فصل پنجاه و هشتم – پارچه های تار و پودباف مخصوص؛ پارچه های نسجی منگوله بافت ( Tufted ) دانتل ها ( Lace ) مصنوعات دیوار کوبی ( Tapestries) مصنوعات علاقه بندی Trimmings مصنوعات گلدوزی و قلابدوزی ( Embroidery)

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
5801پارچه هاي مخمل و پلوش تار و پودباف و
پارچه هاي شنیل، غیر از پارچه هاي مشمول شماره 5802 یا 5806.
Woven pile fabrics and chenille
fabrics, other than fabrics of heading
58.02 or 58.06.
58011000- از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان326- Of wool or fine animal hair
ـ از پنبه:- Of cotton:
58012100- - پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع نشده326- - Uncut weft pile fabrics
58012200- - سایر پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی قطع شده، راه راه (مخمل کبریتی Corduroy)326- - Cut corduroy
58012300- - سایر پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی326- - Other weft pile fabrics
58012600- - پارچه های شنیل326- - Chenille fabrics
00 27 5801 - - پارچه های مخمل و پلوش326--warp pile fabrics
- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی:- Of man-made fibres:
58013100- - پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع نشده326- - Uncut weft pile fabrics
58013200- - پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع شده، راه راه (مخمل کبریتی Corduroy)326- - Cut corduroy
58013300- - سایر پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی326- - Other weft pile fabrics
58013600- - پارچه های شنیل326- - Chenille fabrics
58013700- - پارچه های مخمل و پلوش326--warp pile fabrics
58019000- از سایر مواد نسجی3262- Of other textile materials
5802پارچه های حوله باف اسفنجی و پارچه های تار و پود باف اسفنجی ( پرز حلقوی ) همانند، غیر از پارچه های کم عرض (روبان ) مشمول شماره 5806؛ پارچه های نسجی منگول باف (Tufted)، غیر از محصولات مشمول شماره 5703.Terry towelling and similar woven
terry fabrics, other than narrow
fabrics of heading 58.06; tufted textile
fabrics, other than products of
heading 57.03.
- پارچه های حوله باف اسفنجی و سایر پارچه های تار و پود باف اسفنجی (پرز حلقوی) همانند، از پنبه:- Terry towelling and similar woven
terry fabrics, of cotton:
58021100- - سفید نشده326- - Unbleached
58021900- - سایر326- - Other
58022000 پارچه های حوله باف اسفنجی و پارچه های تار و پودباف اسفنجی (پرز حلقوی) همانند، از مواد نسجی326- Terry towelling and similar woven
terry fabrics, of other textile materials
58023000- پارچه های نسجی منگوله باف (Tufted)326- Tufted textile fabrics
58030000گاز (Gauze)، به غیر از پارچه های باریک مشمول ردیف 5806.326Gauze, other than narrow fabrics of
heading 58.06.
5804تورباف ها (Tulles) و سایر پارچه های توری غیر از پارچه های تار و پودباف، کشباف یا قلاب باف؛ دانتل ها (Lace) به صورت توپ، نوار یا فرم مشخص (In motifs)، غیر از پارچه های مشمول شماره 6002 لغایت 6006.Tulles and other net fabrics, not
including woven, knitted or crocheted
fabrics; lace in the piece, in strips or
in motifs, other than fabrics of
headings 60.02 to 60.06.
58041000- تورباف ها و سایر پارچه های توری326- Tulles and other net fabrics
- دانتل های مکانیکی:- Mechanically made lace:
58042100- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی:326- - Of man-made fibres
58042900- - از سایر مواد نسجی326- - Of other textile materials
58043000- دانتل های دستباف326- Hand-made lace
58050000دیوار کوبهای دستباف از نوع گوبلن، فلاندر، ابوسن (Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن دوزی (مثلاً،
سوزن زنی ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
326Hand-woven tapestries of the type
Gobelins, Flanders, Aubusson,
Beauvais and the like, and needleworked
tapestries (for example, petit
point, cross stitch), whether or not
made up.
5806پارچه های تار وپودباف کم عرض (روبان )، غیر از اشیاء مشمول شماره 5807؛ پارچه های کم عرض (روبان)، متشکل از تار و بدون پود که به وسیله چسب به هم متصل شده است (bolducs).Narrow woven fabrics, other than
goods of heading 58.07; narrow
fabrics consisting of warp without
weft assembled by means of an
adhesive (bolducs).
58061000- پارچه های مخمل و پلوش تار و پودباف ( از جمله پارچه های حوله باف اسفنجی و پارچه های اسفنجی
(پرز حلقوی) همانند) و پارچه های شنیل
406- Woven pile fabrics (including terry
towelling and similar terry fabrics) and
chenille fabrics
58062000- سایر پارچه های تار و پود باف، دارای حداقل 5 درصد وزنی نخ کشش پذیر یا نخ کائوچویی406- Other woven fabrics, containing by
weight 5 % or more of lastomeric yarn
or rubber thread
- سایر پارچه های تار و پودباف:- Other woven fabrics:
58063100- - از پنبه406- - Of cotton
58063200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی406- - Of man-made fibres
58063900- - از سایر مواد نسجی406- - Of other textile materials
58064000- پارچه متشکل از تار و بدون پود، که به وسیله چسب به هم متصل شده است (Bolducs)406- Fabrics consisting of warp without
weft assembled by means of an adhesive
(bolducs)
5807برچسب، نشان و اشیاء همانند از مواد نسجی، به صورت توپ، نوار یا بریده شده به شکل یا اندازه معین، گلدوزی و قلابدوزی نشده.Labels, badges and similar articles of
textile materials, in the piece, in strips
or cut to shape or size, not
embroidered.
58071000- تار و پودباف406- Woven
58079000- سایر406- Other
5808قیطان باف ها به صورت توپ؛ مصنوعات علاقبندی و اشیاء تزئینی همانند به صورت توپ، بدون
قلابدوزی و گلدوزی؛ غیر از کشباف یا غیر از قلاب
باف؛ شرابه، منگوله و اشیاء همانند.
Braids in the piece; ornamental
trimmings in the piece, without
embroidery, other than knitted or
crocheted; tassels, pompons and
similar articles.
58081000- قیطان باف ها به صورت توپ406- Braids in the piece
58089000- سایر406- Other
58090000پارچه های تار و پودباف از نخ فلزی و پارچه های تار و پود باف از نخ های نسجی جورشده با فلز مشمول شماره 5605، از انواعی که برای پوشاک، مبلمان یا مصارف همانند به کار می روند، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند.326Woven fabrics of metal thread and
woven fabrics of metallised yarn of
heading 56.05, of a kind used in
apparel, as furnishing fabrics or for
similar purposes, not elsewhere
specified or included.
5810گلدوزی و قلابدوز به صورت توپ، نوار یا دارای
فرم مشخص
Embroidery in the piece, in strips or
in motifs.
58101000- گلدوزی و قلابدوزی بدون زمینه نمایان406- Embroidery without visible ground
- سایر گلدوزیها و قلابدوزیها:- Other embroidery:
58109100- - از پنبه406- - Of cotton
58109200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی406- - Of man-made fibres
58109900- - از سایر مواد نسجی406- - Of other textile materials
58110000محصولات نسجی لایه دوزی شده به صورت توپ، متشکل از یک یا چندلایه ازمواد نسجی که با لایه گذاری از طریق به هم دوختن یا به نحوی
دیگر، غیر از گلدوزی و قلابدوزی مشمول شماره 5810 جور شده باشند.
406Quilted textile products in the piece,
composed of one or more layers of
textile materials assembled with
padding by stitching or otherwise,
other than embroidery of heading
58.10.

1 فکر می‌کنند “فصل پنجاه و هشتم – پارچه های تار و پودباف مخصوص؛ پارچه های نسجی منگوله بافت ( Tufted ) دانتل ها ( Lace ) مصنوعات دیوار کوبی ( Tapestries) مصنوعات علاقه بندی Trimmings مصنوعات گلدوزی و قلابدوزی ( Embroidery)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *