فصل پنجاه و پنج – الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره (Man-Made Staple)

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
5501دسته الیاف از رشته های سنتتیک.Synthetic filament tow.
55011000- از نایلون یا از سایر پلی آمیدها26- Of nylon or other polyamides
55012000- از پلی استرها26- Of polyesters
55013000- از آکریلی کیا مدآکریلیک26- Acrylic or modacrylic
55014000- از پلی پروپیلن26- Of polypropylene
55019000- سایر26- Other
55020000دسته الیاف از رشته های مصنوعی.26Artificial filament tow.
5503الیاف سنتتیک غیر یکسره، حلاجی نشده،
شانه نزده یا به نحو دیگری برای نخ ریسی عمل آورده نشده باشند.
Synthetic staple fibres, not carded,
combed or otherwise processed for
spinning.
- از نایلون یا از سایر پلی آمیدها:- Of nylon or other polyamides:
55031100- - از آرامیدها66- - Of Aramids
55031900- - سایر66- - Other
55032000- از پلی استرها66
55033000- آکریلیک یا مدآکریلیک662- - Acrylic or modacrylic
55034000- از پلی پروپیلن106- -Of polypropylene
55039000- سایر66- - Other
5504الیاف مصنوعی غیر یکسره، حلاجی نشده،
شانه نزده یا به نحو دیگری برای نخ ریسی
عمل آورده نشده باشد.
Artificial staple fibres, not carded,
combed or otherwise processed for
spinning.
55041000- از ریون ویسکوز26- Of viscose rayon
55049000- سایر26- Other
5505آخال الیاف سنتتیک یا مصنوعی (همچنین
ضایعات، آخال نخ ها و الیاف پس مانده آنها) (Garnetted stock)
Waste (including noils, yarn waste
and garnetted stock) of man-made
fibres.
55051000- از الیاف سنتتیک156- Of synthetic fibres
55052000- از الیاف مصنوعی156- Of artificial fibres
5506الیاف سنتتیک غیر یکسره، حلاجی شده، شانه زده یا به نحو دیگری برای نخ ریسی عمل آورده شده
باشند.
Synthetic staple fibres, carded,
combed or otherwise processed for
spinning.
55061000- از نایلون یا از سایر پلی آمیدها:26- Of nylon or other polyamides
55062000- از پلی استرها66- Of polyesters
55063000- آکریلیک یا مداکریلیک26- Acrylic or modacrylic
55069000- سایر26- Other
55070000الیاف مصنوعی غیر یکسره، حلاجی شده، شانه زده یا به نحو دیگری برای نخ ریسی عمل آورده شده باشند.26Artificial staple fibres, carded,
combed or otherwise processed for
spinning.
5508نخ دوخت از الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر
یکسره، حتی آماده شده برای خرده فروشی.
Sewing thread of man-made staple
fibres, whether or not put up for retail
sale.
55081000- از الیاف سنتتیک غیریکسره1563- Of synthetic staple fibres
55082000- از الیاف مصنوعی غیر یکسره156- Of artificial staple fibres
5509نخ از الیاف سنتتیک غیر یکسره (غیر از نخ
دوخت)، آماده نشده برای خرده فروشی.
Yarn (other than sewing thread) of
synthetic staple fibres, not put up for
retail sale.
- که دارای حداقل 85 درصد وزنی از الیاف
غیریکسره نایلونی یا سایر پلی آمیدها باشد:
- Containing 85 % or more by weight of
staple fibres of nylon or other
polyamides:
55091100- - یک لا86- - Single yarn
55091200- - چندلا (تابیده) یا کابله86- - Multiple (folded) or cabled yarn
- که دارای حداقل 85 درصد وزنی الیاف غیر یکسره پلی استر باشد- Containing 85 % or more by weight of
polyester staple fibres:
55092100- - یک لا126- - Single yarn
55092200- - چندلا (تابیده ) یا کابله126- - Multiple (folded) or cabled yarn
- که دارای حداقل 85 درصد وزنی الیاف غیر
یکسره آکریلیک یا مدآکریلیک باشد:
- Containing 85 % or more by weight of
acrylic or modacrylic staple fibres:
55093100- - یک لا126- - Single yarn
55093200- - چندلا (تابیده) یا کابله126- - Multiple (folded) or cabled yarn
- سایر نخ ها که دارای حداقل 85 درصد وزنی
الیاف سنتتیک غیر یکسره باشند:
- Other yarn, containing 85 % or more
by weight of synthetic staple fibres:
55094100- - یک لا126- - Single yarn
55094200- - چندلا (تابیده) یا کابله126- - Multiple (folded) or cabled yarn
- سایر نخ ها از الیاف غیر یکسره پلی استر:- Other yarn, of polyester staple fibres:
55095100- - که عمدتاً یا منحصراً با الیاف مصنوعی غیر
یکسره مخلوط شده باشند.
126- - Mixed mainly or solely with artificial
staple fibres
55095200- - که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا با موی نرم
(کرک) حیوان مخلوط شده باشند.
106- - Mixed mainly or solely with wool or
fine animal hair
55095300- - که عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند126- - Mixed mainly or solely with cotton
55095900- - سایر126- - Other
- سایر نخ ها، از الیاف غیر یکسره آکریلیک یا
مدآکریلیک:
- Other yarn, of acrylic or modacrylic
staple fibres:
55096100- - که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند126- - Mixed mainly or solely with wool or
fine animal hair
55096200- - که عمدتاً، منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند126- - Mixed mainly or solely with cotton
55096900- - سایر126- - Other
- سایر نخ ها:- Other yarn:
55099100- - که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند106- - Mixed mainly or solely with wool or
fine animal hair
55099200- - که عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند126- - Mixed mainly or solely with cotton
55099900- - سایر126- - Other
5510نخ از الیاف مصنوعی غیر یکسره (غیر از نخ
دوخت)، آماده نشده برای خرده فروشی.
Yarn (other than sewing thread) of
artificial staple fibres, not put up for
retail sale.
- که دارای حداقل 85 درصد وزنی الیاف مصنوعی
غیر یکسره باشد:
- Containing 85 % or more by weight of
artificial staple fibres:
55101100- - یک لا126- - Single yarn
55101200- - چندلا (تابیده) یا کابله126- - Multiple (folded) or cabled yarn
55102000- سایر نخ ها، که عمدتاً یا منحصر اً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند.126- Other yarn, mixed mainly or solely
with wool or fine animal hair
55103000- سایر نخ ها، که عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند.126- Other yarn, mixed mainly or solely
with cotton
55109000- سایر نخ ها126- Other yarn
5511نخ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره (غیر از نخ دوخت)، آماده شده برای خرده فروشی.Yarn (other than sewing thread) of
man-made staple fibres, put up for
retail sale.
55111000- از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که حداقل 85
درصد وزن آن از این الیاف باشد
156- Of synthetic staple fibres, containing
85 % or more by weight of such fibres
55112000- از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که کمتر از 85
درصد وزن آن از این الیاف باشد
156- Of synthetic staple fibres, containing
less than 85 % by weight of such fibres
55113000- از الیاف مصنوعی غیر یکسره156- Of artificial staple fibres
5512پارچه های تار و پودباف از الیاف سنتتیک غیر
یکسره، که دارای حداقل 85 درصد وزنی الیاف
سنتتیک غیر یکسره باشند.
Woven fabrics of synthetic staple
fibres, containing 85 % or more by
weight of synthetic staple fibres.
- که دارای حداقل 85 درصد وزنی الیاف غیر
یکسره پلی استر باشند:
- Containing 85 % or more by weight of
polyester staple fibres:
55121100- - سفیدنشده یا سفید شده226- - Unbleached or bleached
55121900- - سایر226- - Other
- که دارای حداقل 85 درصد وزنی الیاف غیر
یکسره آکریلیک یا مدآکریلیک باشند:
- Containing 85 % or more by weight of
acrylic or modacrylic staple fibres:
55122100- - سفیدنشده یا سفید شده226- - Unbleached or bleached
55122900- - سایر226- - Other
- سایر:- Other:
55129100- - سفیدنشده یا سفیدشده226- - Unbleached or bleached
55129900- - سایر226- - Other
5513پارچه های تاروپودباف از الیاف سنتتیک
غیر یکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آنها از
این الیاف باشد، عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط
شده، که وزن هر متر مربع آنها از 170 گرم
بیشتر نباشد.
Woven fabrics of synthetic staple
fibres, containing less than 85 % by
weight of such fibres, mixed mainly or
solely with cotton, of a weight not
exceeding 170 g/m2.
- سفید نشده یا سفیدشده:- Unbleached or bleached:
55131100- - از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف326- - Of polyester staple fibres, plain weave
55131200- - از الیاف غیر یکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی، همچنین جناغی مورب باف326- -3-thread or 4-thread twill, including
cross twill, of polyester staple fibres
55131300- - سایر پارچه های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره پلی استر326- - Other woven fabrics of polyester
staple fibres
55131900- - سایر پارچه های تار و پودباف326- - Other woven fabrics
- رنگرزی شده:- Dyed:
55132100- - از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف326- - Of polyester staple fibres, plain weave
55132300- - سایر پارچه های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر326- - Other woven fabrics of polyester
staple fibres
55132900- - سایر پارچه های تار و پود باف326- - Other woven fabrics
- از نخهای به رنگهای گوناگون:- Of yarns of different colours:
55133100- - از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف326- - Of polyester staple fibres, plain weave
55133900- - سایر پارچه های تار و پودباف326- - Other woven fabrics
- چاپ شده:-Printed:
55134100- - از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف326- - Of polyester staple fibres, plain weave
55134900- - سایر پارچه های تار و پودباف326- - Other woven fabrics
5514پارچه های تار و پود باف از الیاف سنتتیک
غیریکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آنها از
این الیاف باشد، عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط
شده، که وزن هر متر مربع آنها بیش از 170 گرم باشد.
Woven fabrics of synthetic staple
fibres, containing less than 85 % by
weight of such fibres, mixed mainly or
solely with cotton, of a weight
exceeding 170 g/m2.
- سفید نشده یا سفید شده:- Unbleached or bleached:
55141100- - از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف326- - Of polyester staple fibres, plain weave
55141200- - از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف326- - 3-thread or 4-thread twill, including
cross twill, of polyester staple fibres
55141900- - سایر پارچه های تار و پودباف326- - Other woven fabrics
- رنگرزی شده:- Dyed:
55142100- - از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف326- - Of polyester staple fibres, plain weave
55142200- - از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف326- - 3-thread or 4-thread twill, including
cross twill, of polyester staple fibres
55142300- - سایر پارچه های تار و پودباف از الیاف غیر
یکسره پلی استر
326- - Other woven fabrics of polyester
staple fibres
55142900- - سایر پارچه های تار و پودباف326- - Other woven fabrics
55143000- از نخ هایی به رنگهای متفاوت326- Of yarns of different colours:
- چاپ شده:- Printed:
55144100- - از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف326- - Of polyester staple fibres, plain weave
55144200- - از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف326- - 3-thread or 4-thread twill, including
cross twill, of polyester staple fibres
55144300- - سایر پارچه های تار و پودباف از الیاف غیر
یکسره پلی استر
326- - Other woven fabrics of polyester
staple fibres
55144900- - سایر پارچه های تار و پودباف326- - Other woven fabrics
5515سایرپارچه های تار و پودباف از الیاف سنتتیک غیر
یکسره.
Other woven fabrics of synthetic
staple fibres.
- از الیاف غیریکسره پلی استر:- Of polyester staple fibres:
55151100- - که عمدتاً یا منحصراً با الیاف غیریکسره ریون
ویسکوز مخلوط شده باشند
326- - Mixed mainly or solely with viscose
rayon staple fibres
55151200- - که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا
مصنوعی مخلوط شده باشند
326- - Mixed mainly or solely with manmade
filaments
55151300- - که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند326- - Mixed mainly or solely with wool or
fine animal hair
55151900- - که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند.326
- از الیاف غیریکسره آکریلیک یا مدآکریلی:- Of acrylic or modacrylic staple fibres:
55152100- - که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا
مصنوعی مخلوط شده باشند.
326- - Mixed mainly or solely with manmade
filaments
55152200- - که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند326- - Mixed mainly or solely with wool or
fine animal hair
55152900- - سایر326- - Other
- سایر پارچه های تار و پودباف:Other woven fabrics:
55159100- - که عمدتا یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا
مصنوعی مخلوط شده باشند
326- - Mixed mainly or solely with manmade
filaments
55159900- - سایر326- - Other
5516پارچه های تار و پودباف از الیاف مصنوعی غیر یکسره.Woven fabrics of artificial staple
fibres.
- که دارای حداقل 85 درصد وزنی الیاف مصنوعی
غیریکسره باشند:
- Containing 85 % or more by weight of
artificial staple fibres:
55161100- - سفیدنشده یا سفیدشده326- - Unbleached or bleached
55161200- - رنگرزی شده326- - Dyed
55161300- - از نخ های به رنگ گوناگون326- - Of yarns of different colours
55161400- - چاپ شده326- - Printed
که دارای کمتر از 85 درصد وزنی از الیاف
مصنوعی غیریکسره باشد، عمدتاً یا منحصراً مخلوط شده با الیاف سنتتیک یا مصنوعی:
- Containing less than 85 % by weight
of artificial staple fibres, mixed mainly
or solely with man-made filaments:
55162100- - سفیدنشده یا سفید شده326- - Unbleached or bleached
55162200- - رنگرزی شده326- - Dyed
55162300- - از نخ های به رنگهای گوناگون326- - Of yarns of different colours
55162400- - چاپ شده326- - Printed
- که دارای کمتر از 85 درصد وزنی از الیاف
مصنوعی غیر یکسره باشد، عمدتاً یا منحصراً مخلوط شده با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان:
- Containing less than 85 % by weight
of artificial staple fibres, mixed mainly
or solely with wool or fine animal hair:
55163100- - سفیدنشده یا شده326- - Unbleached or bleached
55163200- - رنگرزی شده326-- Dyed
55163300- - از نخ های به رنگهای گوناگون326- - Of yarns of different colours
55163400- - چاپ شده326- - Printed
- که دارای کمتر از 85 درصد وزنی الیاف
مصنوعی غیریکسره باشد، عمدتاً یا منحصراً مخلوط شده با پنبه:
- Containing less than 85 % by weight
of artificial staple fibres, mixed mainly
or solely with cotton:
55164100- - سفیدنشده یا سفید شده326- - Unbleached or bleached
55164200- - رنگرزی شده326- - Dyed
55164300- - از نخ های به رنگهای گوناگون326- - Of yarns of different colours
55164400- - چاپ شده326- - Printed
- سایر:- Other:
55169100- - سفید نشده یا سفیدشده326- - Unbleached or bleached
55169200- - رنگرزی شده326- -Dyed
55169300- - از نخ های به رنگهای گوناگون326- - Of yarns of different colours
55169400- - چاپ شده326- - Printed

1 فکر می‌کنند “فصل پنجاه و پنج – الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره (Man-Made Staple)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *