فصل سی و دوم – عصاره های دباغی یا رنگرزی؛ تانن ها و مشتقات آن ها؛ مواد

فصل سی و دوم: عصاره های دباغی یا رنگرزی؛ تانن ها و مشتقات آن ها؛ مواد

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
3201عصاره های دباغی با منشأ نباتی؛ تانن ها و املاح آنها،اترها، استرها و سایر مشتقات آنها.Tanning extracts of vegetable origin;
tannins and their salts, ethers, esters
and other derivatives.
32011000- عصاره درخت کبراکو (Quebracho)26- Quebracho extract
32012000- عصاره درخت ابریشم یا شب خسب (Wattle extract)26- Wattle extract
32019000- سایر26- Other
3202مواد دباغی آلی سنتتیک، مواد دباغی غیر آلی؛ فرآورده های دباغی حتی دارای مواد طبیعی دباغی؛
فرآورده های دباغی؛ فرآورده های آنزیم دار برای پیش دباغی.
Synthetic organic tanning substances;
inorganic tanning substances; tanning
preparations, whether; enzymatic
preparations for pre-tanning.
32021000- مواد دباغی آلی سنتتیک106- Synthetic organic tanning substances
32029000- سایر106- Other
3203مواد رنگ کننده با منشا نباتی یا حیوانی (از جمله (Animal عصاره های رنگرزی باستثنای زغال حیوانی
حتی با ساخت شیمیایی مشخص؛ فرآورده های ،black)
مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد
رنگ کننده با منشأ نباتی یا حیوان می باشند.
66Colouring matter of vegetable or
animal origin (including dyeing
extracts but excluding animal black),
whether or not chemically defined;
preparations as specified in Note 3 to
this Chapter based on colouring
matter of vegetable or animal origin.
3204مواد رنگ کننده آلی سنتتیک، حتی با ساخت
شیمیایی مشخص؛ فرآورده های مذکور در
یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگ کننده
آلی سنتتیی می باشند؛ محصولات آلی سنتتیک از انواعی که به عنوان عوامل درخشان کننده فلورسنت مصرف (Luminophores) یا به عنوان نور تاب
می شوند، حتی با ساخت شیمیایی مشخص.
Synthetic organic colouring matter,
whether or not chemically defined;
preparations as specified in Note 3 to
this Chapter based on synthetic
organic colouring matter; synthetic
organic products of a kind used as
fluorescent brightening agents or as
luminophores, whether or not
chemically defined.
- مواد رنگ کننده آلی سنتتیک و فرآورده های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد
رنگ کننده آلی سنتتیک می باشند:
- Synthetic organic colouring matter and
preparations based thereon as specified
in Note 3 to this Chapter:
32041100- - موادرنگی دیسپرسه (Disperses) و فرآورده ها براساس این مواد26- - Disperse dyes and preparations based
thereon
320412- - مواد رنگی اسیدی، حتی متالیزه و فرآورده ها و Mordant براساس این مواد: مواد رنگی دندانه فرآورده ها بر اساس این مواد:- - Acid dyes, whether or not
premetallised, and preparations based
thereon; mordant dyes and preparations
based thereon
32041210- - - مواد رنگی دندانه (Mordant)26- - - Mordant colored matter
32041290- - - سایر106- - - Other
320413- - مواد رنگی قلیایی و فرآورده ها براساس این مواد:- - Basic dyes and preparations based thereon
32041310- - - رنگهای نساجی کاتیونیک26- - - Textile cationic dyes
32041390- - - سایر66- - - Other
32041400- - مواد رنگی مستقیم و فرآورده ها براساس این مواد106- - Direct dyes and preparations based thereon
32041500- - مواد رنگی خمی ( از جمله آنهایی که به همان حال به عنوان موادرنگی پیگمانی مصرف می شوند ) و
فرآورده های براساس این مواد
26- - Vat dyes (including those usable in
that state as pigments) and preparations
based thereon
32041600- - مواد رنگی راکتیف و فرآورده ها براساس این مواد66- - Reactive dyes and preparations based thereon
320417- - رنگ کننده های پیگمانی و فرآورده ها براساس این
مواد:
- - Pigments and preparations based
thereon
32041710- - - خمیر پیگمنت چاپ پارچه86- - - Pigment paste used for printing on cloth
32041790- - - سایر26- - - Other
320419- - سایر ، همچنین مخلوط هایی ازچندین مواد رنگ کننده مشمول شماره هاي 320411 لغایت 320419:- - Other, including mixtures of
colouring matter of or more of the
subheadings 3204.11 to 3204.19
32041910- - - مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه26- - - Mixed dyes based on dispersed matter
32041990- - - سایر66- - - Other
32042000- محصولات آلی سینتتیک از انواعی که به عنوان عوامل درخشان کننده فلورسنت استعمال می شوند26- Synthetic organic products of a kind
used as fluorescent brightening agents
32049000- سایر26- Other
32050000لاک های رنگ کننده؛ فرآورده های مذکور در
یادداشت 3 این فصل که براساس لا ک های
رنگ کننده می باشند.
66Colour lakes; preparations as
specified in Note 3 to this Chapter
based on colour lakes.
3206سایر مواد رنگ کننده؛ فرآورده های مذکور در
یادداشت 3 این فصل غیر از آنهائی که مشمول شماره های 3203، 3204 یا 3205 می شوند؛
محصولات غیرآلی از انواعی که به عنوان نورتاب (Luminophores)
به کار می روند، حتی با
ساخت شیمیایی مشخص.
Other colouring matter; preparations
as specified in Note 3 to this Chapter,
other than those of heading 32.03,
32.04 or 32.05; inorganic products of a
kind used as luminophores, whether
or not chemically defined.
- پیگمان ها و فرآورده ها براساس دی اکسید تیتان- Pigments and preparations based on titanium dioxide:
32061100- - از لحاظ وزنی حاوی 80 درصد یا بیشتر اکسید تیتانیوم محاسبه شده بر حسب ماده خشک26- - Containing 80% or more by weight of
titanium dioxide calculated on the dry
matter
32061900- - سایر26- - Other
32062000- پیگمانها و فرآورده ها براساس ترکیبات کروم86- Pigments and preparations based on chromium compounds
- سایر مواد رنگ کننده و سایر فرآورده ها:- Other colouring matter and other preparations:
32064100- لاجورد و فرآورده های آن66- Ultramarine and preparations based thereon
32064200- - لیتو پون و سایر پیگمان ها و فرآورده های آن26- - Lithopone and other pigments and preparations based on zinc sulphide
32064900- - سایر:26- - Other
32065000- محصولات غیرآلی از نوعی که به عنوان نورتاب به کار می روند.26- Inorganic products of a kind used as
luminophores
3207پیگمان ها و کدرکننده ها و رنگ های آماده، ترکیبات زجاجی (Vitrifiable enamels and glazes)Prepared pigments, prepared
opacifiers and prepared colours,
vitrifiable enamels and glazes, engobes
(slips), liquid lustres and similar
preparations, of a kind used in the
ceramic, enamelling or glass industry;
glass frit and other glass, in the form
of powder, granules or flakes.
لعابها(Engobes)، جلاهای مایع و فرآورده های همانند ،از انواعی که در صنعت سرامیک سازی، میناکاری یا
شیشه سازی به کار می رود؛ فریت های شیشه ای و سایر
شیشه ها به صورت پودر، دانه، تیغه یا فلس.
320710- پیگمان ها، کدرکننده ها و رنگ های آماده و
فرآورده های همانند:
4- Prepared pigments, prepared
opacifiers, prepared colours and similar
preparations
32071010- - - پیگمانهای آماده محتوی حداقل 7 درصد فلز طلا یا پلاتینوم یا نقره یا پالادیوم26- - - Prepared pigments containing at
least 7% gold, platinum, silver or
palladium
32071020- - - رنگ های چینی و سرامیکی رولعابی ( 850-750درجه سانتی گراد) و داخل لعابی ( 1280-1180 درجه سانتی گراد)26- - - Ceramic pigments for flower
arrangement, under a baking temperature
750-850 C° for outer engobe and (1180-
1280) C° for inner engobe used in
printing and decorating chinaware
32071090- - - سایر156- - - Other
320720- ترکیبات زجاجی، لعاب ها و فرآورده های همانند:- Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations
32072010- - - لعاب ها226- - - Engobes (slips)
32072090- - - سایر226- - - Other
320730- جلاهای مایع و فرآورده های همانند- Liquid lustres and similar preparations
32073010- - - محلولهای با حداقل 7 درصد فلز طلا یا نقره یا
پلاتینوم یا پالادیوم
26- - - Prepared pigments containing at
least 7% gold, platinum, silver or
palladium
32073090- - - سایر156- - - Other
320740- فریت های شیشه ای و سایر شیشه ها به صورت پودر، دانه، تیغه یا فلس:- Glass frit and other glass, in the form
of powder, granules or flakes
32074010- - - فریت های شیشه ای226- - - Glass frits
32074020- - - شیشه به صورت ورقه ورقه (Glass Flake) با طول از0/1 میلی متر لغایت 3/5 میلی متر و ضخامت 10 میکرون و کمتر از آن26- - - Glass in the form of flakes
measuring in length 0.1-3.5 mm and in
thickness 2-5 microns
32074090- - - سایر226- - - Other
3208رنگ ها(Paints) و ورنی ها ( از جمله لعاب ها و لاک ها ) براساس پلیمرهای سنتتیک یا پلیمرهای طبیعی تغییریافته از لحاظ شیمیایی، دیسپرسه یا
حل شده در محیطی غیر آبی؛ محلول های مشخص شده در یادداشت 4 این فصل.
Paints and varnishes (including
enamels and lacquers) based on
synthetic polymers or chemically
modified natural polymers, dispersed
or dissolved in a non-aqueous
medium; solutions as defined in Note
4 to this Chapter.
320810- براساس پلی استرها3- Based on polyesters
32081010- - - پوشش و رنگها226- - - Coatings and paints
32081020- - - لاک ها و ورنی ها و لعاب داخل قوطی مواد
غذایی
86- - - Lacquers, varnishes and enamels for
the inside of food cans
32081030- - - لاک ها و ورنی ها و لعاب خارج قوطی226- - - Lacquers, varnishes and enamels for the outside of cans
32081040- - - لاک عایق الکتریکی26- - - Electrical insulating lacquer
32081050- - - مواد افزودنی رنگ26- - - Paint additives
32081060- - - ورنی ویژه مرکب چاپ فلکسو26- - - Flexo printing ink varnish
32081070- - - ورنی و روغن چاپ عکس برگردان روی چینی264- - - Printing varnish for sticker on porcelain
32081090- - - سایر2264- - - Other
320820- براساس پلیمرهای اکریلیک یا وینیل- Based on acrylic or vinyl polymers
32082010- - - پوششی و رنگها226- - - Coatings and paints
32082020- - - لعاب، لاکها و ورنی های داخل قوطی مواد
غذایی
86- - - Lacquers, vanishes and enamels for
the outside of cans
32082030- - - لاکها و ورنی های خارج قوطی226- - - Paint additives
32082040- - - مواد افزودنی رنگ26- - - Paint additives
32082050- - - رنگ پشت آیینه26- - - Mirror back coating
32082060- - - ورنی ویژه مرکب چاپ فلکسو26- - - Flexo printing ink varnish
32082070- - - ورنی و روغن چاپ عکس برگردان روی چینی26- - - Printing varnish for sticker on porcelain
32082090- - - سایر226- - - Other
320890- سایر:- Other
32089010- - - لاکها و ورنی ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی86- - - Lacquers, varnishes ande enamels for the inside of food cans
32089020- - - لاکها و ورنی ها و لعاب خارج قوطی226- - - Lacquers, varnishes and enamels for the outside of cans
32089030- - - مواد افزودنی رنگ26- - - Paints additives
32089040- - - ورنی و روغن چاپ عکس برگردان روی چینی26- - - Printing varnish for sticker on porcelain
32089090- - - سایر226- - - Other
3209رنگ ها(Paints) و ورنی ها ( از جمله لعاب ها و لاک ها ) بر اساس پلیمرهای سنتتیک یا پلیمرهای
طبیعی تغییریافته از لحاظ شیمیایی، دیسپرسه یا حل شده در محیط آبی.
Paints and varnishes (including
enamels and lacquers) based on
synthetic polymers or chemically
modified natural polymers, dispersed
or dissolved in an aqueous medium.
320910- براساس پلیمرهای اکریلیک یا وینیل3- Based on acrylic or vinyl polymers
32091010- - - رنگ آستری اتومبیل (غیر الکترودی پوزیشن NED ) و رنگ رویه اتومبیل26- - - Primer and coating of automobile paint
32091030- - - رنگ آستری کاتافروز و آنافروز ED (الکترودی پوزیشن) Electro-Deposition 226- - - Electro-deposition insulating and
anoferrous
32091040- - - رنگ ها و پوشش های ساختمانی226- - - Building paints and coatings
32091050- - - رنگ ها و پوشش های صنعتی226- - - Industrial paints and coatings
32091060- - - لاکها و ورنی ها و لعاب ها226- - - Lacquers, vanishes and enamels
32091090- - - سایر22- - - Other
320990- سایر:- Other
32099010- - - رنگ آستری اتومبیل ( غیرالکترودی پوزیشن NED) و رنگ رویه اتومبیل2- - - Primer and coating of automobile paint
32099030- - - رنگ آستری آنافروز ED (الکترودی پوزیشن)8- - - Electro-deposition insulating and anoferrous
32099040- - - پوششهای تفلونی22- - - Teflone coatings
32099050- - - لاکها و ورنی ها و لعابها22- - - Lacquers, varnishes and enamels
32099090- - - سایر226- - - Other
32100000سایر رنگها(Paints) و ورنی ها (از جمله لعاب ها، لاک ها و آب رنگ ها )؛ پیگمان هایی که با آب
مصرف می شود از انواعی که برای پرداخت چرم به کار می رود.
863Other paints and varnishes (including
enamels, lacquers and distempers);
prepared water pigments of a kind
used for finishing leather.
32110000سیکاتیف های (خشک کننده های) آماده86Prepared driers.
3212پیگمان های ( از جمله پودر و فلسه ای فلزی )
دیسپرسه در محیط های غیرآبی، به شکل مایع یا
خمیر، از انواعی که در ساخت رنگها (از جمله
لعاب ها)، به کار می رود؛ ورقه های داغ زنی؛ مواد رنگی و سایر مواد رنگ کننده عرضه شده به اشکال یا در بسته بندی های خرده فروشی.
Pigments (including metallic powders
and flakes) dispersed in non-aqueous
media, in liquid or paste form, of a
kind used in the manufacture of
paints (including enamels); stamping
foils; dyes and other colouring matter
put up in forms or packings for retail
sale.
32121000- ورقه های داغ زنی261- Stamping foils
32129000- سایر26- Other
3213رنگ برای نقاشی های هنری، برای آموزش، برای
تابلو، برای تغییر شدت رنگ، برای سرگرمی و
رنگ های مشابه، به شکل قرص، در لوله، در کوزه، در بطری، در پیاله، یا به اشکال یا بسته بندی های مشابه.
Artists', students' or signboard
painters' colours, modifying tints,
amusement colours and the like, in
tablets, tubes, jars, bottles, pans or in
similar forms or packings.
32131000- رنگها به صورت مجموعه66- Colours in sets
32139000- سایر66- Other
3214بتانه های شیشه برها، بتانه های پیوندزنی، سیمان های
رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانه ها؛
اندودهایی که در نقاشی به کار می رود؛ اندودهای بنایی غیرنسوز برای نمای ساختمان، برای دیوارهای
داخلی، براي کف، برای سقف و همانند.
Glaziers' putty, grafting putty, resin
cements, caulking compounds and
other mastics; painters' fillings; nonrefractory
surfacing preparations for
facades, indoor walls, floors, ceilings
or the like.
32141000- بتانه های شیشه برها، بتانه های پیوندزنی، سیمان های
رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانه ها؛ اندودهایی که در نقاشی به کار می رود
86- Glaziers' putty, grafting putty, resin
cements, caulking compounds and other
mastics; painters' fillings
32149000- سایر864- Other
3215مرکب چاپ، مرکب تحریر یا رسم و نقاشی و سایر
مرکب ها، حتی تغلیظ شده یا به صورت جامد.
Printing ink, writing or drawing ink
and other inks, whether or not
concentrated or solid.
- مرکب چاپ:- Printing ink:
32151100- - سیاه86- - Black
32151900- - سایر861- - Other
321590- سایر:- Other
32159010- - - جوهر خودکار26- - - Ballpoint pen ink
32159090- - - سایر86- - - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *