فصل پنجاه و دوم – پنبه

فصل پنجاه و دوم: پنبه

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
520100پنبه، حلاجی نشده یا شانه نزدهمجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی از 6/15 هر سال لغایت 11/15 همان سال 6 درصد می باشدCotton, not carded or combed.
52010010- - - پنبه با طول تار بلند2-2- - - Cotton of a fiber high length
52010090- - - سایر2-2- - - Other
5202آخال پنبه (از جمله آخال نخ و الیاف پس مانده آن) .(Garnetted stock)Cotton waste (including yarn waste
and garnetted stock).
52021000- آخال نخ266- Yarn waste (including thread waste)
- سایر:- Other:
52029100- - الیاف پسمانده پنبه266- - Garnetted stock
52029900- - سایر266- - Other
52030000پنبه، حلاجی شده یا شانه زده26Cotton, carded or combed
5204نخ از پنبه برای دوخت، حتی آماده شده برای خرده
فروشی.
Cotton sewing thread, whether or not
put up for retail sale.
- آماده نشده برای خرده فروشی:- Not put up for retail sale:
52041100- - دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه1263- - Containing 85 % or more by weight of cotton
52041900- - سایر126- - Other
52042000- آماده شده برای خرده فروشی126- Put up for retail sale
5205نخ از پنبه (غیر از نخ دوخت )، دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه، آماده برای خرده فروشی.Cotton yarn (other than sewing
thread), containing 85 % or more by
weight of cotton, not put up for retail
sale.
- نخ یک لا، از الیاف شانه نزده:- Single yarn, of uncombed fibres:
52051100- - که اندازه آن حداقل 714/29 دسی تکس باشد (نمره آن در سیستم متریک از 14 تجاوز نکند)186- - Measuring 714.29 decitex or more
(not exceeding 14 metric number)
52051200- - که اندازه آن کمتر از 714/29 دسی تکس بوده لیکن کمتر از 232/56 دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد)1865- - Measuring less than 714.29 decitex
but not less than 232.56 decitex
(exceeding 14 metric number but not
exceeding 43 metric number)
52051300- - که اندازه آن کمتر از 232/56 دسی تکس بوده ولی از 192/31 دسی تکس کمتر نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد)1562- - Measuring less than 232.56 decitex
but not less than 192.31 decitex
(exceeding 43 metric number but not
exceeding 52 metric number)
52051400- - که اندازه آن کمتر از 192/31 دسی تکس بوده ولی از 125 دسی تکس کمتر نباشد (نمره آن درسیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد)156- - Measuring less than 192.31 decitex
but not less than 125 decitex (exceeding
52 metric number but not exceeding 80
metric number)
52051500- - که اندازه آن کمتر از 125 دسی تکس باشد (نمره آن در سیستم متریک متجاوز از 80 باشد)156- - Measuring less than 125 decitex
(exceeding 80 metric number)
- نخ یک لا، از الیاف شانه زده:- Single yarn, of combed fibres:
52052100- - که اندازه آن حداقل 714/29 دسی تکس باشد (نمره آن در سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد)186- - Measuring 714.29 decitex or more
(not exceeding 14 metric number)
52022200- - که اندازه آن کمتر از 714/29 دسی تکس بوده ولی کمتر از 232/56 دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد)186- - Measuring less than 714.29 decitex
but not less than 232.56 decitex
(exceeding 14 metric number but not
exceeding 43 metric number)
52022300- - که اندازه آن کمتر از 232/56 دسی تکس بوده ولی از 192/31 دسی تکس کمتر نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد)156- - Measuring less than 232.56 decitex
but not less than 192.31 decitex
(exceeding 43 metric number but not
exceeding 52 metric number)
52022400- - که اندازه آن کمتر از 192/31 دسی تکس بوده ولی کمتراز 125 دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد)156- - Measuring less than 192.31 decitex
but not less than 125 decitex (exceeding
52 metric number but not exceeding 80
metric number)
52052600- - که اندازه آن کمتر از 125 دسی تکس بوده ولی کمتر از 106/38 دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 80 بوده ولی از 94 بیشتر نباشد)156- - Measuring less than 125 decitex but
not less than 106.38 decitex (exceeding
80 metric number but not exceeding 94
metric number)
52052700- - که اندازه آن کمتر از 106/38 دسی تکس بوده ولی کمتر از 83/33 83 دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 94 بوده ولی از 120 بیشتر نباشد)156- - Measuring less than 106.38 decitex
but not less than 83.33 decitex
(exceeding 94 metric number but not
exceeding 120 metric number)
52052800- - که اندازه آن کمتر از 83/33 دسی تکس باشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 120 باشد)156- - Measuring less than 83.33 decitex
(exceeding 120 metric number)
- نخ چندلا (تابیده) یا کابله، از الیاف شانه نزده- Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres:
52053100- - که اندازه هر نخ یک لای آن 714/29 دسی تکس یا بیشتر باشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد)1865- - Measuring per single yarn 714.29
decitex or more (not exceeding 14
metric number per single yarn)
52053200- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 714/29 دسی تکس بوده ولی از 232/56 دسی تکس کمتر نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد)1863- - Measuring per single yarn less than
714.29 decitex but not less than 232.56
decitex (exceeding 14 metric number but
not exceeding 43 metric number per
single yarn)
52053300- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 232/56 دسی تکس بوده ولی از 192/31 دسی تکس کمتر نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد)156- - Measuring per single yarn less than
232.56 decitex but not less than 192.31
decitex (exceeding 43 metric number but
not exceeding 52 metric number per
single yarn)
52053400- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 192/31 دسی تکس بوده ولی از 125 دسی تکس کمتر نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از
52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد)
156- - Measuring per single yarn less than
192.31 decitex but not less than 125
decitex (exceeding 52 metric number but
not exceeding 80 metric number per
single yarn)
52053500- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 125 دسی تکس باشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 80 باشد)156- - Measuring per single yarn less than
125 decitex (exceeding 80 metric
number per single yarn)
- نخ چندلا (تابیده) یا کابله، از الیاف شانه زده:- Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres:
52054100- - که اندازه هر نخ یک لای آن 714/29 دسی تکس یا بیشتر باشد (نمره هر نخ یک لا ی آن
در سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد)
186- - Measuring per single yarn 714.29
decitex or more (not exceeding 14
metric number per single yarn)
52054200- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 714/29 دسی تکس بوده ولی از 232/56 دسی تکس کمتر نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد)186- - Measuring per single yarn less than
714.29 decitex but not less than 232.56
decitex (exceeding 14 metric number but
not exceeding 43 metric number per
single yarn)
52054300- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 232/56 دسی تکس بوده ولی کمتر از 192/31 نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد)156- - Measuring per single yarn less than
232.56 decitex but not less than 192.31
decitex (exceeding 43 metric number but
not exceeding 52 metric number per
single yarn)
52054400- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 192/31 دسی تکس بوده ولی کمتر از 125 دسی تکس نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از
52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد)
156- - Measuring per single yarn less than
192.31 decitex but not less than 125
decitex (exceeding 52 metric number but
not exceeding 80 metric number per
single yarn)
52054600- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 125 دسی تکس بوده ولی کمتر از 106/38 دسی تکس نباشد (نمره هر نخ تک لای آن در سیستم متریک بیش از 80 بوده ولی از 94 بیشتر نباشد)156- - Measuring per single yarn less than
125 decitex but not less than 106.38
decitex (exceeding 80 metric number but
not exceeding 94 metric number per
single yarn)
52054700- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتراز 106/38 دسی تکس بوده ولی کمتر از 83/33 دسی تکس نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در
سیستم متریک بیش از 94 بوده ولی از 120 بیشتر نباشد)
156- - Measuring per single yarn less than
106.38 decitex but not less than 83.33
decitex (exceeding 94 metric number but
not exceeding 120 metric number per
single yarn)
52054800- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 83/33 دسی تکس باشد (نمره هر نخ یک لای آن در
سیستم متریک از 120 بیشتر باشد)
156- - Measuring per single yarn less than
83.33 decitex (exceeding 120 metric
number per single yarn)
5206نخ از پنبه (غیر از نخ دوخت )، دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، آماده نشده برای خرده فروشی.Cotton yarn (other than sewing
thread), containing less than 85 % by
weight of cotton, not put up for retail
sale.
- نخ یک لا، از الیاف شانه نزده:- Single yarn, of uncombed fibres:
52061100- - که اندازه آن 714/29 دسی تکس یا بیشتر باشد (نمره آن در سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد)186- - Measuring 714.29 decitex or more
(not exceeding 14 metric number)
52061200- - که اندازه آن کمتر از 714/29 دسی تکس بوده ولی کمتر از 232/56 دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر
نباشد)
186- - Measuring less than 714.29 decitex
but not less than 232.56 decitex
(exceeding 14 metric number but not
exceeding 43 metric number)
52061300- - که اندازه آن کمتر از 232/56 دسی تکس بوده ولی کمتر از 192/31 دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر
نباشد)
156- - Measuring less than 232.56 decitex
but not less than 192.31 decitex
(exceeding 43 metric number but not
exceeding 52 metric number)
52061400- - که اندازه آن کمتر از 192/31 دسی تکس بوده ولی کمتر از 125 دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر
نباشد)
156- - Measuring less than 192.31 decitex
but not less than 125 decitex (exceeding
52 metric number but not exceeding 80
metric number)
52061500- - که اندازه آن کمتر از 125 دسی تکس باشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 80 باشد)156- - Measuring less than 125 decitex
(exceeding 80 metric number)
- نخ یک لا، از الیاف شانه زده- Single yarn, of combed fibres:
52062100- - که اندازه آن حداقل 714/29 دسی تکس باشد ( نمره آن در سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد)186- - Measuring 714.29 decitex or more
(not exceeding 14 metric number)
52062200- - که اندازه آن 714/29 دسی تکس بوده ولی کمتر از 232/56 دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 14 بوده ولی از 43
بیشتر نباشد)
186- - Measuring less than 714.29 decitex
but not less than 232.56 decitex
(exceeding 14 metric number but not
exceeding 43 metric number)
52062300- - که اندازه آن کمتر از 232/56 دسی تکس بوده ولی از 192/31 دسی تکس کمتر نباشد ( نمره آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر
نباشد)
156- - Measuring less than 232.56 decitex
but not less than 192.31 decitex
(exceeding 43 metric number but not
exceeding 52 metric number)
52062400- - که اندازه آن کمتر از 192/31 دسی تکس بوده ولی از 125 دسی تکس کمتر نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد)156- - Measuring less than 192.31 decitex
but not less than 125 decitex (exceeding
52 metric number but not exceeding 80
metric number)
52062500- - که اندازه آن کمتر از 125 دسی تکس باشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 80 باشد)156- - Measuring less than 125 decitex
(exceeding 80 metric number)
- نخ چندلا (تابیده) یا کابله، از الیاف شانه نزده:- Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres:
52063100- - که اندازه هر نخ یک لای آن 714/29 دسی تکس یا بیشتر باشد (نمره هر نخ یک لای آن
در سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد)
186- - Measuring per single yarn 714.29
decitex or more (not exceeding 14
metric number per single yarn)
52063200- - که ا ندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 714/29 دسی تکس بوده ولی کمتر از 232/56 دسی تکس نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد)186- - Measuring per single yarn less than
714.29 decitex but not less than 232.56
decitex (exceeding 14 metric number but
not exceeding 43 metric number per
single yarn)
52063300- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 232/56 دسی تکس بوده ولی کمتر از 192/31 دسی تکس نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد)156- - Measuring per single yarn less than
232.56 decitex but not less than 192.31
decitex (exceeding 43 metric number but
not exceeding 52 metric number per
single yarn)
52063400- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 192/31 دسی تکس بوده ولی از 125 دسی تکس کمتر
نباشد(نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک
بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد)
156- - Measuring per single yarn less than
192.31 decitex but not less than 125
decitex (exceeding 52 metric number but
not exceeding 80 metric number per
single yarn)
52063500- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 125
دسی تکس باشد(نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 80 باشد)
156- - Measuring per single yarn less than
125 decitex (exceeding 80 metric
number per single yarn)
- نخ چندلا (تابیده) یا کابله، از الیاف شانه زده:- Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres:
52064100- - که اندازه هر نخ یک لای آن 714/29 دسی تکس یا بیشتر باشد(نمره هر نخ یک لای آن در
سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد)
186- - Measuring per single yarn 714.29
decitex or more (not exceeding 14
metric number per single yarn)
52064200- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 714/29 دسی تکس بوده ولی کمتر از 232/56 دسی تکس نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد)186- - Measuring per single yarn less than
714.29 decitex but not less than 232.56
decitex (exceeding 14 metric number but
not exceeding 43 metric number per
single yarn)
52064300- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 232/56 دسی تکس بوده ولی کمتر از 192/31 دسی تکس نباشد(نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد)156- - Measuring per single yarn less than
232.56 decitex but not less than 192.31
decitex (exceeding 43 metric number but
not exceeding 52 metric number per
single yarn)
52064400- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 192/31 دسی تکس بوده ولی کمتر از 125 دسی تکس نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از
52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد)
156- - Measuring per single yarn less than
192.31 decitex but not less than 125
decitex (exceeding 52 metric number but
not exceeding 80 metric number per
single yarn)
52064500- - که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 125 دسی تکس باشد(نمره هر نخ یک لای آن در سیستم
متریک بیش از 80 باشد)
156- - Measuring per single yarn less than
125 decitex (exceeding 80 metric
number per single yarn)
5207نخ از پنبه (غیر از نخ دوخت )، آماده شده برای
خرده فروشی.
Cotton yarn (other than sewing
thread) put up for retail sale.
52071000- دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه باشد1563- Containing 85 % or more by weight of cotton
52079000- سایر156- Other
5208پارچه های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل
85 درصد وزنی پنبه بوده، و وزن هر متر مربع آنها از 200 گرم بیشتر نباشد.
Woven fabrics of cotton, containing 85
% or more by weight of cotton,
weighing not more than 200 g/m2.
52081100- - ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم326- - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2
52081200- - ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم3262،3- - Plain weave, weighing more than 100 g/m2
52081300- - سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف3263،8- - 3-thread or 4-thread twill, including
cross twill
52081900- - سایر پارچه ها3263،8- - Other fabrics
- سفیدشده:- Bleached:
52082100- - ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم3263،8- - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2
52082200- - ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم3262،3،8-- Plain weave, weighing more than 100 g/m2
52082300- - سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف3268- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
52082900- - سایر پارچه ها3263،8- - Other fabrics
- رنگرزی شده:- Dyed:
52083100- - ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم3263،8- - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2
52083200- - ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم3263،8- - Plain weave, weighing more than 100 g/m2
52083300- - سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف3268- - 3-thread or 4-thread twill, including
cross twill
52083900- - سایر پارچه ها3263،8- - Other fabrics
- از نخهای به رنگهاي گوناگون:- Of yarns of different colours:
52084100- - ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم3263،8- - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2
52084200- - ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم3268- - Plain weave, weighing more than 100 g/m2
52084300- - سه نخ یا چهارنخ جناغی باف، همچنین جناغی
مورب باف
3268- - 3-thread or 4-thread twill, including
cross twill
52084900- - سایر پارچه3263،8- - Other fabrics
- چاپ شده:- Printed:
52085100- - ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم3263،8- - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2
52085200- - ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم3263،8- - Plain weave, weighing more than 100 g/m2
5209پارچه های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل
85 درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آنها
بیش از 200 گرم باشد.
3263،8Woven fabrics of cotton, containing 85
% or more by weight of cotton,
weighing more than 200 g/m2.
- سفیدنشده:- Unbleached:
52091100- - ساده باف3263،5،8- - Plain weave
52091200- - سه نخ یا چهارنخ جناغی باف، همچنین جناغی
مورب باف
3262،3،8- - 3-thread or 4-thread twill, including
cross twill
52091900- - سایر پارچه ها3263،5- - Other fabrics
- سفیدشده:- Bleached:
52092100- - ساده باف3263،8- - Plain weave
52092200- - سه نخ یا چهارنخ جناغی باف، همچنین جناغی
مورب باف
3263،8- - 3-thread or 4-thread twill, including
cross twill
52092900- - سایر پارچه ها3263،5،8- - Other fabrics
- رنگرزی شده:- Dyed:
52093100- - ساده باف3263،8- - Plain weave
52093200- - سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف3263،8- - 3-thread or 4-thread twill, including
cross twill
52093900- - سایر پارچه ها3263،5- - Other fabrics
- از نخهای به رنگهای گوناگون- Of yarns of different colours:
52094100- - ساده باف3268-- Plain weave
52094200- - پارچه های موسوم به «دنیم (Denim)» 3263،8- - Denim
52094300- - سایر پارچه های سه نخ یا چهارنخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف3268- - Other fabrics of 3-thread or 4-thread
twill, including cross twill
52094900- - سایر پارچه ها3263- - Other fabrics
- چاپ شده:- Printed:
52095100- - ساده باف3268- - Plain weave
52095200- - سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف3263،8- - 3-thread or 4-thread twill, including
cross twill
52095900- - سایر پارچه ها3263،5- - Other fabrics
5210پارچه های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از 85
درصد وزنی پنبه، عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها از
200 گرم بیشتر نباشد.
Woven fabrics of cotton, containing
less than 85 % by weight of cotton,
mixed mainly or solely with manmade
fibres, weighing not more than
200 g/m2.
- سفید نشده:- Unbleached:
52101100- - ساده باف3263،8- - Plain weave
52101900- - سایر پارچه ها3263،8- - Other fabrics
- سفیدشده:- Bleached:
52102100- - ساده باف3263،8- - Plain weave
52102900- - سایر پارچه ها3263،8- - Other fabrics
- رنگرزی شده:- Dyed:
52103100- - ساده باف3263،8- - Plain weave
52103200- - سه نخ یا چهار نخ جناغی باف ، همچنین جناغی مورب باف3264،8- - 3-thread or 4-thread twill, including
cross twill
52103900- - سایر پارچه ها3263،8- - Other fabrics
- از نخهای به رنگهای گوناگون- Of yarns of different colours:
52104100- - ساده باف3268- - Plain weave
52104900- - سایر پارچه ها3268- - Other fabrics
- چاپ شده:- Printed:
52105100- - ساده باف3263،8- - Plain weave
52105900- - سایر پارچه ها3263،8- - Other fabrics
5211پارچه های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از 85
درصد وزنی پنبه، عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها
بیش از 200 گرم باشد.
Woven fabrics of cotton, containing
less than 85 % by weight of cotton,
mixed mainly or solely with manmade
fibres, weighing more than 200
g/m2.
- سفید نشده:- Unbleached:
52111100- - ساده باف3263،4،8- - Plain weave
52111200- - سه نخ یا چهار نخ جناغی باف همچنین جناغی مورب باف3263،4،8- - 3-thread or 4-thread twill, including
cross twill
52111900- - سایر پارچه ها3263،8- - Other fabrics
52112000- سفید (رنگبری) شده (Bleached)326- Bleached:
- رنگرزی شده- Dyed:
52113100- - ساده باف3263،4- - Plain weave
52113200- - سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف3263،4- - 3-thread or 4-thread twill, including
cross twill
52113900- - سایر پارچه ها3263،8- - Other fabrics
- از نخهای به رنگهای گوناگون:- Of yarns of different colours:
52114100- - ساده باف3263،4،8- - Plain weave
52114200- - پارچه های موسوم به «دنیم (Denim)»3263،4،8- - Denim
52114300- - سایر پارچه های سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف3268- - Other fabrics of 3-thread or 4-thread
twill, including cross twill
52114900- - سایر پارچه ها3263،4،8- - Other fabrics
- چاپ شده:- Printed:
52115100- - ساده باف3263،8- - Plain weave
52115200- - سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف3263،8- - 3-thread or 4-thread twill, including
cross twill
52115900- - سایر پارچه ها3263،8- - Other fabrics
5212سایر پارچه های تار و پود باف از پنبه.Other woven fabrics of cotton.
- به وزن هر متر مربع حداکثر 200 گرم:-Weighing not more than 200 g/m : 2
52121100- - سفید نشده3263،8- - Unbleached
52121200- - سفید شده3263،8- - Bleached
52121300- - رنگرزی شده3263،8- - Dyed
52121400- - از نخهای به رنگهای گوناگون3263،8- - Of yarns of different colours
52121500- - چاپ شده3263،8- - Printed
- به وزن هر متر مربع بیش از 200 گرم- Weighing more than 200 g/m : 2
52122100- - سفید نشده3263،8- - Unbleached
52122200- - سفید شده3263،8- - Bleached
52122300- - رنگرزی شده3263،8- - Dyed
52122400- - از نخهای به رنگهای گوناگون3268- - Of yarns of different colours
52122500- - چاپ شده3263،8- - Printed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *