
70189010- - - چشم مصنوعی از شیشه برای بازیچه46- - - Artificial glass eye for toys
70189020- - - جهت ایمنی جاده ها86- - - For road safety purposes
70189090- - - سایر406- - - Other
7019الیاف شیشه (از جمله پشم شیشه) و اشیاء ساخته شده از این مواد (مثلاً، نخ، پارچه تار و پودباف).Glass fibres (including glass wool) and
articles thereof (for example, yarn,
woven fabrics).
- فتیله، خامه (Roving) و نخ، بریده شده یا نشده- Slivers, rovings, yarn and chopped strands:
70191100- - رشته های بریده شده (CHOPPED STRANDS) که درازای آنها از 50 میلیمتر بیشتر نباشد26- - Chopped strands, of a length of not
more than 50 mm
70191200- - خامه (Roving)26- - Rovings
701919- - سایر:- - Other :
70191910- - - به صورت رشته ای (تار)26- - - In the form of filament
70191990- - - به صورت الیاف STAPLE26- - - In the form of staple
- ورق های نازک (Voiles)، نطع (Web)، مت (Mat)، ماترس (Mattresse)، تخته (Board) و محصولات نبافته همانند- Thin sheets (voiles), webs, mats
mattresses, boards and similar nonwoven
products:
70193100- - مت (Mat)86- - Mats
70193200- - ور ق های نازک (Voiles)186- - Thin sheets (voiles)
701939- - سایر:8- - Other
70193910- - - پشم شیشه3268- - - Glass wool
70193990- - - سایر268- - - Other :
70194000- پارچه های تار و پودباف از خامه26- Woven fabrics of rovings
- سایر پارچه های تار و پودباف:- Other woven fabrics:
70195100- - که پهنای آنها از 30 سانتیمتر بیشتر نباشد26- - Of a width not exceeding 30 cm
70195200- - با پهنای بیش از 30 سانتیمتر، ساده باف، به وزن کمتر از 250 گرم در هر متر مربع، از رشته هایی (Filaments) که اندازه هر نخ تک لای آن از 136 تکس بیشتر نباشد26- - Of a width exceeding 30 cm, plain
weave, weighing less than 250 g/m2, of
filaments measuring per single yarn not
more than 136 tex
70195900- - سایر26- - Other
701990- سایر:6- Other :
70199010- - - الیاف بافته نشده به صورت حجمی یا فلاکس26- - - Non-woven fibers in the form of bulk or flax
70199020- - - لایه و روکش برای جداکردن تیوب و لوله26- - - Sliver for separating tube and pipe
70199030- - - سایر الیاف بافته شده26- - - Other woven fibers
70199090- - - سایر:- - - Other:
70199091- - - لوله (غلاف) عایق الکتریکی و حرارتی106- - - Tube for electrical and heat insulations
70199099- - - سایر26- - - Other
702000سایر اشیاء از شیشه.Other articles of glass.
70200010- - - تیوبهای کوارتزی مخصوص رآکتور و
نگهدارنده ها برای اضافه شدن به کوره از طریق
تزریق و اکسیداسیون جهت تولید مواد نیمه هادی
26- - - Tubes of quartz for reactors, to be
added to the furnace by injection and
oxidation to produce semi-conducting
materials
70200020- - - سایر از کوارتز یا دیگر سیلیس های ذوب شده226- - - Of other quartz or fused silica
70200030226- - - Of other glass having a linear
coefficient of expansion not exceeding
5× 10-6 per Kelvin within a temperature
range of 00C to 3000C
70200040- - - نقاشی شده، تراش خورده، صنایع دستی406- - - Painted, bruted, Crafts
70200050- - - بدون تزیین، صنایع دستی406- - - Non. Decorated, Crafts
70200090- - - سایر:- - - Other:
70200091- - - حباب شیشه ای برای فلاسک یا برا سایر
ظروف عادی
106- - - Glass bulbs for flasks or Other
normal dishes
70200099- - - سایر406- - - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *