فصل شصت و ششم – چتر بارانی، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق، تازیانه و اجزاء آنها

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
6601چتر بارانی و چتر آفتابی (از جمله چتر عصایی، چتر سایبان باغ و چترهای همانند).rainUmbrellas and sun umbrellas
(including walking-stick umbrellas,
garden umbrellas and similar
umbrellas).
66011000- چتر سایبان باغ و همانند556- Garden or similar umbrellas
- سایر:- Other:
66019100- - دارای میله یا دسته تلسکوپی556- - Having a telescopic shaft
66019900- - سایر556- - Other
66020000عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه، تعلیمی و همانند.556Walking-sticks, seat-sticks, whips,
riding-crops and the like.
6603اجزاء، تزئینات و متفرعات اشیاء مشمول شماره 6601 یا 6602Parts, trimmings and accessories of
articles of heading 66.01 or 66.02.
66032000- اسکلت چتر، از جمله اسکلت سوارشده روی دسته یا میله266- Umbrella frames, including frames
mounted on shatts (sticks)
66039000- سایر266- Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *