فصل پنجاه و یکم – پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، نخ و پارچه های تار و پود باف از موی یال و دم


کد خبر : 4974 | زمان مخابره : 92/03/2 - 10:51 بعد از ظهر | بدون نظر

فصل پنجاه و یکم: پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، نخ و پارچه های تار و پود باف از موی یال و دم

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
5101پشم، حلاجی نشده و شانه نزده.Wool, not carded or combed.
- پشم چرب، همچنین پشم شسته شده در پشت
حیوان:
- Greasy, including fleece-washed
wool:
51011100- - پشم چیده شده4-- - Shorn wool
51011900- - سایر4-- - Other
- چربی زدایی شده، کربونیزه نشده:- Degreased, not carbonised:
51012100- - پشم چیده شده26- - Shorn wool
51012900- - سایر46- - Other
51013000- کربونیزه شده46- Carbonised
5102موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده و
شانه نزده.
Fine or coarse animal hair, not carded
or combed.
- موی نرم (کرک) حیوان- Fine animal hair:
51021100- - از بز کشمیری4-- - Of Kashmir (cashmere) goats
51021900- - سایر4-- - Other
51022000- موی زبر حیوان4-- Coarse animal hair
5103آخال پشم یا آخال موی نرم (کرک) یا زبرحیوان،
همچنین آخال نخ، باستثنای الیاف کهنه و پس مانده آنها.
Waste of wool or of fine or coarse
animal hair, including yarn waste but
excluding garnetted stock.
51031000- خرده پشم یا خرده موی نرم (کرک) حیوان126- Noils of wool or of fine animal hair
51032000- سایر آخال پشم یا آخال موی نرم (کرک) حیوان126- Other waste of wool or of fine animal hair
51033000- آخال موی زبر حیوان126- Waste of coarse animal hair
51040000الیاف کهنه و پس مانده پشم یا موی نرم (کرک) یا
زبر حیوان.
40Garnetted stock of wool or of fine or
coarse animal hair.
5105پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، حلاجی شده
یا شانه زده (از جمله پشم شانه زده به صورت توده .(«Fragments»
Wool and fine or coarse animal hair,
carded or combed (including combed
wool in fragments).
51051000- پشم حلاج یشده46- Carded wool
- فتیله پشم (Tops) و سایر پشم های شانه زده- Wool tops and other combed wool:
51052100- - « پشم شانه زده به صورت توده » 26- - Combed wool in fragments
51052900- - سایر26- - Other
- موی نرم (کرک) حیوان حلاجی شده یاشانه زده:- Fine animal hair, carded or combed:
51053100- - از بز کشمیری46- - Of Kashmir (cashmere) goats
51053900- - سایر26- - Other
51054000- موی زبر حیوان، حلاجی شده یا شانه زده46- Coarse animal hair, carded or combed
5106نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای
خرده فروشی.
Yarn of carded wool, not put up for
retail sale.
51061000- دارای حداقل 85 درصد وزنی پشم86- Containing 85 % or more by weight of wool
51062000- دارای کمتر از 85 درصد وزنی پشم106- Containing less than 85 % by weight of wool
5107نخ از پشم شانه زده، آماده نشده برای خرده فروشی.Yarn of combed wool, not put up for retail sale.
51071000- دارای حداقل 85 درصد وزنی پشم86- Containing 85 % or more by weight of wool
510720- دارای کمتر از 85 درصد وزنی پشم- Containing less than 85 % by weight of wool
51072010- - - با نمره کمتر از 60 متریک106- With size more than 60 in metre system
51072090- - - سایر66- - - Other
5108نخ از موی نرم (کرک )حیوان (حلاجی شده یا
شانه زده)، آماده نشده برای خرده فروشی.
Yarn of fine animal hair (carded or
combed), not put up for retail sale.
51081000- حلاجی شده106- Carded
51082000- شانه زده106- Combed
5109نخ از پشم یا از موی نرم (کرک ) حیوان، آماده
شده برای خرده فروشی:
Yarn of wool or of fine animal hair,
put up for retail sale.
51091000- دارای حداقل 85 درصد وزنی پشم یا موی نرم
(کرک) حیوان
126- Containing 85 % or more by weight of
wool or of fine animal hair
51099000- سایر126- Other
51100000نخ از موی زبر حیوان یا از موی یال و دم
( از جمله نخ گیپه از موی یال و دم)، حتی آماده شده برای خرده فروشی.
126Yarn of coarse animal hair or of
horsehair (including gimped horsehair
yarn), whether or not put up for retail
sale.
5111پارچه های تار و پودباف از پشم حلاجی شده یا
ازموی نرم (کرک) حلاجی شده حیوان.
Woven fabrics of carded wool or of
carded fine animal hair.
- دارای حداقل 85 درصد وزنی پشم یا موی نرم
(کرک) حیوان:
- Containing 85 % or more by weight of
wool or of fine animal hair:
51111100- - به وزن هر متر مربع حداکثر 300 گرم3268- - Of a weight not exceeding 300 g/m2
51111900- - سایر3268- - Other
51112000- سایر، که عمدتاً یا منحصراً با رشته های سنتتیک یامصنوعی (Man-made filaments) مخلوط شده باشد.3268- Other, mixed mainly or solely with
man-made staple fibres
51113000- سایر، که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره (Discontinues) مخلوط شده باشد.3268- Other, mixed mainly or solely with
man-made staple fibres
51119000- سایر3268- Other
5112پارچه های تار و پود باف از پشم شانه زده یا از موی
نرم (کرک) شانه زده حیوان.
Woven fabrics of combed wool or of
combed fine animal hair.
- دارای حداقل 85 درصد وزنی پشم یا موی نرم
(کرک) حیوان:
- Containing 85 % or more by weight of
wool or of fine animal hair:
51121100- - به وزن هر متر مربع حداکثر 200 گرم3268- - Of a weight not exceeding 200 g/m2
51121900- - سایر3268- - Other
51122000- سایر، که عمدتاً یا منحصراً با رشته های مصنوعی یا سنتتیک مخلوط شده باشد.3268- Other, mixed mainly or solely with
man-made filaments
51123000- سایر، که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره مخلوط شده باشد3268- Other, mixed mainly or solely with
man-made staple fibres
51129000- سایر3268- Other
51130000پارچه های تار و پود باف از موی زبر حیوان یا
ازموی یال و دم.
266Woven fabrics of coarse animal hair
or of horsehair.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *