فصل پنجاه و چهارم: رشته های مصنوعی (Man-Made Filaments) نوار ( Strip ) و غیره از مواد نسجی مصنوعی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
5401نخ دوخت از رشته های سنتتیک یا مصنوعی، حتی آماده شده برای خرده فروشی.Sewing thread of man-made
filaments, whether or not put up for
retail sale.
54011000- از رشته های سنتتیک1061- Of synthetic filaments
54012000- از رشته های مصنوعی1061- Of artificial filaments
5402نخ از رشته های سنتتیک (غیر از نخ دوخت)، آماده
نشده برای خرده فروشی، همچنین
تک رشته های سنتتیک کمتر از 67 دسی تکس.
Synthetic filament yarn (other than
sewing thread), not put up for retail
sale, including synthetic monofilament
of less than 67 decitex.
- با استحکام بالا (Hightenacity)، از نایلون یا سایر پلی آمیدها- High tenacity yarn of nylon or other
polyamides
54021100- - از آرامیدها (Aramids)66- - Of aramids
540219- - سایر- - Other
54021910- - - نخ پل ی آمید 6 با دسی تکس 900 الی 2400 و با مقاومت 73/5 الی 90/466- - - PolyAmid 6 yarn with diameter from
900 to 2400 decitey and resistance from
73.5 to 90.4
54021920- - - نخ پلی آمید 6/6 با دسی تکس 900 الی 2400 و با مقاومت 73/5 الی 90/466- - - Polyamid 6.6 yarn with diameter
from 900 to 2400 decitey and resistance
from 73.5 to 90.4
54021990- - - سایر106- - - Other
54022000- نخ بسیار مقاوم از پلی استرها106- High tenacity yarn of polyesters
- نخ تکستوره:- Textured yarn:
54023100- - از نایلون یا از سایر پلی آمیدها، که اندازه هر نخ
یک لای آن بیش از 50 تکس نباشد
226- - Of nylon or other polyamides,
measuring per single yarn not more than
50 tex
54023200- - از نایلون یا از سایر پلی آمیدها، که اندازه هر نخ یک لای آن بیش از 50 تکس باشد.226- - Of nylon or other polyamides,
measuring per single yarn more than 50
tex
54023300- - از پلی استرها2263مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر کیلوگرم نخ پلی استر مشمول این ردیف 10000 ریال و یا 22 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد- - Of polyesters
54023400- - از پلی پروپیلن326- - Of polypropylene
54023900- - سایر226- - Other
- سایر نخ ها، یک لا، بدون تاب یا با تابی که از 50
دور در متر بیشتر نباشد:
- Other yarn, single, untwisted or with a
twist not exceeding 50 turns per metre:
54024400 الاستومریک (Elastomeric)106Elastomeric
54024500- - سایر، از نایلون یا سایر پلی آمیدها106Other, of nylon or other polyamides
54024600- - سایر، از پلی استرها، (با الیاف ) حدوداً جهت دار شده (Oriented)106مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر کیلوگرم نخ پلی استر poy به میزان 1750 ریال و یا 10 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گرددOther, of polyesters, partially oriented
54024700- - سایر، از پلی استرها106Other, of polyesters
54024800- - سایر، از پلی پروپیلن106Other, of polypropylene
540249- - سایر:- - Other
54024990- - - سایر106- - - Other
- سایر نخ ها، یک لا، با تابی که از 50 دور در
متربیشتر باشد:
- Other yarn, single, with a twist
exceeding 50 turns per metre:
54025100- - از نایلون یا از سایر پلی آمیدها106- - Of nylon or other polyamides
54025200- - از پلی استرها106- - Of polyesters
540259- - سایر:- - Other
54025990- - - سایر106- - - Other
- سایر نخ ها، چندلا (تابیده) یا کابله- Other yarn, multiple (folded) or cabled:
54026100- - ا زنایلون یا از سایر پلی آمیدها106- - Of nylon or other polyamides
54026200- - از پلی استرها106- - Of polyesters
540269- - سایر:- - Other
54026910- - - از پلی اورتان- - - Of polyurethane
54026990- - - سایر106- - - Other
5403نخ از رشته های مصنوعی (غیر از نخ دوخت)، آماده نشده برای خرده فروشی، همچنین تک رشته های مصنوعی که کمتر از 67 دسی تکس باشد.Artificial filament yarn (other than
sewing thread), not put up for retail
sale, including artificial monofilament
of less than 67 decitex.
54031000- نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز661- High tenacity yarn of viscose rayon
سایر نخ ها، یک لا:- Other yarn, single:
54033100- - از ریون ویسکوز با تاب یا با تابی که از 120 دور
درمتر بیشتر نباشد
661- - Of viscose rayon, untwisted or with a
twist not exceeding 120 turns per metre
54033200- - از ریون ویسکوز، (با تابی) که از 120 دور در متر
بیشتر باشد
661- - Of viscose rayon, with a twist
exceeding 120 turns per metre
54033300- - از استات سلولز661- - Of cellulose acetate
54033900- - سایر661- - Other
- سایر نخ ها، چند لا (تابیده) یا کابله:- Other yarn, multiple (folded) or cabled:
54034100- - از ریون ویسکوز661- - Of viscose rayon
54034200- - از استات سلولز661- - Of cellulose acetate
54034900- - سایر661- - Other
5404تک رشته های سنتتیک 67 دسی تکس یا بیشتر که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن از یک میلیمتر بیشتر نباشد؛ نوارها (Strip) و اشکال همانند (مثلاً، کاه مصنوعی) از مواد نسجی سنتتیک که عرض ظاهری آنها از 5 میلیمتر بیشتر نباشد.Synthetic monofilament of 67 decitex
or more and of which no crosssectional
dimension exceeds 1 mm;
strip and the like (for example,
artificial straw) of synthetic textile
materials of an apparent width not
exceeding 5 mm.
- تک رشته ای :(Mono filament)- Monofilament
54041100- - الاستومریک26- - Elastomeric
54041200- - سایر، از پلی پروپیلن156- - Other, of polypropylene
540419- - سایر- - Other
54041910- - - از پلی اوراتان26- - - From Polyurathane
54041990- - - سایر156- - - Other
540490ـ ساير:-- Other:
54049010ـ ـ ـ نوار براي توليد چمن مصنوعي46--- Strip to make the Artificial gress
54049090- - - سایر86- - Other
54050000تک رشته های مصنوعی 67 دسی تکس یا بیشتر که بزرگترین بعد مقطع عرضی آنها از یک میلیمتر
بیشتر نباشد؛ نوارها و اشکال همانند (مثلاً، کاه
مصنوعی) از مواد نسجی مصنوعی، که عرض ظاهری آنها از 5 میلیمتر بیشتر نباشد.
86Artificial monofilament of 67 decitex
or more and of which no crosssectional
dimension exceeds 1 mm;
strip and the like (for example,
artificial straw) of artificial textile
materials of an apparent width not
exceeding 5 mm.
54060000نخ از رشته های مصنوعی (به غیر از نخ دوخت و دوز)، عرضه شده برای خرده فروشی.861Man-made filament yarn (other than
sewing thread), put up for retail sale.
5407پارچه های تار و پود باف از نخ رشته های سنتتیک، همچنین پارچه های تار و پود باف که از مواد شماره 5404 به دست می آیند.واردات پارچه چادر مشکی مشمول این ردیف مشمل مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 10 درصد می باشد.Woven fabrics of synthetic filament
yarn, including woven fabrics
obtained from materials of heading
54.04.
54071000- پارچه های تار و پودباف که از نخ بسیار مقاوم
نایلونی یا از نخ سایر پلی آمیدها یا از نخ پلی استرها به دست می آیند.
326- Woven fabrics obtained from high
tenacity yarn of nylon or other
polyamides or of polyesters
540720- پارچه های تار و پود باف که از نوار یا اشکال همانند
به دست می آیند:
- Woven fabrics obtained from strip or
the like
54072010- - - از پلی پروپیلن با تراکم تاری از 105 در دسیمتر و تراکم پودی حداقل 64 در دسیمتر به عرض 200 سانتیمتر و بیشتر و وزن حداقل 90 گرم در متر مربع26- - - Of polypropylene of a warp density
of 105 decimeter weft density of 64
decimeter and a of width 200cm, and
weighing 90 g/m2
54072020- - - سایر از پلی پروپیلن226- - - Other of poly propylene
54072090- - - سایر226- - - Other
54073000- پارچه های مذکور در یادداشت 9 قسمت یازدهم326- Fabrics specified in Note 9 to Section XI
- سایر پارچه های تار و پود باف، که دارای حداقل
85 درصد وزنی رشته های نایلونی یا سایر
پلی آمیدهاباشند:
- Other woven fabrics, containing 85 %
or more by weight of filaments of nylon
or other polyamides:
54074100- - سفیدنشده یا سفیدشده326- - Unbleached or bleached
54074200- - رنگرزی شده326- - Dyed
54074300- - از نخهای به رنگهای گوناگون3263- - Of yarns of different colours
54074400- - چاپ شده326- - Printed
- پارچه های تار و پودباف؛ که دارای حداقل 85 درصد وزنی از رشته های پلی استر تکستوره باشند:- Other woven fabrics, containing 85 %
or more by weight of textured polyester
filaments:
54075100- - سفیدنشده یا سفید شده326- - Unbleached or bleached
54075200- - رنگرزی شده326- - Dyed
54075300- - از نخهای به رنگهای گوناگون326- - Of yarns of different colours
54075400- - چاپ شده326- - Printed
- سایر پارچه های تار و پود باف، که دارای 85
درصد وزنی یا بیشتر رشته های پلی استر باشند:
- Other woven fabrics, containing 85 %
or more by weight of polyester
filaments:
54076100- - که دارای 85 درصد وزنی یا بیشتر رشته های پلی استر غیر تکستوره باشند326- - Containing 85 % or more by weight
of non-textured polyester filaments
54076900- - سایر326- - Other
- سایر پارچه های تار و پودباف، که دارای حداقل
85 درصد وزنی رشته های سنتتیک باشند:
- Other woven fabrics, containing 85 %
or more by weight of synthetic
filaments:
54077100- - سفیدنشده یا سفیدشده326- - Unbleached or bleached
54077200- - رنگرزی شده326- - Dyed
54077300- - از نخهای به رنگهای گوناگون3263- - Of yarns of different colours
54077400- - چاپ شده3263- - Printed
- سایر پارچه های تار و پود باف، که دارای کمتر از
85 درصد وزنی رشته های سنتتیک، که عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند:
- Other woven fabrics, containing less
than 85% by weight of synthetic
filaments, mixed mainly or solely with
cotton:
54078100- - سفید نشده یا سفید شده326- - Unbleached or bleached
54078200- - رنگرزی شده326- - Dyed
54078300- - از نخ های به رنگهای گوناگون326- - Of yarns of different colours
54078400- - چاپ شده3263- - Printed
- سایر پارچه های تار و پودباف- Other woven fabrics:
54079100- - سفیدنشده یا سفیدشده326- - Unbleached or bleached
54079200- - رنگرزی شده326- - Dyed
54079300- - از نخهای به رنگهای گوناگون326- - Of yarns of different colours
54079400- - چاپ شده326- - Printed
5408پارچه های تار و پود باف از نخ رشته های مصنوعی، همچنین پارچه های تار و پود باف که از مواد شماره 5405 به دست می آیند.Woven fabrics of artificial filament
yarn, including woven fabrics
obtained from materials of heading
54.05.
54081000- پارچه های تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم از
ریون ویسکوز به دست می آیند.
326- Woven fabrics obtained from high
tenacity yarn of viscose rayon
- سایر پارچه های تار و پودباف، که دارای حداقل 85 درصد وزنی رشته ها یا نوارها یا اشکال همانند
مصنوعی باشند:
- Other woven fabrics, containing 85%
or more by weight of artificial filament
or strip or the like:
54082100- - سفیدنشده یا سفیدشده326- - Unbleached or bleached
54082200- - رنگرزی شده326- - Dyed
54082300- - از نخهای به رنگهای گوناگون326- - Of yarns of different colours
54082400- - چاپ شده326- - Printed
- سایر پارچه های تار و پودباف:- Other woven fabrics:
54083100- - سفیدنشده یا سفید شده326- - Unbleached or bleached
54083200- - رنگرزی شده326- - Dyed
54083300- - از نخ های به رنگهای گوناگون326- - Of yarns of different colours
54083400- - چاپ شده326- - Printed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *