فصل شصت و نهم – محصولات سرامیکی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
690100آجر، بلوک، چهارگوش (Tiles) و سایر محصولات سرامیکی از آرد فسیل سیلیسی (مثلاً، کیزلگور،
تریپولیت، دیاتومیت) یا از خاکهای سیلیسی همانند.
Bricks, blocks, tiles and other ceramic
goods of siliceous fossil meals (for
example, kieselguhr, tripolite or
diatomite) or of similar siliceous
earths.
69010010- - - آجرهای با وزن بیش از 650 کیلوگرم بر متر مکعب86- - - Bricks weighing more than 650
kg/m3
69010090- - - سایر46- - - Other
6902آجر، بلوک، چهارگوش و محصولات ساختمانی
سرامیکی همانند نسوز غیر از آنهایی که از آرد
فسیل سیلیسی یا از خاکهای سیلیسی همانند می باشند.
Retractory bricks, blocks, tiles and
similar refractory ceramic
constructional goods, other than those
of siliceous fossil meals or similar
siliceous earths.
69021000- که دارای بیش از 50 درصد وزنی عناصر منیزیم (Mg)، کلسیم (Ca)، یا کرم (Cr)، به تنهایی یا با هم به صورت اکسید منیزیم (MgO)، اکسید کلسیم (CaO) یا اکسید کرم (Cr2C3)126- Containing by weight, singly or
together, more than 50 % of the
elements Mg, Ca or Cr. expressed as
MgO, CaO or Cr2C3
690220- که دارای بیش از 50 درصد وزنی آلومین (Al2O3)، سیلیس (SiO2) یا یک مخلوط یا ترکیبی از این محصولات باشند:- Containing by weight more than 50 %
of alumina (Al2O3), of silica (SiO2) or of
a mixture or compound of these products
69022010- - - دارای 93 % یا بیشتر سیلیس (SiO2) باشد26- - - Containing by weight 93 percent or more of silica (SiO2)
69022020- - -محصولاتی که به لحاظ وزنی دارای بیش از 50 درصد آلومین (Al2O3) و 10 درصد وزنی یا بیشتر زیرکونیا (ZrO2) باشد.26- - - Products containing by weight more
than 50 percent of alumina (Al2O3) and
10 percent or more of zirconia (ZrO2)
69022090- - - سایر226- - - Other
690290- سایر:- Other :
69029010- - - قطعات چیدمان واگن های کوره ها مانند: ساگار، پایه، صفحه، ساپورت66- - - Parts for stacking oven wagons e.g.
Sacar, base, sheet, support
69029020- - - محصولاتی که به لحاظ وزنی دارای 45 درصد لغایت 50 درصدآلومین (Al2O3) و 10 درصد وزنی یا بیشتر زیرکونیا (ZrO2) باشد26- - - Products containing by weight 45-
50 percent of alumina (Al2O3) and 10
percent or more of Zirconia (ZrO2)
69029030- - - محصولاتی که به لحاظ وزنی بیش از 7 درصد اما کمتر از 45 درصد آن را آلومین (Al2O3) تشکیل می دهد.226- - - Products containing by weight more
than 7 percent, but less than 45 percent
of alumina (Al2O3).
69029090- - - سایر66- - - Other
6903سایر اشیاء سرامیکی نسوز (مثلاً، قرع، بوته، تاوه، نازل، (Nozzle)، ملاقه، توپی، تکیه گاه، قال، لوله، غلاف، میله) غیر از آنهایی که از آرد فسیل سیلیسی
یا از خاکهای سیلیسی همانند می باشند.
Other refractory ceramic goods (for
example, retorts, crucibles, muffles,
nozzles, plugs, supports, cupels, tubes,
pipes, sheaths and rods), other than
those of siliceous fossil meals or of
similar siliceous earths.
69031000- که دارای بیش از 50 درصد وزنی گرافیت یا کربن دیگر یا مخلوطی از این محصولات باشند66- Containing by weight more than 50 %
of graphite or other carbon or of a
mixture of these products
690320- که دارای بیش از 50 درصد وزنی آلومین (Al2O3) یا مخلوط یا ترکیبی از آلومین و سیلیس (SiO2) باشند:- Containing by weight more than 50 %
of alumina (Al2O3) or of a mixture or
compound of alumina and of silica
(SiO2) :
69032010- - -دارای کمتر از 45 % وزنی آلومین (Al2O3) باشد66- - - Containing by weight less that 45%
of alumina (Al2O3)
69032020- - - دارای بیش از 45 % وزنی آلومین (Al2O3) باشد66- - - Containing by weight more than
45% of alumina (Al2O3)
69032030- - - گلوله های سرامیکی که دارای بیش از 50 درصد
وزنی آلومین و یا مخلوط یا ترکیبی از آلومین و
سیلیس باشد.
126- - - Ceramic balls containing by weight
more than 50 percent of alumina (Al2O3)
or of a mixture or compound of alumina
and of silica.
69032090- - - سایر66- - - Other
690390- سایر:- Other :
69039010- - - قطعات چیدمان واگن های کور ه ها از جنس ری کریستالایز سیلیکون کارباید (R-SIC) و نیترات باند سیلیکون کارباید (N-SIC)26- - - Parts for stacking oven wagons,
made of Recystallize-silicon carbide (RSIC)
and Nitrate bond – Silicon carbide
(N-SIC).
69039020- - - موادی که بین 25 الی 50 درصد وزنی آنها
گرافیت یا دیگر ترکیبات کربن باشند.
66- - - Material containing by weight 25-50
percent graphite or other combination of
carbon
69039030- - - موادی که بیش از 50 درصد وزنی عناصر
تشکیل دهنده آنها منیزیم، کلسیم، کروم به تنهایی یا بصورت اکسید منیزیم MgO، اکسید کلسیم CaO، اکسید کروم Cr2O3 باشد
66- - - Material containing by weight
together, more than 50 percent of the
elements Mg, Ca or Cr expressed as
MgO, CaO or Cr2O3
69039090- - - سایر66- - - Other
6904آجرساختمان، آجر مجوف، آجر سقف پوش و اشیاء
همانند از سرامیک
Ceramic building bricks, flooring
blocks, support or filler tiles and the
like.
69041000- آجر ساختمان266- Building bricks
69049000- سایر266- Other
6905سفال پوشش بام (Roofing tiles)، دودکش، کلاهک دودکش، لوله دودکش، تزئینات معماری از
سرامیک و سایر اشیاء سرامیکی برای ساختمان
Roofing tiles, chimney-pots, cowls,
chimney liners, architectural
ornaments and other ceramic
constructional goods.
69051000- سفال پوشش بام266- Roofing tiles
69059000- سایر266- Other
69060000لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله کشی از سرامیک.226Ceramic pipes, conduits, guttering
and pipe fittings.
6907کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش
کردن اجاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعاب، از
سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند براي
موزاییک کاری، بدون ورنی و بدون لعاب از
سرامیک، حتی روی تکیه گاه
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر متر مربع کاشی و سرامیک به میزان 28000 ریال و یا 100 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گرددUnglazed ceramic flags and paving,
hearth or wall tiles; unglazed ceramic
mosaic cubes and the like, whether or
not on a backing.
69071000- کاشی و چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل ، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد.10064- Tiles, cubes and similar articles,
whether or not rectangular, the largest
surface area of which is capable of being
enclosed in a square the side of which is
less than 7 cm
690790- سایر:- Other
69079010- - - کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک
درصد (کاشی پرسلانی)
10064مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر متر مربع کاشی و سرامیک پرسلانی به میزان 40000 ریال و یا 100 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد- - - Tile or ceramic with water
absorption capacity of less than 1%
(procelain tile)
69079020- - - کاشی یا سرامیک با جذب آب بین یک الی 6
درصد (کاشی کف)
1006- - - Tile or ceramic with water
obsorption capacity of 1% - 6% (floor
tile)
69079030- - - کاشی یا سرامیک با جذب آب بین 6 الی 10
درصد (کاشی منوپروزا)
1006- - - Tile or ceramic with water
absorption capacity of 1%-6%
(monoporoza tile)
69079040- - - کاشی یا سرامیک با جذب آب بین 10 الی 16
درصد (کاشی دیوار)
1006- - - Tile or ceramic with water
absorption capacity of 10%-16% (wall
tile)
69079050- - - کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک
درصد ساب خورده (پولیش شده)
1006- - - Tile or ceramic with water
absorption capacity of less than 1%
(polished)
69079060- - - کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک
درصد ساب نخورده (پولیش نشده)
1006- - - Tile or ceramic with water
absorption of less than 1% (not polished)
69079090- - - سایر1006- - - Other
6908چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، ورنی زده یا لعاب زده، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، ورنی زده یا لعاب زده، از سرامیک، حتی روی تکیه گاه.مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر متر مربع کاشی و سرامیک به میزان 28000 ریال و یا 100 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گرددGlazed ceramic flags and paving,
hearth or wall tiles; glazed ceramic
mosaic cubes and the like, whether or
not on a backing.
69081000- کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع
کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد.
10064،5-Tiles, cubes and similar articles,
whether or not rectangular, the largest
surface area of which is capable of being
enclosed in a square the side of which is
less than 7 cm
690890- سایر:- Other
69089010- - - کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک درصد (کاشی پرسلانی)10065مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر متر مربع کاشی و سرامیک پرسلانی به میزان 40000 ریال و یا 100 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد- - - Tile or ceramic with water
absorption of less than 1% (porcelain
tile)
69089020- - - کاشی یا سرامیک با جذب آب بین 1 تا 6
درصد (کاشی کف)
10065- - - Tile or ceramic with water
absorption capacity of 1%-6% (floor,
tile)
69089030- - - کاشی یا سرامیک با جذب آب بین 6 تا 10
درصد (کاشی منو پروزا)
10065- - - Tile or ceramic with water
absorption capacity of 6%-10%
(monoporoza tile)
69089040- - - کاشی یا سرامیک با جذب آب بین 10 تا 16
درصد (کاشی دیوار)
10065- - - Tile or ceramic with water
absorption of 10%-16% (wall tile)
69089050- - - کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک
درصد ساب خورده (پولیش شده)
10065- - - Tile or ceramic with capacity of less
than 1% (polished)
69089060- - - کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک درصد ساب نخورده (پولیش نشده)10065- - - Tile or ceramic with water
absorption capacity of less than 1%, (not
polished)
69089070- - - نقاشی شده، صنایع دستی10065- - - puinted, hand-made
69089080- - - معرق، صنایع دستی10065- - - narbeled, hand-mad
69089090- - - سایر10065- - - Other
6909اشیاء سرامیکی برای مصارف آزمایشگاهی،
شیمیایی یا سایرمصارف فنی؛ تغار، لاوک و ظروف
همانند برای مصارف روستایی، از سرامیک؛ کوزه،ظرف دهان گشاد و همانند برای نقل و انتقال یا بسته بندی، از سرامیک.
Ceramic wares for laboratory,
chemical or other technical uses;
ceramic troughs, tubs and similar
receptacles of a kind used in
agriculture; ceramic pots, jars and
similar articles of a kind used for the
conveyance or packing of goods.
- اشیاء از سرامیک برای مصارف آزمایشگاهی،
شیمیایی یا سایر مصارف فنی:
- Ceramic wares for laboratory,
chemical or other technical uses:
69091100- - از چینی26- - Of porcelain or china
69091200- - اشیایی که سختی آنها در مقیاس موهر (Mohs) معادل 9 یا بیشتر باشد86- - Articles having a hardness equivalent
to 9 or more on the Mohs scale
690919- - سایر- - Other :
69091910- - - هسته مرکزی فیلترهای تصفیه دود اگزوز
خودرو بدون محافظ فلزی
26- - - nucleus for automotive egzoze
filters, without metal
69091920ـ ـ ـ هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو(substrate) بدون محافظ فلزي‌ و پوشش داده شده(coating)86--- nucleus for automotive egzoze filters(substrate) , without metal & coating
69091990- - - سایر86- - - Other
690990- سایر:- Other :
69099010- - - گلوله های سرامیکی که دارای بیش از 50% وزنی آلومین و یا مخلوط یا ترکیبی از آلومین و
سیلیس باشد.
1264- - - Ceramic balls cantaining by weight
more than 50 percent of alumina (Al2O3)
or of a mixture or compound of alumina
and silica
69099090- - - سایر4064- - - Other
6910ظرفشویی، روشویی، پایه روشویی، وان حمام، بیده، لگن مستراح، مخزن آب سیفون، آبریزگاه و ادوات ثابت همانند برای مصارف بهداشتی از سرامیک.Ceramic sinks, wash basins, wash
basin pedestals, baths, bidets, water
closet pans, flushing cisterns, urinals
and similar sanitary fixtures.
69101000- از چینی7564- Of porcelain or china
69109000- سایر756- Other
6911اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه، سایر اشیاء خانه و پاکیزگی از چینی.Tableware, kitchenware, other
household articles and toilet articles,
of porcelain or china.
69111000- از اشیاء سرمیز یا آشپزخانه10063مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر کیلو ظرف چینی مشمول تعرفه به میزان 15000 ریال و یا 100 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد- Tableware and kitchenware
69119000- سایر1006- Other
691200اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه، سایر اشیاء خانه و . پاکیزگی از سرامیک، غیر از چینیCeramic tableware, kitchenware,
other household articles and toilet
articles, other than of porcelain or
china.
69120010- - - سفال لوکس (Earth-ware):7564- - - Other than china (stoneware)
69120011- - - از سرامیک، لعاب زده صنایع دستی756- - - of ceramics, hand made overglaze
69120012- - - از سرامیک، بدون لعاب صنایع دستی756- - - of ceramics, without glaze
69120013- - - از سفال، لعاب زده صنایع دستی756- - - of earthenware, hand made over glaze
69120014- - - از سفال، بدن لعاب صنایع دستی756- - - of earthenware, without glaze
69120090- - - سایر756- - - Other
6913مجسمه و سایر اشیاء تزئینی از سرامیک.Statuettes and other ornamental ceramic articles.
69131000- از چینی756- Of porcelain or china
691390- سایر- Other
69139010- - - از سرامیک صنایع دستی756- - - Of hand-made ceramics
69139020- - - از سفال صنایع دستی756- - - Of hand-made earthenware
69139090- - - سایر756- - - Other
6914سایر اشیاء از سرامیک.Other ceramic articles.
69141000- از چینی756- Of porcelain or china
691490- سایر:6- Other :
69149010- - - از سرامیک صنایع دستی756- - - Of hand-made ceramics
69149020- - - از سفال صنایع دستی756- - - Of hand-made earthenware
69149090- - - سایر756- - - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *