مقررات صادرات و واردات فصل 3 / ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان کمطرح نمایید.

شماره تعرفه توضیح و شرح کالاحقوق ورودیارزش افزودهکد کشور
ترجیحی
Description
0301ماهی های زندهLive fish.
030110 - ماهی های زینتی- Ornamental fish
03011010- - - ماهی های زینتی آب شیرین12-- - - fresh water’s Ornamental fish
03011900- - - ماهی های زینتی آب شور12-- - - Bring Water’s ornamental fish
- سایر ماهی های زنده ،- Other live fish:
030191- - ماهی قزل آلا «Trout» :- - Trout (Salmo trutta, Oncorhychus
mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache and
Oncorhynchus chrysogaster)
03019110- - - برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش4-- - - For stock improvement, propagation and culture
03019120- - - تخم چشم زده2-- - - Eyed egg
03019190- - - سایر ، (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 32-- - - Other
03019200- - مارماهی (گونه Anguilla )4-- - Eels (Anguilla spp.)
030193- - ماهی کپور(Carp) :- - Carp:
03019310- - - برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش4-- - - For stock improvement, propagation and culture
03019390- - - سایر32-- - - Other
03019400- - ماهی تن بسیار بزرگ (Blue Fin Tunas) ( Thunnus thynnus) ( با باله صدری کوتاه که بصورت گسترده در دریاهای معتدله پخش شده اند.) 6--Blue fin tunas (Thunnus thynnus) (With
short dorsa) Fin thet seprated in tropical
seas)
03019500- - ماهی های تن بسیار بزرگ جنوب (Thunnus maccoyii)10--Southern blue fin tunas (thunnus
maccoyii)
030199- - سایر- - Other:
03019910- - - برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش4-- - - For stock improvement, propagation and culture
03019920- - - تخم لارو بچه ماهی4-- - - Egg, larvae and young of fish
03019990- - - سایر32-- - - Other
0302ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 0304 خانواده ماهی آزاد و قزل آلا (Salmonidae) باستثنای جگر ماهی، تخم و منی ماهی.Fish, fresh or chilled, excluding fish
fillets and other fish meat of heading
0304. - Salmonidae, excluding livers
and roes
03021100- s,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
40-- - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache and
Oncorhynchus chrysogaster)
03021200- - ماهی آزاد اقیانوس آرام «Pacific Salmon» Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus massou and
26-- - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou and Oncorhynchus rhodurus),
Atlantic Salmon (Salmo salar) and Danube
salmon (Hucho hucho)
03021900- - سایر 26-- - Other
«Flat fish» ماهی های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)
باستثنای جگر ماهی، تخم و منی ماهی:
- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae
and Citharidae), excluding livers and roes:
03022100- - فلتان «Halibut»
(Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus,
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
26-- - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides,
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus
stenolepis)
03022200- - حلوا ماهیان «Plaice >
(Pleuronectes Platessa)
26-- - Plaice (Pleuronectes platessa )
03022300- - کفشک ماهیان (Solea گونه ) (Sole)26-- - Sole (Solea spp.)
03022900- - سایر8-- - Other
-

لیستائو ،(Thunnus ماهی های تن (از جنس
با شکم راه راه (Bonite) یا بونیت (Listaos)
(Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis)
باستثنای جگر ماهی، تخم و منی ماهی :

- Tunas (of the genus Thunnus),
skipjack or stripe-bellied bonito
(Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis),
excluding livers and roes:
03023100- - تن سفید یا ژرمون10-- - Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)
03023200- - تن زردبال
Yellowfin tunas (Thunnus albacares)
10-- - Yellowfin tunas (Thunnus albacares)
03023300- - لیستائو یا بونیت با شکم راه راه6-- - Skipjack or stripe-bellied bonito
03023400- - تن بسیار چرب و چاق (Thunnus obesus)10-- - Bigeye tunas (Thunnus obesus)
03023500- - تن قرمز (Thunnus thynnus)10-- - Bluefin tunas (Thunnus thynnus)
03023600- - تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii)10-- - Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)
03023900- - سایر6-- - Other
0303ماهی، یخ زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای .گوشت ماهی های مشمول شماره 0304Fish, frozen, excluding fish fillets and
other fish meat of heading 0304
ماهی آزاد اقیانوس آرام
«Pacific salmon»
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou, and Oncorhynchus rhodurus)
باستثنای جگر ماهی، تخم و منی ماهی:
- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou and Oncorhynchus rhodurus),
excluding livers and roes:
03031100- - ماهی آزاد قرمز (red salmon) (Sockeye salmon) (Oncorhyncnus nerka)- - Sockeye salmon (red salmon)
(Oncorhynchus nerka )
03031900- - سایر- - Other
- سایر ماهی های آزاد و قزل آلا (salmonidae) باستثنای جگر ماهی و تخم و منی ماهی - Other salmonidae, excluding livers and
roes:
03032100- - قزل آلا «Trout»

(Salmo trutta, Oncorhynchus, mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache and Oncorhynchus
chrysogaster)
- - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache and
Oncorhynchus chrysogaster)
03032200- - ماهی آزاد اقیانوس اطلس «Atlantic salmon»
و ماهی آزاد دانوب (Salmo salar) (Hucho hucho) «salmon Danube»
- - Atlantic salmon (Salmo salar) and
Danube salmon (Hucho hucho)
- - سایر- - Other
- ماهی پهن «Flat fish»
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)
باستثنای جگر ماهی، تخم و منی ماهی:
- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae
and Citharidae), excluding livers and roes:
03033100- - فلتان (Fletans)
Hippoglossus, Hippoglossoides,
(Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus,
stenolepis)
- - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides,
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus
stenolepis)
03033200- - حلواماهیان «Plaice »
(platessa Pleuronectes)
- - Plaice (Pleuronectes platessa)
03033300- - کفشک ماهیان «Sole»
(Solea گونه )
- - Sole (Solea spp.)
03033900- - سایر- - Other
- ماهی های تن «Tunas»
لیستائو یا بونیت با شکم راه راه (Thunnus (از جنس
Skipjack or stripe-bellied bonito
(Euthynnus katsywonus) pelamis,
باستثنای جگر ماهی، تخم و منی ماهی:
- Tunas (of the genus Thunnus),
skipjack or stripe-bellied bonito
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis),
excluding livers and roes:
03034100- - تن سفید یا ژرمون
Albacore (Thunnus tunas longfinned یا alalunga)
- - Albacore or longfinned tunas
(Thunnus alalunga)
03034200- - تن زردبال Yellowfin tunas (Thunnus albacares)- - Yellowfin tunas (Thunnus albacares)
03034300- - لیستائو یا بونیت با شکم راه راه
Skipjack or strip-bellied bonito
- - Skipjack or strip-bellied bonito
03034400- - تن بسیار چرب و چاق
(Thunnus obesus)
- - Bigeye tunas (Thunnus obesus)
03034500- - تن قرمز (Thunnus thynnus)- - Bluefin tunas (Thunnus thynnus)
03034600- - تن قرمز جنوب
(Thunnus maccoyii)
- - Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)
03034900- - سایر- - Other
- شاه ماهی ها «Herrings»
و ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii)
(Gadus morhua, Gadus (Cod) روغن
ogac,Gadus macrocephalus)
به استثنای جگر و اشپل ها (Roes) :
-Herrings (Clupea harengus, Clupea
pallasii) and Cod (Gadus morhua, Gadus
ogac, gadus macroce phallus), excluding
livers and roes:
03035100- - شاه ماهی ها
(Clupea harengus, Clupea pallasii)
- -Herrings (Clupes harengus, Clupea
pallasii)
03035200- - ماهی روغن
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
- -Cod (Gadus morhua, Gadus ogac,
Gadus macroce phallus)
- شمشیر ماهی (Xiphias gladius)
و اره ماهی ،(Dissostichus (گونه
به استثنای جگر و اشپل ها:
- -Sword fish (Xiphias) and Tooth fish
(pissosti chus spp) excluding livers and
roes:
03036100- - شمشیرماهی (Xiphias gladius)حقوق ورودی از تاریخ اول فروردین تا 31 شهریور برابر با 10 درصد ارزش است
The ID that are cleared custom from 21 march to 22 september is 10% of the value
- -Sword fish (Xiphias gladius)
03036200- - اره ماهی ( گونه Dissostichus )
- سایر ماهی ها، باستثنای جگر ماهی، تخم و منی ماهی:
03037100- - ساردین ها «Sardines»
(Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), sardinella (Sardinella
spp.), brisling or sprats (Sprattus
sprattus)
03037200- - ماهی روغن کوچک
«Haddock» (aeglefinus elanogrammus)
03037300- - لیونوار «Lieus noirs»
(Pollachius virens)
030374- - ماهی مکرل «Mackerel»
(Scomber scombrus, Scomber ustralasicus Scomber japonicus)