مقررات صادرات و واردات – فصل 8 – میوه های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند


کد خبر : 3167 | زمان مخابره : 92/01/22 - 2:40 بعد از ظهر | 4 نظر

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
0801نارگیل ،گردوی برزیل ،«Brazil nuts» بادام هندی ،«Cashew nuts» تازه یا خشک کرده، حتی پوست کنده.فقط به صورت کامل تازه به استثنای انواع خشک کرده و پوست کندهCoconuts, Brazil nuts and cashew
nuts, fresh or dried, whether or not
shelled or peeled.
- نارگیل:- Coconuts:
08011100- - خشک کرده2-- - Desiccated
08011200- - در قسمت درونی پوسته4-- - endcarp
08011900- - سایر32-- - Other
- گردوی برزیل:- Brazil nuts:
08012100- - با پوست40-- - In shell
08012200- - بدون پوست40-- - Shelled
- بادام هندی:- Cashew nuts:
08013100- - با پوست40-- - In shell
08013200- - بدون پوست40-- - Shelled
0802سایر میوه های سخت پوست، تازه یا خشک، حتی
پوست کنده.
فقط به صورت کامل تازه به استثنای انواع خشک کرده و پوست کندهOther nuts, fresh or dried, whether or
not shelled or peeled.
- بادام :(Almond)- Almonds:
08021100- - با پوست40-- - In shell
08021200- - بدون پوست75-- - Shelled
- فندق (گونه Corylus):- Hazelnuts or filberts (Corylus spp.):
08022100- - با پوست75-- - In shell
08022200- - بدون پوست75-- - Shelled
- گردوی معمولی:- Walnuts:
08023100- - با پوست سخت75-- - In shell
08023200- -بدون پوست سخت75-- - Shelled
- شاه بلوط ها:- Chestnuts:
08024100- - در درون پوسته 75-- - in shell
08024200- - پوست کنده75-- - shelled
- پسته ها:- Pistachios
080251- - در داخل پوسته:- - is shell
08025110- - - انواع پسته خندان75-- - - Open outlet
08025120- - - انواع پسته ناخندان (دهان بسته)75-- - - Shut outlet
080252- - - پوست کنده:
08025210- - - مغز پسته75-- - - Pistachionut
08025220- - - مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته75- - - - Pistachionut in second shelled and clip
08025290- - - سایر75-- - - Other
- مغزهای ماکادامیا :- Macadamia nuts:
08026100- - در داخل پوست کنده75-- - In shell
08026200- - پوست کنده75-- - shelled
08029000- سایر40-- Other
08027000- - مغزهای kala75-- - shelled (kala) (cloaspp)
08028000- - مغزهای areca75-- - areca
0803موز، از جمله موز سبز (Plantain) تازه یا خشک کرده.Bananas, including plantains, fresh or
dried
08031000- - موز سبز4-3- - gereen banana
08039000- - سایر4-3- - other
0804خرما، انجیر ، آناناس، خوج (Avocados)، گلابی هندی (Guavas)، انبه (Mangoes) و جوز انجبان، تازه یا خشک کرده.فقط به صورت کامل تازه به استثنای انواع خشک کرده و پوست کندهDates, figs, pineapples, avocados,
guavas, mangoes and mangosteens,
fresh or dried.
080410- خرما:- Dates:
08041010- - - استعمران100-- - - Estameran
08041020- - - کبکاب75-- - - Kabkab
08041030- - - پیاروم75-- - - Piarome
08041040- - - مضافتی75-- - - Mozafaty
08041050- - - شاهانی75-- - - Shahany
08041060- - - زاهدی100-- - - Zahedy
08041090- - - سایر100-- - - Other
08042000- انجیر75-- Figs
08043000- آناناس26-- Pineapples
08044000- خوج40-- Avocados
08045000- گلابی هندی، انبه و جوز انجبان75-3- Guavas, mangoes and mangosteens
0805مرکبات، تازه یا خشک کردهCitrus fruit, fresh or dried0805
08051000- پرتقال75-مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرتقال ،نارنگی برای محموله هایی که از تاریخ اول بهمن ماه هر سال تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد وارد یکی از گمرکات کشور شوند 10 درصد ارزش می باشد.( تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)5،6- Oranges
08052000- نارنگی (از جمله Satsumas و Tangerines)؛ کلمانتین ،(Clementines)، ویلکینگ (Wilkings) و مرکبات دو گونه ای (Hybride) مشابه.75-مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرتقال ،نارنگی برای محموله هایی که از تاریخ اول بهمن ماه هر سال تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد وارد یکی از گمرکات کشور شوند 10 درصد ارزش می باشد.( تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)5،3- Mandarins (including tangerines and
satsumas); clementines, wilkings and
similar citrus hybrids
08054000- گریپ فروت، شامل دارابی ها (Pomelos)75-6- Grapefruit including pomelos
08055000- لیمو (Lemons)
(Citrus Limon, Citrus Limonum)
و لیموترش کوچک (Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia)
0
75-- Lemons (Citrus limon, Citrus
limonum) and limes (Citrus aurantifolia,
Citrus latifolia )
08059000- سایر75-- other
0806انگور، تازه یا خشک کرده.فقط به صورت کامل تازه به استثنای انواع خشک کرده و پوست کندهGrapes, fresh or dried.
08061000- تازه100-- Fresh
080620- خشک کرده,- Dried:
08062010- - - مویز100-8- - - Maviz
08062020- - - تیزابی دانه دار100-8- - - Tizabi (nitrated), with seeds
08062030- - - تیزابی بی دانه100-8- - - Tizabi (nitrated), seedless
08062040- - - آفتابی دانه دار100-8- - - Sun-dried, with seeds
08062050- - - آفتابی بی دانه100-8- - - Sun-dried, seedless
08062060- - - انگوری بی دانه100-8- - - Angouri, seedless
08062070- - - کاشمری سبز بی دانه100-8- - - Green kashmary, seedless
08062080- - - کاشمری سبز دانه دار100-8- - - Green Kashmary, with seeds
08062090- - - سایر100-8- - - Other
0807خربزه و همانند (ازجمله هندوانه) و پاپایا (papaya)، تازه.فقط به صورت کامل تازه به استثنای انواع خشک کرده و پوست کندهMelons (including watermelons) and
papaws (papayas), fresh.
خربزه و همانند (ازجمله هندوانه),- Melons (including watermelons):
08071100- - هندوانه75-- - Watermelons
08071900- - سایر75-- - Other
08072000- پاپایا75-- Papaws (papayas)
0808سیب، گلابی و به، تازه.فقط به صورت کامل تازه به استثنای انواع خشک کرده و پوست کندهApples, pears and quinces, fresh.
08081000- سیب75-مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی سیب برای محموله هایی که از تاریخ اول بهمن ماه هر سال تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد وارد یکی از گمرکات کشور شوند 10 درصد ارزش می باشد.( در زمان ترخیص) ( تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)- Apples
0803000- گلابی ها75-- Pears
08084000 - به75- - quinces
0809زردآلو، گیلاس و آلبالو، هلو (همچنین شلیل و شفتالو ،(Nectarines آلو و گوجه (plums and soles)، تازهApricots, cherries, peaches (including
nectarines), plums and sloes, fresh.
08091000- زردآلو75-- Apricots
- آلبالو:- cherries
08092100- - آلبالوهای ترش75-- - prunus (erasus)
08092900- - -سایر75-- - - other
08093000- هلو و همچنین شلیل و شفتالو75-- Peaches, including nectarines
08094000- آلو و گوجه75-- Plums and sloes
0810سایر میوه ها، تازه.فقط به صورت کامل تازه به استثنای انواع خشک کرده و پوست کندهOther fruit, fresh.
08101000- توت فرنگی100-- Strawberries
08102000- تمشک، توت کوهی، توت درختی و توت تمشکی (Loganberries)100-- Raspberries, blackberries, mulberries
and loganberries
08103000-انگور فرنگی سیاه ،سفسد یا قرمز و انگور فرنگی خوشه ای40-black، white or red currants and gooseberries
08104000- مورد صحرایی (Airelle) زغال اخته (Myrtille) و سایر میوه ها از جنس قره قاط (Vaccinium)100-- Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium
08105000- کیوی100-- Kiwifruit
08106000- دوریان (Durians) (میوه درخت کلا یا قهوه سودانی)100-- Durians
08107000- خرمالو100-- persimmms
081090- سایر:- other:
08109010- - - انار100-- - - Pomegrate
08109020- - - زرشک100-- - - babeiry
08109030- - - عناب100-- - - Jujube
08109090- - - سایر100-- - - Other
0811میوه های نپخته یا پخته شده در آب یا با بخار،
یخ زده، حتی اگر به آن قند یا سایر مواد
شیرین کننده افزوده شده باشد.
Fruit and nuts, uncooked or cooked by
steaming or boiling in water, frozen,
whether or not containing added sugar
or other sweetening matter.
08111000- توت فرنگی1006- Strawberries
08112000- تمشک، توت کوهی، توت درختی، توت تمشکی و انگور فرنگی خوشه ای یا انگور فرنگی سبز و درشت10067- Raspberries, blackberries, mulberries,
loganberries, black, white or red currants
and gooseberries
08119000- سایر10067- Other
0812میوه های محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً
به وسیله گاز سولفورو و یا در آب نمک، در آب
گوگردی یا در سایر محلولهای محافظت کننده
موقت) که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد.
Fruit and nuts, provisionally
preserved (for example, by sulphur
dioxide gas, in brine, in sulphur water
or in other preservative solutions), but
unsuitable in that state for immediate
consumption.
08121000- گیلاس و آلبالو1006- Cherries
08129000- سایر1006- Other
0813میوه های خشک کرده، غیر از میوه های مشمول
08 ؛ مخلوط میوه های 08 لغایت 06 شماره های 01
سخت پوست یا میوه های خشک کرده این فصل.
Fruit, dried, other than that of
headings 08.01 to 08.06; mixtures of
nuts or dried fruits of this Chapter.
08131000- زردآلو7568- Apricots
08132000- آلو7568- Prunes
08133000- سیب7568- Apples
08134000- سایر میوه ها756- Other fruit
08135000- مخلوط های میوه های سخت پوست یا مخلوط
میوه های خشک کرده این فصل
756- Mixtures of nuts or dried fruits of this
Chapter
08140000پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند (ازجمله
پوست هندوانه)، تازه، یخ زده، خشک کرده، عرضه
شده در آب نمک، در آب گوگردی یا در سایر
محلولهای محافظت کننده موقت.
756Peel of citrus fruit or melons
(including watermelons), fresh,
frozen, dried or provisionally
preserved in brine, in sulphur water
or in other preservative solutions.
فصل 8  Chapter 8
میوه های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و
همانند

Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit
or melons

 یادداشت .  Note.

1– این فصل شامل میوه غیرخوراکی نمی شود.
2– میوه های سردکرده باید در همان شماره های مربوط به میوه های تازه طبقه بندی شوند.
3– میو ههای خشک کرده مشمول این فصل ممکن است جزئاً دوباره آبدار شده ( Rehydrated ) یا برای مقاصد ذیل عمل آمده باشند:

الف – برای حفاظت یا پاید اری اضافی (برای مثال از طریق عمل حرارتی
معتدل، گوگردی کردن، افزودن اسید سوربیک یا سوربات پتاسیم)،
ب –  برای بهبود بخشیدن یا حفظ وضع ظاهری آنها (برای مثال، از طریق
افزودن روغن نباتی یا اضافه نمودن مقادیر کمی شربت گلوکز)،
مشروط براینکه خصوصیت میوه های خشک کرده را حفظ کرده باشند.

1. This Chapter does not cover inedible nuts or fruits.
2. Chilled fruits and nuts are to be classified in the same
headings as the corresponding fresh fruits and nuts.
3. Dried fruit or dried nuts of this Chapter may be partially
rehydrated, or treated for the following purposes:
(a) For additional preservation or stabilisation (for example,
by moderate heat treatment, sulphuring, the addition of
sorbic acid or potassium sorbate),
(b) To improve or maintain their appearance (e.g., by the
addition of vegetable oil or small quantities of glucose
syrup),
Provided that they retain the character of dried fruit or dried
nuts.

 مندرجات ذیل یادداشت فصل 8  Explanatory remarks to Chapter 8
1–  ورود هر نوع میوه تازه مشمول این فصل موکول به رعایت ماده 11 قانون حفظ
نباتات مصوب 1346 است.
2–  ورود محصولات مشمول این فصل به صورت خشک کرده، کنسرو شده، محفوظ شده،
پخته شده، یخ زده و امثالهم موک ول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی،
آشامیدنی و بهداشتی مصوب 1346 است.
3–  ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدأ مشخصاً دست ورزی شده محسوب
می شوند یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شد هاند از لحاظ بررسی خطرات
زیست محیطی موکول به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می باشد

1. Importation of any kind of fresh fruits classified in this chapter is
subject to the observance of Article 11 of the Plant Protection
Law approved in 1967 .
2. Importation of the products covered in this chapter whether
dried, canned, preserved, cooked, frozen or the like is subject to
the observance of Article 16 of the Law on Foodstuffs and
Beverages approved in 1967.
3. The entry of seeds and plants which, according to the export
documents of the country of origin, have been identified as
genetically modified shall be subject to the approbation of the
Environment Protection Organization in terms of any
environmental dangers.

 

 

 

4 پاسخ به مقررات صادرات و واردات – فصل 8 – میوه های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

 1. مسعود می‌گوید:

  با سلام. میخواستم بدونم برای صادرات میوه یا خشکبار، در گمرک داخل کشور شرایط خاصی وجود دارد یا خیر. باتشکر

 2. علی گلباف می‌گوید:

  با سلام

  آیا واردات کمپوت میوه خارجی به ایران آزاد است؟

 3. منصور جهانشیری می‌گوید:

  ضمن تشکر از زحمات شما سوالی داشتم امیدوارم زحمت کشیده و مرا راهنمایی کنید .
  ایا میوه تازه مشمول اخذ گواهی بهداشت میشود یا نه ؟
  با تشکر – جهانشیری

  • IBforums.NET می‌گوید:

   رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات / یعنی مجوز وزارت کشاورزی لازم دارد.اگر خشک شده… امثالهم بود مجوز وزارت بهداشت لازم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *