فصل شصت و یکم – لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب باف

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرمجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
6101پالتو و نیم پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق دار (Cape)، آنوراک (Anorak) ( از جمله ژاکت اسکی)، بادگیر، ژاکت های بادگیر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب باف ،باستثنای اشیاء مشمول شماره 6103.Men's or boys' overcoats, car-coats,
capes, cloaks, anoraks (including
ski-jackets), wind-cheaters, windjackets
and similar articles, knitted
or crocheted, other than those of
heading 61.03.
61012000- از پنبه10063،5- Of cotton
61013000- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10065- Of man-made fibres
61019000- از سایر مواد نسجی10065- Of other textile materials
6102پالتو، نیم پالتو و مانتو (Manteau)، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جلمه ژاکت اسکی)، بادگیر و ژاکت های بادگیر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب باف، باستثنای اشیاء مشمول شماره 6104.Women's or girls' overcoats, carcoats,
capes, cloaks, anoraks
(including ski-jackets), windcheaters,
wind-jackets and similar
articles, knitted or crocheted, other
than those of heading 61.04.
61021000- از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065- Of wool or fine animal hair
61022000- از پنبه10065- Of cotton
61023000- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10065- Of man-made fibres
61029000- سایر مواد نسجی10065- Of other textile materials
6103لباس به صورت دست ،به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و
شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا )، مردانه یا
پسرانه، کشباف یا قلاب باف.
Men's or boys' suits, ensembles,
jackets, blazers, trousers, bib and
brace overalls, breeches and shorts
(other than swimwear), knitted or
crocheted.
61031000- لباس رو (Suits) (متشکل از دو یا تعداد قسمت هایی که در جنس و رنگ هماهنگ یا متناظر باشند) (مانند کت، جلیقه و شلوار برای مردان یا کت و دامن براي زنان)10061- Suits
- لباس به صورت مجموعه:- Ensambeled cloths
61032200- - از پنبه10061،5،8- - of cotton
61032300- - از الیاف سنتتیک10061،4،5،8- - of syntetic fibers
61032900- - از سایر مواد نسجی10061،4،5،8- - of other textile materials
- ژاکت و ژاکت ورزشی:- Jackets and blazers:
61033100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10061،4،5،8- - Of wool or fine animal hair
61033200- - از پنبه10061،5،8- - Of cotton
61033300- - از الیاف سنتتیک10061،5،8- - Of synthetic fibres
61033900- - از سایر مواد نسجی10061،5،8- - Of other textile materials
شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short):- Trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts:
61034100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10061،4،5،8- - Of wool or fine animal hair
61034200- - از پنبه10061،5،8- - Of cotton
61034300- - از الیاف سنتتیک10061،4،5،8- - Of synthetic fibres
61034900- - از سایر مواد نسجی10061،5،8- - Of other textile materials
6104لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب باف.Women's or girls' suits, ensembles,
jackets, blazers, dresses, skirts,
divided skirts, trousers, bib and
brace overalls, breeches and shorts
(other than swimwear), knitted or
crocheted.
لباس به صورت دست (Suits):- Suits:
61041300- - از الیاف سنتتیک10065،8- - Of synthetic fibres
61041900- - از سایر مواد نسجی10065،8- - Of other textile materials
- لباس به صورت مجموعه:- Ensembles:
61042200- - از پنبه10063،5،8- - Of cotton
61042300- - از الیاف سنتتیک10065،8- - Of synthetic fibres
61042900- - از سایر مواد نسجی100- - Of other textile materials
- ژاکت و ژاکت ورزشی:- Jackets and blazers:
61043100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،8- - Of wool or fine animal hair
61043200- - از پنبه10063،5،8- - Of cotton
61043300- - از الیاف سنتتیک10065،8- - Of synthetic fibres
61043900- - از سایر مواد نسجی10065،8- - Of other textile materials
- پیراهن زنانه:- Dresses:
61044100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،8- - Of wool or fine animal hair
61044200- - از پنبه10063،5،8- - Of cotton
61044300- - از الیاف سنتتیک10065،8- - Of synthetic fibres
61044400- - از الیاف مصنوعی10065،8- - Of artificial fibres
61044900- - از سایر مواد نسجی10065،8- - Of other textile materials
- دامن و دامن شلواری:- Skirts and divided skirts:
61045100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،8- - Of wool or fine animal hair
61045200- - از پنبه10063،5،8- - Of cotton
61045300- - از الیاف سنتتیک10065،8- - Of synthetic fibres
61045900- - از سایر مواد نسجی10065،8- - Of other textile materials
- شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short):- Trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts:
61046100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065،8- - Of wool or fine animal hair
61046200- - از پنبه10063،5،8- - Of cotton
61046300- - از الیاف سنتتیک10065،8- - Of synthetic fibres
61046900- - از سایر مواد نسجی10065،8- - Of other textile materials
6105پیراهن مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب باف.Men's or boys' shirts, knitted or crocheted.
61051000- از پنبه10061،5،8- Of cotton
61052000- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10061،5،8- Of man-made fibres
61059000- از سایر مواد نسجی10061،5،8- Of other textile materials
6106پیراهن، بلوز (Blouse)، بلوز شمیزیه (Shirt blouse) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب باف.Women's or girls' blouses, shirts
and shirt-blouses, knitted or
crocheted.
61061000- از پنبه10061،8- Of cotton
61062000- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی10061،8- Of man-made fibres
61069000- از سایر مواد نسجی10061،8- Of other textile materials
6107شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند،مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب باف.Men's or boys' underpants, briefs,
nightshirts, pyjamas, bathrobes,
dressing gowns and similar articles,
knitted or crocheted.
- شورت (Slip) و زیرشلواری:- Underpants and briefs:
61071100- - از پنبه1006- - Of cotton
61071200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی1006- - Of man-made fibres
61071900- - از سایر مواد نسجی1006- - Of other textile materials
- پیراهن خواب و پیژاما:- Nightshirts and pyjamas:
61072100- - از پنبه1006- - Of cotton
61072200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی1006- - Of man-made fibres:
61072900- - از سایر مواد نسجی1006- - Of other textile materials
- سایر:- Other:
61079100- - از پنبه1006- - Of cotton
61079900- - از سایر مواد نسجی1006- - Of other textile materials
6108زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)، تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء
همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب باف.
Women's or girls' slips, petticoats,
briefs, panties, nightdresses,
pyjamas, négligés, bathrobes,
dressing gowns and similar articles,
knitted or crocheted.
- زیر دامنی یا زیر پیراهنی و ژوپون- Slips and petticoats:
61081100- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی1006- - Of man-made fibres
61081900- - از سایر مواد نسجی1006- - Of other textile materials
- شورت و تنکه:- Briefs and panties:
61082100- - از پنبه1006- - Of cotton
61082200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی1006- - Of man-made fibres
61082900- - از سایر موادنسجی1006- - Of other textile materials
- پیراهن خواب و پیژاما:- Nightdresses and pyjamas:
61083100- - از پنبه1006- - Of cotton
61083200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی1006- - Of man-made fibres
61083900- - از سایر مواد نسجی1006- - Of other textile materials
- سایر:- Other:
61089100- - از پنبه10065- - Of cotton
61089200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی1006- - Of man-made fibres
61089900- - از سایر مواد نسجی1006- - Of other textile materials
6109تی شرت (T-shirt)، زیرپوش چسبان و همانند، کشباف یا قلاب باف.T-shirts, singlets and other vests,
knitted or crocheted.
61091000- از پنبه1006- Of cotton
61099000- از سایر مواد نسجی1006- Of other textile materials
6110پیراهن یقه اسکی، پولوور (Pullover)، کاردیگان، جلیقه ها (Waist Coats) و اشیاء همانند، کشباف یا قلاب باف.Jerseys, pullovers, cardigans,
waistcoats and similar articles,
knitted or crocheted.
- از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان:- Of wool or fine animal hair:
61101100- - از پشم1006- - Of wool
61101200- - از بز کشمیر1006- - Of Kashmir (cashmere) goats
61101900- - سایر1006- - Other
61102000- از پنبه10063- Of cotton
61103000- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی1006- Of man-made fibres
61109000- از سایر مواد نسجی1006- Of other textile materials
6111لباس و متفرعات لباس نوزادان، کشباف یا
قلاب باف.
Babies' garments and clothing
accessories, knitted or crocheted.
61112000- از پنبه1006- Of cotton
61113000- از الیاف سنتتیک1006- Of synthetic fibres
61119000- از سایر مواد نسجی1006- Of other textile materials
6112گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به
صورت دست و لباس شنا، کشباف یا قلاب باف.
Track suits, ski suits and swimwear,
knitted or crocheted.
- گرمکن ورزشی به صورت دست:- Track suits:
61121100- - از پنبه10063- - Of cotton
61121200- - از الیاف سنتتیک1006- - Of synthetic fibres
61121900- - از سایر مواد نسجی1006- - Of other textile materials
61122000- لباس اسکی به صورت دست1006- Ski suits
- لباس شنای مردانه یا پسرانه:- Men's or boys' swimwear:
61123100- - از الیاف سنتتیک1006- - Of synthetic fibres
61123900- - از سایر مواد نسجی1006- - Of other textile materials
- لباس شنای زنانه یا دخترانه:- Women's or girls' swimwear:
61124100- - از الیاف سنتتیک1006- - Of synthetic fibres
61124900- - از سایر موادنسجی1006- - Of other textile materials
61130000لباس های دوخته و مهیا از پارچه های کشباف یا قلاب باف مشمول شماره 5903، 5906 یا 5907.1006Garments, made up of knitted or
crocheted fabrics of heading 59.03,
59.06 or 59.07.
6114سایر لباس ها، کشباف یا قلاب باف.Other garments, knitted or crocheted.
61142000- از پنبه1006- Of cotton
61143000- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی1006- Of man-made fibres
61149000- از سایر مواد نسجی1006- Of other textile materials
6115جوراب شلواری (Panty hose ،tightes)، جوراب های زنانه (Stockings)، جوراب ها (Socks) و سایر جوراب آلات شامل جوراب آلات تراکمی (Compression) درجه بندي شده (graduated) (برای مثال، جوراب های واریس) و پای پوش ها (Footwear) بدون بکار بردن کفه (Soles)، کشباف (Knitted) یا قلاب بافی شده (Crocheted) Panty hose, tights, stockings, socks
and other hosiery, including
graduated compression hosiery (for
example, stockings for varicose
veins) and footwear without applied
soles, knitted or crocheted.
- Panty hose and tights:
61151000- جوراب آلات تراکمی درجه بندی شده (برای مثال، جوراب های واریس)1006-Graduated compression hosiery (for
example, stockings for varicose veins)
- سایر جوراب های شلواری:- Other panty hose and tights:
61152100- - از الیاف سنتتیک، اندازه گیری هر تار تک نخ
کمتر از 67 دسی تکس
1006- - Of synthetic fibres, measuring per
single yarn less than 67 decitex
61152200- - از الیاف سنتتیک، اندازه گیری هر تار تک نخ 67
دسی تکس یا بیشتر
1006- - Of synthetic fibres, measuring per
single yarn 67 decitex or more
61152900- - از دیگر مواد منسوج1006- - Of other textile materials
61153000- سایر جوراب آلات زنانه ساق بلند (Full- length) یا سه ربعی (Knee-Length)، اندازه گیری هر تار تک نخ کمتر از 67 دسی تکس1006- Other women's full – length or knee
– length bosiery, measuring per single
yarn less than 67 decitex
- سایر:- Other:
61159400- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان10065- - Of wool or fine animal hair
61159500- - از پنبه10065- - Of cotton
61159600- - از الیاف سنتتیک10065- - Of synthetic fibres
61159900- - از سایر مواد نسجی1006- - Of other textile materials
6116دستکش؛ دستکش یا انگشتی و نیم دستکش،
کشباف یا قلاب باف.
Gloves, mittens and mitts, knitted or
crocheted.
61161000- آغشته، اندوده یا پوشانده شده با مواد پلاستیک یا کائوچو:1006- Impregnated, coated or covered with
plastics or rubber
- سایر:- Other:
61169100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان1006- - Of wool or fine animal hair
61169200- - از پنبه10063- - Of cotton
61169300- - از الیاف سنتتیک1006- - Of synthetic fibres
61169900- - از سایر مواد نسجی1006- - Of other textile materials
6117سایر متفرعات لباس دوخته و مهیا، کشباف یا
قلاب باف؛ اجزاء لباس یا متفرعات لباس، کشباف
یا قلاب باف.
Other made up clothing accessories,
knitted or crocheted; knitted or
crocheted parts of garments or of
clothing accessories.
61171000- شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند10063- Shawls, scarves, mufflers, mantillas,
veils and the like
61178000- سایر متفرعات10063- Other accessories
61179000- اجزاء10063- Parts

3 فکر می‌کنند “فصل شصت و یکم – لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب باف

 1. اکبری

  با سلام و تشکر از زحمات،
  در مورد تعرفه 61151000 می خواستم بدونم برای چه جوراب واریس که یک کالای کاملا پزشکی با مصارف کاملا پزشکی است در این گروه قرار میگیرد و با اینکه تولید داخل کالای پزشکی با شماره ثبت در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وجود ندارد تعرفه وارداتی کالا 100 % محاسبه میشود که البته این تعرفه در حال حاضر به 200 % افزایش یافته و کالای لوکس و غیر ضروری محسوب میشود؟ برای پیگیری و آگاه کردن شخص تصمیم گیرنده در مورد ماهیت کالا از چه مسیری باید اقدام نمود. جوراب واریس در درمان تمامی نارساییهای وریدی و لنف ادم ها نقش کاملا حیاتی دارد و شدت بیماری، در صورت نپوشیدن جوراب درمانی واریس افزایش یافته و گاها به مرگ (بدلیل ایجاد لخته و آمبولی) یا قطع عضو (بدلیل ورم قابل توجه و تغییر بافت بواسطه عدم درمان لنف ادم ها) می انجامد.

  با تشکر

  1. IBfon.org نویسنده

   سلام.
   از لحاظ تعرفه بندی در که جهانی است در ردیف تعرفه 6115 قرار می گیرد اما کشورها با توجه به سیاستهای اقتصادی خود زیر تعرفه را نیز مشخص می کنند.
   اگر شما قبل از تصویب کتاب جدید با دایره مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت مکاتبه می کردید حتما این مورد را لحاظ می کردند. اما الان کتاب جدید منتشر شده است. شما می توانید با دایره مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت مکاتبه کنید و مشکل خود را مطرح کنید. حداقل باعث خواهد شد که کالای شما از لیست کالای گروه 10 خارج شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *