فصل بیست و هشتم: محصولات شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها

فصل بیست و هشتم: محصولات شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
2801فلوئور، کلر، برم، ید.Fluorine, chlorine, bromine and iodine.
28011000- کلر106- Chlorine
28012000- ید26- Iodine
28013000- فلوئور، برم46- Fluorine; bromine
28020000گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد کلوئیدال.26Sulphur, sublimed or precipitated;
colloidal sulphur.
28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای
دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد).
26Carbon (carbon blacks and other
forms of carbon not elsewhere
specified or included).
2804هیدروژن، گازهای کمیاب و سایر عناصر غیرفلزیHydrogen, rare gases and other non- metals.
28041000- هیدروژن26- Hydrogen
- گازهای کمیاب:- Rare gases:
28042100- - آرگون26- - Argon
280429- - سایر- - Other
28042910- - - هلیم مایع جهت دستگاههای MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد26- - - liquid helium purity for system MRI with only 99/999 percent
28042990- - - سایر26- - - other
28043000- ازت26- Nitrogen
28044000- اکسیژن26- Oxygen
28045000- بر، تلور46- Boron; tellurium
- سیلیسیم:- Silicon:
28046100- - حاوی حداقل 99/99 درصد وزنی سیلیسیم26- - Containing by weight not less than 99.99% of silicon
28046900- - سایر26- - Other
28047000- فسفر26- Phosphorus
28048000- ارسنییک26- Arsenic
28049000- سلینیوم26- Selenium
2805فلزات قلیایی یا قلیایی خاکی؛ فلزات خاکی کمیاب، اسکاندیوم (Scandium) وایتریوم (Yttirum)، حتی مخلوط شده یا آلیاژ شده یا نشده باهم؛ جیوه.Alkali or alkaline-earth metals; rareearth
metals, scandium and yttrium,
whether or not intermixed or
interalloyed; mercury.
- فلزات قلیایی یا قلیایی – خاکی:- Alkali or alkaline-earth metals:
28051100- - سدیم26- - Sodium
28051200- - کلسیم26- - Calcium
28051900- - سایر26- - Other
28053000- فلزات خاکی کم یاب، اسکاندیوم وایتریوم، حتی مخلوط یا آلیاژ شده یا نشده باهم26- Rare-earth metals, scandium and
yttrium, whether or not intermixed or
interalloyed
28054000- جیوه468- Mercury
2806کلرور هیدروژن (اسید کلریدریک )؛ اسید کلروسولفوریک.Hydrogen chloride (hydrochloric
acid); chlorosulphuric acid.
280610- کلرور هیدروژن (اسید کلریدریک):- Hydrogen chloride (hydrochloric acid)
28061010- - - با درجه خلوص 33 درصد و کمتر86- - - Of 33% or lower purity
28061090- - - سایر66- - - Other
28062000- اسید کلروسولفوریک26- Chlorosulphuric acid
28070000اسید سولفوریک (جوهر گوگرد)؛اولئوم.66Sulphuric acid; oleum.
280800اسید نیتریک؛ اسیدهای سولفونیتریکNitric acid; sulphonitric acids.
28080010- - - اسید نیتریک26- - - Nitric acid
28080020- - - اسید سولفونیتریک46- - - Sulphonitric acid
2809پنتا اکسید دی فسفر؛ اسید فسفریک؛ اسیدهای پلی
فسفریک، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر
مشخص.
Diphosphorus pentaoxide; phosphoric
acid; polyphosphoric acids, whether
or not chemically defined.
28091000- پنتا اکسید دی فسفر (انیدرید فسفریک)264- Diphosphorus pentaoxide
280920- اسید فسفریک و اسیدهای پلی فسفریک:4- Phosphoric acid and polyphosphoric acids
28092010- - - اسیدفسفریک با درجه خلوص کمتر از 55 درصد26- - - Phosphoric acid of a purity lower
than 55%
28092020- - - اسید فسفریک با درجه خلوص 55 درصد و بالاتر126- - - phosphoric acid of a purity more
than 55%
28092090- - - سایر26- - - Other
2810اکسیدهای بر؛ اسیدهای بریک.Oxides of boron; boric acids.
28100010- - - اسید بریک26- - - Boric acid
28100090- - - سایر26- - - Other
2811سایر اسیدهای غیرآلی و سایر ترکیبات اکسیژنه
غیرآلی عناصر غیرفلزی.
به زیرنویس مندرجات ذیل یادداشت فصل توجه فرماییدOther inorganic acids and other
inorganic oxygen compounds of nonmetals.
- سایر اسیدهای غیرآلی:- Other inorganic acids:
28111100- - فلوئور هیدروژن (اسید فلوئور هیدریک)26- - Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid)
281119- - سایر:- - Other
28111910- - - اسید سولفامیک86- - - Sulphamic acid
28111990- - - سایر26- - - Other
- سایر ترکیبات اکسیژن دار غیرآلی عناصر غیرفلزی؛- Other inorganic oxygen compounds of non-metals:
28112100- - دی اکسید کربن26- - Carbon dioxide
28112200- - دی اکسید سیلیسیم26-- Silicon dioxide
28112900- - سایر26- - Other
2812هالوژنور واکسی هالوژنورهای عناصر غیرفلزی.به زیرنویس مندرجات ذیل یادداشت فصل توجه فرماییدHalides and halide oxides of non- metals.
28121000- کلرورها واکسی کلرورها46- Chlorides and chloride oxides
28129000- سایر26- Other
2813سولفورهای عناصر غیرفلزی؛ تری سولفور فسفر
تجارتی.
Sulphides of non-metals; commercial
phosphorus trisulphide.
28131000- دی سولفورکربن46- Carbon disulphide
28139000- سایر26- Other
2814آمونیاک بدون آب (Anhydrous) یا آمونیاک محلول در آب.Ammonia, anhydrous or in aqueous
solution.
28141000- آمونیاک بدون آب2- Anhydrous ammonia
28142000- آمونیاک محلول در آب26- Ammonia in aqueous solution
2815هیدرواکسید سدیم (سودسوزآور)؛
هیدرواکسیدپتاسیم (پتاس سوزآور)؛ پراکسید
سدیم و پراکسید پتاسیم.
Sodium hydroxide (caustic soda);
potassium hydroxide (caustic potash);
peroxides of sodium or potassium.
هیدرواکسیدسدیم (سودسوزآور):- Sodium hydroxide (caustic soda):
28151100-- جامد664- - Solid
28151200- - به صورت محلول در آب (محلول قلیایی سود سوزآور)664- - In aqueous solution (soda lye or
liquid soda)
28152000- هیدرواکسید پتاسیم (پتاس سوز آور)26- Potassium hydroxide (caustic potash)
28153000- پراکسید سدیم یا پراکسید پتاسیم26- Peroxides of sodium or potassium
2816هیدرواکسید و پراکسید منیزیم؛ اکسیدها،
هیدرواکسیدها و پراکسیدهای استرونسیم یا باریم.
Hydroxide and peroxide of
magnesium; oxides, hydroxides and
peroxides, of strontium or barium.
281610- هیدرواکسید و پراکسید منیزیم:- Hydroxide and peroxide of magnesium
28161010- - - ژل منیزیم هیدروکساید گرید داروئی226- - - Magnesium hydroxide jelly
28161020- - - پودر منیزیم هیدروکساید گرید داروئی226- - - Magnesium hydroxide powder (pharmaceutical grade)
28161090- - - سایر26- - - Other
28164000- اکسیدها، هیدرواکسیدها و پراکسیدهای استرونسیم یا باریم26- Oxides, hydroxides and peroxides, of
strontium or barium
2817اکسید روی، پراکسید رویZinc oxide; zinc peroxide.
28170010- - - اکسید روی:- - - Zinc oxide
28170011 - - - اکسید روی داراي گرید داروئی86 - - - Zinc oxide of pharmaceutical grade
28170019 - - - سایر86 - - - Other
28170020- - - پراکسید روی46- - - Zinc peroxide
2818کوروندم مصنوعی (Artificial corundum) با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص، اکسید آلومینیم، هیدرواکسید آلومینیم.Artificial corundum, whether or not
chemically defined; aluminium oxide;
aluminium hydroxide.
28181000- کوروندوم مصنوعی، حتی با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص26- Artificial corundum, whether or not
chemically defined
28182000- اکسید آلومینیم غیر از کورندوم مصنوعی26- Aluminium oxide, other than artificial corundum
281830- هیدرواکسید آلومینیم- Aluminium hydroxide
28183010- - - ژل هیدرواکسید آلومینیم گرید داروئی226- - - Aluminium hydroxide jel (pharmaceutical grade
28183020- - - پودر هیدرواکسید آلومینیم گرید داروئی226- - - Aluminium hydroxide powder (pharmaceutical grade
28183090- - - سایر26- - - Other
2819اکسیدها و هیدروکسیدهای کرومChromium oxides and hydroxides.
28191000- تری اکسید کروم26- Chromium trioxide
281990- سایر:- Other
28199010- - - اکسید کروم226- - - Chromium oxide
28199090- - - سایر26- - - Other
2820اکسیدهای منگنز.Manganese oxides.
28201000- دی اکسید منگنز25- Manganese dioxide
28209000- سایر26- Other
2821اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن؛ خا كهای رنگی
که بر حسب وزن 70 درصد یا بیشتر آهن ترکیب شده به صورت Fe2o3 داشته باشد.
Iron oxides and hydroxides; earth
colours containing 70% or more by
weight of combined iron evaluated as
Fe2O3.
28211000- اکسیدها و هیدورکسیدهای آهن26- Iron oxides and hydroxides
28212000- خاک رنگی (Earth colours)86- Earth colours
28220000اکسیدها و هیدرواکسیدهای کبالت؛ اکسیدهای
کبالت تجارتی.
26Cobalt oxides and hydroxides;
commercial cobalt oxides.
28230000اکسیدهای تیتان.26Titanium oxides.
28241- منواکسید سرب (مردار سنگ)- Lead monoxide (litharge, massicot)
28241000- منو اکسید سرب (مردار سنگ)26- lead monoxide (lithareg، massicont)
282490- سایر:- Other :
28249010- - - سرنج و مین اورانژ66Minium and mineorange
28249090- - - سایر26- - - Other
2825هیدرازین و هیدروکسیلامین و املاح غیر آلی آنها؛سایر بازهای غیرآلی؛ سایر اکسیدها، هیدرواکسیدها
و پراکسیدهای فلزی.
Hydrazine and hydroxylamine and
their inorganic salts; other inorganic
bases; other metal oxides, hydroxides
and peroxides.
28251000- هیدرازین و هیدروکسیلامین و املاح غیر آلی آنها264- Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts
28252000- اکسید و هیدروکسیدهای لیتیم26- Lithium oxide and hydroxide
28253000- اکسید و هیدرواکسیدهای وانادیوم46- Vanadium oxides and hydroxides
28254000- اکسید و هیدروکسیدهای نیکل26- Nickel oxides and hydroxides
28255000- اکسید و هیدروکسیدهای مس26- Copper oxides and hydroxides
28256000- اکسیدهای ژرمانیوم و اکسید زیرکنیوم26- Germanium oxides and zirconium dioxide
28257000- اکسیدها و هیدرواکسیدهای مولیبدن46- Molybdenum oxides and hydroxides
28258000- اکسیدهای آنتیموان26- Antimony oxides
28259000- سایر26- Other
2826فلوئورورها؛ فلوئورو سیلیکات ها، فلوئورو آلومینات ها و سایر املاح کمپلکس فلوئور.4Fluorides; fluorosilicates,
fluoroaluminates and other complex
fluorine salts.
28261100- فلوئورورها:- Fluorides:
28261200- - از آلومینیوم26- - Of aluminium
28261900- - سایر26- - Other
28263000- هگزافلوئورو سیلیکات سدیم (کریولیت سنیتتیک)26- sodium hexafluoraluminate ( syntheite cryolite)
28269000- سایر26other
2827کلرورها، اکسی کلرورها و هیدروکسی کلرورها؛
برمورها واکسی برمورها؛ یدورها و اکسی یدورها.
Chlorides, chloride oxides and
chloride hydroxides; bromides and
bromide oxides; iodides and iodide
oxides.
28271000- کلرور آمونیم126- Ammonium chloride
28272000- کلرور کلسیم86- Calcium chloride
- سایر کلرورها:- Other chlorides:
28273100- - از منیزیم26- - Of magnesium
28273200- - از آلومینیوم26- - Of aluminium
28273500- - از نیکل66- - Of nickel
282739- - سایر:- - Other
28273910- - - از روی66- - - Of zinc
28273990- - - سایر26- - - Other
اکسی کلرورها و هیدروکسی کلرورها- Chloride oxides and chloride hydroxides:
28274100- - از مس26- - Of copper
28274900- - سایر26- - Other
- برمورها و اکسی برومورها:- Bromides and bromide oxides:
28275100- - برومورسدیم یا پتاسیم26- - Bromides of sodium or of potassium
28275900- - سایر26- - Other
28276000- یدورها و اکسی، یدورها26- Iodides and iodide oxides
2828هیپوکلریت ها، هیپوکلریت کلسیم تجارتی؛
کلریت ها؛ هیپوبرومیت ها.
Hypochlorites; commercial calcium
hypochlorite; chlorites; hypobromites.
28281000- هیپوکلریت کلسیم تجارتی و سایر هیپوکلریت های کلسیم26- Commercial calcium hypochlorite and
other calcium hypochlorites
282890- سایر:4- Other
28289010- - - هیپوکلریت سدیم66- - - Chromium oxide
28289090- - - سایر26- - - Other
2829کلرات ها و پرکلرات ها؛ برومات ها و پربرومات ها؛
یدات ها و پریدات ها.
Chlorates and perchlorates; bromates
and perbromates; iodates and
periodates.
- کلرات ها:- Chlorates:
28291100- - از سدیم26- - Of sodium
282919- - سایر:- - Other
28291910- - - کلرات پتاسیم106- - - Potasium chlorate
28291990- - - سایر46- - - Other
28299000- سایر26- Other
2830سولفورها؛ پلی سولفورها؛ با ساخت شیمیایی
مشخص یا غیرمشخص
Sulphides; polysulphides, whether or
not chemically defined.
28301000- سولفور سدیم86- Sodium sulphides
283090- سایر- Other
28309010- - - سولفور باریم66- - - Barium sulphour
28309090- - - سایر26- - - Other
2831دی تیونیت ها و سولفوکسیلات هاDithionites and sulphoxylates.
28311000- از سدیم26- Of sodium
28319000- سایر26- Other
2832سولفیت ها؛ تیو سولفات ها.Sulphites; thiosulphates.
283210- سولفیت های سدیم:- Sodium sulphites
28321010- - - سولفیت سدیم226- - - Sodium sulphide
28321020- - - متابی سولفیت226- - - Meta B sodium sulphite
28321090- - - سایر66- - - Other
283220- سایر سولفیت ها- Other sulphites
28322020- - - سولفیت سرب46- - - Lead sulphite
28322090- - - سایر26- - - Other
28323000- تیو سولفات ها26- Thiosulphates
2833سولفات ها؛ زاج ها (Alums)؛ پراکسو سولفات ها (پرسولفات ها).Sulphates; alums; peroxosulphates
(persulphates).
- سولفات های سدیم:- Sodium sulphates:
28331100- - سولفات دی سدیم126- - Disodium sulphate
28331900- - سایر126- - Other
- سایر سولفات ها:- Other sulphates:
28332100- - از منیزیم26- - Of magnesium
28332200- - از آلومینیوم86- - Of aluminium
28332400- - از نیکل66- - Of nickel
28332500- - از مس26- - Of copper
283327- - از باریم- - Of barium
28332710- - - سولفات باریم دارای گرید داروئی66- - - Barium sulphate (pharmaceutical grade
28332790- - - سایر66- - - Other
283329- - سایر:- - Other
28332910- - - کادمیوم26- - - Cadomium
28332920- - - کبالت، تیتانیوم26- - - Cobalt, titanium
28332930- - - آهن:- - - Iron:
28332931 - - - فروسولفات آب دار و بدون آب226- - - Iron sulphate (pharmaceutical grade
28332939- - - سایر26- - - Other
28332940- - - جیوه46- - - Mercury
28332950- - - سرب26- - - Lead
28332960- - - سولفات از کروم126- - - sulphate of chromium
28332990- - - سایر26- - - Other
28333000- زاج ها (Alums)26- Alums
28334000- پراکسو سولفات ها (پرسولفاتها)26- Peroxosulphates (persulphates)
2834نیتریتها، نیتراتها.Nitrites; nitrates.
28341000- نیتریتها26- Nitrites
- نیتراتها:- Nitrates:
28342100- - از پتاسیم66- - Of potassium
283429- - سایر:- - Other
28342910- - - نیترات آمونیوم انفجاری66- - - Explosive ammonium nitate
28342990- - - سایر26- - - Other
2835فسفینات ها، (هیپوفسفیت ها)، فسفنات ها (فسفیت ها)
و فسفات ها؛ پلی فسفات ها، با ساخت شیمیایی
مشخص یا غیرمشخص
Phosphinates (hypophosphites),
phosphonates (phosphites) and
phosphates; polyphosphates, whether
or not chemically defined.
283510- فسفینا تها (هیپوفسفیتها) و فسفناتها (فسفیتها):- Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites)
28351010- - - فسفیت سرب26- - - Lead phosphite
28351090- - - سایر26- - - Other
- فسفاتها:- Phosphates:
28352200- - مونو یا دی سدیم26- - Of mono-or disodium
28352400- - پتاسیم26- - Of potassium
28352500- - هیدروژنواورتوفسفات کلسیم (فسفات دی کلسیک):66- - Calcium hydrogenorthophosphate (dicalcium phosphate
283526- - - سایر فسفاتهای کلسیم- - - Other phosphates of calcium
28352610- - - مونو کلسیم فسفات 10%66- - - Monocalcium phosphate10%
28352690- - - سایر26- - - Other
28352900- - سایر26- - Other
- پلی فسفات ها:- Polyphosphates:
28353100- - تری فسفات سدیم (تری پلی فسفات سدیم)264- - Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate)
28353900- - سایر26- - Other
2836کربنات ها؛ پراکسوکربنات ها (پرکربنات )؛ کربنات
آمونیوم تجارتی که دارای کاربامات آمونیوم باشد.
Carbonates; peroxocarbonates
(percarbonates); commercial
ammonium carbonate containing
ammonium carbamate.
28362000- کربنات دی سدیم26- Disodium carbonate
283630- هیدروژن کربنات سدیم (بی کربنات سدیم):7- Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate
28363010- - - سدیم بی کربنات غیرتزریقی گرید داروئی26- - - Sodium bicarbonate (non-injectable pharmaceutical grade)
28363090- - - سایر66- - - Other
28364000- کربنات های پتاسیم66- Potassium carbonates
28365000- کربنات کلسیم664- Calcium carbonate
28366000- کربنات باریم26- Barium carbonate
- سایر:- Other:
283691- - کربنات های لیتیم:- - Lithium carbonates
28369110- - - کربنات های لیتیم گرید داروئی226- - - Lithium carbonates (pharmaceutical grade
28369190- - - سایر66- - - Other
28369200- - کربنات استرونسیوم66- - Strontium carbonate
28369900- - سایر66- - Other
2837سیانورها، اکسی سیانورها و سیانورهای کمپلکس.Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides.
- سیانورها و اکسی سیانورها:- Cyanides and cyanide oxides:
28371100- - از سدیم26- - Of sodium
28371900- - سایر26- - Other
28372000- سیانورهای کمپلکس26- Complex cyanides
[2838]
2839سیلیکاتها، سیلیکات های فلزات قلیایی تجارتیSilicates; commercial alkali metal silicates.
- از سدیم:- Of sodium:
28391100- - متا سیلیکات های سدیم26- - Sodium metasilicates
283919- - سایر:- - Other
28391910- - - سیلیکات سدیم جامد86- - - Solid sodium silicate
28391920- - - سیلیکات سدیم مایع86- - - Liquid sodium silicate
28391990- - - سایر26- - - Other
28399000- سایر26- Other
2840براتها، پراکسوبراتها (پربراتها).Borates; peroxoborates (perborates).
- تترا برا تدی سدیم (براکس تصفیه شده):- Disodium tetraborate (refined borax):
28401100- - بدون آب (Anhydrous)46- - Anhydrous
28401900- - سایر26- - Other
28402000- سایر براتها26- Other borates
28403000- پراکسوبراتها (پربراتها)26- Peroxoborates (perborates)
2841املاح اسیدهای اکسومتالیک یا پراکسومتالیک.Salts of oxometallic or peroxometallic acids.
28413000- دی کرومات سدیم26- Sodium dichromate
28415000- سایر کرومات ها و دی کروماتها، پراکسوکروماتها26- Other chromates and dichromates; peroxochromates
- منگانیت ها، منگانات ها و پرمنگنات ها:
28416100- - پرمنگنات پتاسیم26- - Potassium permanganate
28416900- - سایر26- - Other
28417000- مولیبداتها26- Molybdates
28418000- تنگستات ها (ولفرامات ها)46- Tungstates (wolframates
28419000- سایر26- Other
2842سایر املاح اسیدها یا پراکسو اسیدهای غیرآلی ازجمله آلومینوسیلیکات ها با ساخت شیمیایی
مشخص یا غیر مشخص باستثنای آزوتورها.
Other salts of inorganic acids or
peroxoacids (including
aluminosilicates whether or not
chemically defined), other than azides.
28421000- سیلیکات های مضاعف یا کمپلکس، از جمله آلومینیو سیلیکات با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص26- Double or complex silicates, including
aluminosilicates whether or not
chemically defined
28429000- سایر26- Other
2843فلزات گرانبها به حالت کلوئیدال، ترکیبات غیرآلی یا آلی فلزات گرانبها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص؛ ملغمه های (Amalgames) فلزات گرانبها.Colloidal precious metals; inorganic
or organic compounds of precious
metals, whether or not chemically
defined; amalgams of precious metals.
28431000- فلزات گرانبها به حالت کلوئیدال26- Colloidal precious metals
- ترکیبات نقره:- Silver compounds:
28432100- - نیترات نقره26- - Silver nitrate
28432900- - سایر26- - Other
28433000- ترکیبات طلا46- Gold compounds
28439000- سایر ترکیبات، ملغمه ها (Amalgames)26- Other compounds; amalgams
2844عناصر شیمیایی رادیو اکتیو و ایزوتوپ های
رادیواکتیو (همچنین عناصر شیمیایی و ایزوتوپ های قابل شکافتن Fissiles یا حاصلخیز (Fertiles) ترکیبات آنها؛ مخلوط ها و فضولات دارای این
محصولات
Radioactive chemical elements and
radioactive isotopes (including the
fissile or fertile chemical elements and
isotopes) and their compounds;
mixtures and residues containing
these products.
28441000- اورانیوم طبیعی و ترکیبات آن؛ آلیاژها ایسپرسیون ها (همچنین سرمت ها «Cermets»). محصولات سرامیکی و مخلوط هایی که حاوي اورانیوم
طبیعی یا ترکیبات اورانیوم طبیعی باشد.
26- Natural uranium and its compounds;
alloys, dispersions (including cermets),
ceramic products and mixtures
containing natural uranium or natural
uranium compounds
28442000- اورانیوم غنی شده از لحاظ U235 و ترکیبات آن؛ پلوتونیوم و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیونها
(همچنین سرم ت ها)، محصولات سرامیکی و مخلوط هاي دارای اورانیوم غنی شده از لحاظ U235، پلوتونیوم یا ترکیبات این محصولات باشند.
46- Uranium enriched in U 235 and its
compounds; plutonium and its
compounds; alloys, dispersions
(including cermets), ceramic products
and mixtures containing uranium
enriched in U 235, plutonium or
compounds of these products
28443000- اورانیوم ضعیف شده از لحاظ U235 و ترکیبات آن؛ توریم و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون ها
(همچنین سرم ت ها) ، محصولات سرامیکی و
مخلوط های دارای اورانیوم ضعیف شده از لحاظ U235، توریوم یا ترکیبات این محصولات
46- Uranium depleted in U 235 and its
compounds; thorium and its compounds;
alloys, dispersions (including cermets),
ceramic products and mixtures
containing uranium depleted in U 235,
thorium or compounds of these products
284444000- عناصر و ایزوتوپ ها و ترکیبات رادیو اکتیو غیر از آنهایی که مشمول شماره های فرعی 284410 ، 284420 یا 2844430 می شوند؛ آلیاژها،دیسپرسیون ها (همچنین سرمت ها «Cermets»)، محصولات سرامیکی و مخلوط های داراي این عناصر،
ایزوتوپ ها یا ترکیبات آنها؛ فضولات رادیواکتیو
26- Radioactive elements and isotopes and
compounds other than those of
subheading 2844.10, 2844.20 or
2844.30; alloys, dispersions (including
cermets), ceramic products and mixtures
containing these elements, isotopes or
compounds; radioactive residues
28445000- عناصر سوختی (فشنگها) مستعمل و متساطع
رآکتورهای هسته ای
26- Spent (irradiated) fuel elements
(cartridges) of nuclear reactors
2845ایزوتوپ ها بغیر از آنهایی که مشمول شماره 2844 می شوند؛ترکیبات غیرآلی یا آلی آنها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص.Isotopes other than those of heading
28.44; compounds, inorganic or
organic, of such isotopes, whether or
not chemically defined.
28451000- آب سنگین (اکسید دوتریوم)46- Heavy water (deuterium oxide)
28459000- سایر46- Other
2846ترکیبات، غیرآلی یا آلی از فلزات خاک های
کمیاب، از ایتریوم، اسکاندیوم یا از مخلوط های این فلزات
Compounds, inorganic or organic, of
rare-earth metals, of yttrium or of
scandium or of mixtures of these
metals.
28461000- ترکیبات سریوم26- Cerium compounds
28469000- سایر26- Other
28470000پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه)، حتی جامد شده با اوره.26Hydrogen peroxide, whether or not
solidified with urea.
28480000فسفورها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص باستثنای فسفورهای آهن (فروفسفورس ها «Ferrophosphorus»).26Phosphides, whether or not chemically
defined, excluding ferrophosphorus.
2849کربورها، با ساخت شیمیایی مشخص یا
غیرمشخص.
Carbides, whether or not chemically
defined.
28491000- از کلسیم126- Of calcium
284920- از سیلیسیم:- Of silicon
28492010- - - با اندازه ذرات کمتر و مساوی 10 میلی متر به خلوص کمتر از 98 درصد156- - - With the particle size less than or
equal to 10 mm and the purity of less
than 98%
28492090- - - سایر26- - - Other
28499000- سایر26- Other
28500000هیدرورها، نیترورها، آزوتورها، سیلیسیورها، برورها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص، غیر از
ترکیباتی که همچنین تشکیل کربورهای مشمول شماره 2849 را می دهند.
26Hydrides, nitrides, azides, silicides
and borides, whether or not
chemically defined, other than
compounds which are also carbides of
heading 28.49.
[2851]
2852ترکیبات آلی و غیر آلی جیوه، حتی با ساخت شیمیایی مشخص، به استثنای آمالگامinorganic or organic of mercury، whether or not chemically defined excluding amalgams.
28521000- ساخت شیمیایی مشخص26- chemically defined
28529000- سایر26- other
2853سایر ترکیبات غیرآلی (ازجمله آب مقطر و آب دارای قابلیت هدایت (Conductivity) و آب با همان درجه خلوص؛ هوای مایع (از جمله هوای مایع
که گازهای کمیاب آ نرا خارج کرده باشند)؛ هوای
متراکم؛ ملغمه ها، غیر از ملغمه های فلزات گرانبها.
Other inorganic compounds
(including distilled or conductivity
water and water of similar purity);
liquid air (whether or not rare gases
have been removed); compressed air;
amalgams, other than amalgams of
precious metals.
28530010- - - آب مقطر86- - - Distilled water
28530090- - - سایر26- - - Other

1 فکر می‌کنند “فصل بیست و هشتم: محصولات شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها

  1. شهاب الدین

    فرمول واکس جلا برای آلومینیوم را می خواهم برای تولید آن با شماره 09137545770 تماس بگیرید ممنون ضمنا هزینه آن نیز مساله ندارد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *