فصل پانزدهم – چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل از تفکیک آن ها؛ چربی های خوراکی آماده؛ موم های حیوانی یا نباتی

فصل پانزدهم – چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل از تفکیک آن ها؛ چربی های خوراکی آماده؛ موم های حیوانی یا نباتی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
1501چربی خوک (شامل روغن ) و چربی طیور، غیر از آنها که مشمول شماره 0209 یا شماره 1503 می گردند. رجوع شود به مندرجات ذیل یاداشت فصل poultry
fat, other than covered by the 0209
or 1503
15011000- روغن خوک latd46- pork oil
15012000- - سایر چربی خوک 46- other pigs chrrby
15019000- - سایر46- other
1502چربی های حیوانات از نوع گاو، گوسفندیا بز، غیر از آنهایی که مشمول شماره 1503 می گردندFats of bovine animals, sheep or goats,
other than those of heading 15.03.
150210- پیه آب کرده:- tallow oil
15021010- - - پيه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون سازی26- - - Tallow oil used in the soap-making
industry
15021090- - - ساير66- - - Other
150290- سایر:- other
15029010- - - پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون سازی26- - - used in soup
15029090- سایر86
15030000استه آرین لارد، روغن لارد، اولئواسته آرین،
اولئومارگارین و روغن پیه گاو و گوسفند ،(Tallow Oil) امولسیونه نشده یا مخلوط نشده یا آماده نشده به نحوی دیگر
Lard stearin, lard oil, oleostearin,
oleo-oil and tallow oil, not emulsified
or mixed or otherwise prepared.
1504چربی و روغن ماهی و پستانداران دریایی و اجزاء آنها؛ حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.Fats and oils and their fractions, of
fish or marine mammals, whether or
not refined, but not chemically
modified.
15041000- روغن جگر ماهی و اجزاء آن46- Fish - Liver oils and their fractions
15042000- چربی و روغن ماهی و اجزا ءآنها، بغير از روغن جگر46- Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils
15043000- چربی و روغن پستانداران دريايی و اجزاء آنها46- Fats and oils and their fractions, of marine mammals
150500چربی پشم و مواد چرب مشتق از آنها و همچنین
لانولین.
Wool grease and fatty substances
derived therefrom (including lanolin)
15050010- - - لانولين مورد مصرف در صنعت صابون سازی26- - - Lanoline used in the soap-making industry
15050090- - - ساير26- - - Other
15060000ساير چربی ها و روغن های حيوانی و اجزاء آنها، حتی تصفيه شده ولی از لحاظ شيميايی تغيير نيافته.66Soya-bean oil and its fractions,
whether or not refined, but not
chemically modified.
1507روغن سویا و اجزا آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافتهsoya-bean oil and its fractions whether or not refined، but not chemically modified
15071000- روغن خام، حتی صمغ گرفته26- crude oil، whether or not degummed
15079000- ساير10فقط آماده برای مصرف7- Other
1508روغن بادام زمینی و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی
از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته.
Ground-nut oil and its fractions,
whether or not refined, but not
chemically modified.
15081000- روغن خام156- Crude oil
15089000- ساير22فقط آماده برای مصرف- Other
1509روغن زیتون و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافتهOlive oil and its fractions, whether or
not refined, but not chemically
modified.
15091000 بكر (virgin)266- Virgin
15099000- ساير75فقط آماده برای مصرف- Other
15100000سایر روغن ها و اجزاء آنها که منحصراً از زیتون
به دست می آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ
شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن ها یا
اجزاء آنها با روغن ها یا اجزاء روغن های مشمول شماره 1509.
32فقط آماده برای مصرفOther oils and their fractions,
obtained solely from olives, whether
or not refined, but not chemically
modified, including blends of these
oils or fractions with oils or fractions
of heading 15.09.
1511روغن نخل و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.Palm oil and its fractions, whether or
not refined, but not chemically
modified.
15111000- روغن خام46- Crude oil
151190- سايرفقط آماده برای مصرف- Other:
15119010- - - R.B.D پالم اويل در ظروف ٢٠٠ ليتری و بیشتر2فقط آماده برای مصرفرجوع شود به مندرجات ذیل یاداشت فصل- - - R.B.D. (palm oil) in containers of
200 liter and more
15119020- - - R.B.D پالم اولئين در ظروف ٢٠٠ ليتری و بیشتر2فقط آماده برای مصرفرجوع شود به مندرجات ذیل یاداشت فصل- - - R.B.D. (palm oil) in containers of
200 liter and more
15119030R.B.D سوپر پالم اولئين در ظروف ٢٠٠ لیتری و بیشتر2فقط آماده برای مصرفرجوع شود به مندرجات ذیل یاداشت فصل- - - R.B.D. super palm olein in
containers of 200 liter and more
15119040- - - استئارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ RBD2فقط آماده برای مصرف- - - estearin - RBD
15119090- - - ساير22فقط آماده برای مصرف- - - Other
1512روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame) یا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.Sunflower-seed, safflower or cottonseed
oil and fractions thereof, whether
or not refined, but not chemically
modified.
روغن دانه آفتابگردان يا روغن كارتام و اجزاء آنها- Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof:
15121100- - روغن خام26- - Crude oi
15121900- - ساير22فقط آماده برای مصرف7،1- Other:
- روغن پنبه دانه و اجزاء آن:- Cotton-seed oil and its fractions:
15122100 - روغن خام، حتی ماده سمی (گوسيپول Gossypol) آن گرفته شده86- Crude oil, whether or not gossypol has
been removed
15122900- -ساير55فقط آماده برای مصرف- - Other
1513روغن نارگیل (روغن کپرا)، روغن پالم کرنل (Palm kernel) یا روغن باباسو و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.Coconut (copra), palm kernel or
babassu oil and fractions thereof,
whether or not refined, but not
chemically modified.
- روغن نارگيل (روغن كپرا) و اجزاء آن:- Coconut (copra) oil and its fractions:
15131100- - روغن خام:26- - Crude oil
151319- - ساير:- - Other:
15131910- - - در بسته بندی های خرده فروشی406- - - In retail packings
15131990- - - ساير26- - - Other
- روغن پالم كرنل يا روغن باباسو و اجزاء آنها- Palm kernel or babassu oil and
fractions thereof:
15132100- - روغن خام26- - Crude oil
151329- - ساير:6- - Other:
15132910- - - بدون بو تصفيه شده بی رنگ (Refined Bleached Deodorized)2فقط آماده برای مصرف- - - R.B.D. (refined, bleached, deodorized)
15132920 پالم كرنل استئارين R.B.D2فقط آماده برای مصرف- - - R.B.D. (stearine kernel palm)
15132990- - - ساير:- - - Other:
15132991- - - استئارين بدون بو تصفيه شده بی رنگ RBD26- - - Refined, bleached, deodorized stearine
15132999- - - ساير406- - - Other
1514روغن کلزا یا کانولا (Rape، Seed،Rape،Conola، Rapc، Colza) روغن لفت، روغن خردل و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.Rape, colza or mustard oil and
fractions thereof, whether or not
refined, but not chemically modified.
-روغن كلزا يا كانولا دارای مقدار كمی اسيد
اروسيک و اجزاء آن
- Low erucic acid rape or colza oil and
its fractions:
15141100- - روغن خام26 فقط آماده برای مصرف7- - Crude oil
15141900- - ساير22فقط آماده برای مصرف- - Other
- ساير:- Other:
15149100- - روغن خام46- - Crude oil
15149900- - ساير10فقط آماده برای مصرف- - Other
1515سایر چربی ها و روغن های ثابت نباتی (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba) و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده، ولی ازلحاظ شیمیایی تغییر
نیافته.
Other fixed vegetable fats and oils
(including jojoba oil) and their
fractions, whether or not refined, but
not chemically modified.
- روغن تخم كتان و اجزاء آن:- Linseed oil and its fractions:
15151100- - روغن خام46- - Crude oil
15151900- - ساير8فقط آماده برای مصرف- - Other
- روغن ذرت و اجزاء آن:- Maize (corn) oil and its fractions:
15152100- - روغن خام26 فقط آماده برای مصرف- - Crude oil
15152900-- ساير22فقط آماده برای مصرف- - Other
15153000- روغن كرچک و اجزاء آن4فقط آماده برای مصرف- Castor oil and its fractions
15155000- روغن كنجد و اجزاء آن8فقط آماده برای مصرف- Sesame oil and its fractions
151590- ساير:- Other:
15159010- - - روغن جلا Tung oil، Abrasin، و اجزاء آن 2فقط آماده برای مصرف- - - Tung oil and its fractions
15159090- - - ساير12فقط آماده برای مصرف- - - Other
1516چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی و اجزاء آنها، جزئاً یا کلاً هیدروژنه شده، اینتراستریفیه ( inter esterified ) ری - استتریفیته ( Re-esterified ) یا الائیدینیزه ( Elaidinised ) تصفیه شده یا تصفیه نشده، اما به نحو دیگری آماده نشده. Animal or vegetable fats and oils and
their fractions, partly or wholly
hydrogenated, inter-esterified, reesterified
or elaidinised, whether or
not refined, but not further prepared.
15161000- چربی ها و روغن های حيوانی و اجزاء آنها226- Animal fats and oils and their fractions
151620- چربی ها و روغن های نباتی و اجزاء آنها- Vegetable fats and oils and their fractions:
15162010- - - روغن جانشين كره كاكائو (Cocoa Butter Substite) C.B.S2فقط آماده برای مصرف- - - Oil substitute of C.B.S.
16152020- - - روغن CBR ، CBE2فقط آماده برای مصرف- - - Oil of CBE, CBR
15162090- - - ساير22فقط آماده برای مصرف- - - Other
1517مارگارین؛ مخلوط ها یا فرآورده های خوراکی از
چربی ها یا روغن های حیوانی یا نباتی یا از اجزاء چربی ها یا روغن های مختلف این فصل، غیر از
چربی ها و روغن ها و اجزاء خوراکی آنها مشمول شماره 15 16 .
Margarine; edible mixtures or
preparations of animal or vegetable
fats or oils or of fractions of different
fats or oils of this Chapter, other than
edible fats or oils or their fractions of
heading 15.16.
15171000- مارگارين، باستثنای مارگارين مايع266- Margarine, excluding liquid margarine
151790- ساير:- Other:
15179010- - - روغن خوک بدلی46رجوع شود به مندرجات ذیل یاداشت فصل- - - Imitation lard
15179090- - - ساير66انواع روغن نباتی مخلوط، آماده برای مصرف- - - Other
15180000چربی ها و روغن های حیوانی یا نبات و اجزاء آنها، پخته، اکسیدشده، آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله (Blow) شده ، پلیمریزه شده به وسیله حرارت در خلأ یا در گاز بی اثر (Inert Gas) یا به نحوی دیگر از لحاظ شیمیایی تغییر یافته، باستثنای آنهایی که مشمول شماره 15 16 می شوند؛ مخلو طها یا
فرآورده های غیرخوراکی چربی ها یا روغن های
حیوانی یا نباتی یا اجزاء چربی ها یا روغن های مختلف این فصل، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
86Animal or vegetable fats and oils and
their fractions, boiled, oxidised,
dehydrated, sulphurised, blown,
polymerised by heat in vacuum or in
inert gas or otherwise chemically
modified, excluding those of heading
15.16; inedible mixtures or
preparations of animal or vegetable
fats or oils or of fractions of different
fats or oils of this Chapter,
1519[حذف شده]omited
15200000گلیسرول خام؛ آب ها و محلولهای قلیایی
گلیسیرین دار.
26Glycerol, crude; glycerol waters and
glycerol lyes.
1521مومهای نباتی (غیر از تری گلیسیریدها)، موم زنبور
عسل یا موم سایر حشرات و موم کافوری (Spermaceti) حتی تصفیه شده یا رنگ کرده.
Vegetable waxes (other than
triglycerides), beeswax, other insect
waxes and spermaceti, whether or not
refined or coloured.
152110- موم های نباتی:- Vegetable waxes
15211010- - - مومهای طبيعی بر پايه كارنوباواكس26- - - Natural waxes based on carno bee waxes
15211090- - - ساير86- - - Other
152190- ساير:- Other
15219010- - - موم زنبور عسل8-- - - Honey beewax
15219020- - - مومهای حشرات (شلاک)26- - - Insect waxes (shellal)
15219090- - - ساير:406- - - Other:
15220000دگراها (Degras) تفاله های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یا موم های حیوانی یا نباتی26Degras; residues resulting from the
treatment of fatty substances or
animal or vegetable waxes.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *