فصل شصتم – پارچه های کشباف یا قلاب باف

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
6001پارچه های مخمل و پلوش، از جمله پارچه های معروف به « پرزبلند » (long pile) و پارچه های پرز حلقوی، کشباف یا قلاب باف.Pile fabrics, including "long pile"
fabrics and terry fabrics, knitted or
crocheted.
60011000- پارچه های معروف به « پرزبلند »326- "Long pile" fabrics
- پارچه های پرز حلقوی:- Looped pile fabrics:
60012100- - از پنبه326- - of cotton
60012200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی326- - Of man-made fibres
60012900- - از سایر مواد نسجی326- - Of other textile materials
- سایر:- Other:
60019100- - از پنبه326- - Of cotton
60019200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی326- - Of man-made fibres
60019900- - از سایر مواد نسجی326- - Of other textile materials
6002پارچه های کشباف یا قلاب باف به پهنای حداکثر 30 سانتیمتر، دارای حداقل 5 درصد وزنی یا بیشتر از نخ کشش پذیر یا نخ کائوچویی، غیر از آنهایی که مشمول ردیف 6001 می باشند.Knitted or crocheted fabrics of a
width not exceeding 30 cm,
containing by weight 5 % or more
of elastomeric yarn or rubber
thread, other than those of heading
60.01.
60024000- دارای 5 درصد وزنی یا بیشتر از نخ کشش پذیر ولی فاقد نخ های کائوچویی3263- Containing by weight 5 % or more
of elastomeric yarn but not containing
rubber thread
60029000- سایر3263- Other
6003پارچه های کشباف یا قلاب باف به پهنای
حداکثر 30 سانتیمتر، غیر از آنهایی که مشمول شماره 6001 یا 6002 می باشند
Knitted or crocheted fabrics of a
width not exceeding 30 cm, other
than those of heading 60.01 or 60.02.
60031000- از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان326- Of wool or fine animal hair
60032000- از پنبه326- Of cotton
60033000- از الیاف سنتتیک326- Of synthetic fibres
60034000- از الیاف مصنوعی326- Of artificial fibres
60039000- سایر326- Other
6004پارچه های کشباف یا قلاب باف به پهنای بیشتر از 30 سانتیمتر دارای 5 درصد وزنی یا بیشتر از نخ کشش پذیر یا نخ کائوچویی، غیر از آنهایی که مشمول شماره 6001 می باشند.Knitted or crocheted fabrics of a
width exceeding 30 cm, containing
by weight 5 % or more of
elastomeric yarn or rubber thread,
other than those of heading 60.01.
60041000- دارای 5 درصد وزنی یا بیشتر از نخ کش شپذیر
ولی دارای نخ کائوچویی نباشد
326- Containing by weight 5 % or more
of elastomeric yarn but not containing
rubber thread
60049000- سایر326- Other
6005پارچه های کشباف تاری ( از جمله آنهایی که به
وسیله ماشین کشباف براق بافی تهیه می شوند )، غیر از آنهایی که مشمول شماره های 6001 لغایت 6004 می شوند.
Warp knit fabrics (including those
made on galloon knitting machines),
other than those of headings 60.01
to 60.04.
- از پنبه:- Of cotton:
60052100- - سفیدنشده یا سفید شده3263- - Unbleached or bleached
60052200- - رنگ شده3263- - Dyed
60052300- - از نخهایی با رنگهای مختلف3263- - Of yarns of different colours
60052400- - چاپ شده326- - Printed
- از الیاف سنتتیک:- Of synthetic fibres:
60053100- - سفیدنشده یا سفیدشده326- - Unbleached or bleached
60053200- - رنگ شده326- - Dyed
60053300- - از نخهایی با رنگهای مختلف326- - Of yarns of different colours
60053400- - چاپ شده326- - Printed
- از الیاف مصنوعی:- Of artificial fibres:
60054100- - سفید نشده یا سفیدشده326- - Unbleached or bleached
60054200- - رنگ شده326- - Dyed
60054300- - از نخهایی با رنگهای مختلف326- - Of yarns of different colours
60054400- - چاپ شده326- - Printed
60059000- سایر326- Other
6006سایر پارچه های کشباف یا قلاب باف.Other knitted or crocheted fabrics.
60061000- از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان4064- Of wool or fine animal hair
- از پنبه:- Of cotton:
60062100- - سفیدنشده یا شده4064- - Unbleached or bleached
60062200- - رنگ شده4064- - Dyed
60062300- - از نخهایی با رنگهای مختلف4064- - Of yarns of different colours
60062400- - چاپ شده4064- - Printed
- از الیاف سنتتیک:- Of synthetic fibres:
60063100- - سفید نشده یا سفیدشده4064- - Unbleached or bleached
60063200- - رنگ شده4064- - Dyed
60063300- - از نخهایی با رنگهای مختلف4064- - Of yarns of different colours
60063400- - چاپ شده4064- - Printed
- از الیاف مصنوعی:- Of artificial fibres:
60064100- - سفیدنشده یا سفید شده4064- - Unbleached or bleached
60064200- - رنگ شده4064- - Dyed
60064300- - از نخهایی با رنگهای مختلف4064- - Of yarns of different colours
60064400- - چاپ شده4064- - Printed
60069000- سایر4064- Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *