فصل شصت و هفتم – پر و پر نرم آماده و اشیاء ساخته شده از پر یا از پر نرم؛ گلهای مصنوعی؛ اشیاء ساخته شده از موی انسان

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
67010000پوست و سایر اجزاء پرندگان با پر یا پر نرم، پر،
اجزاء پر، پر نرم و اشیاء ساخته شده از آنها (غیر از محصولات مشمول شماره 0505 و لوله و ساقۀ پر کار شده).
556Skins and other parts of birds with
their feathers or down, feathers,
parts of feathers, down and articles
thereof (other than goods of heading
05.05 and worked quills and scapes).
6702گل، برگ و میوه مصنوعی و اجزاء آنها؛ اشیاء ساخته شده از گل، برگ یا میوه مصنوعی.Artificial flowers, foliage and fruit
and parts thereof; articles made of
artificial flowers, foliage or fruit.
67021000- از مواد پلاستیکی5561- Of plastics
67029000- از سایر مواد5561- Of other materials
67030000موی انسان، دسته شده، در جهت طبیعی نازک شده، سفید شده یا به نحو دیگر کارشده؛ پشم یا موی حیوان یا سایر مواد نسجی، آماده شده برای ساختن
کلاه گیس یا اشیاء همانند
556Human hair, dressed, thinned,
bleached or otherwise worked; wool
or other animal hair or other textile
materials, prepared for use in
making wigs or the like.
6704کلاه گیس، ریش، ابرو، مژه، زلف وگیسوی عاریه و همانند، از موی انسان یا ازموی حیوان یا ازمواد
نسجی، اشیاء ساخته شده از موی انسان که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Wigs, false beards, eyebrows and
eyelashes, switches and the like, of
human or animal hair or of textile
materials; articles of human hair not
elsewhere specified or included.
- از مواد نسجی سنتتیک:- Of synthetic textile materials:
67041100- - کلاه گیس کامل556- - Complete wigs
67041900- - سایر556- - Other
67042000- از موی انسان556- Of human hair
67049000- از سایر مواد556- Of other materials

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *