فصل پنجاه و شش – اوات، نمد و پارچه های نبافته؛ نخ های ویژه؛ ریسمان، طناب و کابل و اشیاء ساخته شده از آنها

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
5601اوات از مواد نسجی و اشیاء از آن؛ الیاف نسجی، که در ازای آنها از 5 میلیمتر بیشتر نباشد (پرز منسوجات) (Flock) گرد و گره و گلوله های کوچک (Mill neps) از مواد نسجی.Wadding of textile materials and
articles thereof; textile fibres, not
exceeding 5 mm in length (flock),
textile dust and mill neps.
- اوات، سایر اشیاء از اوات:- Wadding; other articles of wadding:
56012100- - از پنبه326- - Of cotton
56012200- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی156- - Of man-made fibres
56012900- - سایر326- - Other
56013000- پرز منسوجات، گرد و گره و لوله های کوچک (Mill neps) از مواد نسجی326- Textile flock and dust and mill neps
5602نمد،حتی آغشته، اندوده ،پوشانده یا مطبق شده.Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated.
56021000- نمد سوزن زده و پارچه های با الیاف دوخته بافته (Stitch-bonded)326- Needleloom felt and stitch-bonded
fibre fabrics
- سایر نمدهایی که آغشته، اندوده، پوشانده و مطبق
نشده اند:
- Other felt, not impregnated, coated,
covered or laminated:
56022100- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان326- - Of wool or fine animal hair
56022900- - از سایر مواد نسجی326- - Of other textile materials
56029000- سایر326- Other
5603پارچه های نبافته (Nonwovens)، حتی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده.Nonwovens, whether or not
impregnated, coated, covered or
laminated.
- از رشته های سنتتیک یا مصنوعی:- Of man-made filaments:
560311- - به وزن حداکثر 25 گرم در هر متر مربع- - Weighing not more than 25 g/m2
56031110- - - پارچه های نبافته Spun lace که از طریق High Pressure Water Jet به صورت رول به عرض 5 الی 120 سانتی متر تولید گردیده است326- - - Nonwovens (spunlace)
manufactured through high pressure
water jet method in the form of rolls 15-
22 cm in width
56031190- - - سایر326- - - Other
560312- - به وزن بیش از 25 گرم در هر متر مربع ولی
بیشتر از 70 گرم در هر متر مربع نباشد:
- - Weighing more than 25 g/m2 but not
more than 70 g/m2
56031210- - - پارچه نبافته Spun lace که از طریق High Pressure Water Jet به صورت رول به عرض 5 الی 120 سانتی متر و وزن حداکثر 55 گرم
در هر متر مربع تولید گردیده است.
156- - - Nonwovens (spunlace)
manufactured through high pressure
water jet in the form of rolls, 15-22 cm
in width weighing not more than 55 g/m2
56031290- - - سایر226- - - Other
560313- - به وزن بیش از 70 گرم در هر متر مربع ولی
بیشتر از 150 گرم در هر متر مربع نباشد :
- - Weighing more than 70 g/m2 but not
more than 150 g/m2
56031310- - - ملحفه یکبار مصرف استریل- - - Sterile disposable sheet
56031390- - - سایر326- - - Other
56031400- - به وزن بیش از 150 گرم در هر متر مربع266- - Weighing more than 150 g/m2
- سایر:- Other:
56039100- - به وزن حداکثر 25 گرم در هر متر مربع266- - Weighing not more than 25 g/m2
56039200- - به وزن بیش از 25 گرم در هر متر مربع ولی
بیشتر از 70 گرم در هر متر مربع نباشد.
266- - Weighing more than 25 g/m2 but not
more than 70 g/m2
56039300- - به وزن بیش از 70 گرم در هر متر مربع ولی
بیشتر از 150 گرم در هر متر مربع نباشد.
266- - Weighing more than 70 g/m2 but not
more than 150 g/m2
56039400- - به وزن بیش از 150 گرم در هر متر مربع266- - Weighing more than 150 g/m2
5604نخ و طناب کائوچویی، پوشانده شده با منسوج، نخ نسجی، نوارها و اشکال همانند مشمول شماره 5404 یا 5405، آغشته، اندوده و پوشانده یا غلاف شده با کائوچو یا مواد پلاستیکی.Rubber thread and cord, textile
covered; textile yarn, and strip and
the like of heading 54.04 or 54.05,
impregnated, coated, covered or
sheathed with rubber or plastics.
56041000- نخ و طناب کائوچویی، پوشانده شده با منسوج226- Rubber thread and cord, textile covered
56049000- سایر106- Other
56050000نخ های نسجی جورشده با فلز (Metallised yarn)، حتی به صورت گیپه (gimped) متشکل از نخ های نسجی، نوار، یا اشکال همانند مشمول شماره 5404 یا 5405، جور شده با فلز به شکل نخ، نوار یا پودر یا پوشانده شده با فلز.126Metallised yarn, whether or not
gimped, being textile yarn, or strip or
the like of heading 54.04 or 54.05,
combined with metal in the form of
thread, strip or powder or covered
with metal.
56060000نخ های گیپه، و نوارها (Strips) و اشکال همانند مشمول شماره 5404 یا 5405 (غیر از آنهایی که مشمول شماره 5605 می شوند و غیر از نخ های گیپه از موی یال و دم)؛ نخ شنیل (از جمله نخ شنیل پرزدار)؛ نخ گردباف موسوم به (Loop Wale-yarn)106Gimped yarn, and strip and the like of
heading 54.04 or 54.05, gimped (other
than those of heading 56.05 and
gimped horsehair yarn); chenille yarn
(including flock chenille yarn); loop
wale-yarn.
5607ریسمان، طناب و کابل، حتی گیس باف یا
قیطان باف، حتی آغشته، اندوده، پوشانده یا غلاف شده با کائوچو یا ماده پلاستیکی.
Twine, cordage, ropes and cables,
whether or not plaited or braided and
whether or not impregnated, coated,
covered or sheathed with rubber or
plastics.
- از سیزال و یا از سایر الیاف نسجی گونه (Agave):- Of sisal or other textile fibres of the genus Agave:
56072100- - ریسمان برای بستن یا عدل بندی26- - Binder or baler twine
56072900- - سایر26- - Other
- از پلی اتیلن یا از پلی پروپیلن:- Of polyethylene or polypropylene:
56074100- - ریسمان برای بستن یا برای عدل بندی326- - Binder or baler twine
560749- - سایر:- - Other
56074910- - - نخ مورد مصرف در تولید تسمه پروانه های
لاستیکی
46- - - Yarn of a kind used in
manufacturing rubber fan belts
56074990- - - سایر326- - - Other
560750- از سایر الیاف سنتتیک:- Of other synthetic fibres
56075010- - - نخ مورد مصرف در تولید تسمه پروانه های
لاستیکی
26- - - Yarn of a kind used in manufacturing
rubber fan betls
56075090- - - سایر326- - - Other
560790- سایر- Other
56079010- - - از کنف یا سایر الیاف نسجی از پوست نباتات
شماره 5303
226- - - of just or ther textile bust fibres of
heading 5303
56079090- - - سایر326- - - othey
5608تورهای گره باف از ریسمان یا طناب؛ تورهای آماده
شده برای ماهیگیری و سایر تورهای آماده شده، از مواد نسجی.
Knotted netting of twine, cordage or
rope; made up fishing nets and other
made up nets, of textile materials.
- از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی:- Of man-made textile materials:
56081100- - تورهای آماده شده برای ماهیگیری126- - Made up fishing nets
56081900- - سایر156- - Other
56089000- سایر156- Other
56090000اشیاء از نخ، نوار یا اشکال همانند مشمول شماره 5404 یا 5405، ریسمان، طناب یا کابل، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد.326Articles of yarn, strip or the like of
heading 54.04 or 54.05, twine,
cordage, rope or cables, not elsewhere
specified or included.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *