فصل شصت و سه – سایر اشیاء نسجی دوخته و مهیا؛ مجموعه ها؛ لباس و اشیاء نسجی مستعمل؛ ضایعات و کهنه پاره های نسجی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
6301پتو و زیرانداز سفری.مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر کیلو گرم پتو به میزان 31000 ریال و یا 75 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گرددBlankets and travelling rugs.
63011000- پتوهاي برقی7561- Electric blankets
63012000 پتو و زیرانداز سفری (غیر از پتوی برقی )، از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان7561- Blankets (other than electric
blankets) and travelling rugs, of wool
or of fine animal hair
63013000- پتو و زیرانداز سفری (غیر از پتوی برقی) ، ازپنبه7561- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton
63014000- پتو و زیرانداز سفری (غیر از پتوی برقی ) از الیاف سنتیک7561- Blankets (other than electric
blankets) and travelling rugs, of
synthetic fibres
63019000- سایر پتوها و زیراندازهای سفری7561- Other blankets and travelling rugs
6302شستنی های رختخواب، سرمیز، توالت یا
آشپزخانه.
Bed linen, table linen, toilet linen
and kitchen linen.
63021000- شستنی های رختخواب، کشباف یا قلاب باف5561،3،5- Bed linen, knitted or crocheted
- سایر شستنی های رختخواب ،چاپ شده- Other bed linen, printed:
63022100- - از پنبه5561،3،5- - Of cotton
63022200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی5561،5- - Of man-made fibres
63022900- - از سایر مواد نسجی5561،5- - Of other textile materials
- سایر شستنی های رختخواب:- Other bed linen:
63023100- - از پنبه5561،3،5- - Of cotton
63023200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی5561،3،5- - Of man-made fibres
63023900- - از سایر مواد نسجی5561،3،5- - Of other textile materials
63024000- شستنی های سرمیز، کشباف یا قلاب باف5561،3،5- Table linen, knitted or crocheted
- سایر شستنی های سرمیز:- Other table linen:
63025100- - از پنبه5561،3،5- - Of cotton
63025300- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی5561،5- - Of man-made fibres
63025900- - از سایر مواد نسجی5561،3،5- - Of other textile materials
63026000- شستنی های توالت یا آشپزخانه ، از پارچه های حوله باف اسفنجی (پرز حلقوی) همانند، از پنبه5561،3،5- Toilet linen and kitchen linen, of
terry towelling or similar terry fabrics,
of cotton
- سایر:
63029100- - از پنبه5561،3،5- -of cotton
63029300- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی5561،5- -of man- made Fibres
63029900- - از سایر مواد نسجی5561،3،5- -of othcr textile matends
6303پشت دری، پرده و پرده کرکره ای درونی؛ والان
پرده یا تختخواب.
Curtains (including drapes) and
interior blinds; curtain or bed
valances.
- کشباف یا قلاب باف:- Knitted or crocheted:
63031200- - از الیاف سنتتیک556- - Of synthetic fibres
63031900- - از سایر مواد نسجی556- - Of other textile materials
- سایر:- Other:
63039100- - از پنبه556- - Of cotton
63039200- - از الیاف سنتتیک556- - Of synthetic fibres
63039900- - از سایر مواد نسجی556- - Of other textile materials
6304سایر اشیاء برای مبلمان، باستثنای آنهایی که مشمول شماره 9404 می شوندOther furnishing articles, excluding
those of heading 94.04.
- روتختی و رختخواب پوش:- Bedspreads:
63041100- - کشباف یا قلاب باف5561،4،5- - Knitted or crocheted
63041900- - سایر5561،4،5- - Other
- سایر:- Other:
63049100- - کشباف یا قلاب باف5561،3،5- - Knitted or crocheted
63049200- - غیر از کشباف یا قلاب باف، از پنبه5561،3،5- - Not knitted or crocheted, of cotton
63049300- - غیر از کشباف یا قلاب باف، از الیاف سنتتیک5561،5- - Not knitted or crocheted, of synthetic fibres
63049900- - غیر از کشباف یا قلاب باف، از سایر مواد نسجی5561،5- - Not knitted or crocheted, of other textile materials
6305جوال و کیسه برای بسته بندیSacks and bags, of a kind used for the packing of goods.
63051000- از کنف یا سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات مشمول شماره 5303.556- Of jute or of other textile bast fibres
of heading 53.03
63052000- از پنبه5563- Of cotton
- از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی:- Of man-made textile materials:
63053200- - ظروف (واسطه) نرم برای مواد به صورت فله556- - Flexible intermediate bulk containers
63053300- - سایر، به دست آ مده از نوار یا اشکال همانند
از پلی اتیلن یا پلی پروپیلن
5563- - Other, of polyethylene or
polypropylene strip or the like
63053900- - سایر556- - Other
63059000- از سایر مواد نسجی556- Of other textile materials
6306روپوش کالا، پرده سایبان، پرده سایبان در و پنجره ؛ چادر؛ بادبان برای کشتی، برای تخته های بادبان دار یا برای ارابه های شراعی؛ اشیاء اردوزنی.Tarpaulins, awnings and sunblinds;
tents; sails for boats, sailboards or
landcraft; camping goods.
- روپوش کالا، پرده سایبان و پرده سایبان در و
پنجره:
- Tarpaulins, awnings and sunblinds:
63061200- - از الیاف سنتتیک556- - Of synthetic fibres
63061900- - از سایر مواد نسجی556- - Of other textile materials
- چادر:- Tents:
63062200- - از الیاف سنتتیک5563- - Of synthetic fibres
63062900- - از سایر مواد نسجی556- - Of other textile materials
63063000- بادبان ها (Sails)556- Sails
63064000- تشک های بادی (Pneumatic):556- Pneumatic mattresses:
63069000- سایر:556- Other:
6307سایر اشیاء دوخته و مهیا، همچنین الگوی لباس.Other made up articles, including dress patterns.
63071000- کف شور، قاب دستمال، قابشور، گردگیر و سایر پارچه های همانند برای تمیز کردن556- Floor-cloths, dish-cloths, dusters and
similar cleaning cloths
63072000- کمربند نجات و جلیقه نجات556- Life-jackets and life-belts
630790- سایر:6- Other :
63079010- - - ماسک مخصوص جراحان556- - - Surgeons mask
63079090- - - سایر556- - - Other
63080000مجموعه ها متشکل هستند از پارچه های تار و پودباف و نخ ، حتی دارای متفرعات، برای آماده کردن آنها به
صورت قالیچه، دیوارکوب، رومیزی و دستمال سفره
گلدوزی و قلاب دوزی شده، یا اشیاء نسجی همانند،بسته بندی شده برای خرده فروشی.
556Sets consisting of woven fabric and
yarn, whether or not with
accessories, for making up into rugs,
tapestries, embroidered table cloths
or serviettes, or similar textile
articles, put up in packings for retail
sale.
63090000لباس و سایر اشیاء مستعمل1006Worn clothing and other worn articles.
6310کهنه پاره ها و ضایعات نو و مستعمل، آخال
ریسمان، آخال طناب و کابل و اشیاء مستعمل از
ریسمان، طناب و کابل از مواد نسجی.
Used or new rags, scrap twine,
cordage, rope and cables and worn
out articles of twine, cordage, rope
or cables, of textile materials.
63101000- جدا شده10063- Sorted
63109000- سایر1006- Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *