لیست کالاهای صادراتی ایران – نیمه نخست سال 94


کد خبر : 17647 | زمان مخابره : 94/08/13 - 3:59 بعد از ظهر | یک نظر

جدول زیر لیست 500 کالای برتر صادراتی ایران در شش ماه اول سال 94 را نشان می دهد.

سال تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش دلاری
1 27111990 سایر گازهای نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف یکهزا ر سانتی مترمکعب وبیشتر 1,368,050,977 1,185,289,412
2 27111290 پروپان مایع   شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر 1,604,192,840 815,496,428
3 27132000 قیرنفت 1,622,069,264 678,025,164
4 39011039 پلی ا تیلن گرید فیلم   باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری 502,024,584 602,662,455
5 72082500 محصولات از آهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهنای 600میلیمتریابیشتربه ضخامت حداقل 75/4 میلیمتر پاک شده درسطح 716,385,881 522,873,928
6 27111390 بوتان مایع   شده درظروف یکهزا رسانتی متر مکعب وبیشتر 962,263,678 504,914,702
7 29051100 متانول (ا لکل   متیلیک) 2,026,501,380 450,882,228
8 31021000 ک اوره حتی به صورت محلول در آب 1,412,070,937 448,789,393
9 27101290 سایر روغنهایسبک وفرآورده ها بجز بنزین 464,435,087 328,630,283
10 39012029 پلی ا تیلن گریدفیلم به   صورت غیرپودرباوزن مخصوص   94% یا بیشتر 251,205,430 310,930,947
11 72071100 محصولات نیمه تمام ا زآهن یافولادغیرممزوج ,دا را ی کمترا ز25 درصد وزنی کربن, بامقطع چهارگوش باپهنای کمتراز دوبرابر ضخامت 738,887,469 305,105,997
12 29024300 پارا ا کسیلن (xylene-p) 297,720,205 264,352,189
13 69089000 ک کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. 1,094,570,838 248,489,691
14 27101940 روغن پایه معدنی 213,429,879 239,883,550
15 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 4,758,752,797 236,217,783
16 29029000 سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن 338,696,837 233,897,870
17 26011190 — سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 5,716,051,444 209,112,675
18 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 25,190,726 207,972,038
19 39012039 سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع پودری 153,960,092 192,628,112
20 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 236,470,913 189,878,380
21 38140000 حلالکها و رقیقککنندهکهای آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 231,302,581 182,637,526
22 29025000 ا ستیرن 176,405,578 178,724,715
23 39012019 سایر پلی ا تیلن گرید لوله   با چگالی 94%یا بیشتر بجز نوع   پودری 127,959,323 165,709,584
24 39012049 سایرپلی ا تیلن گریدبادی   با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع   پودری 126,077,560 163,454,076
25 28141000 آمونیاک بدون آ ب 349,108,218 146,032,434
26 76011000 آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 81,327,040 144,005,895
27 29053100 ا تیلن گلیکول   (ا تان دی ئول ) 121,215,512 128,039,548
28 29012400 بوتا1، 3دیکان و ایزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 36,979,511 114,598,074
29 20029010 رب گوجه   فرنگی 61,369,064 107,603,704
30 08071100 هندوا نه , تازه 473,759,025 106,705,857
31 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 168,576,065 102,379,942
32 29094300 اترهای مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن گلیکول 108,059,091 100,414,669
33 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف, ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف. 9,450,138 98,281,463
34 04069000 سایرپنیر هاکه در جای   دیگری مذکور یا مشمول نباشد 27,089,303 91,739,997
35 04031090 ک ک ک ماست 92,711,288 91,466,908
36 84796010 کولرهای آبی خانگی   با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت   مکعب در دقیقه (M.F.C) 30,193,819 90,124,839
37 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده های کاتالیسک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر 3,902,072 86,757,288
38 08025210 مغز پسته تازه یا خشک 4,654,755 78,809,014
39 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 1,142,078 78,522,246
40 39249000 لوا زم خانه دا ری   و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 26,655,235 75,559,110
41 07020000 گوجه فرنگی, تازه یا سردکرده 231,715,637 75,045,851
42 29321200 2فورآلدئید (فورفورآل) 195,587,504 72,424,416
43 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد به غیرا ز سوسپانسیون وا مولسیون 85,962,077 72,063,214
44 39021030 گریدنساجی پلی پروپیلن 57,112,375 70,708,536
45 07019000 سیب زمینی ، تازهیا سردکرده 186,417,578 69,267,424
46 17049000 شیرینی (همچنین شکلات   سفید) ,بدون کاکائو ,که در جای   دیگری مذکور نباشد 27,001,877 67,635,334
47 28020000 گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد کلوئیدال. 471,310,284 64,423,398
48 21050000 بستنی و سایر شربتکهای یخکزده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو. 29,582,763 63,479,702
49 07031000 پیازوموسیر 163,764,004 62,350,861
50 78011000 سرب تصفیه شده بصورت   کارنشده 33,292,344 60,935,583
51 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 31,427,150 60,714,991
52 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 89,671,202 60,479,206
53 29022000 بنزن 50,782,451 60,458,870
54 25231000 سیمان های پودر نشده   موسوم به کلینکر 1,560,408,283 58,646,130
55 01041010 ک ک ک گوسفند مولد نژاد خالص 11,488,990 57,363,152
56 01041090 سایرحیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 11,500,865 57,149,262
57 19053100 بیسکویت هایی که   به آنها موا د شیرین کننده   ا فزوده ا ند 31,450,312 56,704,860
58 27075000 سایر مخلوطکهای هیدروکربورهایبودار (Aromatic) که در 250 درجه سانتیگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمی آن یا بیشتر تقطیر شود 116,628,502 56,250,087
59 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجای دیگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد . 28,555,484 54,552,026
60 19059090 سایرنان ها,غیره, فطیر,خمیربرا ی لاک   ومهروخمیرهای خشک کرده آرد غیرمذکوردرجای دیگر 24,566,009 53,203,061
61 27129090 سایرمومهای نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر 57,004,229 53,055,823
62 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 17,368,279 52,026,118
63 98870314 —قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبیشتر به استثنای لاستیک 6,455,786 51,641,607
64 39232990 سایر غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 17,046,376 50,341,131
65 79011210 روی غیرممزوج   محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 23,348,324 48,881,781
66 39269099 سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین   سخت 15,426,691 46,475,268
67 05040000 روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه کماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخکزده، نمککزده یا در آب نمک، خشکککرده یا دودی. 1,770,998 45,755,999
68 25151100 ک کک سنگ های مرمر وسنگ های تراورتن کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 220,955,140 44,319,672
69 39021099 سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 34,221,982 43,808,729
70 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 28,297 41,883,207
71 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 13,270,641 41,831,575
72 04039090 دوغ, شیر وخامه   بسته بندی شده کفیر و سایر شیرهاوخامه ها ی   تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 69,376,573 41,273,911
73 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 82,109,692 41,019,436
74 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بستهکبندی 5 کیلوگرم 62,621,774 40,814,277
75 08062030 تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک   کرده ) 25,160,823 39,621,800
76 29094900 سایر ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نیتره یانیتروزه آنها,غیر مذکور درجای دیگر . 42,079,265 39,250,133
77 02071200 گوشت مرغ   وخروس از نوع خانگی بریده نشده   بصورت قطعات, یخ   زده 18,829,921 37,714,995
78 04072010 ک ک ک تخم خوراکی مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه 29,123,946 36,208,213
79 09102090 زعفرا ن دربسته بندی بیش از30گرم 24,982 35,900,055
80 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 11,891,682 35,744,541
81 57019000 فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زسایرموا دنسجی,گره باف. 946,848 34,743,036
82 08041090 سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 29,871,413 32,336,678
83 03028900 سایر ماهی ها به غیر از جگر وتخم ماهی غیر مذکور در تعرفه های 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 8,367,106 31,856,189
84 87089921 اجزاء وقطعات برای سواری، وا نت وتراکتور کشاورزی غیر مذکور 4,426,642 31,782,027
85 27129020 اسلاک واکس (Slack Wax) 45,145,300 31,034,657
86 73069010 سایر لوله وپروفیل های توخالی ازآهن یاازفولاد باقطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 43,567,714 29,410,805
87 08062060 ا نگوری بی دا نه   ( ا نگورخشک کرده ) 8,483,903 29,192,822
88 29012300 بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن اشباع نشده 27,890,414 28,722,576
89 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 9,799,160 28,435,134
90 08021200 بادا م بدون   پوست , تازه یا خشک کرده 4,848,577 28,418,641
91 41022100 پوست خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون   پشم, پیکله شده, دباغی نشده 6,618,713 28,093,927
92 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم   نشده 9,292,068 27,778,825
93 28151200 هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) 125,495,289 27,774,248
94 38170010 الکیل بنزن خطی (LAB) 18,902,226 26,780,120
95 07132000 نخود رسمی غلاف کنده , خشک   کردهحتی پوست کنده 28,212,155 26,708,712
96 07070000 خیاروخیارترشی, تازه یا سردکرده 55,551,303 26,411,996
97 26100000 سنگ کروم   وکنسانتره های آن 185,447,964 26,410,885
98 26080000 سنگ روی   وکنسانتره های آن 24,089,048 24,855,154
99 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه   یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه 10,516,699 24,595,716
100 27122090 سایرموم پارا فین   هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن   بجزگرید دا رویی 26,977,899 24,518,644
101 07049000 کلم قرمز و سفید ,کلم پیچ   ,کلم قمری … و غیره   ,تازه یا سرد کرده 72,488,625 24,337,259
102 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعید شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب کرده (گوگرد پرسیپیته وگوگرد کولوئیدال) 390,909,718 24,110,150
103 19021900 سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوی دیگر بغیر از انواع حاوی تخم مرغ 26,834,599 23,874,791
104 04012000 شیروخامه باموا د چرب بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین نشده 11,959,143 23,114,736
105 73066110 لوله هاوپروفیل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن یاا زفولاد, با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 23,574,003 23,025,489
106 39172100 لوله و شیلنگ های   سخت ا ز پلیمرهای ا تیلن 7,994,478 23,009,726
107 39172900 لوله وشیلنگ های سخت ا زسایرموا دپلاستیکی 8,088,144 22,521,365
108 29094400 سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول 17,349,266 22,186,576
109 79011100 روی به صورت کارنشده غیرممزوج که از لحاظ وزن 99/99 درصد یا بیشتر روی داشته باشد 10,372,122 22,174,087
110 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 50,149,360 22,165,782
111 72085190 محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600میلی متر یابیشتر به عرض کمتراز mm 1850 ضخامت بیشترا ز10میلیمتر 30,175,367 22,037,771
112 29152100 اسید استیک 39,707,187 21,982,182
113 84796090 سایردستگاههای خنک کردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف 84796010 6,428,507 21,813,577
114 39269060 پریفرم (PET) 12,675,972 21,635,381
115 39012099 سایرپلی ا تیلن باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع پودری   غیرمذکوردرجای دیگر 18,408,584 21,257,267
116 39241090 لوا زم سرمیزولوا زم آشپزخانه   پلاستیکی بجزظروف ملامین 7,753,436 21,099,835
117 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفیه شده. 3,259,305 20,331,860
118 40023900 سایرکائوچوی ایزوبوتن ایزوپرن هالوژنه یاciir 7,000,560 19,174,765
119 32089090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 32 6,158,993 18,859,880
120 85255090 سایر دستگاههای فرستنده رادیویی بجز میکروفون بی سیم توام شده با فرستنده 32,090 18,664,390
121 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بستهکبندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 25,055,903 18,454,576
122 57033000 کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده. 1,904,927 18,330,623
123 85442000 کابل هم   محور( co-axial )و سایرهادی های   برق هم محور 2,051,869 18,115,037
124 08081000 سیب , تازه 41,595,256 17,922,945
125 20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 14,082,920 17,760,628
126 19041000 فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 6,179,134 17,747,131
127 27101950 روغن صنعتی 16,604,652 17,307,654
128 39031910 پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General 10,800,175 17,086,181
129 29012900 هیدروکربورهای غیرحلقوی اشباع نشده، غیر از اتیلن ، پروپن ، بوتن وایزومرهای آن ، بوتا 5,910,459 16,889,241
130 08023200 گردوی معمولی بدون   پوست سخت , تازه یا خشک کرده 2,499,513 16,809,501
131 70051030 شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای   بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر 83,479,488 16,685,619
132 39076020 گرید بطری( پلی اتیلن ترفتالات ) 15,836,894 16,360,241
133 17019900 قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف 20,150,873 16,346,777
134 08025290 سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 1,974,036 15,994,933
135 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 4,058,917 15,926,546
136 34022090 سایرفرآورده هایتانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 19,817,105 15,900,011
137 85441100 سیم برا ی   سیم پیچی ا زمس 1,754,377 15,805,728
138 84742000 ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 2,855,904 15,523,913
139 03038900 سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 030382، 030383، 030384 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی 7,867,386 15,242,493
140 72091500 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای 600 mmبه ضخامت حدا قل 3میلیمتریابیشتر 18,216,357 15,119,575
141 74031900 مس تصفیه شده, که درجای دیگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 2,589,784 15,043,210
142 07051900 کاهو ,تازه یا سردکرده   (باستثنای کاهو کروی )سالادی 41,523,114 14,827,947
143 30021000 آنتی سرمکها دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیندکهای بیو تکنولوژیک بدست آمده باشند . 282,326 14,753,171
144 29031500 1,2 -دی کلروا تان   (ا تیلن دی کلرید) 51,550,231 14,722,529
145 30049010 سایر داروهای خرده فروشی دا را ی   تولید دا خلی مشابه 1,523,007 14,665,046
146 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 11,816,768 14,579,296
147 29024400 ا یزومرهای ا کسیلن   مخلوط شده 10,940,883 14,577,194
148 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 21,863,702 14,514,532
149 73269090 سایرمصنوعات دیگر ا زآهن   یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر 8,465,518 14,464,578
150 87164000 سایر تریلرها و نیمه تریلرها ،غیرمذکور درجای دیگر 4,983,990 14,361,827
151 72069000 آهن وفولادغیرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئی(غیرا زشمش ),که درجای دیگرذکرنشده. 35,121,143 14,311,686
152 26070000 سنگ سرب   وکنسانتره های آن 19,799,386 14,082,105
153 39172300 لوله و شیلنگ های   سخت ا ز پلیمرهای کلروروینیل 4,836,483 13,789,809
154 25202000 ک گچ 488,113,258 13,585,611
155 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 2,497,511 13,275,608
156 72161000 پروفیل بامقطعI,U یاHا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 19,601,406 13,275,438
157 70052990 سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده غیرمذکوردرجای دیگر 42,896,964 13,233,613
158 27101910 روغن موتور 12,202,851 13,156,128
159 41053000 پوست از گوسفند یا بره به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگکآمیزی نشده (Crust) 640,520 12,963,322
160 72104900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیرمذکوردرجای دیگر 12,471,141 12,959,627
161 29023000 تولوئن 19,913,000 12,946,761
162 39075090 سایررزین های آلکیدبجزرزین های ا لکیدا صلاح شده   ویژه رنگ ا تومبیل 7,074,680 12,738,439
163 69010090 سایرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسایرمحصولات سرا میکی از آرد فسیل سیلیی یاخاکهای سیلیسی همانند غیرمذکوردرجای   دیگر 111,834,618 12,626,882
164 08094000 آلو و گوجه , تازه 13,930,123 12,506,669
165 39173100 لوله هاوشیلنگهای قابل ا نعطاف که دا را ی یک حدا قل   تحمل فشارتاحد ترکیدگی27/6/mpa باشند 4,475,224 12,430,925
166 32091040 رنگهاوپوشش ساختمانی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 5,513,961 12,427,272
167 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 130,563,046 12,381,912
168 55032000 ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 7,627,050 12,280,298
169 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 35,999,355 12,273,333
170 29094100 2، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول) 9,580,501 12,240,016
171 73110000 ظروف چدنی ،آ هنی یافولادی برای گازهای فشرده یامایع شده . 6,462,844 12,204,345
172 39011019 پلی ا تیلن خطی باچگالی کمتر ا ز 94% به غیرا ز نوع پودری 10,410,974 12,103,658
173 13021200 شیره و عصاره   شیرین بیان 2,371,586 12,043,103
174 22029090 ک کک ک سایر نوشابه های غیر الکلی بجز مکمل های غذایی مایع 6,860,401 12,011,423
175 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 6,524,319 11,979,810
176 87019090 ترا کتورهای کشاورزی غیرچرخ زنجیری ،باقدرت 110اسب بخار وکمتر 2,442,144 11,798,382
177 23080000 موا دنباتی تفاله های نباتی آخال محصولات نباتی بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ی تغذیه حیوا نات غیرمذکور 29,661,368 11,782,332
178 72027000 فرومولیبدن. 763,750 11,621,895
179 87071010 بدنه برا ی سوا ری   و سوا ری کار 2,398,407 11,555,569
180 72022110 فروسیلیسیوم دا را ی بیش   ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد   وزنی سیلیسیوم 9,377,576 11,531,723
181 39191090 صفحه. ورق.   نوا رخودچسب بصورت رول   باپهنای حداکثر 20سانتیمتر غیرمذکوردرجای دیگر 3,840,656 11,457,135
182 72099000 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmروکش, آبکاری یاا ندودنشده, غیر مذکور درجای دیگر 12,228,111 11,395,787
183 25201000 سنگ گچ؛ انیدریت 948,520,615 11,338,359
184 39031920 پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 6,001,450 11,033,545
185 03061700 سایر انواع میگو. 2,528,178 10,909,779
186 21021000 مخمرهای فعال   (زنده ) 5,890,488 10,887,995
187 29011000 هیدروکربورهای غیرحلقوی, ا شباع شده 13,010,737 10,837,566
188 84818010 شیرآلات بهدا شتی شیرمخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… 833,685 10,714,403
189 64029900 کفش, که درجای دیگرگفته نشده, قوزک پارا نمیپوشاند,ا زکائوچویاپلاستیک. 2,777,957 10,684,658
190 23099090 سایر فرا ورده ها از انواعی که برا ی تغذیه حیوا نات موردا ستفاده قرا رمیگیردغیرمذکور 21,740,090 10,668,527
191 85161090 سایرآبگرمکنهای فوری یامخزنی برقی وگرم کن های غوطه وربرقی بجز دستگاههای آبگرم وسردکن توام 4,206,940 10,583,653
192 70134190 ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی . 7,821,416 10,575,930
193 25239020 سیمان پوزولانی (pozzolanic coment ) 209,989,684 10,539,519
194 16010000 سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآوردهکهای غذایی بر اساس این محصولات. 2,660,991 10,520,580
195 19053200 ویفل ها و ویفرها 5,497,644 10,452,045
196 01022190 سایر حیوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شیری و گاو گوشتی 3,851,505 10,410,422
197 57029990 ک ک ک سایر کف پوش ها از سایر مواد نسجی بجز زیلو 4,165,243 10,387,240
198 64059000 سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده 937,106 10,354,942
199 34029090 سایر فرآورده های تانسیوا کتیف غیرمذکور در جای دیگر 19,944,897 10,293,992
200 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 33,042,262 10,247,377
201 73261900 مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 4,960,349 10,240,059
202 26030000 سنگ مس   وکنسانتره های آن 58,458,493 10,159,461
203 06029090 سایر نباتات زنده   (همچنین ریشه آنها) 3,261,276 10,154,300
204 29024100 ا ورتوا کسیلن ( o-xylene ) 13,267,537 10,146,389
205 35061000 محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خردهکفروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بستهکهایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد 4,078,547 9,971,799
206 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 14,657,766 9,926,765
207 19011000 فرآورده هابرا ی تغذیه کودکان, که برا ی خرده فروشی بسته بندی شده   باشد,ا ز آرد و غیره 1,642,734 9,731,717
208 28257000 ا کسیدهاوهیدرا کسیدهای مولیبدن 973,937 9,466,719
209 41051000 پوست دباغی شده   یا تازه دباغی شده ولی رنگ   نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره 1,886,124 9,434,283
210 28012000 ید 125,000 9,372,711
211 09024010 چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 2,986,177 9,363,673
212 68101920 سایراشیاء ساخته شده ازسیمان… به شکل چهارگوش یا لوح هماننذ مورد مصرف برای سنگفرش 77,496,288 9,306,917
213 20097900 آب سیب   با مقیاس بریکس بیش   ا ز 20 6,233,783 9,234,601
214 29173500 انیدرید فتالیک 6,492,099 9,221,199
215 48191000 کارتن ,قوطی ,جعبه   ا زکاغذیامقوا ی موج دا ر 10,637,228 9,211,429
216 09024090 چای سیاه   (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به   نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010 8,351,944 8,995,235
217 34049000 موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول ) 5,566,936 8,977,506
218 39181090 ک ک ک سایر کف پوشها از پلیمرهای کلروروینیل بجز چمن مصنوعی 2,779,786 8,959,980
219 07093000 بادمجان , تازه یا سرد کرده 20,431,199 8,934,944
220 84748000 سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه . 2,056,870 8,922,330
221 09092190 تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 7,370,242 8,910,903
222 04021090 سایر (شیرخشک صنعتی ) به شکل پودر ، به شکل دانه ریز (granules) یا به هر شکل جامد دیگر که میزان مواد چرب ان بیشتر از 5/1 درصد وزنی نباشد غیر موارد مذکور 1,823,625 8,758,009
223 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 348,540 8,750,370
224 34011150 صابون رختشویی 9,461,511 8,579,223
225 85012000 موتورهای اونیور سال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتراز 5/37 وات 1,850,873 8,509,937
226 72071200 محصولات نیمه تمام ا زآهن یافولاد,دا را ی کمترا ز25%کربنی, بامقطع عرض مربع مستطیل غیر مذکور درجای دیگر 20,815,960 8,492,912
227 39201010 صفحه ،ورق یاتیغه یک لایه   چاپ شده ا ز پلیمرهای ا تیلن 2,936,816 8,370,159
228 27121010 وازلین گرید دارویی (تولید داخل) 7,185,884 8,204,434
229 73259900 مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 6,670,552 8,073,691
230 57049090 سایر کفپوش هابافته نشده یاپرزبافی نشده بجزآنهایی که مساحت حداکثر 3%مترمربع وازنمد باشد 3,815,971 7,996,053
231 33051000 شامپوها 3,405,861 7,862,898
232 27121090 سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل 6,806,540 7,704,246
233 29291000 ایزوسیاناتکها 4,098,500 7,657,750
234 20089900 سایر غیر از اقلام مشمول ردیفهای 20081100 لغایت 20089200 4,322,384 7,619,882
235 15029090 پیه صنعتی غیر از آب کرده و غیر مورد مصرف در صنعت صابون سازی 2,284,921 7,554,462
236 68029990 سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری وحکاکی نشده 18,892,312 7,487,416
237 25239090 سیمانهای هیدرولیک   بجزسیمان کوره بلند وسیمان   پوزولانی 128,993,009 7,410,018
238 27111410 اتیلن, پروپیلن, بوتیلن وبوتادین   مایع شده درظروف کمترا زیکهزا رسانتی مترمکعب . 10,025,736 7,348,195
239 39049000 پلیمرهای سایر ا ولفین های   هالوژنه که در جای   دیگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئی 4,504,468 7,198,106
240 39209990 سایرصفحه هاورق هاورقه های نازک وباریکه ها ا زسایرموا دپلاستیکی غیرا سفنجی غیرمذکوردرجای دیگ 2,391,109 7,159,285
241 08105000 کیوی، تازه 15,927,602 7,125,415
242 39199090 صفحه. ورق   ونوا رخودچسب بصورت ورق یارول   باپهنای بیشتر ا ز20سانتیمتر غیرمذکوردرجای دیگر 2,424,929 7,085,718
243 39033000 کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی 3,846,765 7,045,747
244 73063020 لوله با قطر خارجی بیش از 10 میلیمتر و کمتر از 2/203 میلیمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن یافولاد غیر ممزوج 6,953,757 6,999,773
245 08062070 کاشمری سبز بی دا نه ( ا نگورخشک کرده   ) 1,999,720 6,985,130
246 73083090 سایر بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور 3,755,148 6,981,338
247 28365000 کربنات کلسیم 81,701,507 6,958,992
248 61033900 ژا کت وژا کت ورزشی,مردا نه یاپسرا نه, کشباف, ا زسایرموا دنسجی 453,656 6,801,433
249 84195000 دستگاههای مبدل حرا رتی غیر خانگی 840,832 6,729,096
250 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 807,020 6,669,391
251 55012000 دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها. 4,408,346 6,631,165
252 29336100 ملامین 6,296,000 6,600,816
253 08042000 ا نجیر ,تازه یا خشک   کرده 1,732,937 6,568,553
254 73211190 سایروسایل خورا ک   پزی وخورا ک گرم کن   باسوخت گازی یاهم گازوهم   سایرسوختها,غیرمذکور 2,045,646 6,551,577
255 01042090 بززنده به غیر از مولد نژاد خالص 1,630,178 6,538,248
256 39021090 سایرپلی پروپیلن ها به   شکل ا بتدا یی بجز گرید لوله وفیلم ونساجی 4,651,708 6,459,185
257 48030000 کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی … یا کاغذهای همانند برای مصارف خانگی،اوات سلولزی کرپ شده … به شکل رول یا ورق 5,168,306 6,419,056
258 39172200 لوله و شیلنگ های   سخت ا ز پلیمرهای پروپیلن 2,134,555 6,360,749
259 68022300 سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 20,791,465 6,346,191
260 07051100 کاهو کروی (سالادی ) ,تازه یا سردکرده 11,163,341 6,282,516
261 69149020 سایر اشیاء که درجای دیگر ذکرنشده ازسفال صنایع دستی 1,427,091 6,183,078
262 39076010 گرید نساجی (پلی اتیلن فتالات ) 6,540,000 6,074,391
263 07096000 فلفل فرنگی ا ز نوع capsicum   یاPimenta 8,978,427 6,053,906
264 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام ),روغن گلرنگ یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها 3,659,924 6,028,130
265 30049090 سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند 161,915 5,999,589
266 58041000 تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 719,186 5,969,394
267 85446090 سایرهادی های برق   برا ی ولتاژ بیش ا ز 1000 ولت غیر مذکور درجای دیگر 819,605 5,966,741
268 27101210 بنزین 11,880,460 5,815,621
269 39011049 پلی ا تلین گرید تزریقی با چگالی کمتر ا ز 94%بجز نوع پودری 4,037,584 5,801,885
270 29221310 تری اتانول آمین 3,773,373 5,791,515
271 40114000 تایربادی نو ا زکائوچو برا ی موتورسیکلت 1,435,538 5,740,904
272 26060000 سنگ آلومینیم   وکنسانتره های آن 22,481,625 5,701,086
273 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 144,899 5,385,125
274 39011099 سایرپلی ا تلین با چگالی کمترا ز94 %بغیرا ز پودری غیرمذکور در جای دیگر 4,100,744 5,339,632
275 27101920 گریس 12,332,209 5,322,634
276 72283000 میله هاا زفولاد ممزوج, که درجای دیگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشیده شده یاگرم ا کسترودشده. 3,289,608 5,295,371
277 04072900 سایر تخم پرندگان با پوست ، تازه غیر مذکور در جای دیگر 4,053,763 5,269,758
278 39262090 سایرلباس ومتفرقات   لباس (همچنین ا نوا ع   دستکش )به غیرا ز مصارف پزشکی 1,665,504 5,241,701
279 06039000 گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر 275,901 5,210,059
280 84182900 یخچالهای خانگی غیر از تراکمی 1,068,051 5,205,537
281 14049090 سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر . 15,272,320 5,200,851
282 17041000 آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 867,292 5,192,188
283 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 3,051 5,124,094
284 84099990 سایرا جزا وقطعات موتورهای 8407 یا 8408 غیرمذکور درجای دیگر 3,772,135 5,095,739
285 07114000 خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 3,158,249 5,094,986
286 85042300 ترا نسفورماتورهای دی ا لکتریک مایع به قدرت بیشتراز 10000 کیلوولت آمپر 631,486 5,040,000
287 29091900 سایر اترهای غیرحلقوی ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نیتره یا نیتروزه   آنها غیر از اتر دی اتیلیک (دی اتیل اتر) (اکسید – دی اتیل) 8,992,206 5,002,293
288 87032200 وسایل نقلیه باموتورپیستونی تناوبی جرقه ا ی -احتراقی ، باحجم سیلندربیشتراز 1000سانتی متر مکعب اما از 1500سانتیمترمکعب بیشتر نباشد 768,020 4,930,612
289 21069090 کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 3,069,198 4,920,994
290 68101110 بلوک وآجر برای ساختمان از بتون سبک (بر پایه پوکه خرد شده، سرباره یا گدازه، دانهکبندی شده) 57,226,068 4,900,586
291 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده 3,844,167 4,859,099
292 41044100 چرم وپوست موکنده حیوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لایه لایه بریده نشده به   حالت خشک 228,000 4,852,634
293 87089110 رادیاتورها وقطعات مربوطه برا ی سوا ری ، سوا ری کار،وا نت   و ترا کتور کشاورزی 377,099 4,797,249
294 40040000 آخال, خرده ریز و دم قیچی کائوچوی سفت نشده, حتی ا گربصورت پودریادا نه باشد 5,258,747 4,779,573
295 74111090 سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 611,343 4,709,723
296 73082000 برج ومنجنیق ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 1,166,750 4,699,737
297 84119910 پره های ثابت و متحرک داغ توربین گازی 10,103 4,684,297
298 69079000 ک کاشی و چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند،کحتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل،ک که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. 39,184,936 4,681,798
299 64019900 کفش های ضدآب که قوزک پارا نمی پوشاند بارویه کائوچو یاپلاستیک 1,345,528 4,665,369
300 25030010 گوگرد خام یا تصفیه   نشده 30,000,000 4,665,000
301 35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 1,411,417 4,648,285
302 32081090 سایررنگهاوورنی ها(ازجمله لعابهاولاکها)دیسپرسه یاحل شده درمحیط غیر آبی 1,130,580 4,634,187
303 39239090 سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 1,634,990 4,502,482
304 31023000 نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب 27,018,070 4,457,980
305 39042200 پلی کلرور وینیل مخلوط نرم   شده , به ا شکال ا بتدا ئی (Plasticised) 2,824,134 4,440,120
306 39202010

پلیمرهای پروپیلن BOPP—چاپ   شده

Bi oriented poly prolylene

1,685,447 4,430,921
307 04079000 سایر تخم های پرندگان ذخیره شده ویا پخته شده 3,359,480 4,404,841
308 04090000 عسل طبیعی 914,962 4,398,527
309 39233000 قرا به , بطری , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستیکی 1,362,448 4,383,066
310 04021030 —شیر خشک صنعتی 1,168,054 4,355,802
311 07099900 سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده 3,469,746 4,291,544
312 07032000 سیر 3,903,435 4,197,340
313 25081000 بنتونیت 46,413,732 4,154,411
314 73090000 مخزن ، منبع ، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد ( به استثنای گازهای فشرده یا مایع شده ) ، از چدن ، آهن یا فولاد ، با گنجایش حداکثر 300 لیتر ، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت 1,755,997 4,103,883
315 57050090 ک ک ک سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی اماده مصرف بجز جاجیم 1,090,728 4,040,397
316 15021010 پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابونکسازی 3,670,978 4,036,395
317 20094910 آب آناناس تغلیظ شده (کنسانتره ) 3,511,545 4,024,198
318 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که   درجای دیگر گفته نشده 867,529 4,014,919
319 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 623,145 3,996,723
320 20093900 آب هریک   ا زمرکبات دیگر به تنهایی با مقیاس بریکس   بیش ا ز 20 2,901,836 3,986,375
321 32081050 موا د ا فزودنی رنگ براساس پلی استرها 3,922,166 3,962,594
322 70051090 شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده   با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر 19,747,420 3,928,776
323 04041000 آب پنیر و آب   پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده   یا حاوی ماده شیرین   کننده 3,515,459 3,927,078
324 27011900 سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که   درجای دیگری مذکور نباشد 122,123,673 3,888,570
325 55081000 نخ دوخت ا زا لیاف سنتتیک غیریکسره برای خرده فروشی 640,031 3,871,316
326 74081100 مفتول ا زمس تصفیه شده, که بزرگترین بعدسطح مقطع عرضی آن بیش ا ز6میلیمترباشد. 609,782 3,816,504
327 39202020

پلیمرهای پروپیلن BOPP—چاپ   نشده

Bi oriented poly prolylene

1,547,730 3,770,128
328 64039100 کفش باتخت کائوچویاپلاستیک ورویه ا زچرم طبیعی,که قوزک پارا میپوشاند. 282,056 3,765,030
329 64052090 سایر کفش ها با رویه نسجی به غیر از کفش های ضد اتش فاقد پنبه نسوز 139,113 3,755,732
330 40021900 سایر استیون بوتادین کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 3,176,699 3,751,396
331 69111000 ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی. 785,174 3,744,250
332 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 6,275,947 3,685,141
333 70134990 سایر ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300درجه سانتیگراد . 3,944,005 3,647,292
334 72162100 پروفیل بامقطعL ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 5,056,640 3,627,216
335 76151090 ک ک ک سایر اشیاء خانه داری از الومینیوم بجز رادیاتور ها مربوط به سیستم حرارت مرکزی 1,039,139 3,592,519
336 69041000 آجرساختمان ا زسرا میک. 28,291,267 3,554,631
337 07099300 کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی 8,206,116 3,537,208
338 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 5,031,041 3,513,501
339 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 4,829,150 3,510,007
340 39173990 سایر لوله ها وشیلنگهای مشمول این شماره غیر از لوله فایبر گلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه 1,198,139 3,495,636
341 25291000 فلداسپات (Feldspat) 60,948,052 3,471,258
342 39173200 سایر لولهکها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 1,484,836 3,459,189
343 22021000 آب (همچنین آبهای معدنی و گازدا ر شده ) ,که به   آن قند,شیرین کننده   … ,ا فزوده شده باشد 6,912,520 3,453,939
344 85446010 کابل زمینی ا عم   ا زروغنی یاخشک بالاتر ا زیک   کیلوولت لغایت 132کیلوولت 786,845 3,438,542
345 08041050 خرماشاهانی تازه یاخشک کرده 3,876,166 3,437,093
346 39021091 انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن 2,448,190 3,427,811
347 01042010 بز زنده ،مولد نژاد خالص 832,068 3,413,942
348 27149000 قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های   طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی 13,318,357 3,376,204
349 29221110 منواتانول آمین 3,993,400 3,358,637
350 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 1,913,607 3,355,729
351 84136090 سایرتلمبه های دوارحجمی به جزتلمبه های چرخ دنده ای , پره ای وپره پیستونی وحلزونی 713,076 3,345,040
352 08134000 سایر میوه های خشک   کرده که درجای   دیگری مذکور یا مشمول نباشند 752,789 3,339,675
353 39211390 سایرصفحه هاوورقه هاوا زپلی ا ورتان های اسفنجی بجزساندویج سقف کاذب خودروبدون لایه فلزی 1,004,986 3,308,634
354 70099100 آینه های شیشه ا ی قاب نشده (باستثناءآینه های عقب بین برا ی وسائطنقلیه زمینی) 4,183,843 3,308,384
355 26011110 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 119,176,771 3,277,072
356 63059000 جوا ل وکیسه برا ی بسته بندی, ا زسایرمواد نسجی غیر مذکور در جای دیگر 1,095,835 3,271,602
357 08062020 تیزا بی دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده   ) 2,018,798 3,249,731
358 04061000 پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 1,137,885 3,242,861
359 73239290 سایرا شیا سرمیزآشپزخانه خانه دا ری… ا زچدن   لعاب دا ده شده 592,928 3,236,124
360 20094990 آب آناناس بامقیاس   بریکس بیش ا ز20 بغیرا زکنستانتره آن 1,060,021 3,231,466
361 33019011 گلاب استحصالی از گل محمدی 1,378,462 3,218,003
362 84191190 —سایر آب گرم کن های زودجوش گازی بجز پکیج دو منظوره 472,240 3,216,381
363 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف یاقلاب باف, ا زسایرا لیاف نسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 321,294 3,215,933
364 01051160 جوجه یکروزه تخمگذار 337,609 3,198,579
365 25111010 سولفات باریم   طبیعی( باریت ) آسیاب شده 27,548,184 3,188,153
366 70134119 سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیراز لیوانهای نوشیدنی )یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذکوردرجای دیگر . 2,120,780 3,165,128
367 08132000 آلو ,خشک کرده 970,051 3,154,602
368 94060090 ساختمانهای پیش ساخته 1,148,669 3,149,070
369 28289010 هیپوکلریت سدیم 7,426,430 3,146,468
370 39202090 صفحه ها ورق   ها ورقه های نازک   غیرمذکورا ز پلیمرهای   پروپیلن غیرا سفنجی مستحکم نشده 1,150,280 3,101,804
371 73142000 شبکه،توروپرچین ،ا زمفتول آهنی یافولادی,که بزرگترین قطر مقطع عرضی انها3میلی متر یابیشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه های انها 100 سانتیمتر مربع 1,515,162 3,097,995
372 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد کرده منجمد 6,686,471 3,095,684
373 39201040 صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده 1,042,125 3,041,675
374 26190090 سایرآخال چدن   یا فولادا زجمله جوش وکف غیرمذکور 43,414,674 3,039,027
375 25221000 آهک زنده 40,492,811 3,038,100
376 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات ردیف 8474 غیر از لاینر ، چکش ، کانکتیو، منتل 992,444 3,010,086
377 29391910 نوسکاپین هیدروکلراید 3,850 3,005,471
378 84039010 پره (دیوا ره   ) چدنی جهت دیگ حرا رتی مرکزی 1,120,187 2,949,832
379 04021010 شیرخشک ا طفال دربسته بندیهای تحت خلا ویک کیلوگرم و کمترکه میزا ن موا د چرب ا ن یک ونیم درصدویاکمترباشد 346,809 2,944,232
380 20071090 فرآورده های   هموژنیزه بجز پوره و پوره   کنسانتره میوه های   گرمسیری 1,127,413 2,929,961
381 39235000 سربطری ,سرپوش   ,کلاهک و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 981,475 2,912,772
382 54076900 سایرپارچه های تاروپودباف ا زنخ رشته های سنتتیک, باحدا قل 85%رشته های پلی استرتکستوره غیرمذکور درجای دیگر 494,040 2,889,828
383 87087019 چرخ بغیرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری,سوا ری کار،وا نت   و ترا کتورکشاورزی 1,667,047 2,878,026
384 68030010 سنگ برا ی   کف و دیوا ر 11,688,091 2,877,596
385 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 882,914 2,868,204
386 70139190 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصددمشابه غیرازشماره های 7010یا7013ساخته شده بصورت ماشینی 2,046,672 2,830,429
387 73012000 پروفیل تهیه به وسیله جوشکاری ا زآهن یاا زفولاد. 3,680,956 2,820,006
388 25171010 قلوه سنگ, ریگ, ریگ های   صاف وسنگ چخماق 81,350,125 2,810,576
389 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 958,016 2,806,384
390 39041010 سوسپانسیون پلی (کلروروینیل )مخلوط نشده باسایرمواد 3,021,345 2,805,175
391 04022900 شیروخامه شیربه شکل جامدکه میزا ن موا دچرب آن بیش ا ز 5/1 درصد باشد ,شیرین شده 695,682 2,779,237
392 87032290 ک ک ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سی سی اما از 1500 سی سی بیشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهای هیبریدی 446,360 2,775,312
393 70109090 سایرقرا به بطری   فلاسک ظرف دهان   گشادکوزه لوله جای   قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر 7,744,163 2,773,755
394 72131090 سایرمیله های   گرم نورد شده بصورت   طومارهای نامنظم پیچیده شده دا را ی دندا نه ، برآمدگی گودی یاغیره که درجای دیگری ذکر نشده باشد 4,298,587 2,752,632
395 01022900 سایر حیواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 1,020,500 2,751,749
396 39221000 وا ن , دوش و دستشوئی ا ز موا د پلاستیکی 907,373 2,751,137
397 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 944,213 2,727,382
398 08092900 سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه 2,187,555 2,725,994
399 76071900 ورق ونوارنازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،بدون تکیه گاه غیر مذکور درجای دیگر 556,212 2,719,189
400 03021900 سایر خانوادهماهی آزاد و قزل آلا (باستثنای 030211, 030213 , 030214) تازه یا سردکرده باستثنای جگر ماهی ،ک تخم ماهی 576,745 2,718,956
401 70052120 شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده که خمیرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بیشتراز2.5 میلیمترتا4.5 میلیمتر 16,333,490 2,715,493
402 68101190 سایربلوک و آجربرا ی   ساختمان بجزا زبتون سبک, به   شکل چهارگوش یالوح   وهمانند 20,173,201 2,707,114
403 54023300 نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس 1,408,575 2,704,241
404 72284000 میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 3,812,504 2,670,280
405 07095100 قارچ , تازه یاسردکرده ا ز نوع ا گاریکوس   (Agaricus ) 1,146,287 2,666,491
406 73051910 لوله ازاهن یاازفولاد ،بامقطع مدور ،باقطر خارجی بیش از 406/4برای خطوط نفت وگاز غیر مذکور درجای دیگر اندوده شده (Coating) 1,968,476 2,656,433
407 64022000 کفش بارویه تسمه ای یا نواری که باتوپی به تخت متصل شده، از کائوچو یا از پلاستیک. 245,275 2,639,121
408 74031200 شمش مفتول سازی ا زمس تصفیه شده. 401,205 2,628,068
409 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی ا تومبیل سوا ری (همچنین   ا تومبیل های ا ستیشن وا گن   واتومبیل های مسابقه ) 674,070 2,608,187
410 20054000 نخود فرنگی (Pisum sativum)بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 1,266,130 2,570,159
411 32081010 پوشش ورنگها براساس پلی استرها 626,667 2,566,645
412 03022200 حلوا ماهیان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه یا سردکردهباستثنای جگر ماهی ،ک تخم ماهی 323,879 2,564,629
413 20055100 لوبیا,پوست گرفته   (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 1,274,423 2,531,406
414 70049090 ورق شیشه ای   غیرمذکور باضخامتهای بیشتر از 2.5 میلیمتر 14,241,932 2,528,435
415 20099000 مخلوط آب میوه وسبزیجات ، تخمیرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 2,636,495 2,527,841
416 29173200 اورتو فتالاتکهای دیکاکتیل 1,481,420 2,498,724
417 94054090 سایرچرا غهاووسایل روشنایی برقی غیر مذکور درجای دیگر . 264,104 2,490,907
418 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 833,582 2,487,736
419 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه یکروزه گوشتی 463,855 2,466,860
420 40149000 ا شیاء برا ی بهدا شت   یا دا روخانه ا ز کائوچوی ولکانیزه   سفت نشده, غیرمذکور درجای دیگر 214,255 2,464,044
421 61149000 لباس های کشباف یاقلاب باف, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 203,211 2,450,125
422 34042090 سایر موم های مصنوعی وموم های ا ماده   غیرمذکور ازپلی (اکسی )اتیلن (پلی اتیلن گلیکول ) 2,323,200 2,440,204
423 84172000 تنورهای نانوایی(همچنین تنورهای شیرینی پزی یا بیسکویت پزی   )،غیربرقی 833,177 2,414,952
424 20011000 خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه 1,617,270 2,408,234
425 27139000 سایرتفاله های نفت   یا روغن حاصل ا ز موا د معدنی قیری 6,020,300 2,405,075
426 87089929 ا جزا وقطعات بغیرازا نواع مورد استفاده در سوا ری، وانت وتراکتور کشاورزی 400,709 2,390,556
427 68021000 چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی 2,870,875 2,382,564
428 28112900 سایرترکیبات اکسیژن دار غیر آلی عناصر غیر فلزی غیر از دی اکسید کربن ودی اکسید سیلیسیم 1,785,522 2,369,507
429 08062090 سایر ا نگورهای خشک   کرده غیرمذکور در جای دیگر 893,560 2,352,141
430 25010030 نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل خالص شده ) 48,803,476 2,343,786
431 34021130 الکیل بنزن سولفونه 1,800,769 2,340,566
432 08062010 مویز( ا نگورخشک کرده   ) 846,789 2,308,443
433 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 774,953 2,282,969
434 85443090 سایرمجموعه سیمهابرا ی وسایل حمل   و نقل هوا ئی یا آبی 262,729 2,264,662
435 38123090 سایرفرا ورده های ا نتی ا کسیدا ن وپایدا رکننده های مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی غیرمذکور 624,735 2,263,363
436 84581900 ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی ) 282,279 2,239,127
437 39219050 مستردستگاه فتوکپی 2,400 2,220,000
438 07041000 گل کلم   و گل کلم بروکولی ,(broccoli) 5,220,389 2,208,740
439 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 5,577,630 2,177,647
440 08061000 ا نگور تازه 2,827,088 2,172,082
441 64031990 سایرکفشهای ورزشی باتخت بیرونی ازکائوچو,پلاستیک, چرم ورویه ا زچرم طبیعی غیرمذکور 236,733 2,170,758
442 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ی سوا ری ، سوا ری   کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزی 275,967 2,169,649
443 39229000 مخزن آب, سیفون   و لوا زم بهدا شتی همانند,که   درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی 851,256 2,168,200
444 44101190 تخته ازخرده ریز چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراکم شده یانشده ،کارشده 5,035,759 2,161,025
445 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههای شماره 8537 بجز موا رد مذکور 32,793 2,158,396
446 07061000 هویج , شلغم , تازه یا سرد کرده 5,779,692 2,152,262
447 64041900 سایر کفش های باتخت ا زکائوچویاپلاستیک ورویه نسجی غیرمذکور درجای دیگر 336,009 2,133,378
448 26190020 آخال مناسب   برا ی بازیافت آهن   یا منگنز 30,500,456 2,128,038
449 08091000 زردآلو ,تازه 2,442,060 2,118,474
450 70052190 سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده که   خمیرا ن کلا درتوده رنگ   شده غیر مذکور درجای دیگر 11,166,200 2,116,513
451 68029310 سنگ خارا پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده 8,242,065 2,113,078
452 64041190 سایرکفش های ورزشی باتخت بیرونی کائوچو یاپلاستیک ورویه ازموادنسجی غیرمذکور درجای دیگر 193,716 2,097,557
453 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 1,922,606 2,089,038
454 84743200 ماشین های مخلوط کردن موا دمعدنی باقیر. 466,292 2,087,386
455 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 172,769 2,079,874
456 08041030 خرماپیاروم تازه یاخشک کرده 480,325 2,075,543
457 40022000 کائوچوی بوتادین (BR) 930,340 2,053,819
458 28342910 نیترا ت آمونیوم   ا نفجاری 7,095,000 2,049,568
459 57049010 کفپوش نسجی ازنمد 1,063,251 2,045,703
460 12119099 سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 567,112 2,045,424
461 51013000 پشم کربونیزه   شده , حلاجی نشده و شانه   نزده. 662,538 1,994,379
462 55132300 سایرپارچه تاروپودباف, رنگرزی شده,… باکمترا ز85%ا لیاف غیریکسره پلی ا ستر,مخلوط باپنبه… به وزن کمتراز170گرم درمتر 222,935 1,977,567
463 39173300 سایر، که با مواد دیگرمستحکم نشده و به نحو دیگری کبا کسایرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 724,953 1,960,978
464 72221900 میله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم کشیده شده یاگرم اکسترود شده بامقطع غیردا یره. 3,127,320 1,960,082
465 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 7,072,521 1,954,397
466 68029390 سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده 5,451,339 1,953,174
467 38170090 ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های   مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن   خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و2902 2,709,640 1,951,568
468 33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 318,798 1,951,498
469 25171020 دولومیت خردشده   یا بریده شده 21,523,684 1,948,431
470 39023099 سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 1,559,375 1,944,853
471 84501210 —ماشین لباسشویی دوقلو نیمه اتوماتیک 5 کیلو وبالاتر 387,190 1,934,675
472 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشیاء همانند ، تزیین نشدهاز گچ یا ترکیباتی که اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده یا مسلح شده با کاغذ یامقوا 13,394,698 1,927,838
473 70193910 پشم شیشه 1,405,986 1,927,624
474 70031290 سایرورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر 9,716,122 1,920,628
475 94042900 تشک ا زسایر موا د,که درجای دیگری مذکورنباشند 317,359 1,900,231
476 76061110 ورق کامپوزیتی از آلومینیوم، غیرممزوج به شکل مربع یا مستطیل 545,011 1,894,952
477 04029900 شیروخامه شیرتغلیظ شده، شیرین شده (باستثنای شکل جامدآن ) 735,996 1,892,778
478 39189090 —پوشش کف از سایر مواد پلاستیکی 632,550 1,888,539
479 85372090 تابلو پانل.وتکیه گاههای مجهز به دویاچند دستگاه ردیف 8535یا8536 ، برا ی   کنترل الکتریکی یا توزیع برق   برا ی ولتاژبیش از 72.5 کیلوولت 89,590 1,881,611
480 84335390 سایرماشینهابرای بردا شت ریشه یاغده بجزکمباین مخصوص بردا شت چغندرقندوسیب زمینی 468,189 1,870,991
481 57039000 کف پوش های منگوله باف, ا زسایرموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده. 729,238 1,870,684
482 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره های 7321ازچدن ,آهن یاازفولاد . 793,434 1,865,964
483 85444900 سایر هادی های برقی بجز آنهایی که مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 253,443 1,838,586
484 56074100 ریسمان برا ی بستن یاعدل بندی ا زپلی اتیلن یاپلی پروپیلن. 637,982 1,832,301
485 87112019 —-موتورسیکلت ها دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم سیلندر بیشتر از 50 سی سی وحداکثر 250 سی سی از نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پیست ونوع هیبریدی 352,060 1,823,095
486 08041020 خرماکبکاب تازه یاخشک کرده 2,051,388 1,822,084
487 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 2,097,127 1,821,025
488 39023010 کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله 1,350,000 1,810,824
489 74071000 میله وپروفیل ا زمس تصفیه شده. 269,241 1,806,789
490 83040000 قفسه بایگانی,قفسه جای فیش… یاملزومات وتجهیزا ت میزکارا زفلزمعمولی. 1,045,281 1,800,889
491 39074000 پلی کربنات ها ,به ا شکال   ا بتدا ئی 1,344,027 1,799,052
492 04022110 شیرخشک ا طفال دربسته بندیهای تحت خلاویک کیلوگرم وکمتربامیزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبیشترباشد 211,493 1,797,689
493 44219090 سایر ا شیا ا ز چوب غیرازصنایع دستی و غیرمذکور درجای دیگر 745,071 1,793,044
494 39023090 سایرکوپلیمرهای پروپیلن   به ا شکال ا بتدا یی به غیر ا ز گریدلوله وفیلم 1,423,130 1,792,281
495 84743100 مخلوط کن های بتون وملاط. 483,514 1,785,027
496 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 613,722 1,784,333
497 94036090 سایر مبلهای چوبی بغیراز صنایع دستی 649,758 1,781,940
498 96190090 سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان 739,889 1,766,159
499 09093190 تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 588,620 1,765,860
500 25010010 نمک معمولی(ا زجمله نمک آماده   برا ی سرسفره ونمک   تقلیب شده ) 18,820,078 1,760,737
1394 68101990 سایرا شیاساخته شده ا زسیمان یاسنگ مصنوعی به شکل لوح آجروا شیاهمانندغیرمذکوردرجای دیگر 14,051,902 1,758,639

 

1 پاسخ به لیست کالاهای صادراتی ایران – نیمه نخست سال 94

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *