فصل شصت و چهارم – کفش، گتر و اشیاء همانند، اجزاء این اشیاء

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
6401کفش های ضدآب با تخت بیرونی و رویه ازکائوچو یا پلاستیک، که نه رویه آن به تخت تثبیت شده و نه با دوختن، میخ پرچ کردن ، میخ زدن، پیچ کردن، پلاک کردن (Plugging) یا فرآیندهای همانند به هم متصل شده باشند.Waterproof footwear with outer soles
and uppers of rubber or of plastics,
the uppers of which are neither fixed
to the sole nor assembled by
stitching, riveting, nailing, screwing,
plugging or similar processes.
64011000كفش‌هايي كه در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي است10063،4،7- Footwear incorporating a protective metal toe-cap
- سایر کفش ها:- Other footwear:
64019200- - که قوزک پا را می پوشاند ولی زانو را فرا نمی گیرند10067- - Covering the ankle but not covering the knee
64019900- - سایر1006- - Other
6402سایر کفش هایی که تخت بیرونی و رویه آنها از
کائوچو یا پلاستیک باشند.
Other footwear with outer soles and
uppers of rubber or plastics.
- کفش های ورزشی:- Sports footwear:
640212- - کفش های اسکی، کفش برای اسکی روی برف و کفش برای تخته برف سواری (Snowboard):- - Ski-boots, cross-country ski
footwear and snowboard boots
64021210- - - کفش برای اسکی روی برف و کفش برای تخته برف سواری (Snowboard)266- - - Snow ski-boots and snow board
boots
64021220- - - کفش های اسکی266- - - Ski-boots
640219- - سایر:- - Other:
64021910- - - کفش های دومیدانی زیرپیچ دار و میخ دار266- - - Track footwear with outer soles incorporating nails and screws
64021990- - - سایر1006- - - Other
64022000- کفش با رویه تسمه ای یا نواری که با توپی (Plug) به تخت متصل شده است.1006- Footwear with upper straps or thongs
assembled to the sole by means of
plugs
- سایر کفش ها:- Other footwear:
64029100- - که قوزک پا را می پوشانند1006- - Covering the ankle
64029900- - سایر1006- - Other
6403کفش با تخت بیرونی از کائوچو، پلاستیک، چرم
طبیعی یا دوباره ساخته شده و با رویه از چرم
طبیعی.
Footwear with outer soles of rubber,
plastics, leather or composition
leather and uppers of leather.
- کفش های ورزشی:- Sports footwear:
640312- - کفش های اسکی، کفش اسکی روی برف و کفش برای تخته برف سواری (Snow board):- - Ski-boots, cross-country ski
footwear and snowboard boots
64031210- - - کفش برای اسکی روی برف و کفش برای تخته برف سواری (Snowboard)266- - - Snow ski-boots and snowboard
boots
64031220- - - کفش های اسکی266- - - Ski-boots
640319- - سایر:- - Other:
64031910- - - کفش های دومیدانی زیرپیچ دار و میخ دار2667- - - Track footwear with outer soles incorporating nails and screws
64031990- - - سایر2667- - - Other
64032000- کفش با تخت بیرونی از چرم طبیعی، و رویه
متشکل از تسمه هایی که از چرم طبیعی که از روی برآمدگی پا عبور و شست پا را دور می زند
10067- Footwear with outer soles of leather,
and uppers which consist of leather
straps across the instep and around
the big toe
64034000- سایر کفش ها که در قسمت جلو دارای سرپنجه
محافظ فلزی باشند
1006- Other footwear, incorporating a
protective metal toe-cap
- سایر کفش ها با تخت بیرونی از چرم طبیعی:- Other footwear with outer soles of leather:
64035100- - که قوزک پا را می پوشانند1006- - Covering the ankle
64035900- - سایر10067- - Other
- سایر کفش ها:- Other footwear:
64039100- که قوزک پا را می پوشانند10067- - Covering the ankle
64039900- - سایر10063،7- - Other
6404کفش با تخت بیرونی از کائوچو، پلاستیک، چرم
طبیعی یا دوباره ساخته و با رویه از مواد نسجی.
Footwear with outer soles of rubber,
plastics, leather or composition
leather and uppers of textile
materials.
- کفش با تخت بیرونی از کائوچو یا از پلاستیک- Footwear with outer soles of rubber or plastics:
640411- - کفش های ورزشی، کفش های تنیس، کفش های بسکتبال، کفش های ژیمناستیک، کفش های تمرینی و همانند:- - Sports footwear; tennis shoes,
basketball shoes, gym shoes
training shoes and the like:
64041110- - - کفش های دومیدانی زیرپیچ دار و میخ دار2667- - - Track footwear with outer soles incorporating nails and screws
64041190- - - سایر10067- - - Other
64041900- - سایر10067- - Other
64042000- کفش با تخت بیرونی از چرم طبیعی یا چرم دوباره
ساخته شده
1006- Footwear with outer soles of leather
or composition leather
6405سایر کفش ها.Other footwear.
64051000- با رویه از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته10061،7- With uppers of leather or composition leather
640520- با رویه از مواد نسجی- With uppers of textile materials :
64052010- - - کفش ضد آتش فاقد پنبه نسوز1561- - - Anti fire shoe without asbestos
64052090- - - سایر10061- - - Other
64059000- سایر10061،7- Other
6406اجزاء کفش (از جمله رویه حتی متصل شده به تخت غیر از تخت بیرونی)؛ کف های داخلی قابل تعویض،
زیر پاشنه های کفش و اشیاء قابل تعویض همانند؛ گتر، ساق پوش و اشیاء همانند و اجزاء آنها.
Parts of footwear (including uppers
whether or not attached to soles other
than outer soles); removable in-soles,
heel cushions and similar articles;
gaiters, leggings and similar articles,
and parts thereof.
64061000- رویه کفش و اجزاء آن، باستثنای پشت پاشانه ها و سرپنجه های سفت کننده7563،7- Uppers and parts thereof, other than
stiffeners
64062000- تخت های بیرونی و پاشنه، از کائوچو یا از
پلاستیک
7563،7- Outer soles and heels, of rubber or
plastics
64090- سایر:- Other:
64069010- - از چوب5563-- Of wood
64069020- - -سرپنجه فولادی263- - - Steel toe-cap
64069090- - - سایر5563- - - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *