مقررات صادرات و واردات – فصل 5 – سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
05010000موی انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته شده؛ آخال موی انسان.326Human hair, unworked, whether or
not washed or scoured; waste of
human hair.
0502موی خوک یا موی گراز، موی گورکن و موهای دیگر برای بروس سازی؛ آخال این موها.Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and
hair; badger hair and other brush
making hair; waste of such bristles or
hair.
05021000- موی خوک یا موی گراز و آخال آنها46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair and waste thereof
05029000- سایر26- Other
0503
حذف شدهomited
05040000روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ماهی )، به حالت تازه،
سردکرده، یخ زده، نمک زده یا در آب نمک، خشک کرده یا دودی.
4-Guts, bladders and stomachs of
animals (other than fish), whole and
pieces thereof, fresh, chilled, frozen,
salted, in brine, dried or smoked.
0505پوست و سایر اجزاء پرندگان، با پر یا کرک، پر و اجزاء پر (حتی لبه گرفته شده)، کرک خام یا فقط پاک کرده، ضدعفونی شده یا به منظور حفاظت عمل آورده شده، پودر و آخال پر یا اجزاء پر.به استثنای انواع پودر و آخالSkins and other parts of birds, with
their feathers or down, feathers and
parts of feathers (whether or not with
trimmed edges) and down, not further
worked than cleaned, disinfected or
treated for preservation; powder and
waste of feathers or parts of feathers.
05051000- پر از انواعی که برای انباشتن به کار می رود؛ کرک40-- Feathers of a kind used for stuffing; down
05059000- سایر40-- Other
0506استخوان و استخوان توی شاخ (Horn-Cores)، کار نشده، چربی گرفته، آماده شده به طور ساده
(ولی بریده نشده به شکل معین)، عمل آورده شده با اسید یا ژلاتین گرفته شده، پودر و آخال این مواد.
Bones and horn-cores, unworked,
defatted, simply prepared (but not cut
to shape), treated with acid or
degelatinised; powder and waste of
these products.
05061000- اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) عمل آورده شده با اسید46- Ossein and bones treated with acid
05069000- سایر2- به صورت تازه ، سرد کرده و یخ زده- Other
0507عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ (Whale bone) ( و همچنین تیغه های آن) یا سایر پستانداران، شاخ (Horn)، شاخ منشعب (Antler)، سم و ناخن، چنگال و منقار، کارنشده یا به طور ساده آماده شده، ولی بریده نشده به شکل معین؛ پودر و آخال این مواد.به استثنای انواع پودر و آخالIvory, tortoise-shell, whalebone and
whalebone hair, horns, antlers,
hooves, nails, claws and beaks,
unworked or simply prepared but not
cut to shape; powder and waste of
these products.
05071000- عاج؛ پودر و آخال عاج40-- Ivory; ivory powder and waste
05079000- سایر40-- Other
05080000مرجان و مواد مشابه، کار نشده یا آماده شده به
طور ساده ولی کار دیگري روي آن انجام نشده؛
صدف و کاسه صدفداران، قشرداران یا خارپوستان
کارنشده یا آماده ،(Cuttle-bone) و کف دریا
شده به طور ساده، ولی بریده نشده به شکل معین،
پودر و آخال آنها.
40- به صورت تازه ، سرد کرده و یخ زدهCoral and similar materials,
unworked or simply prepared but not
otherwise worked; shells of molluscs,
crustaceans or echinoderms and
cuttle-bone, unworked or simply
prepared but not cut to shape, powder
and waste thereof.
0509
05100000عنبر خاکستری، جند بید استر، غالیه و مشک؛
ذرایح؛ زهره، حتی خشک کرده؛ غده و سایر مواد دارای منشأ حیوانی که برای ساخت محصولات داروسازی به کار می رود، تازه، سرد کرده، یخ زده یا به نحو موقت دیگری محفوظ شده باشد.
46Ambergris, castoreum, civet and
musk; cantharides; bile, whether or
not dried; glands and other animal
products used in the preparation of
pharmaceutical products, fresh,
chilled, frozen or otherwise
provisionally preserved.
0511محصولات حیوانی که در جای دیگری گفته نشده
یا مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛حیوانات مرده مشمول فصل 1 یا 3 غیرقابل مصرف برای
خوراک انسان.
Animal products not elsewhere
specified or included; dead animals of
Chapter 1 or 3, unfit for human
consumption.
05111000- اسپرم گاو2-- Bovine semen
- سایر:- Other:
05119100- - محصولات از ماهی ها یا از قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات؛ حیوانات مرده فصل 3226- - Products of fish or crustaceans,
molluscs or other aquatic invertebrates;
dead animals of Chapter 3
051199- - سایر:- - Other:
05119910- - - نطفه زنده26- - - Live semen
05119920- - - قرمز دانه46- - - Cochineal
05119990- - - سایر40-- - - Other
 فصل 5  Chapter 5
 سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و
مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد
 Products of animal origin, not
elsewhere specified or included
 یادداشت .  Note.
1–  مشمول این فصل نمی شود:
الف –  محصولات خوراکی (غیر از روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، به صورت کامل یا قطعه قطعه شده، و خون حیوانات، مایع یا خشک شده)؛
ب- چرم، پوست و پوستهای نرم غیر از محصولات شماره 0505 و دم قیچی و آخال مشابه از پوستهای دباغی نشده شماره 0511 ( فصل 41 یا 43 )ج  مواد اولیه نسجی حیوانی، غیر از موی یال و دم
(قسمت یازدهم)؛د- کلاله های ( Tufts) آماده شده برای بروس سازی شماره ( 9603 )2 – موی سر انسان که به درازا دسته شده ولی در یک جهت جور نشده باشد به عنوان موی کارنشده تلقی می شود شماره ( 0501)3– در تمام قسمتهای جدول تعرفه (نمانکلاتور) دندان فیل، اسب آبی، شیرماهی، کرگدن دریایی قطبی، گراز، شاخهای کرگدن و همچنین دندان تمام حیوانات به عنوان عاج ( Ivory ) تلقی می شود.
4– در تمام قسمتهای جدول تعرفه ( نمانکلاتور)، منظور از ” یال و دم ” موی بلند گردن و دم حیوانات از جنس اسب یا گاو می باشد .
 1. This Chapter does not cover:
(a) Edible products (other than guts, bladders and
stomachs of animals, whole and pieces thereof, and
animal blood, liquid or dried);
(b) Hides or skins (including furskins) other than goods
of heading 05.05 and parings and similar waste of
raw hides or skins of heading 05.11 (Chapter 41 or
43);
(c) Animal textile materials, other than horsehair and
horsehair waste (Section XI); or
(d) Prepared knots or tufts for broom or brush making
(heading 96.03).
2. For the purposes of heading 05.01, the sorting of hair by
length (provided the root ends and tip ends respectively
are not arranged together) shall be deemed not to
constitute working.
3. Throughout the Nomenclature, elephant, hippopotamus,
walrus, narwhal and wild boar tusks, rhinoceros horns
and the teeth of all animals are regarded as “ivory”.
4. Throughout the Nomenclature, the expression “horsehair”
means hair of the manes or tails of equine or bovine
animals.
 مندرجات ذیل یادداشت فصل 5  Explanatory remarks to Chapter 5
 1– ورود محصولات مشمول این فصل از حیوانات حرام گوشت ممنوع است.
2– ورود و صدور کلیه اجزاء حیوانات و پرندگان وحشی مشمول این فصل موکول به
موافقت سازمان حفاظت محیط زیست م یباشد.
3– ورود  حسب مورد موکول به رعایت ماده 16 قانون نظارت بر مواد خوراکی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 است.
4– ورود و صدور محصولات از حیوانات مشمول این فصل موکول به رعایت ماده 7
قانون دامپزشکی مصوب 1350 می باشد.
5– ورود محصولات مشمول ردیف 05021000 ممنوع می باشد . (*)

1. The importation of products covered by this chapter derived
from religiously banned animals is prohibited.
2. The importation and exportation of parts of wild animals and
birds covered by this chapter are subject to the approval of the
Environment Protection Organization.
3. Importation is subject to the observance of Article 16 of the Law
on Foodstuffs and Beverages approved in 1967.
4. The importation and exportation of products derived from the
animals covered by this chapter are subject to the observance of
Article seven of the Veterinary law approved in 1971.
5. The importation of products covered by subheading 05021000 is
prohibited. (ã).