فصل سی و یکم – کودها

فصل سی و یکم: کودها

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
31011000کودهای حیوانی یا نباتی، حتی مخلوط شده با یکدیگر یا عمل آورده شده از لحاظ
شیمیایی؛ کودهایی که از مخلوط کردن یا عمل
آوردن شیمیایی محصولات حیوانی یا نباتی حاصل شده باشد.
2-Animal or vegetable fertilisers,
whether or not mixed together or
chemically treated; fertilisers
produced by the mixing or chemical
treatment of animal or vegetable
products.
3102کودهای معدنی و شیمیایی، ازته.Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous.
31021000- اوره حتی به صورت محلول در آب2-4- Urea, whether or not in aqueous solution
- سولفات آمونیوم؛ املاح مضاعف و مخلوط های
سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم:
- Ammonium sulphate; double salts and
mixtures of ammonium sulphate and
ammonium nitrate:
31022100- - سولفات آمونیوم2-- - Ammonium sulphate
31022900- - سایر2-- - Other
31023000- نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب2-- Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution
31024000- مخلوط های نیترات آمونیوم و کربنات کلسیم یا سایر مواد غیر آلی فاقد قدرت حاصلخیزی2-- Mixtures of ammonium nitrate with
calcium carbonate or other inorganic
non-fertilising substances
31025000- نیترات سدیم2-- Sodium nitrate
31026000- املاح مضاعف و مخلوط های نیترات کلسیم و
نیترات آمونیوم
2-- Double salts and mixtures of calcium
nitrate and ammonium nitrate
31028000- مخلوط های اوره و نیترات آمونیوم به صورت محلول در آب یا آمونیاک2-- Mixtures of urea and ammonium
nitrate in aqueous or ammoniacal
solution
31029000- سایر، همچنین مخلوط های غیرمذکور در شماره های فرعی قبلی2-- Other, including mixtures not specified
in the foregoing subheadings
3103کودهای معدنی یا شیمیایی، فسفاته.Mineral or chemical fertilisers, phosphatic.
31031000- سوپر فسفاتها2-4- Superphosphates
31039000- سایر2-- Other
3104کودهای معدنی یا شیمیایی، پتاسهMineral or chemical fertilisers, potassic.
31042000- کلرور پتاسیم2-- Potassium chloride
31043000- سولفات پتاسیم2-- Potassium sulphate
31049000 سایر2-- Other
3105کودهاي معدنی یا شیمیایی دارای دو یا سه عنصر حاصلخیزکننده ازت، فسفر و پتاسیم؛ سایر کودها؛
محصولات این فصل که به شکل قرص یا اشکال
همانند یا در بسته های به وزن ناخالص حداکثر 10کیلوگرم عرضه شود.
Mineral or chemical fertilisers
containing two or three of the
fertilising elements nitrogen,
phosphorus and potassium; other
fertilisers; goods of this Chapter in
tablets or similar forms or in packages
of a gross weight not exceeding 10 kg.
310510 محصولات مشمول این فصل که به شکل قرص یا اشکال همانند و یا در بسته های به وزن ناخالص حداکثر 10 کیلوگرم عرضه شوند:- Goods of this Chapter in tablets or
similar forms or in packages of a gross
weight not exceeding 10 kg
31051010- - - کودNPK8-- - - NPK fertilizers
31051020 - - - کودهای میکرو معدنی8-- - - Micro-mineral fertilizers
31051090- - - سایر2-- - - Other
31052000- کودهای معدنی یا شیمیایی داراي سه عنصر حاصلخیزکننده ازت، فسفر و پتاسیم8-- Mineral or chemical fertilisers
containing the three fertilising elements
nitrogen, phosphorus and potassium
31053000- هیدروژنواورتوفسفات دی آمونیوم (فسفات دی آمونیک)2-4- Diammonium
hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate)
31054000- دی هیدروژنواورتو فسفات آمونیوم (فسفات مونو آمونیک) حتی به صورت مخلوط با هیدروژنواورتوفسفات
دی آمونیوم (فسفات دی آمونیک)
2-- Ammonium dihydrogenorthophosphate
(monoammonium phosphate) and mixtures
thereof with diammonium
hydrogenorthophosphate (diammonium
phosphate)
- سایر کودهای معدنی یا شیمیایی دارای دو عنصر
حاصلخیزکننده ازت و فسفر:
- Other mineral or chemical fertilisers
containing the two fertilising elements
nitrogen and phosphorus:
31055100- - دارای نیترات ها و فسفات ها2-- - Containing nitrates and phosphates
31055900- - سایر2-- - Other
31056000- کودهای معدنی یا شیمیایی دارای دو عنصر حاصلخیزکننده فسفر و پتاسیم2-- Mineral or chemical fertilisers
containing the two fertilising elements
phosphorus and potassium
310590- سایر:- Other
31059010- - - کودهای (میکرو) معدنی8-- - - Micro-mineral fertilizers
31059090- - - سایر2-- - - Other

4 فکر می‌کنند “فصل سی و یکم – کودها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *