فصل بیست و پنجم – نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان


کد خبر : 4914 | زمان مخابره : 92/03/2 - 6:09 بعد از ظهر | بدون نظر

فصل بیست و پنجم: نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEَتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرمجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
250100نمک (از جمله نمک آماده برای سر سفره و نمک تقلیب شده) و کلرور سدیم خالص, حتی به صورت محلول آبکی یا اینکه به آن عوامل ضدتوده شده یا
عوامل سیال کننده اضافه شده باشد؛ آب دریا.
Salt (including table salt and
denatured salt) and pure sodium
chloride, whether or not in aqueous
solution or containing added anticaking
or free-flowing agents; sea
water.
25010010- - - نمک معمولی (از جمله نمک آماده برای سر سفره و نمک تقلیب شده)46- - - Ordinary salt (including table and
denatured salt)
25010020- - - برای تغییر شیمیایی (جداسازی سدیم از کلر)برای تهیه سایر مواد46- - - For chemical alteration (to separate
sodium from chlorine to produce other
materials.
25010030- - - تغییر یافته برای مصارف صنعتی (شامل خالص شده)26- - - Modified for industrial uses
(including purified)
25010040- - - کلرور سدیم داراي گرید دارویی26- - - Sodium chloride of pharmaceutical
grade imported by producers of
medicines
25010090- - - سایر46- - - Other
25020000پیریت آهن تفته نشده.46Unroasted iron pyrites.
250300گوگرد از هر نوع، باستثناي گل گوگرد (گوگرد تصعید شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب کرده (گوگرد پرسیپیته) و گوگرد کولوئیدال.Sulphur of all kinds, other than
sublimed sulphur, precipitated
sulphur and colloidal sulphur.
25030010- - - خام یا تصفیه نشده66- - - Crude or unrefined
2503009- - - سایر66- - - Other
2504گرافیت طبیعی.Natural graphite.
250410- به صورت گرد یا فلس:- In powder or in flakes
25041010- - - فلس کریستالین ( بجز گرد فلس)26- - - flakes (other than flake powder) crystaline
25041090- - - سایر26- - - Other
25049000- سایر26- Other
2505شن و ماسه طبیعی از هر نوع، حتی رنگ شده، غیر از . شن و ماسه دارای فلز مشمول فصل 26.Natural sands of all kinds, whether or
not coloured, other than metalbearing
sands of Chapter 26.
250510- شن و ماسه سیلیسی و شن و ماسه کوارتزی:- Silica sands and quartz sands
25051010- - - شن و ماسه دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 0/6 درصد یا کمتر اکسید آهن26- - - Silica sands containing by weight 95
percent or more of silica and 0.6 percent
or less of iron oxide
25051090- - - سایر26- - - Other
25059000- سایر26- Other
2506کوارتز (غیر از شن و ماسه های طبیعی )؛ کوارتزیت،
حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل.
Quartz (other than natural sands);
quartzite, whether or not roughly
trimmed or merely cut, by sawing or
otherwise, into blocks or slabs of a
rectangular (including square) shape.
250610- کوارتز:- Quartz
25061010- - - شن و ماسه (به غیر از طبیعی ) دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 0/6 درصد یا کمتر اکسید آهن26- - - Containing by weight 95 percent or
more of silica and 0.6 percent or less of
iron oxide
25061090- - - سایر26- - - Other
25062000- کوارتزیت (Quartzite)26- Quartzite
250700کائولن و سایر خاکهای رس کائولینی، حتی تکلیس
شده:
2Kaolin and other kaolinic clays,
whether or not calcined.
25070010- - - کائولن26مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی این ردیف بر اساس تصویب نامه شماره 505/ت 39469 ه مورخ 87/1/5 به میزان 2 درصد و یا هر کیلوگرم 100 ریال (هر کدام بیشتر باشد) تعیین گردیده است- - - Kaolin
25070090- - - سایر86- - - Other
2508سایر خاکهای رس (باستثنای خاک رس متسع شماره 06 68) ،آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت، حتی تکلیس شده؛ مولیت؛ خاک شاموت یا خاک دیناس.Other clays (not including expanded
clays of heading 68.06), andalusite,
kyanite and sillimanite, whether or
not calcined; mullite; chamotte or
dinas earths.
25081000- بنتونیت86- Bentonite
25083000- خاک رس نسوز86- Fire-clays
25084000- سایر خاک رس ها:- Other clays
25084010- - - خاک رس رنگ زدا و گل سرشور86- - -
25084090- - - سایر86- - - Other
25085000- آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت26- Andalusite, kyanite and sillimanite
25086000- مولیت26- Mullite
25087000- خاک شاموت یا خاک دیناس- Chamotte or dinas earths
25087010- - - خاک شاموت106- - - Chamotte earth
25087020- - - خاک دیناس106- - - Dinas earth
250900گل سفید (Chalk).Chalk.
25090010- - - خام86- - - Crude
25090090- - - سایر86- - - Other
2510فسفات کلسیم طبیعی، فسفات آلومینو کلسیک
طبیعی و گل سفید فسفاته.
Natural calcium phosphates, natural
aluminium calcium phosphates and
phosphatic chalk.
25101000- آسیاب نشده46- Unground
25102000- آسیاب شده26- Ground
2511سولفات باریم طبیعی (باری تین )؛ کربنات باریم
طبیعی (ویتریت)، حتی تکلیس شده، غیر از اکسید باریم شماره 2816.
Natural barium sulphate (barytes);
natural barium carbonate (witherite),
whether or not calcined, other than
barium oxide of heading 28.16.
251110- سولفات باریم طبیعی (باریت):- Natural barium sulphate (barytes)
25111010- - - آسیاب شده126- - - Ground
25111090- - - سایر126- - - Other
25112000- کربنات باریم طبیعی (ویتریت)26- Natural barium carbonate (witherite)
25120000خاک سیلیسی سنگواره (مثلاً، کیزلگور، تریپولیت،
دیاتومیت) و سایر خاکهای سیلیسی همانند، که وزن
مخصوص ظاهری آنها از 1 تجاوز نکند، حتی
تکلیس شده.
26Siliceous fossil meals (for example,
kieselguhr, tripolite and diatomite)
and similar siliceous earths, whether
or not calcined, of an apparent
specific gravity of 1 or less.
2513سنگ پا (Pumice stone)؛ ریگ سنباده؛ سنگ سنباده طبیعی، بیجاده طبیعی و سایر ساینده های
طبیعی، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند.
Pumice stone; emery; natural
corundum, natural garnet and other
natural abrasives, whether or not
heat-treated.
25131000- سنگ پا (Pumicestone)46- Pumice stone
251320- ریگ سنباده، سنگ سنباده طبیعی بیجاده طبیعی و
سایر ساینده های طبیعی:
- Emery, natural corundum, natural
garnet and other natural abrasives
25132010- - - کار نشده یا به صورت قطعات نامنظم46- - - Unwrought
25132090- - - سایر46- - - Other
25140000سنگ لوح، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر؛ به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل.126Slate, whether or not roughly
trimmed or merely cut, by sawing or
otherwise, into blocks or slabs of a
rectangular (including square) shape.
2515سنگ مرمر، سنگ های تراورتن، سنگ های اکوسین و سایر سنگهای آهکی براي تراش (Monumental) یا ساختمان که وزن مخصوص ظاهری آنها مساوی 2/5 یا بیشتر باشد، و سنگ رخام (Alabaster)، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل.Marble, travertine, ecaussine and
other calcareous monumental or
building stone of an apparent specific
gravity of 2.5 or more, and alabaster,
whether or not roughly trimmed or
merely cut, by sawing or otherwise,
into blocks or slabs of a rectangular
(including square) shape.
- سنگ های مرمر و سنگ های تراورتن:- Marble and travertine:
25151100- - کار نشده یا ناهمواری گرفته شده263- - Crude or roughly trimmed
251512- - فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:3- - Merely cut, by sawing or otherwise,
into blocks or slabs of a rectangular
(including square) shape:
25151210- - - تا ضخامت 4 سانتی متر156- - - With a thickness up to 4 cm
25151220- - - ضخامت بیشتر از 4 تا 25 سانتی متر86- - - with a thickness exceeding 4 cm but not exceeding 25 cm
25151290- - - سایر26- - - Other
25152000- سنگ های اکوسین و سایر سنگ های آهکی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)263- Ecaussine and other calcareous
monumental or building stone; alabaster
2516سنگ خارا، سنگ سماق، سنگ رخام سیاه (Basalt)، ماسه سنگ و سایر سنگ های تراش یا ساختمان حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده
شده، به وسیله اره یا به نحوي دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل.
Granite, porphyry, basalt, sandstone
and other monumental or building
stone, whether or not roughly
trimmed or merely cut, by sawing or
otherwise, into blocks or slabs of a
rectangular (including square) shape.
سنگ خارا (Granite):- Granite:
25161100- - کار نشده یا ناهمواری گرفته شده463-- Crude or roughly trimmed
251612- - فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:3- - Merely cut, by sawing or otherwise,
into blocks or slabs of a rectangular
(including square) shape
25161210- - - دارای ضخامت 7/5 سانتی متر و بیشتر46- - - With a thickness of 7.5 cm and more
25161290- - - سایر86- - - Other
25162000- ماسه سنگ (Sandstone)263- Sandstone
251690- سایر سنگ های تراش یا ساختمان:- Other monumental or building stone
25169010- - - دارای ضخامت 7/5 سانتی متر و بیشتر46- - - With a thickness of 7.5 cm and more
25169090- - - سایر86- - - Other
2517قلوه سنگ، ریگ، سنگهای خرد شده، از انواعی که
عموماً برای بتون ریزی یا برای سنگ ریزی راه ها، یا برای راه آهن یا سایر بالاست ها (Ballasts)، به کار می رود، ریگ های صاف و سنگ های چخماق،
حتی اگر با حرارت عمل آمده باشد ؛ ماکادام مواد
مذاب معدنی، ماکادام جوش و سایر آخال طبیعی
همانند، حتی اگر حاوی موادی باشد که در قسمت اول
این شماره ذکر شده است؛ تارماکادام (Tarmacadam)؛ دانه، تراشه و خاک سنگ های شماره 2515 یا 2516، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند.
Pebbles, gravel, broken or crushed
stone, of a kind commonly used for
concrete aggregates, for road
metalling or for railway or other
ballast, shingle and flint, whether or
not heat-treated; macadam of slag,
dross or similar industrial waste,
whether or not incorporating the
materials cited in the first part of the
heading; tarred macadam; granules,
chippings and powder, of stones of
heading 25.15 or 25.16, whether or not
heat-treated.
251710- قلوه سنگ، ریگ، سنگهای خردشده، از انواعی که عموما برای بتون ریزی یا برای سنگ ریزی راه ها،
راه آهن یا سایر بالاست ها به کار می رود، ریگ های صاف و سنگهای چخماق، حتی اگر با حرارت عمل
آمده باشد:
- Pebbles, gravel, broken or crushed
stone, of a kind commonly used for
concrete aggregates, for road metalling
or for railway or other ballast, shingle
and flint, whether or not heat-treated
25171010- - - قلوه سنگ، ریگ، ریگ های صاف و سنگ های چخماق46- - - Pebbles, gravel, shingle and flint
25171020- - - دولومیت خرد شده یا بریده شده66- - - Crushed or cut dolomite
25171090- - - سایر66- - - Other
25172000- ماکادام مواد مذاب معدنی، ماکادام جوش یا سایر آخال صنعتی همانند، حتی اگر حاوی مواد مذکور در شماره فرعی 251710 باشد.66- Macadam of slag, dross or similar
industrial waste, whether or not
incorporating the materials cited in
subheading 2517.10
25173000- تارماکادام66- Tarred macadam
دانه ریز، تراشه و پودر سنگهاي شماره 2515 یا 2516 ،حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند؛- Granules, chippings and powder, of
stones of heading 25.15 or 25.16,
whether or not heat-treated:
25174100- - از مرمر664 - - Of marble
25174900- - سایر66- - Other
2518دولومی، حتی تفته یا تکلیس شده، همچنین دولومی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل؛ چینه دولومی (ramming mix).
Dolomite, whether or not calcined or
sintered, including dolomite roughly
trimmed or merely cut, by sawing or
otherwise, into blocks or slabs of a
rectangular (including square) shape;
dolomite ramming mix.
25181000- دولومی تکلیس یا تفته نشده66- Dolomite, not calcined or sintered
25182000- دولومی تکلیس یا تفته شده66- Calcined or sintered dolomite
25183000- چینه دولومی (ramming mix)66- Dolomite ramming mix
2519کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت)؛ منیزی ذوب شده با برق، منیزی مرده از طریق تکلیس (تفته) (Sintered)، حتی اگر حاوی مقادیر کمی از دیگر اکسیدها باشد که قبل از تفته کردن به آن افزوده
شده است؛ سایر اکسیدهای منیزیم حتی خالص.
Natural magnesium carbonate
(magnesite); fused magnesia; deadburned
(sintered) magnesia, whether
or not containing small quantities of
other oxides added before sintering;
other magnesium oxide, whether or
not pure.
25191000 کربنات منیزیم طبیعی26- Natural magnesium carbonate (magnesite
251990- سایر:- Other
25199010- - - منیزیم مرده Dead Burned از طریق Sintered (تجزیه شیمیائی) با عیار اکسید منیزیم MgO %94 و کمتر از آن Fe 203 کمتر از یک درصد106- - - Dead-burned magnesia of
magnesium oxide content of 96% or less
25199020- - - کربنات منیزیم تکلیس شده66- - - Calcined magnesium carbonate
25199030- - - پودر اکسید منیزیم ذوب شده وارداتی توسط تولیدکنندگان لامپ46- - - Fused magnesium oxide powder
imported by bulb producers
25199090- - - سایر46- - - Other
2520سنگ گچ؛ انیدریت؛ گچ (شامل سنگ گچ
تکلیس شده یا سولفات کلسیم)، حتی رنگ کرده، یامقادیر کمی مواد تندکننده یا کندکننده به آن افزوده شده باشد.
Gypsum; anhydrite; plasters
(consisting of calcined gypsum or
calcium sulphate) whether or not
coloured, with or without small
quantities of accelerators or retarders.
25201000- سنگ گچ؛ انیدریت46- Gypsum; anhydrite
252020- گچ:- Plasters
25202010- - - بنایی1564- - - Mason’s plasters
25202090- - - سایر86- - - Other
25210000کاستین (Castines)؛ سنگ آهک یا سنگ سیمان.46Limestone flux; limestone and other
calcareous stone, of a kind used for the
manufacture of lime or cement.
2522آهک زنده، آهک آبدیده (آهک مرده ) و آهک
هیدرولیک، غیر از اکسید و هیدرواکسید کلسیم
مشمول شماره 2825.
Quicklime, slaked lime and hydraulic
lime, other than calcium oxide and
hydroxide of heading 28.25.
25221000- آهک زنده844- Quicklime
25222000- آهک آبدیده (آهک مرده)84- Slaked lime
25223000- آهک هیدرولیک84- Hydraulic lime
2523سیمان های هیدرولیک (پرتلند) (همچنین سیمانهای پودرنشده معروف به « کلینکر »)، حتی رنگ شدهPortland cement, aluminous cement,
slag cement, supersulphate cement
and similar hydraulic cements,
whether or not coloured or in the
form of clinkers.
25231000- سیمان های پودرنشده معروف به کلینکر26- Cement clinkers
- سیمان پرتلند:- Portland cement:
25232100- - سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی26- - White cement, whether or not artificially coloured
25232900- - سایر26- - Other
25233000- سیمان آلومینو26- Aluminous cement
252390- سایر سیمان های هیدرولیک (پرتلند):- Other hydraulic cements
25239010- - - سیمان کوره بلند46- - - Tall furnace cement
25239020- - - سیمان پوزولانی (Pozzolanic Cement)46- - - Pozzolanic cement
25239090- - - سایر26- - - Other
252400پنبه های نسوز (Asbestos)Asbestos.
25241000- پنبه های نسوز کروسیدولیت (Crocidolite)46- Crocidolite
25249000- سایر26- Other
2525میکا، از جمله میکای بریده شده به صورت تیغه های نازک نامنظم (Splittings)؛ آخال میکا.Mica, including splitings; mica waste.
252510- میکای خام یا میکای بریده شده به صورت ورق یا تیغه های نامنظم:- Crude mica and mica rifted into sheets
or splittings
25251010- - - بریده شده به صورت ورق46- - - Rifted into sheets
25251020- - - بریده شده به صورت تیغه های نامنظم156- - - Rifted into splittings
25251090- - - سایر46- - - Other
252520- پودر میکا:- Mica powder
25252010- - - در اندازه های از 250 میکرون به بالا156- - - In size exceeding 250 micron
25252090- - - سایر26- - - Other
25253000- آخال میکا46- Mica waste
2526سنگ صابون (Stealite) طبیعی، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل؛ تالک (Talc).Natural steatite, whether or not
roughly trimmed or merely cut, by
sawing or otherwise, into blocks or
slabs of a rectangular (including
square) shape; talc.
25261000- خردنشده، پودر نشده26- Not crushed, not powdered
252620- خردشده یا پودر شده:- Crushed or powdered
25262010- - - پودر تالک بهداشتی و دارویی26- - - Hygienic and pharmaceutical talc
25262090- - - سایر26- - - Other
25280000نمک اسید بوریک طبیعی و کنسانتره های آنها (حتی تکلیس شده)، اما شامل نمک نمک اسید بوریک که از آب شور طبیعی جدا شده است نمی باشد
اسیدبوریک طبیعی که برحسب وزن ماده خشک حاوی حداکثر 85% H3BO3 باشد.
46Natural borates and concentrates
thereof (Whether or not calcined), but
not including borates separated from
natural brine; natural boric acid
containing not more than 85% of
H3BO3 calculated on the dry weight.
2529فلداسپات (Feldspar)؛ لوسیت (Leucite)؛ نفلین (Nepheline)؛ و نفلین سی انیت (Nepheline Syenite)؛ اسپات فلوئور (Spath fluor). Feldspar; leucite, nepheline and
nepheline syenite; fluorspar.
25291000- فلداسپات (Feldspat)26- Feldspar
- اسپات فلوئور:- Fluorspar:
25292100- - حاوی 97 درصد وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم66- - Containing by weight 97% or less of calcium fluoride
25292200- - حاوی بیش از 97 درصد وزنی فلوئورور کلسیم66- - Containing by weight more than 97% of calcium fluoride
252930- لوسیت؛ نفلین و نفلین سی انیت:- Leucite; nepheline and nepheline syenite
25293010- - - نفلین سی انیت26- - - Nepheline syenite
25293090- - - سایر46- - - Other
2530مواد معدنی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.Mineral substances not elsewhere
specified or included.
253010- ورمیکولیت، پرلیت و کلریت ،غیر متسع:- Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded
25301010- - - پرلیت86- - - Perlite
25301020- - - ورمیکولیت و کلریت86- - - Vermiculite and chlorite
253020- کیه زریت، اپسومیت (سولفات منیزیم طبیعی):- Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates)
25302010- - - کیه زریت46- - - Kieserite
25302020- - - اپسومیت (سولفات منیزیم طبیعی)46- - - Epsomite (natural magnesium sulphates)
253090- سایر:- Other
25309010- - - کریولیت طبیعی، کیولیت طبیعی46- - - Natural cerulite, natural culite
25309020- - - سپیولیت26- - - Sepulite
25309030- - - سلستیت46- - - Selestite
25309090- - - سایر26- - - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *