فصل چهل و نهم – کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصولات صنعت چاپ، دست نوشته ها، تایپ شده ها و نقشه ها

فصل چهل و نهم: کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصولات صنعت چاپ، دست نوشته ها، تایپ شده ها و نقشه ها

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
4901کتاب، بروشور، جزوه چاپ شده و مطالب
چاپ شده همانند، حتی به صورت اوراق مجزا.
Printed books, brochures, leaflets and
similar printed matter, whether or not
in single sheets.
49011000- به صورت اوراق مجزا، حتی تا شده2-- In single sheets, whether or not folded
- سایر:- Other:
49019100- - فرهنگ لغت و دائره المعارف و قسمتهای مسلسل مربوط به آنها4-- - Dictionaries and encyclopaedias, and
serial instalments thereof
49019900- - سایر4-- - Other
4902روزنامه، مجله و نشریات ادواری چاپ شده، حتی
مصور یا دارای آگهی تبلیغاتی.
Newspapers, journals and periodicals,
whether or not illustrated or
containing advertising material.
490210- که حداقل چهار بار در هفته منتشر شود:- Appearing at least four times a week
49021010- - - آگهی و نشریات46به استثناء آگهی ها- - Advertisements and publications
49021090- - - سایر46به استثناء آگهی ها- - - Other
490290- سایر:- Other
49029010- - - کاتالو گهای تجاری و همانند266- - - Commercial catalogues and the like
49029020- - - کاتالو گهای طبی22-- - - Medical catalogues and publications
49029030- - - نشریات و مجلات علمی4-- - - Scientific publications and magazines
49029040- - - مجموعه و گراور و محصولات نقاشی و رسم و مجموعه صفحات که جنبه علمی و فنی ندارد26-- - - sets and gravures and painting &
drawing products, and sets of illustrated
sheets of no scientific and technical
attribute
49029090- - - سایر4-- - - Other
49030000کتابهای تصویر نقاشی یا رنگ آمیزی، برای کودکان.15-Children's picture, drawing or
colouring books.
49040000کتاب نت موسیقی خطی یا چاپی، با یا بدون تصویر، حتی صحافی شده.15-Music, printed or in manuscript,
whether or not bound or illustrated.
4905نقشه های جغرافیایی از هر نوع، از جمله اطلس،
نقشه های دیواری، نقشه های توپوگرافی و کره های
جغرافیایی، چاپ شده.
Maps and hydrographic or similar
charts of all kinds, including atlases,
wall maps, topographical plans and
globes, printed.
49051000- کره جغرافیایی106- Globes
- سایر:- Other:
49059100- - به شکل کتاب10-- - In book form
49059900- - سایر106- - Other
49060000نقشه ها و رسم ها برای معماری، مهندسی و سایر نقشه ها و رسم های صنعتی، تجارتی، توپوگرافی یا همانند که اصل آنها با دست تهیه شده، متون نوشته شده با دست، نسخه برداری به طریقه عکاسی روی کاغذ حساس شده و نسخه برداری با
کاربن از نقشه ها و رسم ها با متون مذکور در فوق.
106Plans and drawings for architectural,
engineering, industrial, commercial,
topographical or similar purposes,
being originals drawn by hand; handwritten
texts; photographic
reproductions on sensitised paper and
carbon copies of the foregoing.
490700تمبر پستی، تمبر مالیاتی و همانند، باطل نشده رایج یا به منظور اینکه در کشوری که در آن یک ارزش اسمی شناخته شده داشته یا خواهند داشت رایج
شوند؛ اوراق تمبردار؛ اسکناس؛ چک؛ سهام شرکتها یا اوراق قرضه و اسناد همانند.
Unused postage, revenue or similar
stamps of current or new issue in the
country in which they have, or will
have, a recognised face value; stampimpressed
paper; banknotes; cheque
forms; stock, share or bond
certificates and similar documents of
title.
49070010- - - تمبر باطل نشده وارداتی توسط دولت46- - - Unused stamps imported by the Government.
49070020- - - تمبر باطل نشده وارداتی توسط غیردولت156- - - Unused stamps imported by the private sector
49070030- - - اسکناس رایج و نو46- - - Current and new banknotes
49070040- - - چکهای مسافرتی رایج و نو46- - - Current and new travelers’ cheques
49070090- - - سایر106- - - Other
4908عکس برگردان از هر نوع (Decalcomanias).Transfers (decalcomanias).
49081000- عکس برگردان، شفاف86- Transfers (decalcomanias), vitrifiable
49089000- سایر86- Other
49090000کارت پستال چاپ شده یا مصور، کارت های چاپ
شده با مضمون تهنیت، پیغام یا اطلاعیه های
شخصی، حتی مصور، با یا بدون پاکت و تزئینات یا
ملحقات.
406Printed or illustrated postcards;
printed cards bearing personal
greetings, messages or
announcements, whether or not
illustrated, with or without envelopes
or trimmings.
49100000تقویم از هر نوع، چاپ شده، همچنین تقویم به
صورت دسته که اوراق آن به مرور ایام کنده یا
باطل می شود.
406Calendars of any kind, printed,
including calendar blocks.
4911سایر محصولات چاپی، همچنین تصاویر چاپی،
گراورها و عکسها.
Other printed matter, including
printed pictures and photographs.
49111000- محصولات چاپی تبلیغاتی تجاری، کاتالوگ های
بازرگانی و همانند
226- Trade advertising material,
commercial catalogues and the like
- سایر:- Other:
49119100- - تصاویر، گراورها، عکسها226- - Pictures, designs and photographs
491199- - سایر:- - Other
49119910- - - نقشه های تعلیمی، علمی و جغرافیایی تجسمی و بدون مشخصات توپوگرافی156- - - Instructional, scientific and threedimensional
geographic maps without
topographical features
49119920- - - فیلم ها از مواد پلیمری چاپ شده226- - - Films made of printed polymeric material
49119930- - - بلیط، بارنامه، برنامه پرواز مورد نیاز شرکتهای
هواپیمایی کشورهای خارجی به تشخیص و موافقت قبلی اداره کل هواپیمایی کشوری
26- - - Tickets, bills of lading and airway
bills required by foreign airline
companies are subject to prior approval
by Directorate -General for Civil
Aviation
49119990- - - سایر106- - - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *