فصل چهل و هفتم – خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)

فصل چهل و هفتم: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
47010000خمیر چوب مکانیکی.46Mechanical wood pulp.
47020000خمیر چوب شیمیایی، حل شونده.46Chemical wood pulp, dissolving grades.
4703خمیر چوب شیمیایی آماده شده با سود یا با
سولفات، غیر از خمیرها از درجه حل شونده.
Chemical wood pulp, soda or
sulphate, other than dissolving grades.
- سفید نشده:- Unbleached:
47031100- - تیره کاج26- - Coniferous
47031900- - غیر تیره کاج46- - Non-coniferous
- نیمه سفیدشده یا سفید شده:- Semi-bleached or bleached:
47032100- - تیره کاج26- - Coniferous
47032900- - غیر تیره کاج26- - Non-coniferous
4704خمیر چوب شیمیایی آماده شده با سولفیت، غیراز
خمیرها از درجه حل شونده.
Chemical wood pulp, sulphite, other
than dissolving grades.
- سفید نشده:- Unbleached:
47041100- - تیره کاج46- - Coniferous
47041900- - غیر تیره کاج26- - Non-coniferous
- نیمه سفیدشده یا سفید شده:- Semi-bleached or bleached:
47042100- - تیره کاج26- - Coniferous
47042900- - غیر تیره کاج26- - Non-coniferous
47050000خمیر چوب حاصل از ترکیب فرایندهای خمیرسازی به طریق مکانیکی و شیمیایی.26Wood pulp obtained by a combination
of mechanical and chemical pulping
processes.
4706خمیرهای الیاف که از کاغذ یا مقوای برای بازیافت (آخال و ضایعات) یا از سایر مواد الیافی سلولزی به دست می آیند.Pulps of fibres derived from recovered
(waste and scrap) paper or
paperboard or of other fibrous
cellulosic material.
47061000- خمیر لینتر پنبه86- Cotton linters pulp
47062000- خمیرهای الیاف که از کاغذ یا مقواي برای بازیافت (آخال و ضایعات) به دست می آید.26- Pulps of fibres derived from recovered
(waste and scrap) paper or paperboard
47063000- سایر، از بامبو46- Other, of bamboo
- سایر:- Other:
47069100- - مکانیکی26- - Mechanical
47069200- - شیمیایی46- - Chemical
47069300- - نیمه شیمیایی26- - Semi-chemical
4707کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات).Recovered (waste and scrap) paper or paperboard.
47071000- کاغذ یا مقوای کرافت سفید نشده یا کاغذ یا مقوای موج دار46- Unbleached kraft paper or paperboard
or corrugated paper or paperboard
47072000- سایر کاغذها یا مقواهای عمدتاً ساخته شده از خمیر شیمیایی سفید شده، رنگ نشده در توده26- Other paper or paperboard made
mainly of bleached chemical pulp, not
coloured in the mass
47073000- کاغذ و مقوای عمدتاً ساخته شده از خمیر مکانیکی (مثلاً، روزنامه، نشریات ادواری و اوراق چاپی همانند)26- Paper or paperboard made mainly of
mechanical pulp (for example,
newspapers, journals and similar printed
matter)
47079000- سایر، همچنین آخال و ضایعات جور نشده26- Other, including unsorted waste and scrap

1 فکر می‌کنند “فصل چهل و هفتم – خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)

  1. بهزاد محمدی

    با سلام احتراما اینجانب متقاضی اطلاعاتی در خصوص واردات و صادرات انواع خمیر چوب هستم و کشورهایی که می توان با آنها در این مورد روابط تجاری برقرار نمود را مشخص فرمایید ودر صورت کردن این محصول چگونه می توان آن را در داخل کشور بفروش رساند و کدام نوع آن در ایران بیشتر کاربرد دارد
    با تشکر
    بهزاد محمدی
    تلفن همراه. ۰۹۱۴۴۰۸۸۳۴۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *