فصل 4 / شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارند و در جاي دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد

 

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
0401شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر.فقط شیرMilk and cream, not concentrated nor
containing added sugar or other
sweetening matter.
04011000- میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.32-8 - Of a fat content, by weight, not
exceeding 1%
04012000- میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد.32-7،8- Of a fat content, by weight, exceeding
1% but not exceeding 6%
04014000- - میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد.15-Of a fat content، by weight ، exceeding 6% but not exceeding 10%
04015000- - میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% درصد بیشتر باشد.15-- - of a fat content، by weigh، exceeding 10%
0402- به شکل پودر، به شکل دانه ریز یا به (Granules) هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 1.5 درصد وزنی نباشد:مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی شیر خشک صنعتی 40 درصد ارزش می باشد.( تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)- In powder, granules or other solid
forms, of a fat content, by weight, not
exceeding 1.5%:
040210- به شکل پودر، به شکل دانه ریز ( granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 1/5 درصد وزنی نباشد:- In powder, granules or other solid
forms, of a fat ، ، content, by weight,
not exceeding 1.5 %
04021010- - - شیر خشک اطفال در بسته بندیهای تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر6-- - - Powdered milk for the consumption
of infants, vacuum-packed, and in
packages of one kg or less
04021090- - - سایر26- - - Other
- به شکل پودر، به شکل دانه ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 1/5 درصد وزنی باشد:- In powder, granules or other solid
forms, of a fat content, by weight,
exceeding 1.5%:
040221- بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده:- - Not containing added sugar or other sweetening matter:
04022110- - - شیر خشک اطفال در بسته بندیهای تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر6-- - - Powdered milk for the consumption
of infants, vacuum-packed and in
packages of one kg or less
04022120- - - مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه ) حاوی چربی گیاهی26- - - Raw material base of powdered
milk containing vegetable fat for
consumption of infants.
04022190- - - سایر156- - - Other
04022900- - سایر406- - Other
- سایر:- Other:
04029100- - بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده40فقط شیر- - Not containing added sugar or other sweetening matter
04029900- - سایر406- - Other
0403دوغ ،(Buttermilk) شیر و خامه بسته شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified)، غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.Buttermilk, curdled milk and cream,
yogurt, kephir and other fermented or
acidified milk and cream, whether or
not concentrated or containing added
sugar or other sweetening matter or
flavoured or containing added fruit,
nuts or cocoa.
040310- ماست:- Yogurt:
04031010- - - فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار468- - - Products for feeding infants
04031090- - - سایر3268- - - Other
040390- سایر:- Other:
04039010- - - فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار46- - - Products for feeding nursing infants
04039090- - - سایر326- - - Other
0404آب پنیر، حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد
شیرین کننده اضافه شده: محصولاتی که از ترکیبات طبیعی شیر تشکیل شده، حتی اگر به آنها قند یا سایر
مواد شیرین کننده اضافه شده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Whey, whether or not concentrated or
containing added sugar or other
sweetening matter; products
consisting of natural milk
constituents, whether or not
containing added sugar or other
sweetening matter, not elsewhere
specified or included.
04041000- آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده اضافه شده86- Whey and modified whey, whether or
not concentrated or containing added
sugar or other sweetening matter
0404900- سایر326- Other
0405کره و سایر چربیها و روغن های مشتق از شیر، خمیرها ي لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy spreads)Butter and other fats and oils derived
from milk; dairy spreads.
040510- کره:- Butter:
04051010- - - کره بسته بندی شده به صورت بسته های 500 گرمی و کمتر556- - - Butter packaged in packages of 500 gr or less
04051020- - - کره بسته بندی شده به صورت بسته های بیش از 500 گرم:268- - - Butter packaged in packages of more than 500 gr
04052000- خمیرهاي لبنب برای مالیدن روی نان (Dairy Spreads)3268- Dairy spreads
0405900- سایر32- Other
0406پنیر و کشک.به استثنای کشکCheese and curd.
04061000- پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا (Unripened) همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک55-8- Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd
04062000- پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع55-- Grated or powdered cheese, of all kinds
04063000- پنیر ذوب شده غیراز رنده شده یا (Fondu) پودرشده55-8- Processed cheese, not grated or powdered
04064000- پنیر دارای رگه های کپک آبی رنگ (Blue-Veined) و سایر پنیرهای حاوی رگه تولید شده از طریق رکفورت پنی سیلیوم (Penicillium roqueforti)55--Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by penicillium roqueforti
04069000- سایر پنیرها55-7،8- Other cheese
0407تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده یا پخته.به استثنای پختهBirds’ eggs, in shell, fresh, preserved or cooked.
- تخم های بارورشده جهت جوجه کشی:-egge embryo for breeding:
040711- - مربوط به انواع گونه های ماکیان:- - gallus doemesticus:
04071110- - - تخم مرغ نطفه دار مادر و اجداد گوشتی و تخم گذارمرغ و بوقلمون:4-- - - egg that produce mother embryo
and meat acestour and pullet and, turkey laying
04071111- - - تخم نطفه دار بوقلمون برای تولید گوشت4- - - - embryo egg turkey for product met
04071112 - - - تخم مرغ SPF4- - - - Fertile eggs SPF
04071113 - - - تخم مرغ نطفه دار اجداد گوشتی4- - - - egg embryo meat’s ancestor
04071114 - - - تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتی4- - - - egg embryo meats mother
04071115 - - - تخم مرغ نطفه دار اجداد تخم گذار4- - - -egg embryo of ancestor laying eggs
04071116 - - - تخم مرغ نطفه دار مادر تخم گذار4- - - - eggs embryo of mother laying eggs
04071117 - - - تخم مرغ نطفه دار بوقلمون برا تولید مولد4- - - - eggs embryo turkey for breeding
04071118 - - - تخم مرغ نطفه دار جوجه یکروزه گوشتی4- - - - egg embryo one day pullet meat
04071119 - - - تخم مرغ نطفه دار جوجه یکروزه تخم گذار4- - - - egg embryo one day laying egg pullet
04071190- - - سایر4-- - - Other
04071900- - سایر4-- - other
- سایر تخم های تازه:- other fresh eggs:
04072000- - مربوط به انواع گونه های ماکیان32-- - gallus domesticus
04072900- - سایر32-- - other
04079000- سایر32-- other
0408تخم پرندگان، بدون پوست ، و زرده تخم، تازه، خشک کرده، پخته شده در آب یا بخار آب، قالب گیری شده، یخ زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به
آن قند یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده باشد.
Birds’ eggs, not in shell, and egg yolks,
fresh, dried, cooked by steaming or by
boiling in water, moulded, frozen or
otherwise preserved, whether or not
containing added sugar or other
sweetening matter.
- زرده تخم:- Egg yolks:
04081100- - خشک کرده156- - Dried
04081900- - سایر326- - Other
- سایر:- Other:
04089100- - خشک کرده106- - Dried
04089900- - سایر226- - Other
04090000عسل طبیعی100-8،6Natural honey.
0410محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.Edible products of animal origin, not
elsewhere specified or included.
04100010- - - ژله، رویال، بره موم و زهر زنبور عسل22-- - - Royal jelly, venom and propolis of honey bee
04100090- - - سایر32-- - - Other

2 فکر می‌کنند “فصل 4 / شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارند و در جاي دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد

 1. شاهرخ ناظمی

  سلام و تشکر از کار بسیار با ارزشتان. واقعاً یکی از خلاء های موجود همین عدم دسترسی راحت به قوانین و مقررات صادرات واردات است
  ای کاش برای سال 1393 را هم بگذارید
  یک سوال داشتم
  در مورد لبنیات تعرفه ها چگونه است
  آیا برای مثال واردات شیر و محصولات لبنی (به غیر از کره که وارد کننده هستیم) به خاطر خودکفایی ممنوع است و یا اینکه تعرفه آن بالاست؟
  با تشکر

  1. IBfon.org نویسنده

   سلام. تعرفه های سال 93 را از این لینک دریافت کنید
   http://fa.ibfon.org/iran-export-import-low/
   کالاهای اساسی و غذایی به دلیل اهمیت خاصی که دارند بعضی وقتها تعرفه ی آنها برای ثبت سفارش باز و بعضی وقتها بسته می شود. مثلا پرتقال اصلا تعرفه آن باز نیست چون تولید داخلی جواب می دهد و اگر سالی مشکل تامین مرکبات تولید داخل داشته باشیم دوباره تعرفه ها برای ثبت سفارش باز می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *