فصل شصت و دو – لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقلاب باف

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
6201پالتو و نیم پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق دار (Cape)، آنوراک (Anorak) ( از جمله ژاکت اسکی)، بادگیر و ژاکت های بادگیر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه باستثنای اشیاء مشمول شماره 6203.Men's or boys' overcoats, car-coats,
capes, cloaks, anoraks (including
ski-jackets), wind-cheaters, windjackets
and similar articles, other
than those of heading 62.03.
- پالتو و نیم پالتو، بارانی، ردا، شنل و شنل باشلق دار
و اشیاء همانند:
- Overcoats, raincoats, car-coats,
capes, cloaks and similar articles:
62011100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،7- - Of wool or fine animal hair
62011200- - از پنبه10063،5- - Of cotton
62011300- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10065- - Of man-made fibres
62011900- - از سایر مواد نسجی10065،7- - Of other textile materials
- سایر:- Other:
62019100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،7- - Of wool or fine animal hair
62019200- - از پنبه10063،5- - Of cotton
62019300- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10065- - Of man-made fibres
62019900- - از سایر مواد نسجی10065،7- - Of other textile materials
6202پالتو ، نیم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق دار، آنوراک (Anorak) (جمله ژاکت اسکی )، بادگیر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، باستثنای اشیاء مشمول شماره 6204.Women's or girls' overcoats, carcoats,
capes, cloaks, anoraks
(including ski-jackets), windcheaters,
wind-jackets and similar
articles, other than those of heading
62.04.
- پالتو و نیم پالتو و مانتو، بارانی، ردا، شنل، شنل
باشلق دار و اشیاء همانند:
- Overcoats, raincoats, car-coats,
capes, cloaks and similar articles:
62021100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،7- - Of wool or fine animal hair
62021200- - از پنبه10065- - Of cotton
62021300- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10065- - Of man-made fibres
62021900- - از سایر مواد نسجی10065- - Of other textile materials
- سایر:- Other:
62029100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065- - Of wool or fine animal hair
62029200- - از پنبه10065- - Of cotton
62029300- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10065- - Of man-made fibres
62029900- - از سایر مواد نسجی10065- - Of other textile materials
6203لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی
کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
Men's or boys' suits, ensembles,
jackets, blazers, trousers, bib and
brace overalls, breeches and shorts
(other than swimwear).
- لباس به صورت دست (Suits):- Suits:
62031100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،7،8- - Of wool or fine animal hair
62031200- - از الیاف سنتتیک10065،7،8- - Of synthetic fibres
62031900- - از سایر مواد نسجی10065،7،8- - Of other textile materials
- لباس به صورت مجموعه:- Ensembles:
62032200- - از پنبه10065،8- - Of cotton
62032300- - از الیاف سنتتیک10065،8- - Of synthetic fibres
62032900- - از سایر مواد نسجی10065،8- - Of other textile materials
- ژاکت و ژاکت ورزشی:- Jackets and blazers:
62033100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،7،8- - Of wool or fine animal hair
62023200- - از پنبه10065،8- - Of cotton
62023300- - از الیاف سنتتیک10065،7،8- - Of synthetic fibres
62033900- - از سایر مواد نسجی10065،7،8- - Of other textile materials
- شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند،
نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه:
- Trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts:
62034100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،7،8- - Of wool or fine animal hair
62034200- - از پنبه10065،8- - Of cotton
62034300- - از الیاف سنتتیک10065،7،8- - Of synthetic fibres
62034900- - از سایر مواد نسجی10065،8- - Of other textile materials
6204لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، شلوار کوتاه و
شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا )، زنانه یا
دخترانه.
Women's or girls' suits, ensembles,
jackets, blazers, dresses, skirts,
divided skirts, trousers, bib and
brace overalls, breeches and shorts
(other than swimwear).
- لباس به صورت دست (Suits):- Suits:
62041100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،8- - Of wool or fine animal hair
62041200- - از پنبه10064،5،8- - Of cotton
62041300- - از الیاف سنتتیک10064،5،8- - Of synthetic fibres
62041900- - از سایر مواد نسجی10064،5،8- - Of other textile materials
- لباس به صورت مجموعه:- Ensembles:
62042100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،8- - Of wool or fine animal hair
62042200- - از پنبه10065،8- - Of cotton
62042300- - از الیاف سنتتیک10065،8- - Of synthetic fibres
62042900- - از سایر مواد نسجی10065،8- - Of other textile materials
- ژاکت و ژاکت ورزشی:- Jackets and blazers:
62043100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،7،8- - Of wool or fine animal hair
62043200- - از پنبه10065،8- - Of cotton
62043300- - از الیاف سنتتیک10065،7،8- - Of synthetic fibres
62043900- - از سایر مواد نسجی10065،7،8- - Of other textile materials
- پیراهن زنانه:- Dresses:
62044100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،8- - Of wool or fine animal hair
62044200- - از پنبه10065،8- - Of cotton
62044300- - از الیاف سنتتیک10065،8- - Of synthetic fibres
62044400- - از الیاف مصنوعی10065،8- - Of artificial fibres
62044900- - از سایر مواد نسجی10065،8- - Of other textile materials
- دامن و دامن شلواری:- Skirts and divided skirts:
62045100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،8- - Of wool or fine animal hair
62045200- - از پنبه10065،8- - Of cotton
62045300- - از الیاف سنتتیک10065،8- - Of synthetic fibres
62045900- - از سایر مواد نسجی10065،8- - Of other textile materials
- شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند،
نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه:
- Trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts:
62046100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،8- - Of wool or fine animal hair
62046200- - از پنبه10065،8- - Of cotton
62046300- - از الیاف سنتتیک10065،7،8- - Of synthetic fibres
62046900- - از سایر مواد نسجی10065،7،8- - Of other textile materials
6205پیراهن مردانه یا پسرانه.Men's or boys' shirts.
62052000- از پنبه10065،8- Of cotton
62053000- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10062،5،8- Of synthetic fibres
62059000- از سایر مواد نسجی10065،8- Of other textile materials
6206پیراهن، بلوز، بلوز شمیزیه (Shirt blouse)، زنانه یا دخترانه.Women's or girls' blouses, shirts
and shirt-blouses.
62061000- از ابریشم یا آخال ابریشم10065،8- Of silk or silk waste
62062000- از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،8- Of wool or fine animal hair
62063000- از پنبه10065،8- Of cotton
62064000- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10065،8- Of synthetic fibres
62069000- از سایر مواد نسجی10065،8- Of other textile materials
6207زیرپوش چسبان و همانند ، شورت ، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله ای حمام، روبدوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه.Men’s or boys’ singlets and other
vests, underpants, briefs,
nightshirts, pyjamas, bathrobes,
dressing gowns and similar articles.
شورت و زیر شلواری:- Underpants and briefs:
62071100- - از پنبه10065- - Of cotton
62071900- - از سایر مواد نسجی10065- - Of other textile materials
- پیراهن خواب و پیژاما:- Nightshirts and pyjamas:
62072100- - از پنبه10065- - Of cotton
62072200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10065- - Of synthetic fibres
62072900- - از سایر مواد نسجی10065- - Of other textile materials
- سایر:- Other:
62079100- - از پنبه10065- - Of cotton
62079900- - از سایر مواد نسجی10065- - Of other textile materials
6208زیرپوش چسبان و همانند، زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله ای
حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا
دخترانه.
Women’s or girls’ singlets and other
vests, slips, petticoats, briefs,
panties, nightdresses, pyjamas,
ńegligés, bathrobes, dressing gowns
and similar articles.
- زیر پیراهنی یا زیر دامنی و ژوپون- Slips and petticoats:
62081100- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10065- - Of synthetic fibres
62081900- - از سایر مواد نسجی10065- - Of other textile materials
- پیراهن خواب و پیژاما:- Nightdresses and pyjamas:
62082100- - از پنبه10065- - Of cotton
62082200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10065- - of synthetic fibres
62082900- - از سایر مواد نسجی10065- - Of other textile materials
- سایر:- Other:
62089100- - از پنبه10065- - Of cotton
62089200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10065- - Of synthetic fibres
62089900- - از سایر مواد نسجی10065- - Of other textile materials
6209لباس و متفرعات لباس برای نوزادانBabies’ garments and clothing accessories.
62091000- پشم یا موی نرم حیوانات:10065،8- Of wool or fine animal hair
62092000- از پنبه10065،8- Of cotton
62093000- از الیاف سنتتیک10063،5،8- Of synthetic fibres
62099000- از سایر مواد نسجی10065،8- Of other textile materials
6210لباس دوخته و مهیا از پارچه های مشمول شماره های 5602، 5603، 5903، 5906 یا 5907.Garments, made up of fabrics of
heading 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 or
59.07
62101000- از پارچه های مشمول شماره های 5602 یا 560310065- Of fabrics of heading 56.02 or
56.03
62102000 سایر لباسها، از انواع مذکور در شماره های فرعی 620111 یا 62011910065- Other garments, of the type
described in subheading in
subheadings 6201.11 to 6201.19
62103000- سایر لباسها، از انواع مذکور در شماره های فرعی 620211 لغایت 62021910065- Other garments, of the type
described in subheadings 6202.11 to
6202.19
62104000- سایر لباسهای مردانه یا پسرانه10065- Other men’s or boys’ garments
62105000- سایر لباسهای زنانه یا دخترانه10065- Other women’s or girls’ garments
6211گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، سایر لباسها.Track suits, ski suits and
swimewear; other garments.
- لباس شنا:- Swimwear:
62111100- - مردانه یا پسرانه10065- - Men’s or boys’
62111200- - زنانه یا دخترانه10065- - Women’s or girls’
62112000- لباس اسکی به صورت دست10065- Ski suits
- سایر لبا سهای مردانه یا پسرانه- Other garments, men’s or boys’:
62113200- - از پنبه10063،5- - Of cotton
62113300- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10065- - Of man-made fibres
62113900- - از سایر مواد نسجی10065- - Of other textile materials,
- سایر لباسهای زنانه یا دخترانه:- Other garments, women's or girls’:
62114200- - از پنبه10065- - Of cotton
62114300- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10063،5- - Of synthetic fibres
62114900- - از سایر مواد نسجی10063،5- - Of other textile materials
6212پستان بند، گن (Gaine)، کرست (Corset)، بند شلوار، بند جوراب و اشیاء همانند و اجزاء
آنها، حتی کشباف یا قلاب باف.
Brassiéres, girdles, corsets, braces,
suspenders, garters and similar
articles and parts thereof, whether
or not knitted or crocheted.
62121000- پستان بند و سینه بند10065- Brassiéres
62122000- گن و گن تنک های (Girdle)10065- Girdles and panty-girdles
62123000- کرست گن10065- Corselettes
62129000- سایر10065- Other
6213دستمال و دستمال تزئینی (Pochette).Handkerchiefs.
62131000- از پشم یا ضایعات ابریشم10065- Of silk or silk waste
62132000- از پنبه10065- Of cotton
62139000- از سایر مواد نسجی10065- Of other textile materials
6214شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تورصورت (Veil) و اشیاء همانند.Shawls, scarves, mufflers, mantillas,
veils and the like.
62141000- از ابریشم یا از آخال ابریشم10063،6- Of silk or silk waste
62142000- از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065- Of wool or fine animal hair
62143000- از الیاف سنتتیک10065- Of synthetic fibres
62144000- از الیاف مصنوعی10065- Of artificial fibres
62149000- از سایر مواد نسجی10065- Of other textile materials
6215کراوات، پاپیون و دستمال گردن کراواتی.Ties, bow ties and cravats.
62151000- از ابریشم یا از آخال ابریشم10065- Of silk or silk waste
62152000- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10065- Of synthetic fibres
62159000- از سایر مواد نسجی10065- Of other textile materials
62160000دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش.10065Gloves, mittens and mitts.
6217سایر متفرعات لباس دوخته و مهیا، اجزاء لباس یا متفرعات لباس، غیر از آنهایی که مشمول شماره 6212 می باشدOther made up clothing accessories;
parts of garments or of clothing
accessories, other than those of
heading 62.12.
62171000- متفرعات10065- Accessories
62179000- اجزاء10065- Parts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *