مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز ( Asbestos) میکا یا از مواد همانند؛ محصولات سرامیک؛ شیشه و مصنوعات از شیشه

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
68010000سنگ برای سنگفرش ، سنگ برای کنار پیاده رو و سنگ به صورت لوح برای سنگفرش، از سنگ
طبیعی (باستثنای سنگ لوح).
406Setts, curbstones and flagstones, of
natural stone (except slate).
6802سنگ تراش پذیر کار شده یا سنگ ساختمان
(باستثنای سنگ لوح) کار شده و اشیاء ساخته شده
از این سنگها، غیر از سنگهای شماره 6801،
مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک کاری و
همانند، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح)، حتی روی تکیه گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (همچنین سنگ لوح)، که به طور مصنوعی رنگ شده
باشند.
Worked monumental or building
stone (except slate) and articles
thereof, other than goods of heading
68.01; mosaic cubes and the like, of
natural stone (including slate),
whether or not on a backing;
artificially coloured granules,
chippings and powder, of natural
stone (including slate).
68021000- چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل،که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر
رنگ شده به طور مصنوعی
4063- Tiles, cubes and similar articles,
whether or not rectangular (including
square), the largest surface area of which
is capable of being enclosed in a square
the side of which is less than 7 cm;
artificially coloured granules, chippings
and powder
- سایر سنگهای تراش پذیر یا سنگهای ساختمان و اشیاء ساخته شده از این سنگها، که فقط بریده یا اره شده و دارای سطح صاف یا یکپارچه باشند:- Other monumental or building stone
and articles thereof, simply cut or sawn,
with a flat or even surface:
68022100- - سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)406- - Marble, travertine and alabaster
68022300- - سنگ خارا (گرانیت)406- - Granite
68022900- - سایر سنگ ها406- - Other stone
- سایر:- Other:
680291- - سنگ مرمر، تراورتن، رخام:6- - Marble, travertine and alabaster
68029110- - - رخام پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده4066- - - Polished, formed or worked
alabaster but not carved or engraved
68029190- - - سایر406- - - Other
680292- - سایر سنگ های آهکی:- - Other calcareous stone :
68029210- - - رخام پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده406- - - Polished, formed or worked
alabaster but not carved or engraved
68029290- - - سایر406- - - Other
680293- - سنگ خارا (گرانیت):- - Granite :
68029310- - - پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده4063- - - Polished, formed or worked
alabaster but not carved or engraved
68029390- - - سایر4063- - - Other
680299- - سایر سنگ ها:- - Other stone :
68029910- - - صیقل داده شده، شکل داده شده یا کار شده، اما کنده کاری و حکاکی نشده406- - - Polished, formed or worked
alabaster but not carved or engraved
68029990- - - سایر406- - - Other
680300سنگ لوح طبیعی کار شده و اشیاء ساخته شده از
سنگ لوح طبیعی یا فشرده.
Worked slate and articles of slate or of
agglomerated slate.
68030010- - - سنگ برای کف و دیوار4063- - - Stone for the floor and wall
68030090- - - سایر4063- - - Other
6804سنگ آسیاب، سنگ سنباده (Grindstone)، سنگ چرخ تراش (Grinding Wheel) و همانند، بدون پایه، برای ساییدن (Grinding)، تیزکردن (Sharpening)، صیقل دادن (Polishing) میزان کردن (Trueing) یا بریدن، سنگ برای تیز کردن یا صیقلی کردن با دست ،قطعات آنها، از سنگ طبیعی، از ساینده های طبیعی
یا مصنوعی فشرده شده، یا از سرامیک، با یا بدون اجزاء از سایر مواد.
Millstones, grindstones, grinding
wheels and the like, without
frameworks, for grinding, sharpening,
polishing, trueing or cutting, hand
sharpening or polishing stones, and
parts thereof, of natural stone, of
agglomerated natural or artificial
abrasives, or of ceramics. with or
without parts of other materials.
68041000- سنگ آسیاب و سنگ سنباده برای آسیاب کردن ساییدن یا خمیر کردن (Pulping)663- Millstones and grindstones for milling,
grinding or pulping
- سایر سنگ های آسیاب و سنگ های سنباده و سنگ های چرخ تراش و همانند:- Other millstones, grindstones, grinding
wheels and the like:
68042100- - از الماس طبیعی یا سنتتیک فشرده شده263- - Of agglomerated synthetic or natural diamond
680422- - از سایر ساینده های فشرده شده یا از سرامیک:- - Of other agglomerated abrasives or of ceramics :
68042210- - - مسلح (تقویت) نشده66- - - Not reinforced
68042220- - - مسلح (تقویت) شده66- - - Reinforced
68042230- - - از سرامیک یا سیلیکاتها66- - - Of ceramic or silicates
68042290- - - سایر66- - - Other
68042300- - از سنگ طبیعی663- - Of natural stone
68043000- سنگ برای تیزکردن یا صیقل کردن با دست663- Hand sharpening or polishing stones
6805پودر یا دانه های ساینده طبیعی یا مصنوعی، روی
تکیه گاه از ماده نسجی، از کاغذ، از مقوا یا از سایر
مواد، حتی بریده شده به شکل معین یا دوخته شده یا به نحوی دیگر آماده و مهیا شده.
Natural or artificial abrasive powder
or grain, on a base of textile material,
of paper, of paperboard or of other
materials, whether or not cut to shape
or sewn or otherwise made up.
680510- فقط روی تکیه گاه از پارچه نسجی تار و پودباف- On a base of woven textile fabric only:
68051010- - - تسمه های سنباده بی انتها (Endless) جهت واحدهای نئوپان263- - - Endless abrasive belts used by
neopan manufacturing units
68051020- - - تسمه های سنباده با محیط چهار متر و کمتر1063- - - Abrasive belts of a circumferential length of less than four meters
68051090- - - سایر2263- - - Other
680520- فقط روی تکیه گاه از کاغذ یا مقوا:- On a base of paper or paperboard only:
68052010- - - تسمه های سنباده بی انتها (Endless) جهت واحدهای نئوپان26- - - Endless abrasive belts used by
neopan manufacturing units
68052020- - - تسمه های سنباده با محیط چهار متر و کمتر106- - - Abrasive belts of a circumferential length of less than four meters
68052090- - - سایر226- - - Other
680530- روی تکیه گاه از سایر مواد:- On a base of other materials :
68053010- - - تسمه های سنباده بی انتها (Endless) جهت واحدهای تولیدی نئوپان26- - - Endless abrasive belts used by
neopan manufacturing units
68053020- - - تسمه های سنباده با محیط چهار متر و کمتر106- - - Abrasive belts of a circumferential lenghth of less than four meters
68053090- - - سایر226- - - Other
6806پشم به دست آمده از تفاله مذاب فلزات، از جوش، از صخره و پشم های معدنی همانند؛ ورمیکولیت (Vermiculite) متورق، خاک رس متسع، کف جوش و محصولات معدنی متسع همانند؛ مخلوط ها و اشیاء ساخته شده از مواد معدنی برای مصارف
عایق حرارت، عایق صدا یا جذب صدا، باستثنای آنهایی که مشمول شماره های 6811 یا 6812 یا مشمول فصل 69 می شوند
Slag wool, rock wool and similar
mineral wools; exfoliated vermiculite,
expanded clays, foamed slag and
similar expanded mineral materials;
mixtures and articles of heatinsulating,
sound-insulating or soundabsorbing
mineral materials, other
than those of heading 68.11 or 68.12
or of Chapter 69.
68061000- پشم به دست آمده تفاله مذاب فلزات ،از جوش، از صخره و پشمهای معدنی همانند حتی مخلوط شده
آنها با هم، به صورت توده ، ورق یا رول
126- Slag wool, rock wool and similar
mineral wools (including intermixtures
thereof), in bulk, sheets or rolls
680620- ورمیکولیت متورق، خاک رس متسع، کف جوش و
محصولات معدنی متسع همانند حتی مخلوط شده
آنها با هم:
- Exfoliated vermiculite, expanded
clays, foamed slag and similar expanded
mineral materials (including
intermixtures thereof):
68062010- - - رسهای منبسط شده26- - - Expanded clay
68062090- - - سایر26- - - Other
68069000- سایر26- Other
6807اشیاء ساخته شده آسفالت یا از مواد همانند (مثلاً، قیر نفت، زفت قطران زغال سنگ).Articles of asphalt or of similar
material (for example, petroleum
bitumen or coal tar pitch).
680710- به صورت رول:- In rolls :
68071010- - - مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پی (ساختمان، استخر، تأسیسات، آب و ...)46- - - Used in the construction of ceilings
and facades
68071090- - - سایر226- - - Other
68079000- سایر226- Other
68080000لوحه (Panel)، صفحه (Board)، چهارگوش (Tile)، بلوک (Block) و اشیاء همانند از الیاف نباتی، از کاه و کلش یا از تراشه، خرده چوب، ریزه چوب، خاک اره یا از سایر آخال چوب که با
سیمان، گچ یا با سایر چسباننده های معدنی به هم فشرده شده باشد.
266Panels, boards, tiles, blocks and
similar articles of vegetable fibre, of
straw or of shavings, chips, particles,
sawdust or other waste, of wood,
agglomerated with cement, plaster or
other mineral binders.
6809اشیاء ساخته شده از گچ یا از ترکیباتی که اساس
آنها گچ باشد.
Articles of plaster or of compositions
based on plaster.
- صفحه، ورق، لوحه، چهارگوش و اشیاء همانند،
تزئین نشده:
- Boards, sheets, panels, tiles and similar
articles, not ornamented:
68091100- - فقط پوشانده شده یا مسلح شده با کاغذ یا مقوا2663،4- - Faced or reinforced with paper or paperboard only
68091900- - سایر266- - Other
68099000- سایر اشیاء266- Other articles
6810اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتون یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح شده.Articles of cement, of concrete or of
artificial stone, whether or not
reinforced.
- به شکل چهارگوش، به شکل لوح (Flagstone)، آجر و اشیاء همانند:- Tiles, flagstones, bricks and similar
articles:
681011- - بلوک و آجر برای ساختمان:- - Building blocks and bricks:
68101110- - - از بتون سبک (بر پایه پوکه خرد شده، سرباره یا گدازه، دانه بندی شده)1563- - - Of light concrete (based on sorted
expanded clay)
68101190- - - سایر1563- - - Other
681019- - سایر:- - Other :
68101910- - - مورد مصرف در سقف، بام1563- - - For use in the construction of ceilings and roofs
68101920- - - مورد مصرف برای سنگفرش1563- - - For use in pavements
68101930- - - از بتون1563- - - Of concrete
68101990- - - سایر1563- - - Other
- سایر مصنوعات:- Other articles:
681091- - قطعات پیش ساخته برای ساختمان یا مهندسی
راه و ساختمان:
- - Prefabricated structural components
for building or civil engineering:
68109110- - - برای کف1563،7- - - For floors
68109190- - - سایر1563،7- - - Other
68109900- - سایر1563،7- - Other
6811اشیاء ساخته شده از سیمان و پنبه نسوز، از سیمان و سلولز و همانند.Articles of asbestos-cement, of
cellulose fibre-cement or the like.
68114000- حاوی پنبه نسوز (Asbestos)86- Containing asbestos
- فاقد پنبه نسوز:- Not containing asbestos:
68118100- - ور قهای موجدار (Corrugated sheets)86- - Corrugated sheets
68118200- - سایر ورق ها، پانل ها و سوفالهای (Tiles) و اقلام مشابه86- - Other sheets, panels, and similar
articles
68118900- - سایر اقلام (Articles)156- Other articles
6812الیاف پنبه نسوز کار شده، مخلوط ها بر اساس پنبه نسوز یا براساس پنبه نسوز و کربنات منیزیم؛ اشیاء
ساخته شده از این مخلوط ها یا از پنبه نسوز (مثلاً، نخ، پارچه تار و پودباف، لباس، کلاه، کفش، درزگیر ((Gasket) حتی مسلح شده، غیر از آنهایی که مشمول شماره 6811 یا 6813 می شوند.
Fabricated asbestos fibres; mixtures
with a basis of asbestos or with a basis
of asbestos and magnesium carbonate;
articles of such mixtures or of asbestos
(for example, thread, woven fabric,
clothing, headgear, footwear, gaskets),
whether or not reinforced, other than
goods of heading 68.11 or 68.13.
68128000 از پنبه نسوز کروسیدولیت (Crocidolite)86Of crocidolite
- سایر:
68129100- - پوشاک، متفرعات پوشاک، پای پوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear)156- Clothing, clothing accessories,
footwear and headgear
68129200- - کاغذ، مقوا (Millboard) و نمد (Felt) (Sheets or rolls)86- Paper, millboard and felt
68129300- - مفصل بندی (Jointing) الیاف پنبه نسوز فشرده (Compressed)، در اشکال ورق یا رول (Seets or rolls)86- Compressed asbestos fiber jointing, in
sheets or rolls
68129900- - سایر86-Other
6813قطعات سایش و اشیاء مربوط به آنها (مثلاً، ورق، رول، نوار، سگمنت) (Segment)، دیسک، واشر،بالشتک (Pad)، سوار نشده، برای ترمز، برای کلاج یا همانند، براساس پنبه نسوز یا سایر مواد معدنی یا
سلولز، حتی ترکیب شده با مواد نسجی یا سایر مواد.
Friction material and articles thereof
(for example, sheets, rolls, strips,
segments, discs, washers, pads), not
mounted, for brakes, for clutches or
the like, with a basis of asbestos, of
other mineral substances or of
cellulose, whether or not combined
with textile or other materials.
68132000- حاوی پنبه نسوز126- Containing asbestos
- فاقد پنبه نسوز:- Not containing asbestos:
68138100- - لنت ها و بالشتک های ترمز (Pads)126- -Brake linings and pads
68138900- - سایر126- - Other
6814میکای کار شده و اشیاء ساخته شده از میکا،
همچنین میکای فشرده یا دوباره ساخته شده، حتی روی تکیه گاه از کاغذ، از مقوا یا از سایر مواد.
Worked mica and articles of mica,
including agglomerated or
reconstituted mica, whether or not on
a support of paper, paperboard or
other materials.
68141000- صفحه (Plate)، ورق و نوار از میکای فشرده یا دوباره ساخته شده، حتی روی تکیه گاه26- Plates, sheets and strips of
agglomerated or reconstituted mica,
whether or not on a support
681490- سایر:26- Other :
68149010- - - بصورت ورق (Splite, sheet)26- - - In sheets
68149090- - - سایر- -- Other
6815اشیاء ساخته شده از سنگ یا از سایر مواد معدنی (همچنین الیاف کربن، اشیاء ساخته شده از الیاف کربن و اشیاء ساخته شده از تورب ) که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده
باشد.
Articles of stone or of other mineral
substances (including carbon fibres,
articles of carbon fibres and articles of
peat), not elsewhere specified or
included.
681510- اشیاء ساخته شده از گرافیت یا از کربن های دیگر برای مصارف غیربرقی:- Non-electrical articles of graphite or
other carbon :
68151010- - - الیاف های کربن و اشیاء ساخته شده از آنها66- - - Carbon fibres and articles made thereof
68151090- - - سایر106- - - Other
68152000- اشیاء از تورب106- Articles of peat
- سایر اشیاء:- Other articles:
68159100- - دارای منیزیت، دولومیت یا کرومیت66- - Containing magnesite, dolomite or chromite
681599- - سایر:- - Other:
68159910- - - از مواد نسوز، پیوند شیمیایی663- - - Of refractory material
68159990- - - سایر663- - - Other

3 فکر می‌کنند “مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز ( Asbestos) میکا یا از مواد همانند؛ محصولات سرامیک؛ شیشه و مصنوعات از شیشه

 1. محمد فضایلی

  با سلام
  لطفا در صورت امکان تعرفه مواد مصرفی در طول تولید سنگ که شامل موارد زیر می شود را برای من ارسال کنید.
  طوری برای چسباندن پشت سنگ های نرم مانند مرمریت و مرمر fiberglass mesh
  ساینده برای ساییدن و جلاء دادن سنگ که برای روی ماشین ساب نصب میشود polishing pads
  سگمنت و تیغه های برش برای صنعت سنگ segment / cutting blades

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *