فصل پنجاه و سوم – سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ کاغذی و پارچه های تار و پودباف از نخ کاغذی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرمجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
5301کتان، خام یا عمل آمده ولی ریسیده نشده؛ آخال و ضایعات کتان (از جمله آخال نخ و الیاف پس ماندهFlax, raw or processed but not spun;
flax tow and waste (including yarn
waste and garnetted stock).
53011000- کتان، خام یا خیسانده46- Flax, raw or retted
- کتان، خرد شده، از ساقه جداشده، شانه زده یا به نحو دیگری عمل آمده، ولی ریسیده نشده:- Flax, broken, scutched, hackled or
otherwise processed, but not spun:
53012100- - خردشده یا از ساقه جدا شده46- - Broken or scutched
53012900- - سایر46- - Other
53013000- آخال و ضایعات کتان46- Flax tow and waste
5302شاهدانه (Cannabis sativa. L) خام یا عمل آمده ولی ریسیده نشده؛ آخال و ضایعات شاهدانه (ازجمله آخال نخ و الیاف پس مانده آن .(Garnetted stockTrue hemp (Cannabis sativa L.), raw
or processed but not spun; tow and
waste of true hemp (including yarn
waste and garnetted stock).
53021000- شاهدانه ، خام یا خیسانده46- True hemp, raw or retted
53029000- سایر46- Other
5303کنف و سایر الیاف نسجی از پوستۀ ساقۀ نباتات (باستثنای کتان، شاهدانه و رامی )، خام یا عمل آمده ولی ریسیده نشده؛ آخال و ضایعات این الیاف ها (از جمله آخال نخ و الیاف پس مانده آن .(Garnetted StockJute and other textile bast fibres
(excluding flax, true hemp and ramie),
raw or processed but not spun; tow
and waste of these fibres (including
yarn waste and garnetted stock).
530310- کنف و سایر الیاف نسجی از پوسته ساقه نباتات،
خام یا خیسانده:
- Jute and other textile bast fibres, raw
or retted
53031010- - - الیاف کهنه کنف406- - - Jute fibres of garnetted stock
53031090- - - سایر26- - - Other
53039000- سایر26- Other
[5304]
53050000نارگیل، آباکا (Abaca) (الیاف حاصل از دمبرگ های برگ موز بومی فیلیپین ) (Manila hemp or Musa textilis Nee)، الیاف گیاه رامی Ramie، و سایر الیاف نساجی گیاهی، که در جای دیگری مصرح یا مشمول نشده، خام یا جای دیگری مصرح یا مشمول نشده، خام یا ؛(Not spun) پاره الیاف کوتاه (Tow) از کتان (Flax)، کنف (Hemp)، یا کنف هندی (Jute) حاصل از حلاجی کتان (scutching) یا کنف (Hackling)، الیاف کوتاه (Noils) و ضایعات از این الیاف (شامل ضایعات نخ و انباشت ناخالصی های قبل از حلاجی)26Coconut, abaca (Manila hemp or
Musa textilis Nee), ramie and other
vegetable textile fibres, not elsewhere
specified or included, raw or
processed but not spun; tow, noils and
waste of these fibres (including yarn
waste and garnetted stock).
5306نخ کتان.Flax yarn.
53061000- یک لا26- Single
53062000- چندلا (تابیده) یا کابله26- Multiple (folded) or cabled
5307نخ از کنف یا از سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات مشمول شماره 5303.Yarn of jute or of other textile bast
fibres of heading 53.03.
53071000- یک لا26- Single
53072000- چند لا (تابیده) یا کابله26- Multiple (folded) or cabled
5308نخ از سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ کاغذی.Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn.
53082000- نخ شاهدانه26- True hemp yarn
53089000- سایر26- Other
5309پارچه های تار و پود باف از کتان.Woven fabrics of flax.
- که دارای حداقل 85 درصد وزنی کتان باشد:- Containing 85 % or more by weight of flax:
53091100- - سفید نشده یا سفیدشده226- - Unbleached or bleached
53091900- - سایر326- - Other
- که دارای کمتر از 85 درصد وزنی کتان باشد- Containing less than 85 % by weight of flax:
53092100- - سفیدنشده یا سفید شده326- - Unbleached or bleached
53092900- - سایر326- - Other
5310پارچه های تار و پود باف از کنف یا از سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات مشمول شماره 5303.Woven fabrics of jute or of other
textile bast fibres of heading 53.03.
53101000- سفیدنشده1063- Unbleached
53109000- سایر266- Other
53110000پارچه های تار و پود باف از سایر الیاف نسجی نباتی؛ پارچه های تار و پود باف از نخ کاغذی.266Woven fabrics of other vegetable
textile fibres; woven fabrics of paper
yarn.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *