فصل سی و پنجم – مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب ها؛ آنزیمها

فصل سی و پنجم – مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب ها؛ آنزیمها

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
3501کازئین ها، کازئینات ها و سایر مشتقات کازئین؛
چسب های کازئین.
Casein, caseinates and other casein
derivatives; casein glues.
35011000- کازئین86- Casein
35019000- سایر86- Other
3502آلبومین ها (ازجمله کنسانتره های دو یا چند پروتئین آب پنیر، (لاکتوسرم) محاسبه شده براساس ماده
خشک، دارای بیش از 80 درصد وزنی پروتئین
آب پنیر)، آلبومینات ها و سایر مشتقات آلبومین.
Albumins (including concentrates of
two or more whey proteins, containing
by weight more than 80% whey
proteins, calculated on the dry
matter), albuminates and other
albumin derivatives.
آلبومین تخم پرندگان:- Egg albumin:
35021100- - خشک کرده106- - Dried
35021900- - سایر106- - Other
35022000- آلبومین شیر، همچنین تغلیظ شده ها از دو یا چند پروتئین آب پنیر (لاکتوسرم)26- Milk albumin, including concentrates
of two or more whey proteins
35029000- سایر26- Other
35030000ژلاتین (از جمله آنهایی که به صورت ورقه های مربع یا مستطیل عرضه شده، حتی کار شده در سطح یارنگ شده) و مشتقات آنها؛ سریشم ماهی (Isinglass)؛ سایر چسب های حیوانی، باستثنای چسب های کازئین مشمول شماره 3501.126Gelatin (including gelatin in
rectangular (including square) sheets,
whether or not surface-worked or
coloured) and gelatin derivatives;
isinglass; other glues of animal origin,
excluding casein glues of heading
35.01.
35040000پپتون ها و مشتقات آنها؛ سایر مواد پروتئینی و
مشتقات آنها، که در جای دیگر گفته نشده و
مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتی عمل آمده با کروم.
26Peptones and their derivatives; other
protein substances and their
derivatives, not elsewhere specified or
included; hide powder, whether or not
chromed.
3505دکسترین و سایر نشاسته ها و فکول های تغییر یافته
( از جمله، مثلاً نشاسته ها و فکول های از قبیل
ژلاتینیزه یا استریفیه شده )؛ چسب ها براساس نشاسته یا فکول، یا براساس دکسترین یا سایر
نشاسته ها و فکو لهای تغییریافته.
Dextrins and other modified starches
(for example, pregelatinised or
esterified starches); glues based on
starches, or on dextrins or other
modified starches.
350510- دکسترین و سایر نشاسته ها و فکول های تغییر یافته:- Dextrins and other modified starches
35051010- - - نشاسته حفاری (پر ژلاتینه)226- - - Drilling starches (pregelatinised)
35051090- - - سایر66- - - Other
35052000- چسب ها66- Glues
3506چسب ها و سایر چسباننده های آماده که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ محصولات از هر قبیل مورد مصرف به عنوان چسب یا چسباننده، بسته بندی شده برای
خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده با وزن خالص که از یک کیلوگرم بیشتر نباشد.
Prepared glues and other prepared
adhesives, not elsewhere specified or
included; products suitable for use as
glues or adhesives, put up for retail
sale as glues or adhesives, not
exceeding a net weight of 1kg.
35061000- محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خرده فروشی به عنوان
چسب یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد.
1264- Products suitable for use as glues or
adhesives, put up for retail sale as glues
or adhesives, not exceeding a net weight
of 1kg
- سایر:- Other:
35069100- - چسباننده ها براساس پلیمرهای مشمول شماره 3901 لغایت 3913 یا براساس کائوچو126- - Adhesives based on polymers of
headings 39.01 to 39.13 or on rubber
35069900- - سایر126- - Other
3507آنزیم ها؛ آنزیم های آماده که در جای دیگر
گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Enzymes; prepared enzymes not
elsewhere specified or included.
35071000- پنیر مایه و کنسانتره های آن26- Rennet and concentrates thereof
35079000- سایر26- Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *