فصل چهل و هشتم – کاغذ و مقوا؛ اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا

فصل چهل و هشتم: کاغذ و مقوا؛ اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
48010000کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق.6-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپNewsprint, in rolls or sheets.
4802کاغذ و مقوای قشر نزده و اندوده نشده، از انواعی که برای نوشتن یا چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی مورد استفاده قرار می گیرد، و کارت پانچ یا کاغذ نوار پانچ سوراخ نشده به شکل رول یا ورق های به
اشکال مربع مستطیل (همچنین مربع)، به هر اندازه، غیر از کاغذهای شماره های 4801 یا 4803؛ کاغذ و مقوای دست ساز.
Uncoated paper and paperboard, of a
kind used for writing, printing or
other graphic purposes, and non
perforated punch-cards and punch
tape paper, in rolls or rectangular
(including square) sheets, of any size,
other than paper of heading 48.01 or
48.03; hand-made paper and
paperboard.
48021000- کاغذ و مقوای دست ساز2-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- Hand-made paper and paperboard
48022000- کاغذ و مقوا از انواعی که به عنوان پایه برای تهیه کاغذ یا مقوای حساس در مقابل نور، گرما یا الکتریسیته مورد استفاده قرار می گیرد2-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- Paper and paperboard of a kind used as
a base for photo- sensitive, heatsensitive
or electro-sensitive paper or
paperboard
48024000- کاغذ براي تهیه کاغذ دیواری261- Wallpaper base
- سایر کاغذها و مقواها، بدون الیاف حاصل از یک
فرآیند مکانیکی یا حداکثر 10 درصد وزن کلی الیاف
آنها از این قبیل الیاف تشکیل شده باشند:
- Other paper and paperboard, not
containing fibres obtained by a
mechanical or chemi-mechanical process
or of which not more than 10 % by
weight of the total fibre content consists
of such fibres:
48025400- - به وزن هر متر مربع کمتر از 40 گرم2-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- - Weighing less than 40 g/m2
48025500- - به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر
150 گرم به صورت رول
2-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- - Weighing 40 g/m2 or more but not
more than 150 g/m2, in rolls
48025600- - به وزن هر مترمربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از 435 میلیمتر و ضلع دیگر 297 میلیمتر بیشتر نباشد12-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- - Weighing 40 g/m2 or more but not
more than 150 g/m2, in sheets with one
side not exceeding 435 mm and the other
side not exceeding 297 mm in the
unfolded state
48025700- - سایر، به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و
حداکثر 150 گرم
2-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- - Other, weighing 40 g/m2 or more but
not more than 150 g/m2
48025800- - به وزن هر مترمربع بیش از 150 گرم2-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- - Weighing more than 150 g/m2
- سایر کاغذها و مقواها که بیش از 10 درصد محتوی کل الیاف آنها از الیاف حاصل از طریق یک فرآیند مکانیکی یا شیمیایی مکانیکی تشکیل شده باشد:- Other paper and paperboard, of which
more than 10 % by weight of the total
fibre content consists of fibres obtained
by a mechanical or chemi-mechanical
process:
48026100- - به صورت رول2-1- - In rolls
48026200- - به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع
آن از 435 میلیمتر و ضلع دیگر از 297 میلیمتر
بیشتر نباشد
12-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- - In sheets with one side not exceeding
435 mm and the other side not exceeding
297 mm in the unfolded state
48026900- - سایر2-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- - Other
480300کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاک کردن آرایش، دست
پاک کن،حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار
می گیرد، اوات سلولز و ورقه های الیاف سلولزی
(نطع)، حتی کرپ شده، چین دار شده، نقش برجسته شده (Embossed)، سوراخ شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده
به شکل رول یا ورق.
Toilet or facial tissue stock, towel or
napkin stock and similar paper of a
kind used for household or sanitary
purposes, cellulose wadding and webs
of cellulose fibres, whether or not
creped, crinkled, embossed,
perforated, surface-coloured,
surface-decorated or printed, in rolls
or sheets.
48030010- - - کاغذ به شکل ورق برای تهیه دستمال کاغذی کاغذ توالت و سایر مصارف خانگی2261،7- - - Paper in the form of sheet used for
manufacturing of facial tissue, toilet
paper and other household purposes
48030090- - - سایر861،7- - - Other
4804کاغذ و مقوای کرافت، قشرنزده و اندوده نشده، به شکل رول یا ورق، غیر از آنهایی که مشمول شماره های 4802 یا 4803 می شوندUncoated kraft paper and
paperboard, in rolls or sheets, other
than that of heading 48.02 or 48.03.
48041100- - سفید نشده261- - Unbleached
48041900- - سایر261- - Other
- کاغذ کرافت برای کیسه های با ظرفیت زیاد:- Sack kraft paper:
48042100- - سفید نشده261- - Unbleached
48042900- - سایر261- - Other
- سایر کاغذها و مقواهای کرافت که وزن هر مترمربع آنها بیش از 150 گرم نباشد:- Other kraft paper and paperboard
weighing 150 g/m2 or less:
480431- - سفید نشده:- - Unbleached
48043110- - - کاغذ کرافت Abrasive Base Kraft paper به صورت رول و عرض حداکثر 94 سانیمتر261- - - Kraft paper (Abrasive Base Kraft
paper) in rolls, not exceeding 94 cm in
width
48043190- - - سایر1061- - - Other
48043900- - سایر1061- - Other
- سایر کاغذها و مقواهای کرافت به وزن هر مترمربع بیشتر از 150 گرم و کمتر از 225 گرم:- Other kraft paper and paperboard
weighing more than 150 g/m2 but less
than 225 g/m2:
480441- - سفید نشده:1- - Unbleached
48044110- - - کاغذ کرافت (Abrasive Base Kraft paper) به صورت رول و عرض حداکثر 94 سانیمتر261- - - Kraft paper (Abrasive Base Kraft
paper) in rolls, not exceeding 94 cm in
width
48044190- - - سایر1061- - - Other
48044200- - خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت
سفیدشده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن را
الیاف چوب حاصل از یک فرآیندشیمیایی تشکیل
داده باشد.
661- Bleached uniformly throughout the
mass and of which more than 95 % by
weight of the total fibre content consists
of wood fibres obtained by a chemical
process
48044900- - سایر1061- - Other
- سایر کاغذها و مقواهای کرافت به وزن هر متر
مربع حداقل 225 گرم:
- Other kraft paper and paperboard
weighing 225 g/m2 or more:
48045100- - سفید نشده661- - Unbleached
48045200- - خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآ یند شیمیایی تشکیل داده باشد.661- - Bleached uniformly throughout the
mass and of which more than 95 % by
weight of the total fibre content consists
of wood obtained by a chemical process
48045900- - سایر661- - Other
4805سایر کاغذها و مقواهای قشرنزده و اندوده نشده به شکل رول یا ورق، که تحت عملیاتی بیش از آنچه در یادداشت 3 این فصل مذکور است، قرار نگرفته باشند.Other uncoated paper and
paperboard, in rolls or sheets, not
further worked or processed than as
specified in Note 3 to this Chapter.
- کاغذ فلوتینگ:- Fluting paper:
48051100- - کاغذ فلوتینگ نیمه شیمیایی661- - Semi-chemical fluting paper
480512- - کاغذ فلوتینگ کاهی:- - Straw fluting paper
48051210- - - کاغذ تولید شده از حداقل 50 % خمیر بکر (VIRGIN PULP)661- - - Paper manufactured of a minimum
of 50% VIRIGIN PULP
48051290- - - سایر1061- - - Other
480519- - سایر:- - Other
48051910- - - کاغذ تولیدشده از حداقل 20 % خمیر بکر (VIRGIN PULP)661،7- - - Paper manufactured of a minimum
of 20% VIRIGIN PULP
48051990- - - سایر1061،7- - - Other
- تست لاینر (مقوا از الیاف بازیافتی جهت پوشش):- Testliner (recycled liner board):
480524- - به وزن هر متر مربع حداکثر 150 گرم- - Weighing 150 g/m2 or less
48052410- - - کاغذ تولید شده از حداقل 20 % خمیر بکر (VIRGIN PULP)261،7- - - Paper manufactured of a minimum
of 20% VIRIGIN PULP
48052490- - - سایر1،7- - - Other
480525- - به وزن هر متر مربع بیش از 150 گرم- - Weighing more than 150 g/m2
48052510- - - کاغذ تولید شده از حداقل 20 % خمیر بکر (VIRGIN PULP)261- - - Paper manufactured of a minimum
of %50 VIRIGIN PULP
48052590- - - سایر1061- - - Other
48053000- کاغذ سولفیت برای لفاف261- Sulphite wrapping paper
48054000- کاغذ و مقوای صافی261- Filter paper and paperboard
48055000- کاغذ و مقوای نمدی261- Felt paper and paperboard
- سایر:- Other:
480591- - به وزن هرمتر مربع حداکثر 150 گرم- - Weighing 150 g/m2 or less
48059110- - - کاغذ تولید شده از حداقل 20 % خمیر بکر (VIRGIN PULP)661،7- - - Paper manufactured of minimum of
20% VIRIGIN PULP
48059190- - - سایر1061،7- - - Other
480592- - به وزن هرمتر مربع بیش از 150 گرم ولی کمتر
از 225 گرم:
- - Weighing more than 150 g/m2 but
less than 225 g/m2
48059210- - - کاغذ تولیدشده از حداقل 20 % خمیر بکر (VIRGIN PULP)661- - - Paper manufactured of a minimum
of 20% VIRIGIN PULP
48059290- - - سایر1061- - - Other
480593- - به وزن هر متر مربع 225 گرم یا بیشتر:- - Weighing 225 g/m2 or more
48059310- - - کاغذ تولید شده از حداقل 20 % خمیر بکر (VIRGIN PULP)661- - - Paper manufactured of a minimum
of 20% VIRGIN PLUP
48059390- - - سایر1061- - - Other
4806کاغذ و مقوای سولفوریزه، کاغذ غیرقابل نفوذ درمقابل کاغذ رسامی (کالک) و کاغذ موسوم به
شیشه نما و سایر کاغذهای براق شده شفاف یا نیمه شفاف، به صورت رول یا ورق.
Vegetable parchment, greaseproof
papers, tracing papers and glassine
and other glazed transparent or
translucent papers, in rolls or sheets.
48061000 کاغذ و مقوای سولفوریزه (پارشمینه نباتی)661- Vegetable parchment
48062000- کاغذ غیرقابل نفوذ در مقابل چربی661- Greaseproof papers
48063000- کاغذ رسامی (کالک)661- Tracing papers
48064000- کاغذ شیشه نما و سایر کاغذهای براق شده شفاف یا نیمه شفاف661- Glassine and other glazed transparent
or translucent papers
48070000کاغذ و مقوای مرکب (Composite)، (ساخته شده از طریق به هم چسباندن لایه های تخت کاغذ یا مقوا با چسب)، اندوده نشده یا آغشته نشده در سطح، حتی از داخل مستحکم شده، به صورت رول یا ورق.661Composite paper and paperboard
(made by sticking flat layers of paper
or paperboard together with an
adhesive), not surface-coated or
impregnated, whether or not
internally reinforced, in rolls or
sheets.
4808کاغذ و مقوا، موج دار (حتی دارای پوشش از
ورق های تخت چسب زده)، کرپ شده، داغ زده، نقش برجسته شده یا سوراخ شده، به صورت رول یا ورق، غیر از آنهایی که مشمول شماره 4803
می شوند.
Paper and paperboard, corrugated
(with or without glued flat surface
sheets), creped, crinkled, embossed or
perforated, in rolls or sheets, other
than paper of the kind described in
heading 48.03.
48081000- کاغذ و مقوای مو جدار، حتی سوراخ شده6- Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated
48082000- کاغذ کرافت برای کیسه های با ظرفیت زیاد، کرپ
شده یا چین دارشده، حتی نقش برجسته یا سوراخ شده
661،4،7- Sack kraft paper, creped or crinkled,
whether or not embossed or perforated
48083000- سایر کاغذهای کرافت، کرپ شده یا چین دار شده، حتی نقش برجسته یا سوراخ شده.661،4- Other kraft paper, creped or crinkled,
whether or not embossed or perforated
48089000- سایر61- Other
4809کاغذکاربن، کاغذ خودکپی (Self-copy paper) و سایر کاغذها برای کپی یا انتقال (از جمله کاغذهای قشرزده، اندوده یا آغشته شده برای
استنسیل یا صفحات افست)، حتی چاپ شده، به صورت رول یا ورق.
Carbon paper, self-copy paper and
other copying or transfer papers
(including coated or impregnated
paper for duplicator stencils or offset
plates), whether or not printed, in
rolls or sheets.
48092000- کاغذ خودکپی1261- Self-copy paper
480990- سایر:- Other
48099010- - - کاغذ استنسیل تمام نشده261- - - Stencil base paper (unfinished)
48099020- - - کاغذ کاربن یاکاغذهای کپی همانند1261- - - carbon paper and similar copy paper
48099090- - - سایر1561- - - Other
4810کاغذ و مقوا، قشرزده، اندوده شده در یک یا دو سطح با کائولن (خاک چینی) یا با سایر مواد غیرآلی، با یا بدون چسباننده، غیر از اندودن و قشرزدن دیگر، حتی
رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده، به صورت رول یا چاپ شده، به شکل مربع یا مربع
مستطیل، به هر اندازه.
Paper and paperboard, coated on one
or both sides with kaolin (China clay)
or other inorganic substances, with or
without a binder, and with no other
coating, whether or not surfacecoloured,
surface-decorated or
printed, in rolls or rectangular
(including square) sheets, of any size.
- کاغذ و مقوا از انواع مورد استفاده برای نوشتن و چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی، بدون الیاف حاصل از یک فرآیند مکانیکی یا شیمیایی مکانیکی که حداکثر 10 درصد وزن کل الیاف از این قبیل الیاف تشکیل شده باشد:- Paper and paperboard of a kind used
for writing, printing or other graphic
purposes, not containing fibres obtained
by a mechanical or chemi-mechanical
process or of which not more than 10 %
by weight of the total fibre content
consists of such fibres:
48101300- - به صورت رول8-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- - In rolls
48101400- - به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از 435 میلیمتر و ضلع دیگر از 297 میلیمتر بیشتر نباشد.8-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- - In sheets with one side not exceeding
435 mm and the other side not exceeding
297 mm in the unfolded state
48101900- - سایر8-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- - Other
- کاغذ و مقوا از انواع مورد استفاده برای نوشتن، چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی که بیش از 10 درصد وزن کل
الیاف محتوی آن از الیاف حاصل از یک فرآیند مکانیکی یا شیمیایی مکانیکی به دست آمده باشد:
- Paper and paperboard of a kind used
for writing, printing or other graphic
purposes, of which more than 10 % by
weight of the total fibre content consists
of fibres obtained by a mechanical or
chemi-mechanical process:
48102200- - کاغذ سبک اندود شده6-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- - Light-weight coated paper
48102900- - سایر6-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- - Other
- کاغذ و مقوای کرافت، غیر از انواعی که برای
نوشتن یا چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی به کار می رود:
- Kraft paper and paperboard, other than
that of a kind used for writing, printing
or other graphic purposes:
48103100- - خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل شده وزن هر متر مربع آن بیش از 150 گرم نباشد.6-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- - Bleached uniformly throughout the
mass and of which more than 95 % by
weight of the total fibre content consists
of wood fibres obtained by a chemical
process, and weighing 150 g/m2 or less
48103200- - خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل شده و وزن هر متر مربع آن بیش از 150 گرم باشد6-1فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ- Bleached uniformly throughout the
mass and of which more than 95 % by
weight of the total fibre content consists
of wood fibres obtained by a chemical
process, and weighing more than 150
g/m2
48103900- - سایر6-1- - Other
- سایر کاغذها و مقواها:- Other paper and paperboard:
48109200- - چند لا861- - Multi-ply
48109900- - سایر861- - Other
4811کاغذ و مقوا، اوات سلولز، ورقه الیاف سلولزي (نطع )،قشرزده، اندوده، آغشته، پوشانده شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده، به صورت
رول یا ورق، به شکل مربع یا مربع مستطیل به هر اندازه، غیر از محصولاتی که در شماره های 4803، 4809 یا 4810 توصیف شده اند.
Paper, paperboard, cellulose wadding
and webs of cellulose fibres, coated,
impregnated, covered, surfacecoloured,
surface-decorated or
printed, in rolls or rectangular
(including square) sheets, of any size,
other than goods of the kind described
in heading 48.03, 48.09 or 48.10.
48111000- کاغذ و مقوای قطران زده، قیرزده یا آسفال تزده261- Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard
- کاغذ و مقوای صمغ زده یا چسب زده- Gummed or adhesive paper and paperboard:
48114100- - خود چسب (Self-adhesive)2261- - Self-adhesive
48114900- - سایر2261- - Other
- کاغذ و مقوا، اندوده، آغشته یا پوشانده با مواد
پلاستیکی (باستثنای چسب ها):
- Paper and paperboard coated,
impregnated or covered with plastics
(excluding adhesives):
48115100- - سفید شده به وزن هر متر مربع بیش از 150 گرم261- - Bleached, weighing more than 150 g/m2
48115900- - سایر261- - Other
48116000- کاغذ و مقوا، اندوده، آغشته یا پوشانده شده با موم، موم پارافین، استئارین، روغن یا گلیسرول261- Paper and paperboard, coated,
impregnated or covered with wax,
paraffin wax, stearin, oil or glycerol
481190- سایر کاغذها، مقواها، اوات سلولزی و نطع از الیاف
سلولزی
- Other paper, paperboard, cellulose
wadding and webs of cellulose fibres
48119010- - - کاغذ چندلایه علایق رطوبت متشکل از پلی مر،
آلومینیوم و الیات شیشه
156Muley layer paper conclud
48119090- - - سایر4فقط کاغذ گلاسه (به استثناء مقوا) مورد استفاده برای چاپ کتاب و مطبوعات- - - other
48120000بلوک ها، لوحه ها و صفحه های صافی (Filter)، از خمیر کاغذ.261Filter blocks, slabs and plates, of
paper pulp.
4813کاغذ سیگار، حتی بریده شده به اندازه معین یا به
شکل دفترچه یا لوله.
Cigarette paper, whether or not cut to
size or in the form of booklets or
tubes.
48131000- به شکل دفترچه یا لوله661- In the form of booklets or tubes
48132000- به صورت رول به عرض حداکثر 5 سانتیمتر661- In rolls of a width not exceeding 5 cm
48139000- سایر661- Other
4814کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند؛ کاغذ
پشت شیشه.
Wallpaper and similar wall coverings;
window transparencies of paper.
48142000- کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده یا پوشانده شده با لایه ای از ماده پلاستیکی، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، یا به نحوی دیگر
تزئین شده باشد.
2261- Wallpaper and similar wall coverings,
consisting of paper coated or covered, on
the face side, With a grained, embossed,
coloured, design-printed or otherwise
decorated layer of plastics
48149000- سایر2261- Other
[4815]
4816کاغذ کاربن، کاغذ خودکپی و سایر کاغذها برای کپی یا انتقال (غیر از آنهایی که مشمول شماره 4809 می شوند)، کاغذ استنسیل و صفحات افست، از کاغذ، حتی بسته بندی شده در جعبهCarbon paper, self-copy paper and
other copying or transfer papers
(other than those of heading 48.09),
duplicator stencils and offset plates, of
paper, whether or not put up in boxes.
48162000- کاغذ خودکپی1561- Self-copy paper
481690- سایر:- Other
48169010- - - کاغذ کاربن و کاغذهای کپی همانند1561- - - Carbon Paper and same copy papers
48169090- - - سایر861- - - Other
4817پاکت، نامه پاکتی (Letter Card)، کارت پستال غیر مصور، و کارت نامه نگاری از کاغذ یا مقوا؛ جعبه، کیسه کوچک، کیف و مجموعه های نگارشی،
از کاغذ یا مقوا، حاوی مجموعه ای از اشیاء
نامه نگاری کاغذی.
Envelopes, letter cards, plain
postcards and correspondence cards,
of paper or paperboard; boxes,
pouches, wallets and writing
compendiums, of paper or
paperboard, containing an assortment
of paper stationery.
48171000- پاکت4061- Envelopes
48172000- نامه پاکتی، کارت پستال غیرمصور و کارت
نامه نگاری
4061- Letter cards, plain postcards and
correspondence cards
48173000- جعبه، کیسه، کیف و مجموعه های نگارشی از کاغذ یا مقوا، حاوی مجموعه ای از اشیاء نامه نگاری کاغذی4061- Boxes, pouches, wallets and writing
compendiums, of paper or paperboard,
containing an assortment of paper
stationery
4818کاغذ توالت و کاغذهای مشابه، اوات سلولزیا
ورقه های الیاف سلولزی (نطع )، از انواع مورد
استفاده برای مصارف خانگی یا بهداشتی، به
صورت رول با پهنایی که از 36 سانتیمتر بیشتر
نباشد، یا برید شده به اشکال یا اندازه معین،
دستمال، دستمال پاک کردن آرایش، حوله
رومیزی، دستمال سفره، پوشک بچه، تامپون،
ملافه و اشیاء خانگی، بهداشتی یا بیمارستانی،
لباس و متفرعات لباس، از خمیر کاغذ، اوات
سلولز یا ورقه های الیاف سلولزی (نطع).
Toilet paper and similar paper,
cellulose wadding or webs of cellulose
fibres, of a kind used for household or
sanitary purposes, in rolls of a width
not exceeding 36 cm, or cut to size or
shape; handkerchiefs, cleansing
tissues, towels, tablecloths, serviettes,
napkins for babies, tampons, bed
sheets and similar household, sanitary
or hospital articles, articles of apparel
and clothing accessories, of paper
pulp, paper, cellulose wadding or
webs of cellulose fibres.
48181000- کاغذ توالت5561،4،7- Toilet paper
48182000- دستمال، دستمال پاک کردن آرایش و حوله5561،7- Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels
48183000- رومیزی و دستمال سفره5561،7- Tablecloths and serviettes
48185000- لباس و متفرعات لباس5561- Articles of apparel and clothing accessories
481890- سایر:- Other
48189010- - - کاغذ تیشو کاریر (Carrier-Tissue) برای مصرف در واحدهای تولیدی861- - - Paper carrier-tissue for using in
production units
48189090- - - سایر4061- - - Other
4819کارتن، قوطی، جعبه، کیسه، پاکت قیفی و سایر محفظه های بسته بندی، از کاغذ، مقوا، اوات سلولز یا ورقه های الیاف سلولزی (نطع)؛ جعبه جای کلاسور، کازیه، و اشیاء همانند، ازکاغذ یا مقوا از
انواع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه یا همانند.
Cartons, boxes, cases, bags and other
packing containers, of paper,
paperboard, cellulose wadding or
webs of cellulose fibres; box files,
letter trays, and similar articles, of
paper or paperboard of a kind used in
offices, shops or the like.
48191000- کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار1261- Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard
481920- کارتن، قوطی و جعبه، تاشو، از کاغذ یا مقوای غیر موجدار:- Folding cartons, boxes and cases, of
non-corrugated paper or paperboard
48192010- - - قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از
لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در
پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم
اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی
261- - - Bag and carton of a kind used for
packaging dairy products, imported by
dairy processing factories
48192090- - - سایر1561- - - Other
48193000- کیسه به عرض پایه 40 سانتیمتر یا بیشتر1061- Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more
48194000- سایر کیسه ها، از جمله کیسه های قیفی2261،7- Other sacks and bags, including cones
48195000- سایرمحفظه های بسته بندی همچنین جلدصفحه
گرامافون
1061،3- Other packing containers, including
record sleeves
48196000- جعبه جای کلاسور، کازیه، جزوه دان و اشیاء همانند از انواع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه یا همانند2261- Box files, letter trays, storage boxes
and similar articles, of a kind used in
offices, shops or the like
4820دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دسته های یادداشت، دسته های
کاغذ یادآوری و دفاتر یادداشت روزانه و اشیاء
همانند، دفترچه مشق، دسته های کاغذ خشی کن،جلد (مخصوص اوراق جداشدنی یا انواع دیگر )،
پوشه، جلد پرونده فرم های چند نسخه ای تجاری،دسته اوراق کاربن دار، و سایر نوشت افزار از کاغذ یا مقوا؛ آلبوم برای نمونه یا برای کلکسیون و جلد
کتاب از کاغذ یا مقوا.
Registers, account books, note books,
order books, receipt books, letter
pads, memorandum pads, diaries and
similar articles, exercise books,
blotting-pads, binders (loose-leaf or
other), folders, file covers, manifold
business forms, interleaved carbon
sets and other articles of stationery, of
paper or paperboard; albums for
samples or for collections and book
covers, of paper or paperboard.
48201000- دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دسته های کاغذ یادآوری، دفاتر
یادداشت روزانه و اشیاء همانند
40-1،7- Registers, account books, note books,
order books, receipt books, letter pads,
memorandum pads, diaries and similar
articles
48202000- دفترچه مشق55-1- Exercise books
48203000- جلد (غیر از جلد کتاب)، پوشه و جلد پرونده5561- Binders (other than book covers), folders and file covers
48204000- فرم های چند نسخ های تجاری و دسته اوراق
کاربن دار
4061- Manifold business forms and
interleaved carbon sets
48205000- آلبوم برای نمونه یا برای کلکسیون4061- Albums for samples or for collections
48209000- سایر4061- Other
4821انواع برچسب از کاغذ یا مقوا، حتی چاپ شدهPaper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed.
48211000- چاپ شده2261- Printed
48219000- سایر2661- Other
4822قرقره، ماسوره، دوک و تکیه گاههای همانند از
خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا (حتی سوراخ شده یا
سخت شده).
Bobbins, spools, cops and similar
supports of paper pulp, paper or
paperboard (whether or not
perforated or hardened).
48221000- از انواع مورد استفاده برای پیچیدن نخهای نسجی861- Of a kind used for winding textile yarn
48229000- سایر861- Other
4823سایر کاغذها، مقواها، اوات سلولز و ورقه های الیاف سلولزی (نطع) بریده شده به اندازه یا شکل معین؛ سایر اشیاء از خمیر کاغذ، کاغذ، مقوا، اوات سلولز
یا ورقه های الیاف سلولزی (نطع).
Other paper, paperboard, cellulose
wadding and webs of cellulose fibres,
cut to size or shape; other articles of
paper pulp, paper, paperboard,
cellulose wadding or webs of cellulose
fibres.
- Gummed or adhesive paper, in strips
or rolls:
48232000- کاغذ و مقوای صافی261- Filter paper and paperboard
48234000- رول ها، اوراق و صفحات مدرج (Dial)، چاپ شده برای دستگاههای خود ثبت:861- Rolls, sheets and dials, printed for selfrecording
apparatus
- سینی ها(Trays)، دیس ها (dishes)، بشقاب ها (Plates)، فنجانها (Cups) و غیره، از کاغذ یا مقوا- Trays, dishes, plates, craps and the like,
of paper or paperboard
48236100- - از بامبو3261- - Of bamboo
48236900- - سایر1861- - Other
48237000- اشیاء قال بگیری شده یا پرس شده از خمیر کاغذ861- Moulded or pressed articles of paper pulp
482390- سایر:- Other
48239010- - - شبکه لانه زنبوری1061- - - Noneyholls nets
48239020- - - پاپیه ماشه (اشیاء دست ساز از خمیر کاغذ)1561- - - Papiec mashet (hand made articles
48239030- - - تذهیب، تشعیره نگارگری ایران1561- - - gildings and miniature
48239090- - - سایر1561- - - Other

4 فکر می‌کنند “فصل چهل و هشتم – کاغذ و مقوا؛ اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا

 1. سعيد

  با سلام و خسته نباشید

  استدعا دارم نسبت به بازنگرى تعرفه واردات دوک هاى کاغذى نساجى با تعرفه هاى کنونى اقدام لازم را مبزول نمایند و از ارائه ى ارز دولتى براى واردات دوک هاى کاغذى خارجى جلوگیرى کرده و با افزایش تعرفه واردات آن قدرت تولید کننده داخلى را براى رقابت افزایش دهند. اینجانب، یکى از تولید کنندگان داخلى دوک کاغذى با توجه به افزایش تعرفه واردات کاغذ خارجى، قیمت چسب و مالیات دارایى، خواهشمندم نسبت به ایجاد سیاستهایى در جهت افزایش قدرت تولید کننده داخلى براى رقابت با انواع خارجى کمال همکارى را اعطا نمایند.
  قبلا کمال تشکر را دارم.
  با تشکر

 2. رامشک

  با سلام و تقدیم احترام
  برگه کرافت لاینر شامل لرز دولتی می شود یا خیر ؟
  تشکر فراوان

 3. حمید محمدزاده

  سلام خسته نباشید به مجموعه دست اندر کار
  نمیدونم موضوع زیر را به کجا انتقادکنم ناچارا” برایتان مینویسم ،چنانچه مطلع اید بنده راراهنمایی بفرمایید.
  برای ترخیص کالای وارداتی دوک کاغذی از ترکیه (کد4822)بااستناد به کتاب مقررات سال93 وبا اطلاع از گمرکی که تشریفات نیز همانجا صورت گرفته استفاده از تعرفه ترجیهی نمودیم .بعد از چندروز به ما اعلام کردند که بخشنامه حذف این نوع کالا ازتعرفه ترجیهی را پیداکردیم . کاش حداقل درطول سال این کتاب میشد سند. یا حداقل هرشش ماه ، ماهم باخبرمیشدیم.(بخشنامه ای که کسی از صدور آن مطلع نیست) یا اطلاع رسانی نمیشود.

  1. IBfon.org نویسنده

   سلام
   در خصوص تعرفه های ترجیحی ما لیست داریم که لیست جدید امسال اوایل تابستان بین ایران و ترکیه منتشر شد. تاریخ ثبت سفارش، تاریخ پروفرما و تاریخ حمل را اعلام کنید تا معلوم شود بخشنامه بر کالای شما صادق هست یا خیر. همچنین سوالتان را دوباره در قسمت تالار گفتمان منتشر کنید تا شاید بهتر بتوانیم به شما کمک کنیم. همچنین بیشتر در بخشنامه ها نیز در این بخش قابل دسترس است.
   اطلاع رسانی در خصوص تجارت خارجی توسط دولت بسیار ضعیف است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *